Table for the 2 triples with object lp_eu:2003-01-29-Speech-3-119 sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2003-01-29-Speech-3-118lpv:hasSubsequent
lp_eu:Illegalt utnyttjande av Demokratiska republiken Kongos tillgÄngardcterms:Has Part