Table for the 196 triples with object "2002-11-06"^^xsd:date sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-004dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-006dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-008dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-009dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-012dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-013dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-014dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-015dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-016dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-017dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-018dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-020dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-021dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-022dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-023dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-024dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-025dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-026dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-027dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-028dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-029dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-030dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-031dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-032dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-033dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-034dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-035dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-036dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-039dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-040dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-041dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-042dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-043dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-044dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-045dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-046dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-047dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-048dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-049dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-050dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-051dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-052dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-053dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-054dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-055dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-056dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-057dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-058dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-059dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-060dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-061dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-062dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-063dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-064dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-065dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-066dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-067dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-068dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-069dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-070dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-071dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-072dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-075dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-076dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-077dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-078dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-079dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-080dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-081dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-082dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-083dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-084dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-085dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-086dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-087dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-088dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-089dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-090dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-091dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-092dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-093dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-094dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-095dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-096dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-097dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-098dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-099dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-101dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-102dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-103dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-104dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-105dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-106dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-107dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-108dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-109dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-110dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-111dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-112dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-113dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-114dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-115dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-116dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-117dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-118dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-119dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-120dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-121dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-122dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-123dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-124dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-127dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-128dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-129dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-130dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-131dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-132dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-133dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-134dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-135dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-136dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-137dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-138dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-139dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-140dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-141dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-142dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-143dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-144dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-145dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-146dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-147dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-148dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-150dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-151dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-152dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-153dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-154dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-155dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-156dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-157dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-159dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-160dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-161dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-162dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-163dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-165dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-166dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-167dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-168dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-169dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-170dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-171dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-173dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-174dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-175dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-176dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-177dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-178dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-179dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-180dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-181dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-182dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-184dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-185dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-186dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-187dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-188dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-189dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-190dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-191dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-192dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-193dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-194dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-195dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-196dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-197dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-198dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-199dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-200dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06-Speech-3-201dcterms:Date
lp_eu:2002-11-06_SessionDaydcterms:Date
lp_eu:Arbetsplandcterms:Date
lp_eu:Community of Democraciesdcterms:Date
lp_eu:Den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) (fortsättning)dcterms:Date
lp_eu:Förslag rörande kärnkraftdcterms:Date
lp_eu:Första lägesrapporten om den ekonomiska och sociala sammanhållningendcterms:Date
lp_eu:Istuntokauden uudelleen avaaminendcterms:Date
lp_eu:Kärnenergisektorn i Nordkorea (KEDO)dcterms:Date
lp_eu:Läget i Tjetjenien och i Mellanöstern, särskilt i Irakdcterms:Date
lp_eu:Matkustaja-aluksetdcterms:Date
lp_eu:Parentationdcterms:Date
lp_eu:Puhemiehen tiedonantodcterms:Date
lp_eu:Resultaten från Europeiska rådets möte i Bryssel den 24 – 25 oktober 2002dcterms:Date
lp_eu:Stabiliserings- och associeringsprocessen i sydöstra Europadcterms:Date
lp_eu:Yhteinen maatalouspolitiikka (YMP)dcterms:Date