Table for the 2 triples with object ". Šis ziņojums par kopienu bezpeļņas plašsaziņas līdzekļiem Eiropā attiecas uz jomu, kurai, kā uzskata, ir vajadzīgs papildu finansējums saskaņā ar ES atbalsta programmām. Tas ir vēl viens piemērs, kā šajā Parlamentā cenšas palielināt ES atbalsta programmu skaitu dažādas specifiskās interesēs un turklāt palielināt šīm programmām piešķirtos finanšu līdzekļus, lai tās varētu dalīt apropriācijas pa labi un pa kreisi. Dīvaini, ka atbalsts kopienas bezpeļņas plašsaziņas līdzekļiem ir jāuzskata par tādu izdevumu posteni, kas jāfinansē ES līmenī. Subsidiaritātes princips pašsaprotami liek secināt, ka tie ir dalībvalstu vai reģionālo politisko organizāciju izdevumi. Šie plašsaziņas līdzekļi ir viņu kompetencē, un tieši viņiem ir iespējas noteikt, vai šādi izdevumi ir svarīgāki par tādām vajadzībām kā veselības aprūpe, skolas, labklājība utt. Subsidiaritātes interesēs mēs balsojām pret visu šo ziņojumu."@lv sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2008-09-25-Speech-4-143lpv:translated text
lp_eu:2008-09-25-Speech-4-143lpv:translated text