Table for the 2 triples with object ". − Austatud juhataja, kui lubate, tahaksin täielikult ära kasutada mulle eraldatud sõnavõtuaega. Mul on rõõm näha siin nõukogu eesistujat ja komisjoni asepresidenti. Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon võttis ühehäälselt vastu minu raporti Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kohta. Koostöö oli väga konstruktiivne ning tahaksin tänada kõiki asjaosalisi, eelkõige Nicolae Vlad Popat, Evelyne Gebhardti ja Eurojusti käsitleva raporti raportööri Renate Weberit. Euroopa õigusalase koostöö võrgustik on eksisteerinud 10 aastat ning on oma tõhusust praktikas tõestanud. Isegi pärast Eurojusti asutamist 2002. aastal on Euroopa õigusalase koostöö võrgustik jätkuvalt asjakohane. Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei ole juurdluste koordineerimiseks, vaid hõlbustab otsest kontakti, vastastikuste õigusabi taotluste põhjalikku täitmist ning teabe hankimist. Seetõttu on oluline jätta võrgustiku detsentraliseeritud struktuur samaks. Muudatusi peaks tegema vaid vajaduse korral või siis, kui need muudatused loomulikul moel viimaste aastate tegevuse käigus esile kerkivad. Näiteks võib luua riiklikud kontaktasutused, mis täidavad liikmesriikides koordineerivaid ülesandeid ning vastutavad kontakti säilitamise eest Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku sekretariaadiga. Tähtsaim uuendus on turvatud sidevõrgu loomine. Oli rõõm kuulda, et nõukogu eesistuja on samuti sellele küsimusele tähelepanu juhtinud. Liikmesriikide ametiasutused vahetavad isikuandmeid, seejuures võib nende hulgas olla tundlikke andmeid, näiteks sõrmejälgi Euroopa vahistamismääruse alusel. Et tagada sellisel juhul turvaline andmeedastus, on vaja turvatud sidevõrku, sest näiteks selliste andmete edastus faksi teel oleks vastuvõetamatu. Juba Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku asutamisel 1998. aastal kavandati turvatud sidevõrku, kuid siiani ei ole nähtavasti kulude põhjal korda läinud saavutada kokkulepet kasutuselevõtu meetodite suhtes. Raport teeb ettepaneku rajada turvatud sidevõrk algul vaid kontaktasutustele. Siiski, võttes arvesse, et eesmärgiks on tagada võimalikult otsesed kontaktid pädevate asutuste vahel, näeb teine etapp ette kõigi oma asjaomases liikmesriigis õigusabi eest vastutavate ametiasutuste liitmist turvatud sidevõrguks. Andmete tundlikkuse tõttu viitab raport asjassepuutuvatele andmekaitse õigusaktidele ning rõhutaksin selles kontekstis veel kord, kui oluline on omada kolmanda samba raames isikuandmete kaitset puudutavat tugevat raamotsust. See kehtiks liikmesriikide eri kontaktasutuste vahelise andmevahetuse puhul. Kahjuks ei ole nõukogu veel sellist raamotsust üldseadusena vastu võtnud, seega tuleb põhilised andmekaitse sätted hõlmata otse õigusaktiga. Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku toimimine sõltub suurel määral kontaktasutustest. Seetõttu peab koostama suunised kontaktasutuste valimiseks teatud kriteeriumide alusel. Kontaktasutuste kohuseid täitvad isikud peavad kindlasti hästi oskama vähemalt veel ühte ELi keelt ning peaksid omama nii kriminaalküsimuste alal töötamise kogemust rahvusvahelise koostöö raames kui ka olema töötanud kohtunikuna, prokuröri või muu õigussüsteemi ametnikuna. On oluline, et liikmesriigid järgivad neid suuniseid ning nad peavad samuti tagama, et kontaktasutustel on piisavalt vahendeid. Parandamaks koostööd Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku ja Eurojusti vahel ning tegevuse parema kooskõlastamise saavutamiseks võiksid Eurojusti liikmed võtta kutse alusel osa Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku koosolekutest ning vastupidi. Eurojusti otsuses sätestatakse, millal liikmesriikide õigusasutused, teisisõnu Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kontaktasutused, Eurojusti teatud kohtuasjadest teavitama peavad. Praegune otsus lisab selle kohustuse tähendusega, et Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ja Eurojust peavad üksteist vastastikku teavitama kõigist kohtuasjadest, mida nad vaatlevad kui kohtuasju, millega teine asutus paremini võiks toime tulla. Selle paindliku ja vajadustel põhineva eeskirja kasutamise eesmärgiks on vältida olukorda, kus riiklikud asutused peavad esitama Eurojustile liiga põhjalikku teabe, ning selleks, et vältida Eurojusti teabega üle uputamist, mida asutus lihtsalt läbi töödelda ei suuda. Lõpuks, mis puudutab võrgustiku haldamise ning selle tegevuse üle aruande koostamist, siis selle peaks lisaks nõukogule ja komisjonile ka parlamendile esitama Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ise. Mul on hea meel, et komisjon seda käsitlust selgesti toetab. Kõnealuse otsusega kohandatakse Euroopa õigusalase koostöö võrgustik viimastel aastatel toimunud arengutega ning piiritletakse täpsemalt selle suhe Eurojustiga. Selle tulemusel on Euroopa õigusalase koostöö võrgustik suuteline paremini täitma oma kriminaalasjadega seotud õigusalase koostöö kohustusi, eelkõige juhul, kui Lissaboni leping ei jõustu, ning järgneb tihedam kriminaalasjadega seotud õigusalane koostöö."@et sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2008-09-01-Speech-1-063lpv:translated text
lp_eu:2008-09-01-Speech-1-063lpv:translated text