Table for the 2 triples with object "Det italienske formandskab omtalte indvandringspolitikken og bekæmpelsen af illegal indvandring som prioriterede områder. Vi støtter formandskabets tilkendegivelse. Vi håber især, formandskabet vil udtrykke sig mere klart og mere beslutsomt desangående end Det Europæiske Råd under mødet i Thessaloniki for to uger siden. Ganske vist fylder indvandringspolitikken meget i konklusionerne fra mødet - syv en halv side, mens der til sammenligning anvendes halvanden side på opfølgning af konventet! Ikke desto mindre er Det Europæiske Råds konklusioner særdeles uklare, for ikke at sige uforståelige, idet målsætningen bl.a. defineres som "en proces, der går i begge retninger" med det formål både at bekæmpe ulovlig migration og "finde frem til lovlige migrationskanaler". Europa har i dag behov for en klar og fast politik, når det gælder grænsekontrollen, hjemsendelse af illegale indvandrere og reform af asylretten for at bringe enhver form for misbrug til ophør. Vi beklager i denne forbindelse, at Det Europæiske Råd i Thessaloniki ikke tog stilling til Storbritanniens forslag om at oprette transitcentre, som skulle varetage behandlingen af asylansøgninger ved Unionens ydre grænser, og "regionale beskyttelseszoner" i nærheden af ansøgernes hjemlande. Vi forventer, at det italienske formandskab vil fremme denne sag."@da sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2003-07-02-Speech-3-063lpv:translated text
lp_eu:2003-07-02-Speech-3-063lpv:translated text