Table for the 427,250 triples in graph http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz

SubjectPredicateObject
lp_eu:"Clean Energy for All" package (debate)dcterms:Title"Dokumentų rinkinys „Švari energija visiems“ (diskusijos)"@lt
lp_eu:"Europe for Citizens" programme (2007-2013) (debate)dcterms:Title"Programa „Europa piliečiams“ (2007-2013 m.) (diskusijos)"@lt
lp_eu:"Europe for Citizens" programme (2007-2013) (vote)dcterms:Title"Programa „Europa piliečiams“ (2007-2013 m.) (balsavimas)"@lt
lp_eu:"Food for Free" programme (debate)dcterms:Title"Programa „Nemokamas maistas“ (diskusijos)"@lt
lp_eu:"Secret detention centres" in Europedcterms:Title""Slapti sulaikymo centrai" Europoje"@lt
lp_eu:"Youth in Action" programme (2007-2013) (debate)dcterms:Title"Programa „Veiklus jaunimas“ (2007-2013) (diskusijos)"@lt
lp_eu:"Youth in Action" programme (2007-2013) (vote)dcterms:Title"Programa „Veiklus jaunimas“ (2007-2013) (balsavimas)"@lt
lp_eu:'Dys'crimination and social exclusion affecting children with 'dys'abilities (written declaration): see Minutesdcterms:Title"Dėl vaikų, turinčių vadinamųjų dis- sutrikimų, socialinės atskirties ir diskriminacijos“ (rašytinis pareiškimas): žr. protokolą"@lt
lp_eu:'IASCF: Review of the constitution - Public Accountability and the Composition of the IASB Proposals for Change' (debate)dcterms:Title"Tarptautinių apskaitos standartų komiteto fondas (TASKF). Struktūros peržiūra: vieša atskaitomybė ir Tarptautinės apskaitos standartų valdybos (TASV) pasiūlymų dėl reformų rengimas (diskusijos)"@lt
lp_eu:'One carry-on bag' rule imposed by certain airlines (debate)dcterms:Title"Tam tikrų oro transporto bendrovių taikoma vieno rankinio bagažo vieneto taisyklė (diskusijos)"@lt
lp_eu:(A6-0001/2008 , Philippe Morillon) Statistics on aquaculture (vote)dcterms:Title"(A6-0001/2008 , Philippe Morillon) Statistiniai akvakultūros duomenys (balsavimas)"@lt
lp_eu:(A6-0002/2008 , Ignasi Guardans Cambó) EU Market access for European Companies (vote)dcterms:Title"(A6-0002/2008 , Ignasi Guardans Cambó) Europos įmonių patekimas į ES rinkas (balsavimas)"@lt
lp_eu:(A6-0003/2008 , Fiona Hall) Action Plan for Energy Efficiency: Realising the Potential (vote)dcterms:Title"(A6-0003/2008 , Fiona Hall) Efektyvaus energijos vartojimo veiksmų planas: potencialo išnaudojimas (balsavimas)"@lt
lp_eu:(A6-0005/2008 , Umberto Guidoni) The European research area: new perspectives (vote)dcterms:Title"(A6-0005/2008 , Umberto Guidoni) Europos mokslinių tyrimų erdvė: naujos perspektyvos (balsavimas)"@lt
lp_eu:(A6-0007/2008 , Klaus-Heiner Lehne) Request for defence of the parliamentary immunity of Mr Claudio Fava (vote)dcterms:Title"(A6-0007/2008 , Klaus-Heiner Lehne) Prašymas ginti Claudio Favos imunitetą (balsavimas)"@lt
lp_eu:(A6-0008/2008 , Aloyzas Sakalas) Request for defence of the parliamentary immunity of Mr Witold Tomczak (vote)dcterms:Title"(A6-0008/2008 , Aloyzas Sakalas) Prašymas ginti Witoldo Tomczako imunitetą (balsavimas)"@lt
lp_eu:(A6-0009/2008 , Francesco Musotto) on protection of the Communities’ financial interests – Fight against fraud – Annual reports 2005 and 2006 (vote)dcterms:Title"(A6-0009/2008 , Francesco Musotto) Dėl Bendrijų finansinių interesų apsaugos – kovos su sukčiavimu – 2005 m. ir 2006 m. metinių ataskaitų (balsavimas)"@lt
lp_eu:(A6-0010/2008 , José Javier Pomés Ruiz) Transparency in financial matters (vote)dcterms:Title"(A6-0010/2008 , José Javier Pomés Ruiz) Finansinių klausimų skaidrumas (balsavimas)"@lt
lp_eu:(A6-0011/2008 , Janelly Fourtou) Community Customs Code (vote)dcterms:Title"(A6-0011/2008 , Janelly Fourtou) Bendrijos muitinės kodeksas (balsavimas)"@lt
lp_eu:(A6-0012/2008 , Jan Andersson) Exposure of workers to the risks arising from physical agents (electromagnetic fields) (vote)dcterms:Title"(A6-0012/2008 , Jan Andersson) Fizinių veiksnių (elektromagnetinių laukų) darbuotojams keliama rizika (balsavimas)"@lt
lp_eu:(A6-0013/2008 , Richard Corbett) Treaty of Lisbon (vote)dcterms:Title"(A6-0013/2008 , Richard Corbett) Lisabonos sutartis (balsavimas)"@lt
lp_eu:(A6-0015/2008 , Gérard Deprez) The factors favouring support for terrorism and the recruitment of terrorists (vote)dcterms:Title"(A6-0015/2008 , Gérard Deprez) Terorizmą ir teroristų verbavimą skatinantys veiksniai (balsavimas)"@lt
lp_eu:(A6-0016/2008 , Hans-Peter Mayer) Statutory plates and inscriptions for motor vehicles and their trailers (codified version) (vote)dcterms:Title"(A6-0016/2008 , Hans-Peter Mayer) Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų identifikavimo lentelės ir įrašai (kodifikuota redakcija) (balsavimas)"@lt
lp_eu:(A6-0017/2008 , Hans-Peter Mayer) Rear registration plate lamps for motor vehicles and their trailers (codified version) (vote)dcterms:Title"(A6-0017/2008 , Hans-Peter Mayer) Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų galinio registracinio numerio ženklo žibintai (kodifikuota redakcija) (balsavimas)"@lt
lp_eu:(A6-0018/2008 , Francesco Enrico Speroni) Suppression of radio interference produced by agricultural or forestry tractors (codified version) (vote)dcterms:Title"(A6-0018/2008 , Francesco Enrico Speroni) Žemės ūkio ar miškų ūkio traktorių keliamų radijo trikdžių slopinimas (kodifikuota redakcija) (balsavimas)"@lt
lp_eu:(A6-0019/2008 , Francesco Enrico Speroni) Noise level of wheeled agricultural or forestry tractors (codified version) (vote)dcterms:Title"(A6-0019/2008 , Francesco Enrico Speroni) Ratinių žemės ūkio ir miško ūkio traktorių keliamo triukšmo lygis (kodifikuota redakcija) (balsavimas)"@lt
lp_eu:(A6-0020/2008 , Francesco Enrico Speroni) European Environment Agency and the European Environment Information and Observation Network (codified version) (vote)dcterms:Title"(A6-0020/2008 , Francesco Enrico Speroni) Europos aplinkos agentūra bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimas (kodifikuota redakcija) (balsavimas)"@lt
lp_eu:(A6-0021/2008 , Francesco Enrico Speroni) Excise duty applied to manufactured tobacco (codified version) (vote)dcterms:Title"(A6-0021/2008 , Francesco Enrico Speroni) Apdorotam tabakui taikomi akcizai (kodifikuota redakcija) (balsavimas)"@lt
lp_eu:(A6-0022/2008 , Hans-Peter Mayer) Installation of lighting and light-signalling devices on wheeled agricultural and forestry tractors (codified version) (vote)dcterms:Title"(A6-0022/2008 , Hans-Peter Mayer) Ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių apšvietimas ir šviesos signalų įtaisų sumontavimas (kodifikuota redakcija) (balsavimas)"@lt
lp_eu:(A6-0023/2008 , Ambroise Guellec) 4th report on economic and social cohesion (vote)dcterms:Title"(A6-0023/2008 , Ambroise Guellec) Ketvirtoji ataskaita dėl ekonominės ir socialinės sanglaudos (balsavimas)"@lt
lp_eu:(A6-0024/2008 , Françoise Castex) The demographic future of Europe (vote)dcterms:Title"(A6-0024/2008 , Françoise Castex) Europos demografinė ateitis (balsavimas)"@lt
lp_eu:(A6-0025/2008 , Jacek Saryusz-Wolski) Protocol to the Euro-Mediterranean Agreement between the EC and Israel to take account of the accession of Bulgaria and Romania to the EU (vote)dcterms:Title"(A6-0025/2008 , Jacek Saryusz-Wolski) Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo tarp EB ir Izraelio protokolas siekiant atsižvelgti į Bulgarijos ir Rumunijos įstojimą į ES (balsavimas)"@lt
lp_eu:(A6-0026/2008 , Jacek Saryusz-Wolski) Protocol to the Euro-Mediterranean Agreement between the EC and Egypt to take account of the accession of Bulgaria and Romania to the EU (vote)dcterms:Title"(A6-0026/2008 , Jacek Saryusz-Wolski) Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo tarp EB ir Egipto protokolas siekiant atsižvelgti į Bulgarijos ir Rumunijos įstojimą į ES (balsavimas)"@lt
lp_eu:(A6-0028/2008 , Gisela Kallenbach) Territorial Agenda and the Leipzig Charter (vote)dcterms:Title"(A6-0028/2008 , Gisela Kallenbach) Teritorijų darbotvarkė ir Leipcigo chartija (balsavimas)"@lt
lp_eu:(A6-0029/2008 , Margarita Starkevičiūtė) Broad Economic Policy Guidelines for 2008-2010 (vote)dcterms:Title"(A6-0029/2008 , Margarita Starkevičiūtė) Bendrosios ekonominės politikos gairės 2008–2010 m. (balsavimas )"@lt
lp_eu:(A6-0406/2007 , Johannes Blokland) Export and import of dangerous chemicals (vote)dcterms:Title"(A6-0406/2007 , Johannes Blokland) Pavojingų cheminių medžiagų eksportas ir importas (balsavimas)"@lt
lp_eu:(A6-0447/2007 , Agustín Díaz de Mera García Consuegra) EUROPOL (vote)dcterms:Title"(A6-0447/2007 , Agustín Díaz de Mera García Consuegra) EUROPOL (balsavimas)"@lt
lp_eu:(A6-0462/2007 , Monica Frassoni) Monitoring the application of Community law (vote)dcterms:Title"(A6-0462/2007 , Monica Frassoni) Bendrijos įstatymų taikymo stebėsena (balsavimas)"@lt
lp_eu:(A6-0471/2007 , Ona Juknevičienė) Population and housing censuses (vote)dcterms:Title"(A6-0471/2007 , Ona Juknevičienė) Gyventojų ir būstų surašymai (balsavimas)"@lt
lp_eu:(A6-0481/2007 , Piia-Noora Kauppi) Tax treatment of losses in cross-border situations (vote)dcterms:Title"(A6-0481/2007 , Piia-Noora Kauppi) Nuostolių apmokestinimo tvarka tarpvalstybiniais atvejais (balsavimas)"@lt
lp_eu:(A6-0488/2007 , Bill Newton Dunn) Application of the law on customs and agricultural matters (vote)dcterms:Title"(A6-0488/2007 , Bill Newton Dunn) Muitinės ir žemės ūkio teisės aktų taikymas(balsavimas)"@lt
lp_eu:(A6-0489/2007 , Alexander Stubb) Application of certain national technical rules to products lawfully marketed in another Member State (vote)dcterms:Title"(A6-0489/2007 , Alexander Stubb) Dėl tam tikrų nacionalinių techninių taisyklių taikymo kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamiems gaminiams (balsavimas)"@lt
lp_eu:(A6-0490/2007 , Christel Schaldemose) Common framework for the marketing of products (vote)dcterms:Title"(A6-0490/2007 , Christel Schaldemose) Dėl bendrosios gaminių pardavimo sistemos (balsavimas)"@lt
lp_eu:(A6-0491/2007 , André Brie) Accreditation and market surveillance relating to the marketing of products (vote)dcterms:Title"(A6-0491/2007 , André Brie) Dėl su gaminių prekyba susijusio akreditavimo ir rinkos priežiūros (balsavimas)"@lt
lp_eu:(A6-0494/2007 , Jorgo Chatzimarkakis) CARS 21: A Competitive Automotive Regulatory Framework (vote)dcterms:Title"(A6-0494/2007 , Jorgo Chatzimarkakis) CARS 21: Konkurencinga automobilių pramonės reglamentavimo sistema (balsavimas)"@lt
lp_eu:(A6-0495/2007 , Carl Schlyter) Reduction in unwanted by-catches and elimination of discards in European fisheries (vote)dcterms:Title"(A6-0495/2007 , Carl Schlyter) Nepageidaujamos priegaudos sumažinimo ir jos išmetimo į jūrą panaikinimo Europos žvejyboje politika (balsavimas)"@lt
lp_eu:(A6-0497/2007 , Ulrich Stockmann) Airport charges (vote)dcterms:Title"(A6-0497/2007 , Ulrich Stockmann) Oro uostų mokesčiai (balsavimas)"@lt
lp_eu:(A6-0502/2007 , Doris Pack) Adult learning: It is never too late to learn (vote)dcterms:Title"(A6-0502/2007 , Doris Pack) Suaugusiųjų mokymasis: mokytis niekada nevėlu"@lt
lp_eu:(A6-0503/2007 , Cem Özdemir) An EU Strategy for Central Asia (vote)dcterms:Title"(A6-0503/2007 , Cem Özdemir) ES strategija, skirta Vidurio Azijai (balsavimas)"@lt
lp_eu:(A6-0504/2007 , Kurt Lechner) Consumer credit (vote)dcterms:Title"(A6-0504/2007 , Kurt Lechner) Vartojimo kreditas (balsavimas)"@lt
lp_eu:(A6-0505/2007 , Markus Ferber) Accomplishment of the internal market in Community postal services (vote)dcterms:Title"(A6-0505/2007 , Markus Ferber) Bendrijos pašto paslaugų vidaus rinkos suformavimas (balsavimas)"@lt
lp_eu:(A6-0506/2007 , Bogusław Liberadzki) Amendment of Directive 95/50/EC (implementing powers conferred on the Commission) (vote)dcterms:Title"(A6-0506/2007 , Bogusław Liberadzki) Direktyvos 95/50/EB pakeitimas (Komisijai suteikti įgyvendinimo įgaliojimai) (balsavimas)"@lt
lp_eu:(A6-0507/2007 , Armando França) Cooperation between the special intervention units of the Member States (vote)dcterms:Title"(A6-0507/2007 , Armando França) Bendradarbiavimas tarp valstybių narių specialiųjų intervencijos padalinių (balsavimas)"@lt
lp_eu:(A6-0508/2007 , Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf) Commission measures in 2008-2013 to make use of CAP remote-sensing applications (vote)dcterms:Title"(A6-0508/2007 , Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf) Priemonės, kurių Komisija turi imtis 2008–2013 metais naudodama sukurtas nuotolinio stebėjimo technologijas pagal bendrąją žemės ūkio politiką (balsavimas)"@lt
lp_eu:(A6-0509/2007 , Panayiotis Demetriou) Control of persons at external borders based on unilateral recognition by the Member States of certain residence permits issued by Switzerland and Liechtenstein (vote)dcterms:Title"(A6-0509/2007 , Panayiotis Demetriou) Asmenų kontrolė prie išorės sienų grindžiama vienašališku valstybinių narių pripažinimu Šveicarijos ir Lichtenšteino išduotų leidimų (balsavimas)"@lt
lp_eu:(A6-0510/2007 , Roberta Alma Anastase) A Black Sea Regional Policy Approach (vote)dcterms:Title"(A6-0510/2007 , Roberta Alma Anastase) Juodosios jūros regioninės politikos veiksmai (balsavimas)"@lt
lp_eu:(A6-0511/2007 , Michael Cashman) Control of persons at external borders (vote)dcterms:Title"(A6-0511/2007 , Michael Cashman) Asmenų kontrolė prie išorės sienų (balsavimas)"@lt
lp_eu:(A6-0512/2007 , Ruth Hieronymi) EC/Switzerland Agreement on the MEDIA 2007 programme (vote)dcterms:Title"(A6-0512/2007 , Ruth Hieronymi) EB ir Šveicarijos susitarimas dėl Bendrijos programos MEDIA 2007 (balsavimas)"@lt
lp_eu:(A6-0513/2007 , Paolo Costa) Abolition of discrimination in transport rates and conditions (vote)dcterms:Title"(A6-0513/2007 , Paolo Costa) Diskriminacijos transporto įkainių ir sąlygų atžvilgiu panaikinimas (balsavimas)"@lt
lp_eu:(A6-0514/2007 , Michael Cashman) Multiannual framework for the Fundamental Rights Agency for 2007-2012 (vote)dcterms:Title"(A6-0514/2007 , Michael Cashman) Pagrindinių teisių agentūros daugiametė programa 2007-2012 m. (balsavimas)"@lt
lp_eu:(A6-0515/2007 , Csaba Őry) Application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community (vote)dcterms:Title"(A6-0515/2007 , Csaba Őry) Socialinės apsaugos sistemų taikymas pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje(balsavimas)"@lt
lp_eu:(A6-0516/2007 , Lydie Polfer) A more effective EU policy for the South Caucasus (vote)dcterms:Title"(A6-0516/2007 , Lydie Polfer) Veiksmingesnė ES politika Pietų Kaukaze (balsavimas)"@lt
lp_eu:(A6-0517/2007 , Jacek Saryusz-Wolski) Partnerships in the framework of the stabilisation and association process (vote)dcterms:Title"(A6-0517/2007 , Jacek Saryusz-Wolski) Partnerysčių steigimas stabilizavimo ir asociacijos proceso metu (balsavimas)"@lt
lp_eu:(A6-0518/2007 , Glenis Willmott) Community strategy on health and safety at work 2007-2012 (vote)dcterms:Title"(A6-0518/2007 , Glenis Willmott) 2007-2012 m. Bendrijos darbuotojų sveikatos ir saugos strategija (balsavimas)"@lt
lp_eu:(A6-0519/2007 , Ilda Figueiredo) The role of women in industry (vote)dcterms:Title"(A6-0519/2007 , Ilda Figueiredo) Moterų vaidmuo pramonėje (balsavimas)"@lt
lp_eu:(A6-0520/2007 , Roberta Angelilli) Towards an EU strategy on the rights of the child (vote)dcterms:Title"(A6-0520/2007 , Roberta Angelilli) ES vaiko teisių strategijos kūrimas (balsavimas)"@lt
lp_eu:(The sitting closed at 22.30)dcterms:Title"Posėdžio pabaiga"@lt
lp_eu:1 December 2007: World AIDS Day (debate)dcterms:Title"2007 m. gruodžio 1-oji – pasaulinė kovos su AIDS diena (diskusijos)"@lt
lp_eu:1 July 2008, 40 years of Customs Uniondcterms:Title"2008 m. liepos 1 d. Muitų sąjungai – keturiasdešimt metų"@lt
lp_eu:1-benzylpiperazine (BZP) (vote)dcterms:Title"Kontrolės priemonės ir baudžiamosios nuostatos dėl 1-benzilpiperazino (BZP) (balsavimas)"@lt
lp_eu:1. EC-Switzerland Agreement (asylum requests) 2. EU and EC-Switzerland Agreement (Schengen)dcterms:Title"ES ir Šveicarijos asociacijos susitarimai: 1. Valstybės, atsakingos už pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą nustatymas, 2. Šengeno acquis"@lt
lp_eu:1. Taking up and pursuit of the business of credit institutions 2. Capital adequacy of investment firms and credit institutionsdcterms:Title"1. Kredito įstaigų veiklos pradėjimas ir vykdymas, 2. Investicinių įmonių ir kredito įstaigų kapitalo pakankamumas"@lt
lp_eu:1. Taking up and pursuit of the business of credit institutions, 2. Capital adequacy of investment firms and credit institutionsdcterms:Title"1. Kredito įstaigų veiklos pradėjimas ir vykdymas, 2. Investicinių įmonių ir kredito įstaigų kapitalo pakankamumas"@lt
lp_eu:100 years on from the First World War: lessons to learn and future of Europe (debate)dcterms:Title"100 metų nuo Pirmojo pasaulinio karo. Jo pamokos ir Europos ateitis (diskusijos)"@lt
lp_eu:100th anniversary of International Women’s Daydcterms:Title"100-osios tarptautinės moters dienos metinės"@lt
lp_eu:10th Anniversary of the Mine Ban Treaty (Ottawa Convention) (vote)dcterms:Title"Otavos konvencijos dėl priešpėstinių minų uždraudimo dešimtosios metinės (balsavimas)"@lt
lp_eu:10th anniversary of 11 September 2001dcterms:Title"2001-ųjų rugsėjo 11-osios dešimtosios metinės"@lt
lp_eu:10th anniversary of UN Security Council resolution 1325 on women and peace and security (B7-0624/2010 ) (vote)dcterms:Title"JT Saugumo Tarybos rezoliucijos Nr. 1325 dėl moterų ir taikos bei saugumo priėmimo dešimtmetis (B7-0624/2010 ) (balsavimas)"@lt
lp_eu:10th anniversary of UN Security Council resolution 1325 on women and peace and security (debate)dcterms:Title"JT Saugumo Tarybos rezoliucijos Nr. 1325 dėl moterų ir taikos bei saugumo priėmimo dešimtmetis (diskusijos)"@lt
lp_eu:16th session of the United Nations Human Rights Council (Geneva, 28 February - 25 March 2011) (B7-0158/2011 ) (vote)dcterms:Title"16-oji Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos sesija (Ženeva, 2011 m. vasario 28 d.–kovo 25 d.) (B7-0158/2011 ) (balsavimas)"@lt
lp_eu:16th session of the United Nations Human Rights Council (Geneva, 28 February - 25 March 2011) (debate)dcterms:Title"16-oji Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos sesija (Ženeva, 2011 m. vasario 28 d. - kovo 25 d.) (diskusijos)"@lt
lp_eu:17th EU-Russia Summit (26 May 2006) (debate)dcterms:Title"17-asis ES ir Rusijos aukščiausio lygio susitikimas (2006 m. gegužės 26 d.) (diskusijos)"@lt
lp_eu:17th EU-Russia summit (vote)dcterms:Title"17-asis ES ir Rusijos aukščiausio lygio susitikimas (balsavimas)"@lt
lp_eu:18th birthday Interrail pass for Europe (debate)dcterms:Title"Europos tinklo „Interrail“ bilietas 18-ojo gimtadienio proga (diskusijos)"@lt
lp_eu:18th report on better legislation - Application of the principles of subsidiarity and proportionality (2010) (A7-0251/2012 - Sajjad Karim) (vote)dcterms:Title"18-oji ataskaita dėl geresnės teisėkūros. Subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymas (2010 m.) (A7-0251/2012 - Sajjad Karim) (balsavimas)"@lt
lp_eu:18th report on better legislation - Application of the principles of subsidiarity and proportionality (2010) (debate)dcterms:Title"18-oji ataskaita dėl geresnės teisėkūros. Subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymas (2010 m.) (diskusijos)"@lt
lp_eu:19th session of the UN Human Rights Council (B7-0071/2012 ) (vote)dcterms:Title"19-asis JT Žmogaus teisių tarybos posėdis Ženevoje (B7-0071/2012 ) (balsavimas)"@lt
lp_eu:19th session of the UN Human Rights Council (debate)dcterms:Title"19-asis JT Žmogaus teisių tarybos posėdis Ženevoje (diskusijos)"@lt
lp_eu:2003 discharge: 6th, 7th, 8th and 9th European Development Fundsdcterms:Title"2003 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vystymosi šeštasis, septintasis, aštuntasis ir devintasis fondai"@lt
lp_eu:2003 discharge: Decentralised Agenciesdcterms:Title"2003 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: decentralizuotos agentūros"@lt
lp_eu:2003 discharge: Section I of the general budgetdcterms:Title"2003 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendrojo biudžeto I skirsnis"@lt
lp_eu:2003 discharge: Section III of the general budgetdcterms:Title"2003 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendrojo biudžeto III skirsnis"@lt
lp_eu:2003 discharge: Sections II, IV, V, VI, VII and VIII of the general budgetdcterms:Title"2003 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendrojo biudžeto II, IV, V, VI, VII, VIII skirsniai"@lt
lp_eu:2004 Annual Report - ECBdcterms:Title"Europos centrinis bankas (2004 m.)"@lt
lp_eu:2004 Annual Report – ECB; Communication strategy on the eurodcterms:Title"Europos centrinis bankas (2004 m.) / Euro ir Ekonominės ir pinigų sąjungos informacijos ir komunikacijos strategija"@lt
lp_eu:2004 discharge: 6th, 7th, 8th and 9th European Development Funds EDF (vote)dcterms:Title"2004 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: šeštasis, septintasis, aštuntasis ir devintasis Europos plėtros fondai EPF (balsavimas)"@lt
lp_eu:2004 discharge: Eurojust (vote)dcterms:Title"2004 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Eurojustas (balsavimas)"@lt
lp_eu:2004 discharge: European Agency for Reconstruction (vote)dcterms:Title"2004 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos rekonstrukcijos agentūra (balsavimas)"@lt
lp_eu:2004 discharge: European Agency for Safety and Health at Work (vote)dcterms:Title"2004 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (balsavimas)"@lt
lp_eu:2004 discharge: European Agency for the Evaluation of Medicinal Products (vote)dcterms:Title"2004 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vaistų vertinimo agentūra (balsavimas)"@lt
lp_eu:2004 discharge: European Aviation Safety Agency (vote)dcterms:Title"2004 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aviacijos saugos agentūra (balsavimas)"@lt
lp_eu:2004 discharge: European Centre for the Development of Vocational Training (vote)dcterms:Title"2004 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos profesinio mokymo plėtros centras (balsavimas)"@lt
lp_eu:2004 discharge: European Environment Agency (vote)dcterms:Title"2004 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aplinkos agentūra (balsavimas)"@lt
lp_eu:2004 discharge: European Food Safety Authority (vote)dcterms:Title"2004 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos maisto saugos tarnyba (balsavimas)"@lt
lp_eu:2004 discharge: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (vote)dcterms:Title"2004 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (balsavimas)"@lt
lp_eu:2004 discharge: European Maritime Safety Agency (vote)dcterms:Title"2004 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos jūrų saugumo agentūra (balsavimas)"@lt
lp_eu:2004 discharge: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (vote)dcterms:Title"2004 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos narkotikų ir narkomanijos stebėjimo centras (balsavimas)"@lt
lp_eu:2004 discharge: European Monitoring Centre for Racism and Xenophobia (vote)dcterms:Title"2004 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos rasizmo ir ksenofobijos stebėjimo centras (balsavimas)"@lt
lp_eu:2004 discharge: European Training Foundation (vote)dcterms:Title"2004 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos mokymo fondas (balsavimas)"@lt
lp_eu:2004 discharge: Section I - European Parliament (debate)dcterms:Title"2004 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: I skirsnis - Europos Parlamentas (diskusijos)"@lt
lp_eu:2004 discharge: Section I - European Parliament (vote)dcterms:Title"2004 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: I skirsnis, Europos Parlamentas (balsavimas)"@lt
lp_eu:2004 discharge: Section I European Parliament (vote)dcterms:Title"2004 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: I skirsnis - Europos Parlamentas (balsavimas)"@lt
lp_eu:2004 discharge: Section II - Council (vote)dcterms:Title"2004 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: II skirsnis, Taryba (balsavimas)"@lt
lp_eu:2004 discharge: Section III - Commission (vote)dcterms:Title"2004 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: III skirsnis, Komisija (balsavimas)"@lt
lp_eu:2004 discharge: Section IV - Court of Justice (vote)dcterms:Title"2004 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: IV skirsnis, Teisingumo Teismas (balsavimas)"@lt
lp_eu:2004 discharge: Section V - Court of Auditors (vote)dcterms:Title"2004 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: V skirsnis, Audito Rūmai (balsavimas)"@lt
lp_eu:2004 discharge: Section VI - European Economic and Social Committee (vote)dcterms:Title"2004 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: VI skirsnis, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (balsavimas)"@lt
lp_eu:2004 discharge: Section VII - Committee of the Regions (vote)dcterms:Title"2004 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: VII skirsnis, Regionų komitetas (balsavimas)"@lt
lp_eu:2004 discharge: Section VIII A - European Ombudsman (vote)dcterms:Title"2004 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: VIII A skirsnis, Europos ombudsmenas (balsavimas)"@lt
lp_eu:2004 discharge: Section VIII B - European Data Protection Supervisor (vote)dcterms:Title"2004 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: VIII B skirsnis, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (balsavimas)"@lt
lp_eu:2004 discharge: Translation Centre for the Bodies of the European Union (vote)dcterms:Title"2004 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (balsavimas)"@lt
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-004lpv:translated text"I declare resumed the session of the European Parliament adjourned on Thursday, 22 April 2004."@lt
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-004lpv:unclassifiedMetadata"President."
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-006lpv:translated text"The first item is the formal opening of the first sitting of the enlarged European Parliament. Colleagues, today it is a very pleasant duty on behalf of Parliament to open this part-session. This Parliament now comprises the 626 Members elected for the fifth mandate of Parliament and the 162 new Members from the 10 new Member States, which acceded to the European Union on Saturday, 1 May. It is for our Parliament - as we have already marked in a symbolic ceremony outside - a special and extraordinary moment. In Dublin last Saturday, Ireland's Nobel literature laureate Seamus Heaney captured this special event with the words 'On a day when newcomers appear, let it be a homecoming.' This is indeed a homecoming and we are so pleased that so many new colleagues join us today. It is a moment of hope, a moment that shows that determined will within the European Union, its institutions and Member States can deliver real results: a win-win situation for all involved. Fifteen years ago, early in 1989, this would have looked like an impossible dream, but it has come true: what a wonderful moment. From this platform I should like to issue - on behalf of the 626, to the 162 - a heartfelt, warm welcome to this Parliament. I should like to pay tribute to all who have contributed to this moment, parliamentarians - European and national, Member State governments, many presidencies of the European Council and the determined leadership of the European Commission. I am sure the House would want me in particular to thank Mr Verheugen for his extraordinary personal leadership."@lt
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-006lpv:unclassifiedMetadata"(Loud and sustained applause)"
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-006lpv:unclassifiedMetadata"(Sustained applause)"
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-006lpv:unclassifiedMetadata"President."
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-007lpv:translated text"Señor Presidente, Señorías, permítanme que yo también manifieste la emoción de estos momentos que vivimos. La emoción que hemos sentido todos cuando, al son de las notas del Himno a la Alegría, nuestro himno europeo, veíamos izarse diez nuevas banderas, junto a las quince que ya estaban izadas en los mástiles delante del Parlamento. Una emoción de un día en el que vemos culminar ambiciones, esperanzas vividas por tantos, a lo largo de tantos años, que han luchado por la libertad. Un momento que supone superar cicatrices brutales, que han marcado a lo largo de demasiados años una división artificial de nuestra Europa, una división que tenía su origen en la guerra, una división que suponía dejar muchos países europeos separados por ese muro de la vergüenza, por ese telón de acero, absolutamente artificial, contrario a nuestra propia naturaleza, que dejaba a todos esos países en una situación de opresión y de dictadura comunista. El siglo XXI tiene que superar los horrores del siglo XX, y estamos superando definitivamente esos horrores que hemos vivido en Europa. El siglo XXI es el siglo que ve irrumpir a Europa como protagonista pleno en el ámbito internacional, en el ámbito y en el concierto de las naciones. Por ello debemos culminar cuanto antes el acuerdo sobre un Tratado Constitucional, que de verdad nos dote de los instrumentos y de las capacidades para que Europa sea una realidad no sólo en nuestro continente, sino como actor principal en el ámbito internacional. Eso es lo que tenemos que conseguir entre todos. Vivimos en este Parlamento un momento histórico. Momento histórico que repite el que hemos visto, a través de las distintas televisiones o personalmente, en algunos casos, a lo largo de estos días, viviendo ese primero de mayo de 2004, que quedará siempre como un hito esencial en la recuperación plena de Europa. Y quiero decir a esos 162 nuevos parlamentarios, señor Presidente, que desde la Comisión esperamos seguir con la colaboración que se ha venido desarrollando a lo largo de todos estos años entre las dos instituciones, junto con el Consejo, construyendo este proyecto apasionante que es Europa. Un proyecto que busca definitivamente la paz y garantizar la libertad, la democracia, los derechos humanos, la dignidad del hombre, en nuestro continente, pero también ser un faro y apoyar a nivel internacional nuestros valores, nuestros principios y nuestros deseos. ) Quiero decir que consideramos a la Comisión, y todos estamos de acuerdo, como auténtico corazón en esta construcción europea. Pero ese corazón que es la Comisión late gracias al apoyo que recibe de manera sistemática en este Parlamento. Esta Comisión, que ha sido clave a la hora de impulsar la ampliación, esta Comisión que a lo largo de todos estos años ha sido capaz de impulsar un trabajo de cooperación, de colaboración y de respeto con el Parlamento y también con la otra institución esencial, el Consejo. Señor Presidente, son días y momentos históricos. Días que quedarán en nuestra memoria, que serán un ejemplo para las generaciones futuras: todos trabajando de consuno -Parlamento, Consejo y Comisión- por este gran proyecto, por esta gran ambición que es Europa."@lt
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-007lpv:unclassifiedMetadata"(Aplausos"
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-007lpv:unclassifiedMetadata"(Aplausos)"
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-007lpv:unclassifiedMetadata"De Palacio,"
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-007lpv:unclassifiedMetadata"Vicepresidenta de la Comisión"
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-008lpv:translated text"Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! In dieser Stunde wird ein Traum wahr, und ich muss bekennen, dass ich Schwierigkeiten habe, meine Gefühle unter Kontrolle zu halten, weil ich von der Größe des Moments überwältigt bin. Ein frei gewähltes Europäisches Parlament, das 25 selbstbewusste, freie, souveräne, europäische Nationen vertritt, die sich freiwillig zu einem Verbund zusammengeschlossen haben: Das ist mehr, als diejenigen, die zum ersten Mal den Gedanken der europäischen Einigung geträumt haben, zu hoffen gewagt hätten. Kein Land in Europa kann auf sich allein gestellt die Konsequenzen der Globalisierung bewältigen. Kein Land kann auf sich allein gestellt die Balance zwischen Wachstum und sozialer Gerechtigkeit halten. Kein Land kann auf sich allein gestellt den Kampf gegen internationalen Terrorismus und internationale Kriminalität gewinnen. Das können wir nur gemeinsam. Nationale Souveränität kann überhaupt nur noch gebraucht und verteidigt werden, wenn sie gemeinsam mit anderen ausgeübt wird. Das ist die Grundidee, deshalb sind wir hier! Ich danke allen, die mitgewirkt haben, dass es soweit gekommen ist. Mein besonderer Dank gilt dem Europäischen Parlament und der entschlossenen politischen Führung durch seinen Präsidenten Pat Cox. Ich danke den Ausschüssen, insbesondere dem Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten, Menschenrechte, gemeinsame Sicherheit und Verteidigungspolitik unter dem Vorsitz von Elmar Brok. Ich danke allen Fraktionen, die uns kritisch und konstruktiv begleitet haben. Ich begrüße Sie alle von Herzen hier und freue mich darauf, mit Ihnen zusammenarbeiten zu können. Ich bin mehr denn je davon überzeugt, dass diese große Erweiterung, die jetzt abgeschlossen ist, ein glänzender Beweis für die Attraktivität, für die Dynamik und für die Jugend des europäischen Gedankens ist. Es ist nicht wahr, dass dieser Gedanke alt geworden ist. Er zeigt seine Attraktivität gerade bei den Nationen, die einen schwierigen Weg gehen mussten, um zu Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu gelangen. Diese Erweiterung ist aber auch ein Beweis dafür, was wir Europäer können, wenn wir ein großes Projekt gemeinsam anfassen und wenn wir den Willen haben, es auch wirklich zu vollenden. Nicht viele in der Welt haben uns das zugetraut, und wir können stolz auf das sein, was hier erreicht wurde. Für mich ist der Beweis für die Zukunftsfähigkeit des Gedankens der europäischen Integration endgültig erbracht. Ich möchte einigen populären Ansichten widersprechen, die in diesen Tagen geäußert wurden. Erstens: Es ist nicht wahr, dass die europäische Integration ein Elitenprojekt ist. Diese Erweiterung jedenfalls war der ausgesprochene Wunsch und erklärte Wille der Völker. Sie wäre nicht zustande gekommen, wenn nicht die baltischen Völker, die Polen, die Tschechen, die Slowaken, die Ungarn und die Slowenen klar und eindeutig gesagt hätten, dass sie ein für allemal zu dieser demokratischen Familie des geeinten Europa gehören und nicht irgendwo im Niemandsland zwischen Ost und West allein gelassen werden wollen. Das Zweite ist: Diese große Erweiterung macht Europa nicht schwächer, sondern sie macht Europa stärker. Sie macht uns politisch stärker, und sie macht uns wirtschaftlich stärker. Es liegen Risiken darin, es liegen Probleme darin, jeder weiß das. Aber die Chancen und Möglichkeiten überwiegen die Risiken bei weitem, und wir haben Anlass zu Optimismus. Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordnete aus den neuen Mitgliedsländern, werden eine schwierige Aufgabe zu Hause haben, Sie werden Skepsis und Zweifeln begegnen, weil nicht alles so schnell geht, wie die Menschen es sich immer wünschen. Von Ihnen wird in hohem Maße abhängen, ob der Glaube an die europäische Einigung stark genug bleibt, um auch weitere große Projekte auf sich zu nehmen. Ein Drittes und Letztes: Bei diesem großen Werk der europäischen Einigung dabei zu sein, das heißt nicht, dass man seine Souveränität oder seine nationale Identität aufgibt. Das Gegenteil ist der Fall. Diejenigen, die in den neuen und alten Mitgliedsländern sagen, europäische Integration bedeute das Ende der Souveränität der Völker, verstehen die Welt nicht, wie sie sich heute darstellt. Kein einziges Land in Europa ist heute in der Lage, mit den Problemen fertig zu werden, die uns bedrohen!"@lt
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-008lpv:unclassifiedMetadata"(Beifall)"
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-008lpv:unclassifiedMetadata"Kommission"
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-008lpv:unclassifiedMetadata"Verheugen,"
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-009lpv:translated text"Herr Präsident, Frau Vizepräsidentin de Palacio, Herr Kommissar Verheugen, werte andere Mitglieder der Kommission, liebe Kolleginnen und Kollegen! Gestatten Sie mir, zu Beginn etwas Persönliches zu sagen. Ich habe das Privileg, diesem Europäischen Parlament seit 1979 – seit seiner ersten Direktwahl – anzugehören. Wenn uns damals im Wahlkampf des Jahres 1979 jemand gesagt hätte, dass am 1. Mai des Jahres 2004 drei Nationen, die von der Sowjetunion okkupiert waren – nämlich Estland, Lettland und Litauen –, die Warschauer-Pakt-Staaten Polen, die Tschechische Republik, die Slowakei und Ungarn, ein Teil des kommunistischen Jugoslawien, nämlich Slowenien, sowie Malta und Zypern – wir hoffen, dass Zypern auch eines nicht so fernen Tages ein geeintes Land sein wird – der Europäischen Union angehören würden, dann wäre im Jahre 1979, dem Jahr der ersten Direktwahl des Europäischen Parlaments, unsere Antwort wahrscheinlich gewesen: "Das ist eine schöne Vision, es ist ein schöner Traum, es ist eine große Hoffnung, aber wir fürchten, dass dieser Traum, diese Vision, diese Hoffnung in unserer Lebenszeit, obwohl wir es wünschen, nicht Wirklichkeit wird." Liebe Freunde! Entschuldigung, das war ein wenn ich sage liebe Freunde, aber irgendwo sind wir ja verbunden durch unser Ideal der Einheit Europas. Herr Präsident, wir haben eben nicht nur Ihren beeindruckenden Beitrag draußen bei der beindruckenden Zeremonie gehört, sondern auch Lech Walesa. Er steht für Solidarnosc, und Solidarnosc muss für uns für alle Zukunft bedeuten, dass wir die nationalen Interessen einzelner Länder, zum Beispiel der baltischen Staaten mit ihren Minderheiten, die natürlich respektiert werden müssen, aber nicht die Unabhängigkeit der Länder in Frage stellen dürfen, zu unseren machen und umgekehrt. Deswegen müssen wir allem anderen widersprechen, wie Herr Kommissar Verheugen es getan hat, und ich möchte ihm für seinen wichtigen Beitrag danken, dass dieses Europa ein Europa der Solidarität ist. Wir werden alle davon profitieren. Dieser Kontinent hat erstmalig in seiner langen jahrtausendealten Geschichte die Chance, friedlich und partnerschaftlich in die Zukunft zu gehen. Es ist unser Kontinent, es ist ein alter Kontinent, der sich immer wieder erneuert, und niemand wird es schaffen, uns zu spalten. Wir gehen den Weg in die Zukunft gemeinsam. Es ist ein großer Tag für uns alle! Dieser Traum ist Wirklichkeit geworden. Wenn wir heute hier 162 Kolleginnen und Kollegen aus den zehn Ländern begrüßen dürfen, ist das ein großer Tag für die Europäische Union, es ist ein großer Tag für die Demokratie, es ist ein großer Tag für den Parlamentarismus – wir sollten uns von Herzen freuen, dass wir heute unsere Kolleginnen und Kollegen hier begrüßen können! Liebe Kolleginnen und Kollegen, vergessen wir nicht, dass es unser Parlament war – daran haben alle Fraktionen ihren Anteil –, das darauf bestand, dass man nicht nur mit fünf Ländern verhandelt, sondern mit 12 Ländern, und dass diejenigen, die noch nicht so weit sind, die Möglichkeit haben sollen, aufzuholen. Wenn heute zehn Länder der Europäischen Union beigetreten sind, dann deswegen, weil wir als Europäisches Parlament gefordert hatten, dass auch Lettland, Litauen und die Slowakei in die Verhandlungen eingebunden werden, und sie haben es geschafft. Man sollte alle dazu beglückwünschen! Vergessen wir nicht: Wir wissen, dass über das Europäische Parlament in den Medien nicht so berichtet wird, wie es den Entscheidungen des Parlaments entspricht. Es war unser Parlament, das einen Zeitplan für die Verhandlungen forderte, der von der Kommission und dem Gipfel von Nizza übernommen wurde, damit sie so abgeschlossen werden konnten, dass sich die Länder, die die Fähigkeit dazu haben, mit ihren Menschen an den Europawahlen des Jahres 2004 beteiligen können. Es war unser Parlament! Das sollten wir den Menschen sagen, und wir können auch stolz darauf sein, weil es ein Beitrag dazu ist, die Demokratie in Europa zu verwirklichen und den Menschen in den zehn Ländern die Chance zu geben, ihre frei gewählten Abgeordneten in das Europäische Parlament zu entsenden. Lassen Sie uns froh darüber sein! Der Alltag wird uns schnell einholen, und Europa bewährt sich nicht in den großen Reden, die auch sein müssen. Heute ist ein wunderschöner Tag, wie auch der 1. Mai, aber der Alltag wird uns schnell einholen. Wir werden diskutieren, wir werden auch streiten, aber das Neue und die großartige Chance - das müssen wir den Menschen in der Europäischen Union sagen -, das Großartige in dieser Europäischen Union ist, dass wir den Streit und die Diskussion nicht mehr mit Gewalt und mit Waffen austragen, sondern mit Worten und Argumenten. Das ist ein großartiger Fortschritt für unseren europäischen Kontinent im 21. Jahrhundert."@lt
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-009lpv:unclassifiedMetadata"(Beifall)"
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-009lpv:unclassifiedMetadata"Poettering (PPE-DE )."
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-009lpv:unclassifiedMetadata"lapsus linguae"
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-010lpv:translated text"Señor Presidente, señora Vicepresidenta y señores Comisarios, Señorías y especialmente los de los diez nuevos países que se incorporan. Europa está renaciendo, es un gran desafío y un proceso de creación histórica de importancia mayor, no solamente para vivir en la interdependencia, sino también para dar una respuesta a la globalización; Europa tiene mucho que aportar. Tenemos desafíos importantes ante nosotros; en primer lugar, vencer los propios temores, que no hay que ignorar que existen entre nuestros ciudadanos y ciudadanas; tenemos que hacer una labor pedagógica de explicación, señalando que las oportunidades superan ampliamente a los costes, y que estamos preparados para hacer frente a esa complejidad. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de solidaridad y además una base profunda que nos mantiene y que nos fortifica mediante los valores compartidos. Valores compartidos que, además, se apoyan en la fraternidad y en la tolerancia mutua. El noviazgo, que ha sido largo, ha llegado a su fin, hemos contraído matrimonio, compartimos la misma casa y el mismo futuro. Ahora bien, somos una familia no sólo con los mismos derechos, sino, también, con las mismas obligaciones, los que estaban, los que nos hemos ido incorporando, como mi país y otros, y los que llegan ahora. Creo que lo mejor que podríamos hacer para concluir esta legislatura y dar paso a esa Europa con 25 Estados miembros es conseguir que concluya el proceso de aprobación definitiva de la Constitución Europea que, afortunadamente, se ha desbloqueado a partir del mes de marzo, lo digo con el legítimo orgullo de venir de un país que ha permitido el desbloqueo. Creo que lo que tenemos que pedir al Consejo, hoy desgraciadamente ausente, y a la Conferencia Intergubernamental, ante la cual tendrá que hablar usted señor Presidente, es que cumplan con su deber y con su responsabilidad histórica y que podamos tener una Constitución Europea para el mes de junio. Esa es la próxima etapa que coronará esta ampliación exitosa. Extiendo mi mano en símbolo de amistad a todas y todos los compañeros y los colegas que se incorporan en el día de hoy. Ante todo, señor Presidente, quiero expresar mi agradecimiento y felicitación porque usted ha representado dignamente al Parlamento Europeo en estos acontecimientos. Igualmente quiero manifestar mi agradecimiento y felicitación a la Comisión Prodi y especialmente al Comisario Verheugen por haber llevado adelante esta tarea. Hoy tenemos una cita con la historia y con nuestro futuro. A partir del paso decisivo que se dio el sábado pasado estamos dando un grandioso e histórico salto adelante al reunir la mayor parte de la superficie y de la población de nuestro continente, por primera vez en la historia, sin que sea un emperador, un rey, un general o un dictador el que decide hacerlo. Lo hemos decidido libremente todos y todas. Y éste es el hecho que marca la diferencia. Hemos oído la Oda a la Alegría de Beethoven que también fue un luchador por la libertad, y la censura política le cambió la palabra por y, por lo tanto, creo que deberíamos hablar de la Oda a la Alegría y a la Libertad, porque la libertad es lo que nos ha unido a todos. Hemos sido capaces de dar este paso porque creemos en la democracia, en la libertad, en el respeto de los derechos humanos, en la gobernanza, en el Estado de Derecho y en una Unión laica que respete las creencias y las filosofías de todas y todos. Esto es lo que nos ha permitido unirnos en esta circunstancia. Ha sido la democracia. Y no hay que ignorar que en nuestro continente hemos vivido un siglo XX que ha sido la edad de los extremos y en el que las dictaduras nazis, fascistas y comunistas han predominado durante una parte. Primero fue la liberación de Europa después de la Guerra Mundial y luego una reacción en cadena que se ha ido precipitando; hace poco más de una semana hemos celebrado el 30 aniversario de la Revolución de los claveles en Portugal, que fue un hecho muy importante al acabar con la dictadura salazarista; luego se incorporó mi país... ...después en Polonia; después vino la caída del muro de Berlín y ahora estamos recogiendo lo que hemos hecho después de la caída del muro de Berlín, con la entrada de los 10 nuevos miembros. Me señalan los compañeros griegos que también ellos vencieron una dictadura fascista, creo que todos podemos felicitarnos porque hemos tenido que luchar por conquistar la libertad y, espero, también, que ahora con la entrada de los 10 nuevos miembros podamos rematar este proceso histórico y que no quede pendiente la reunificación de la República de Chipre, que también es un paso absolutamente necesario. Nunca en la historia europea ha habido tanta gente viviendo junta, en paz, democracia, bajo el Estado de Derecho y sobre la base de una soberanía y de un destino compartido."@lt
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-010lpv:unclassifiedMetadata"(Aplausos)"
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-010lpv:unclassifiedMetadata"Barón Crespo (PSE )."
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-010lpv:unclassifiedMetadata"Freiheit"
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-010lpv:unclassifiedMetadata"Freude"
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-010lpv:unclassifiedMetadata"Solidarność"
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-012lpv:translated text"I should like to welcome to the House the former Prime Minister of Hungary, Mr Gyula Horn, under whose premiership the borders first opened in 1989."@lt
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-012lpv:unclassifiedMetadata"(Applause)"
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-012lpv:unclassifiedMetadata"President."
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-014lpv:translated text"Mr President, as the very first speaker from the new countries I feel deeply moved."@lt
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-014lpv:unclassifiedMetadata"Eorsi (ELDR )."
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-015lpv:translated text"Liberálisként és magyarként azt húzom alá, hogy május elsejével a szörnyűséges jaltai szerződés öröksége a történelem jól megérdemelt szemétkosarába került. Ez a legfontosabb, és szeretném mindannyiuknak kifejezni köszönetemet ezért. Talán megengedik, hogy az ELDR-nek és a liberális családnak külön kifejezzem köszönetemet, hiszen a liberálisok már akkor a bővítés szilárd támogatói voltak, amikor mások talán még vonakodtak. Örültem annak, és büszke voltam rá, hogy a liberális csoport egyedül szavazott egyhangúan a bővítés mellett, a legelső naptól kezdve teljes jogú képviselőknek tekintettek bennünket a csoportban. Most, amikor néhány kormány elhatározta, hogy a munkaerő szabad áramlását az utolsó pillanatban bevezetett döntéssel akadályozza, ismét egyedül a liberálisok voltak azok, akik egyhangúan visszautasították ezeket az igazságtalan korlátozásokat. Jaltának vége, de Európa még nem egyesült teljesen. Innen üzenem, hogy a liberálisok a jövőben is a bővítés motorja akarnak lenni, amíg Románia, Bulgária, Horvátország, igen, Törökország, és valamikor az egész Balkán egyesül Európával. Mi magyarok és liberálisok minden segítséget megadunk ahhoz, hogy a koppenhágai kritériumoknak megfeleljenek. Elnök úr, sikeres volt a rendszerváltás? Természetesen, hiszen ma mindannyian itt vagyunk Önökkel együtt. De tudniuk kell azt is, hogy az átalakulás sokkal, de sokkal hosszadalmasabb és sokkal fájdalmasabb volt, mint ahogy azt egykor reméltük. Eljött az ideje annak, hogy az emberek élvezzék a bővített Unió nyújtotta előnyöket. Népeink olyan életet remélnek, ahol kemény munkájuknak megvan a gyümölcse. Sokat kell beszélnünk az Unió nyújtotta lehetőségekről. Pénzről beszélek, de szeretném, ha tudnák, nem csupán pénzről van itt szó. Az Unió diadalmasan egyesített nemcsak országokat, hanem egymással korábban háborúzó nemzeteket is. Ezért hiszek abban, hogy az Unió nagyszerű feloldását fogja adni a Trianon-traumának. Az eddig szétválasztó határok eltűnnek, mindannyian Európa megbecsült és egyenrangú nemzetei és polgárai leszünk. Hiszek abban, hogy az Unió megváltoztatja politikai kultúránkat, a gyűlölködés helyét a tisztességes verseny veszi át, és tér nyílik az együttműködésre. Hiszek abban, hogy az Unióban tovább nő a polgárok tisztelete, mert nemcsak a most csatlakozó országokban, hanem a régiekben is sok a tennivaló a szabadságjogok kiteljesedése terén. Úgy leszünk képesek a legfontosabb kihívásokra – például a terrorizmusra – válaszolni, hogy életünk megvédése érdekében nem kell feláldoznunk szabadságunkat."@lt
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-016lpv:translated text"In my capacity as the Liberal leader of 92 Members from 46 European countries in our sister organisation, the Council of Europe, here in Strasbourg, I also express my thanks to the Council of Europe. Its contribution in developing our liberal values has been essential and now in this Chamber I reiterate that the role of the Council of Europe, with its 800 million European citizens, continues to be essential in assisting a more democratic, safer and more stable Europe. These two organisations together can ensure that one day we can really say that Europe, after centuries of division, is now reunited again. Let me conclude by saying that Europe is already strong and successful but we can make it much stronger and much more successful. The potential in European citizens is ready to be released. What else could our task ahead be, other than the freeing of this European potential?"@lt
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-016lpv:unclassifiedMetadata"(Applause)"
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-017lpv:translated text"Monsieur le Président, nous vivons l'un de ces grands moments dont parleront les futurs livres d'histoire. Aujourd'hui s'exprime l'espoir d'une Europe unie, solidaire et pacifique. Dans la perspective des nombreux combats communs qui nous attendent pour faire de ce beau rêve une réalité, nous souhaitons une chaleureuse bienvenue aux peuples des dix nouveaux États de l'Union. Depuis plusieurs années notre groupe s'est rendu dans ces pays pour nourrir le dialogue et construire des partenariats avec les forces de progrès et nombre d'acteurs sociaux. J'ai pensé à leurs attentes et à leurs espoirs en découvrant les émouvantes images de faits qui ont marqué, dans les différentes capitales, le passage de l'Europe des Quinze à celle des Vingt­Cinq. La conclusion que j'en tire est que, si nous voulons réussir ce magnifique projet, nous devons avoir le courage d'ouvrir au grand jour, avec tous nos concitoyens, le débat de fond que nous aurions dû lancer depuis longtemps. Il doit porter sur une question existentielle, que j'ai souvent abordée ici même et qui est dans tous les esprits: que voulons nous faire ensemble et quels moyens nous donnons­nous pour y parvenir? Ainsi, la raison d'être première de cette Union élargie n'est­elle pas, pour beaucoup de nos compatriotes, d'être plus forts pour défendre un modèle social avancé et solidaire dans la mondialisation? Si tel est le cas, nous ne pouvons pas, par exemple, accepter de la part des entreprises, dans cette partie­ci de l'Europe, le chantage à la délocalisation et, dans l'autre, la recherche du moins­disant social et fiscal. Nous devons inverser cette approche malthusienne et sans avenir et considérer que le vrai moteur de notre développement commun, c'est le progrès social et la promotion des capacités humaines de toutes les populations de l'Union. Tous les instruments dont nous disposons doivent être mis au service de cette ambition. Pour réussir l'élargissement, il ne suffit pas d'unir l'Europe, il faut unir les Européens! Une autre raison de construire ensemble cette Union élargie n'est­elle pas de reconquérir, pour les citoyens, des pouvoirs qui ont été progressivement laissés aux forces du marché? Un document de la cellule de prospective de la Commission notait dès 1998, et je cite: "Les Européens acceptent de plus en plus mal d'être mis devant le fait accompli. Il s'agit de permettre une participation plus large des acteurs et porteurs d'enjeux. Tel est le défi lancé à l'Europe aujourd'hui". L'élargissement décuple l'actualité de cette exigence. Plus on abaisse de frontières, plus il faut élever les droits nouveaux des citoyens. Sinon, c'est la jungle. Il faut créer des droits nouveaux pour les salariés, pour les citoyens, il faut promouvoir une authentique démocratie participative européenne, depuis les lieux de vie et de travail jusqu'au cœur des institutions. Nous devons nous fixer comme but d'unir les Européens autour de projets communs, dans lesquels ils se reconnaissent et dont ils soient les artisans. Enfin, quelle vision du monde l'Europe élargie doit­elle faire vivre au travers de ces initiatives? Dans un article récent, M. Cimoszewicz, ministre polonais des Affaires étrangères, écrivait, et je le cite: "C'est la vie elle­même qui tranche les controverses non résolues par les hommes politiques". C'est la vérité. J'ai la conviction que, sur bien des points ayant fait l'objet de controverses, dans la dernière période, la vie a effectivement tranché, en particulier sur le parti à prendre par l'Europe unie dans le débat sur la façon de gérer les affaires du monde. Voilà, à mes yeux, les défis que nous avons désormais à relever ensemble. C'est dans cet esprit que je dis – résolument – "oui, bienvenue aux peuples des nouveaux pays de l'Union!""@lt
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-017lpv:unclassifiedMetadata"(Applaudissements)"
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-017lpv:unclassifiedMetadata"Wurtz (GUE/NGL )."
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-018lpv:translated text"Signor Presidente, care amiche, cari amici, non a tutti è dato vivere un momento storico come questo: un momento storico positivo, di pace, di gioia e di reale progresso, dove una speranza luminosa può vincere tranquillamente sul cinismo un po' grigio col quale tanto spesso noi dobbiamo fare i conti. E' un grande privilegio del quale dobbiamo essere fieri e grati a tutti gli uomini e a tutte le donne che ci hanno portato a questo giorno. L'Europa oggi non è riunita: è unita per la prima volta, ed è unita oggi come non lo è mai stata nella sua storia, perché non lo è mai stata sulla base della democrazia e della libera volontà dei popoli. In questi giorni, guardando la televisione o partecipando personalmente alle festività per l'ampliamento, mi ha sorpreso spesso il ricordo di mio nonno Roberto: nato nel 1899 in un piccolo paese della provincia di Mantova, in Italia, faceva parte dell'ultima leva di ragazzi spedita al fronte durante la Prima guerra mondiale. E' anche a lui e a tutti quelli come lui che questo giorno, oggi, dev'essere dedicato. Solo tre generazioni ed eccoci qui a festeggiare un evento impensabile e a lungo persino impensato. Quanti di noi oggi hanno questi stessi ricordi e questi stessi dolori, soltanto che fino ad oggi erano marchiati da bandiere di diversi colori? Oggi la nostra gioia ha gli stessi colori e la stessa meravigliosa musica. Questa unificazione però - ed è una cosa che tutti dobbiamo sapere e che tutti ci dobbiamo dire - non è completa; è inutile anche negare che la gioia che oggi sentiamo - qui, noi, forse un po' addetti ai lavori - è meno intensa e più distratta nelle strade della nostra città, tra la gente. Questa è la nostra sfida, la sfida della nostra generazione: la consapevolezza del cammino percorso dev'essere la nostra guida per completare il grande sogno, ancora non compiuto, di una grande Europa unita e democratica. Nei prossimi mesi, prima delle fine di questo anno, abbiamo tre grandi occasioni da giocare tutti insieme, anche per conquistare coloro che ancora non misurano o non credono alla grandezza di questo giorno: La prima di esse - è stato già detto - è quella della Costituzione. Oggi non abbiamo ancora una Costituzione e i negoziati sono ricominciati, forse, ma di certo coloro che ancora puntano i piedi sono molto agguerriti. Non l'abbiamo ancora, non siamo sicuri di avere una Costituzione come quella che noi vogliamo. Lo dobbiamo ripetere oggi qui chiaramente: la Costituzione che vogliamo è quella adottata dalla Convenzione e non quella che è stata in parte prospettata durante gli ultimi Vertici e durante le ultime conferenze intergovernative. L'Europa che vogliamo, la Costituzione che vogliamo sono ancora in pericolo, non sono ancora acquisite. Ci dobbiamo quindi dare da fare tutti. Il secondo tema sul quale dobbiamo lavorare - e concludere possibilmente entro la fine di quest'anno - tutti insieme in questa sala, ma anche alla Commissione e al Consiglio, è la questione di Cipro. Anche qui è inutile essere ipocriti: l'ampliamento non sarà completo e vero fino a quando l'ultimo muro europeo non sarà caduto. Questo è un affare, ripeto, di tutti noi, perché questo muro purtroppo ancora c'è. Il terzo e ultimo tema che ci deve motivare prima della fine di quest'anno, e che è sicuramente urgente, è la guerra in Iraq. L'Unione europea, vecchia e nuova, non è stata in grado di fermarla e anche di questo dobbiamo essere consapevoli. Preparare e avere la pace in quel paese, in quella regione, è una responsabilità di tutti noi, che dobbiamo assumere rapidamente e urgentemente, altrimenti anche questo giorno, come alcuni altri, sarà soltanto un insieme di retorica."@lt
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-018lpv:unclassifiedMetadata"(Applausi)"
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-018lpv:unclassifiedMetadata"Frassoni (Verts/ALE )."
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-019lpv:translated text"Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Posłowie do Parlamentu Europejskiego! Jestem wzruszony, że spotkał mnie honor wygłoszenia w tej sali pierwszych słów po polsku, w języku ponad czterdziestu milionów Europejczyków. Na naszych oczach, Szanowni Państwo, kończy się podział Europy, którego źródła sięgają II Wojny Światowej. W tych dniach radości i wzruszenia godzi się więc przypomnieć tych wszystkich, którym Nowa Europa zawdzięcza ponowne zjednoczenie. Chcę oddać hołd milionom moich rodaków, żołnierzom i cywilom, ofiarom II Wojny Światowej. To ich przelana na polach bitew krew zapewniła, niestety tylko części Europy, pokój i dobrobyt. Chcę oddać hołd tym wszystkim w Polsce i Europie Środkowej, którzy w czasach stalinowskich podtrzymali po drugiej stronie żelaznej kurtyny płomień wolności. Różna była ich inspiracja: od demokratycznego socjalizmu poprzez insperację liberalną do chrześcijańsko-demokratycznej i konserwatywnej. Więźniom politycznym i ofiarom stalinowskiego terroru składamy dziś hołd, choć wielu z nich nie doczekało zjednoczonej Europy. Jako Polak ze szczególną dumą chcę w tej sali powiedzieć, że nie byłoby dzisiejszej uroczystości gdyby nie duchowa inspiracja naszego wielkiego Rodaka, Jego Świątobliwości Jana Pawła II. Zainspirował On potężny ruch społeczny - Solidarność, który zapoczątkował upadek komunizmu. Przywódcę tego ruchu - Pana Prezydenta Lecha Wałęsę, który dla świata stał się symbolem walki o demokrację i prawa człowieka, gościmy dziś w tej Izbie. Chcę także z dumą przypomnieć, że liderzy mojej partii Prawo i Sprawiedliwość, a także wielu jej członków było aktywnymi uczestnikami wolnościowego ruchu Solidarność. W tych dniach chciałbym także wyrazić wdzięczność dwóm wielkim przywódcom świata zachodniego, których niezłomna postawa w latach 80tych pomogła skruszyć kajdany krępujące narody Wschodniej i Środkowej Europy. Pragnę podziękować Pani Premier Margaret Thatcher i Panu Prezydentowi Ronaldowi Reaganowi. Przed nami wielka praca by owoce ponownego zjednoczenia kontynentu mogły być sprawiedliwie podzielone pomiędzy wszystkie narody Nowej Europy. Nasza Grupa - Unia na Rzeczy Europy Narodów uczyni wszystko, aby Nowa Europa nadała nowe znaczenie słowu solidarność."@lt
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-019lpv:unclassifiedMetadata"(Oklaski z prawej strony sali)"
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-019lpv:unclassifiedMetadata"Kamiński (UEN )."
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-020lpv:translated text"Hr. formand. Velkommen, nu forenes det, der hører sammen. I kommer 5 minutter i 12, og med jeres dyrekøbte erfaringer kan I hjælpe med til at redde demokratiet hos os. Demokrati er daglig medleven og ret til at blande sig imellem valg. Kendetegnet er, at vi kan gå til valg, få et nyt flertal og derefter nye love og en ny regering. Vi får noget for vores stemme. Den kan forandre, den kan kontrollere, belønne og straffe. Den tæller. Jeg betyder noget som vælger. Jeg har medindflydelse. Denne enkle idé forener os, men den er desværre godt skjult og meget indirekte i udkastet til forfatning. Vi kan fortsat gå til nationale valg og udskifte vores stemme i Ministerrådet, men vi kan ikke stemme os til en ny lov på de områder, hvor EU beslutter. Vi kan hvert femte år gå til EU-valg, men heller ikke her stemme os til nye love eller en ny regering. EU-præsidenten, udenrigsministeren og statsministeren udpeges alle af en alliance på 17 af 25 statsministre. De vigtigste poster går formentlig til dem, der ikke længere kan vælges i deres eget land. Sat på spidsen: man kan udpeges, hvis man ikke længere kan vælges. EU-statsministeren, Kommissionens formand, sammensætter sin regering gennem samtaler med statsministrene. Den indirekte udpegede formand bestemmer, hvem han vil have fra hvert land til det organ, som er det eneste, der kan stille forslag. Vi kan aldrig mere selv stille forslag. Dette demokratiske underskud kunne dækkes ved at omdanne EU til en demokratisk føderation, men der er ikke et fælles EU-folk, som er parat til et fælles demokrati. Den eneste realistiske demokratiske løsning er at opbygge EU fra neden, som demokratiernes Europa. Hvert land skal have ret til at vælge sin egen kommissær og sende ham eller hende til Bruxelles, som vores vælgeres tillidsmand. Vores kommissær skal komme hjem hver fredag og fortælle, hvad han har gjort i den forløbne uge, og hvad han vil stemme i den næste uge. Så har vi 25 valgte tillidsfolk i Bruxelles, som står til ansvar for vælgerne i vores lande. En skønne dag kan vi forene hele Europa i et ligeværdigt samarbejde mellem frie nationer, som samles for at løse de opgaver, vi ikke kan klare i vores egne demokratier. Hvis vi fokuserer på det, som vi ikke selv kan løse, har vi ikke noget at miste. Så vinder vi en medindflydelse, hvor vi ellers var uden indflydelse. Velkommen til arbejdet for åbenhed, nærhed og demokrati. Velkommen til kampen for demokratiernes og mangfoldighedens Europa, og til vores polske venner: Tillykke med nationaldagen."@lt
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-020lpv:unclassifiedMetadata"Bonde (EDD )."
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-021lpv:translated text"Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente de la Commission, Monsieur le Commissaire, chers collègues, les non-inscrits sont trop divers pour que je m'exprime autrement qu'à titre personnel, sauf sans doute pour souhaiter la "très grande bienvenue" aux nouveaux collègues. Ils ont appris, plus longtemps et plus durement que beaucoup d'entre nous, ce que sont l'indépendance et la liberté. Ils l'ont appris dans leur chair et dans leur sang, et je pense qu'ils sauront, dans cette enceinte, maintenir ce que ces mots ont comme sens concret, au lieu de se satisfaire d'un rite discursif. L'Europe respire aujourd'hui avec ses deux poumons, a dit le pape. C'est d'ailleurs la première fois depuis la fin du XVIe siècle, où l'Europe de l'Église romaine avait exactement, en dehors de la Grèce, les mêmes frontières que l'Europe de 2004. Il n'y a pas de hasard en histoire. Cette Europe va respirer, c'est heureux. Puis-je toutefois me permettre de souligner que cette respiration ne va pas sans inquiétude? L'Europe se demande quelle est sa nature et quel est son devenir. Elle se le demande, et le problème des frontières, qui se pose actuellement, le souligne très clairement. Je crois que cette inquiétude vient d'une décision initiale. Elle voudrait être politique, l'Europe. L'Union européenne a été créée par des hommes, les pères fondateurs, qui ne voulaient pas qu'elle le soit: ils ont voulu créer un espace de paix par le droit et l'économie. Mais faut-il rappeler que la paix sur notre continent a été organisée par le droit et l'économie, mais qu'elle est née des rapports de force et des actes de foi? C'est le rapport de force de la fin de la guerre qui a créé la paix ou, du moins, l'arrêt de la guerre. C'est le rapport de force de 1989 qui a fait tomber le mur de Berlin. Les actes de foi sont ceux, innombrables, des de Gaulle et Adenauer, des Walesa, de Prague, des pays de l'Est, du chancelier Kohl faisant la réunification allemande au nez et à la barbe des Soviétiques. Ce sont des actes de foi politique. Si l'Europe veut être une puissance, une vraie, si elle veut dessiner son destin, son avenir et si elle veut pouvoir défendre, soutenir, porter les valeurs qui sont les siennes, je crois qu'il faut revenir à la réalité; la réalité, c'est que l'Europe ne se fera pas sans les États. Quels sont, en effet, les piliers de la réalité? Ce sont les États: ce sont eux qui peuvent convaincre et amener les peuples non seulement à un accord de surface, mais à un accord sur le fond. Pas simplement un accord pour les bonnes choses, mais aussi un accord pour les choses dures, pour les crises, pour les épreuves, pour celles qui viendront forcément, car l'histoire est toujours semée de crises et d'embûches. Si l'Europe ne se fait pas avec les États, elle sera faible, elle sera une sorte de club fondé sur le consommateur – il est tout de même intéressant de remarquer dans cette enceinte qu'on parle plus souvent du consommateur que du citoyen –, plus ou moins confortable, plus ou moins paisible, plus ou moins riche, mais faible. Et lorsqu'on ne peut pas porter les valeurs que l'on défend, lorsqu'on est, disons-le, un marché, l'avenir que l'on a dépend des prédateurs. Les protecteurs sont souvent les prédateurs, et je crois qu'il faudrait que nous nous en souvenions de temps en temps."@lt
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-021lpv:unclassifiedMetadata"Garaud (NI )."
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-022lpv:translated text"Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Gestatten Sie mir eine kurze Bitte. Am 1. Mai haben Hitler und Stalin endgültig verloren, die Walesas und Havels, die Delors und die Kohls haben gewonnen. Aber viele in den Beitrittsländern, wie in der ursprünglichen Europäischen Union und wie wir im Europäischen Parlament, haben ihren Beitrag dazu geleistet, dass dieser Moment gekommen ist. Deswegen möchte ich Sie, Herr Präsident, bitten, dass die Namen der zehn Berichterstatter für die zehn Länder für den heutigen Tag in das Protokoll aufgenommen werden. Ich darf die Namen verlesen in der Reihenfolge der Länder, wie sie aufgenommen wurden: Schröder, Poos, Gahler, Queiró, Elisabeth Schroedter, Souladakis, Stenzel, Gawronski, Volcic, Wiersma sowie die drei Berichterstatter, die in der Zwischenzeit ausgeschieden sind: Frau Hoff, Frau Carlsson und Herr Matella. Gewähren Sie uns bitte die Ehre und lassen Sie diese Namen aufnehmen!"@lt
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-022lpv:unclassifiedMetadata"(Beifall)"
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-022lpv:unclassifiedMetadata"Brok (PPE-DE )."
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-023lpv:translated text"Thank you Mr Brok, the contribution by you and your colleagues will be recorded."@lt
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-023lpv:unclassifiedMetadata"President. ­"
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-025lpv:translated text"The minutes of the sitting of Thursday, 22 April 2004 have been distributed. Are there any comments?"@lt
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-025lpv:unclassifiedMetadata"President. ­"
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-026lpv:translated text"Herr Präsident! Es tut mir sehr leid, dass wir gerade heute bei diesen besonders wichtigen Diskussionen und emotional stark aufgeladenen Themen auf so Banales zurückkommen müssen wie ein Protokoll, aber wir haben in diesem hohen Hause einen selbst ernannten Helden. Dieser mutige Abgeordnete der Boulevardpresse ist zu allem fähig. Jetzt fälscht Herr Hans-Peter Martin sogar schon das Protokoll des Europäischen Parlaments. Bei den Abstimmungen zum Bericht van Hulten lässt Herr Martin 13 Mal sein angebliches Stimmverhalten korrigieren, obwohl er bei dieser Abstimmung überhaupt nicht anwesend war. Unter den 13 Fällen sind bis hin zur Schlussabstimmung allein sieben namentliche Voten, bei denen der Name Martin im Protokoll nicht zu finden ist. An keiner der 15 namentlichen Abstimmungen zum Bericht van Hulten hat dieser feine Herr teilgenommen. Also muss das alles wieder aus dem Protokoll herausgestrichen werden. Betrug und Fälschung haben in einem Dokument dieses Parlaments keinen Platz. Ich muss Ihnen keinen Rat geben, Herr Präsident, aber den Hinweis auf Artikel 124 unserer Geschäftsordnung und seine Möglichkeiten kann ich mir doch nicht verkneifen."@lt
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-026lpv:unclassifiedMetadata"(Beifall)"
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-026lpv:unclassifiedMetadata"(Zwischenrufe)"
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-026lpv:unclassifiedMetadata"Gebhardt (PSE )."
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-027lpv:translated text"Herr Präsident! Ich weise den Vorwurf, irgendeine Form von Fälschung eines Protokolls vorangetrieben zu haben, selbstverständlich mit Entschiedenheit zurück. Ich habe von meinen Rechten als Parlamentarier Gebrauch gemacht. Nicht mehr und nicht weniger!"@lt
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-027lpv:unclassifiedMetadata"(Zwischenrufe)"
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-027lpv:unclassifiedMetadata"Martin, Hans-Peter (NI )."
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-028lpv:translated text"The Minutes will record that the corrections do not stand on the grounds that the votes in question had not been cast."@lt
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-028lpv:unclassifiedMetadata"(Applause)"
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-028lpv:unclassifiedMetadata"President."
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-029lpv:translated text"Mr President, in an interview with Mr Martin on prime time television in Ireland on Wednesday last week, I challenged him on two issues. I quote from the transcript of the programme: 'I want to put two questions to Mr Martin, if you don't mind. Is it not true, Mr Martin, that a Cologne court earlier this week ordered you to refrain from attacking the integrity of your fellow German MEPs on this issue or it will fine you EUR 250 000 or indeed imprison you for six months? The second question I want to ask you, bearing in mind that you claim to be interested in reforming the expenses system, concerns the vote in the European Parliament last week. In fact I think there were just under 20 votes where proposals were being made to reform the expenses system and you were absent from every one of them. It seems to me that this is not the action of someone who is interested in reforming the system, it is the action of a hypocrite. You are proving what Pat Cox said about you, that you are doing this purely for personal publicity and not for genuine reasons.' This is the man who is attacking our integrity and who is masquerading as a crusader. This is his answer - and people should listen to it - about Mrs Gebhardt. 'I have never ever made these claims. I am an Austrian. I have never heard of these lawsuits or claims. I am very much surprised that they have suddenly come up with this.' The states: 'The court in Cologne advised Mr Martin not to further damage the reputation of Evelyne Gebhardt, threatening to sentence him to a fine of EUR 250 000 if he repeated his allegations. He further went on to say: 'As far as the participation in the vote, I was there.' The interviewer then asked me: 'Is there not a need for some reform? Do you accept that some reform is necessary?' I replied: 'Absolutely necessary. We voted for it some time ago, but who stopped it? Not the Parliament, it was the presidency, particularly the German and British Governments.' Mr Martin interjected: 'But for additional privileges.' I said: 'I also repeat: we voted it for last week again, but the alleged great crusader Mr Martin was absent for almost 20 votes.' He said again: 'No, I was taking part in the votes - don't repeat this claim.' I replied: 'You did not take part in the votes, the records show that.' He then replied: 'I did, just look at the Minutes.' He is a deceitful masquerader, damaging our reputation. Someone like him has no part in public life."@lt
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-029lpv:unclassifiedMetadata"(Applause)"
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-029lpv:unclassifiedMetadata"Cushnahan (PPE-DE )."
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-029lpv:unclassifiedMetadata"Frankfurter Allgemeine Zeitung"
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-030lpv:translated text"Thank you, Mr Cushnahan, for returning to the Minutes at the end of your remarks."@lt
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-030lpv:unclassifiedMetadata"President."
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-031lpv:translated text"Herr Präsident! Ich weise in der Tat alle diese Unterstellungen und ganz gemeinen Behauptungen zurück. Ich wiederhole noch einmal: Auch bei dieser Abstimmung habe ich unmittelbar - ich wurde schon darauf angesprochen, als die Abstimmung gerade zu Ende ging - entsprechend erklärt: Ich habe von meinen Rechten als Parlamentarier Gebrauch gemacht. In welcher Form das dann im Protokoll zu berücksichtigen ist, bleibt der Parlamentsverwaltung überlassen. Ich habe schon hier im Hohen Haus erklärt, was konkret der Umstand war. Was den Fall der Frau Gebhardt betrifft, so möchte ich nochmals zu Protokoll geben: Ich habe von diesem Gericht weder eine Vorladung noch irgendeine direkte Verständigung bekommen, und soweit ich die Sachlage aus der Presse kenne, kann ich nur sagen: Ich habe auch die angegebenen Behauptungen nie gemacht. Insofern fällt es mir überhaupt nicht schwer, sie nicht zu wiederholen, weil ich in der Tat die Lebensumstände von Frau Gebhardt kenne, und das so auch niemals geäußert habe. Das ist Teil einer Reaktion, die aus parlamentarischer Sicht verständlich sein mag, aber von der Öffentlichkeit sicherlich entsprechend gewertet wird."@lt
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-031lpv:unclassifiedMetadata"Martin, Hans-Peter (NI )."
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-032lpv:translated text"Just to be clear on the ruling concerning the Minutes on this matter, a Member may indeed seek to clarify a vote if the recorded vote is some way mistaken, even though it is on the record. A Member may not correct votes which were never cast in the first place. In this instance the votes were roll-call votes, and there is no roll-call indication of your vote in this regard, Mr Martin. It is thus not possible to correct a record which did not exist in the first place. These corrections will be struck from the Minutes."@lt
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-032lpv:unclassifiedMetadata"(Applause)"
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-032lpv:unclassifiedMetadata"(The Minutes of the previous sitting were approved)"
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-032lpv:unclassifiedMetadata"President. ­"
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-034lpv:translated text"The final draft agenda adopted by the Conference of Presidents at its meeting of Thursday, 29 April 2004 has been distributed. Are there any comments?"@lt
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-034lpv:unclassifiedMetadata"President."
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-035lpv:translated text"Voorzitter, ik kon mijn ogen niet geloven toen ik de agenda van deze week bekeek: zoals u al zei, gaan wij morgen stemmen over een urgentverklaring betreffende de overeenkomst met de Verenigde Staten over de passagiersgegevens. Nou, dat was een Wat hebben we hier twee weken geleden dan met zijn allen in deze zelfde zaal gedaan? Het Europees Parlement heeft toen besloten deze overeenkomst niet goed of af te keuren voordat het Hof van Justitie zijn oordeel heeft gegeven. Omdat wij het oordeel van het Hof willen respecteren. Het lijkt er echter op dat de Raad het oordeel van het Europees Parlement niet wil respecteren. Het COREPER is gewoon niet blij met de democratische stemming die wij hebben gehouden en wil dat wij deze nog eens een keertje over gaan doen. Ongeacht wat wij besluiten, zal de Raad donderdagochtend de overeenkomst als eerste punt op de agenda zelf wel goedkeuren en ik heb begrepen dat dan mogelijk onze rechtszaak komt te vervallen. Over wat wij dan doen, moeten we hier in dit Huis dan nog maar eens goed gaan overleggen. Het lijkt me echter evident dat wij het urgentieverzoek van de Raad niet kunnen accepteren. Wij zijn geen kleine kinderen, en het eerder genomen besluit van dit Huis staat nog gewoon overeind. Ook een meerderheid van de coördinatoren van de Commissie openbare vrijheden is deze mening toegedaan. Voorzitter, ik verzoek u dan ook dit onderwerp van de agenda te halen en ons niet onsterfelijk belachelijk te maken, want anders zetten wij de deur open voor herhaling van elke stemming waarvan de uitkomst de Raad niet bevalt. Het lijkt me dat we meer dan genoeg ander werk te doen hebben in plaats van alles nog een keertje over te doen."@lt
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-035lpv:unclassifiedMetadata"(Applaus)"
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-035lpv:unclassifiedMetadata"Buitenweg (Verts/ALE )."
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-035lpv:unclassifiedMetadata"déjà vu."
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-036lpv:translated text"The House is perfectly entitled to hear a speaker for and a speaker against and then, if it wishes, to vote to remove the item in question. In the light of our vote two weeks ago, the Council is perfectly entitled to make such a request if it wishes. I propose that if you are of the same opinion at voting time tomorrow, Mrs Buitenweg, we should hear a speaker for and a speaker against, vote on the procedure and then decide how to proceed as regards the substance. You are acting within your rights to object, Mrs Buitenweg; the Council is within its rights to make the request; and the House can decide what to do."@lt
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-036lpv:unclassifiedMetadata"President."
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-037lpv:translated text"Mr President, could you advise us before we vote as to whether there is any significance in the fact that the electorate on this issue will be different? Two weeks ago the European Parliament had a different composition from what it will have tomorrow. Is it right to re-run a vote with a different electorate? I would have thought that there is at least a question mark over that issue and I request that formal advice be provided on that point before we vote tomorrow. I agree with Mrs Buitenweg, and my Group opposed re-voting on this matter because it had already decided. The question is in the lap of the Court of Justice. It is important to know whether procedurally we are entitled to vote a second time."@lt
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-037lpv:unclassifiedMetadata"Ludford (ELDR )."
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-038lpv:translated text"Procedurally, the House can decide that tomorrow. I will obtain a legal opinion on your question on how many may vote, but I was informed in earlier contacts that all those present who are now Members will be entitled to vote."@lt
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-038lpv:unclassifiedMetadata"President."
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-039lpv:translated text"Voorzitter, ik ben het volkomen met mevrouw Buitenweg eens. Ik heb begrepen dat dit punt morgen aan de orde komt en ik wil u erop attenderen dat niet alleen een spreker voor en een spreker tegen het woord mogen voeren, maar dat ook de rapporteur het woord krijgt. Ik moet u zeggen dat ik het een buitengewoon moeilijke opdracht vind om morgen een volle zaal van mensen die het hele proces tot hiertoe niet hebben meegemaakt te overtuigen, maar ik reken erop dat de spreektijd waarop de rapporteur recht heeft, morgen beschikbaar zal zijn."@lt
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-039lpv:unclassifiedMetadata"(Applaus)"
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-039lpv:unclassifiedMetadata"Boogerd-Quaak (ELDR ),"
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-039lpv:unclassifiedMetadata"rapporteur"
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-040lpv:translated text"Tomorrow the procedure will be as follows: I presume the Verts/ALE Group will sustain the objection made by Mrs Buitenweg. We will invite one speaker for and one speaker against. We will hear the rapporteur. We will vote on procedure and then, depending on the result of that vote, we may or may not proceed to a substantive vote. As regards the numbers voting, I will ask for a formal legal opinion to answer Baroness Ludford's question, although, in all probability, the number entitled to vote will be the larger number currently present."@lt
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-040lpv:unclassifiedMetadata"(The sitting closed at 7.10 p.m.)"
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-040lpv:unclassifiedMetadata"President. -"
lp_eu:2004-05-03_SessionDaylpv:textURI<go to Lithuanian europarl>
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-004lpv:translated text"The next item is the commemoration of Jean Monnet and the twentieth anniversary of the draft Treaty establishing the European Union (1984 - Rapporteur: Altiero Spinelli). Today one of the major outstanding challenges we face is the adoption of a new Constitutional Treaty for the European Union. We recall here in the European Parliament with some pride the leadership that was given by this House, and in particular by Altiero Spinelli and his colleagues, some 20 years ago when they brought to fruition, through this Parliament, the first ever draft Constitutional Treaty for the European Union. I am proud to say that during this mandate, the determination to lead constitutional change and the capacity to show real parliamentary leadership has continued to manifest itself before, during and after the European Convention. In this context let me also pay tribute to the work of our Committee on Constitutional Affairs and to its chairman, Mr Napolitano. We thank them - and we thank you, Mr Napolitano - for your untiring work and your unfailing determination to make sure that we meet with success on this grand European project. So, as we commemorate these two visionary European leaders today, I should like, on behalf of the European Parliament, to call on the foreign ministers of the Union of 25 when they next meet to make a solemn declaration of political intent that they will urgently bring closure to a new Constitutional Treaty for Europe. If we do not have a Constitutional Treaty before the elections, then we want this declaration, because the people of Europe are entitled to know what they are voting on. This declaration is the minimum necessary if a Treaty cannot be concluded by the date of the election. I would ask Minister Roche to convey that to the President-in-Office of the Council. In recalling these two leaders, Monnet and Spinelli, the one clear lesson for us going forward is that we too are called upon to think long, to think wide, to think big. We too are called upon to bring the humanitarian and moral dimension into what we do, and if we do it, the Europe of values which took a great step forward in this House yesterday as we grew to a Union of 25, is a Union which in the future can touch its people as, at the time of these leaders, it touched them in the past. Colleagues, members of the European Commission and Council, welcome to this special session of commemoration. In western Europe after the Second World War a number of people had the courage to look at the big picture. Among them were two people: Jean Monnet and Altiero Spinelli, whom we commemorate here today. We mark the 20th anniversary today of the adoption by this European Parliament of the first draft Constitutional Treaty for the European Union and the 25th anniversary of the death of Jean Monnet. I would like today to celebrate these two leaders of vision whose own leadership showed the will, political determination and capacity to think long, wide and big. They were not people who became lost in the petty detail: they rose above the detail. One thinks in particular of Monnet and the early generation of founders of the idea of modern European integration, who rose above the ashes of the Second World War, who were prepared to see hope at a time when there was only despair, to see opportunity when there was economic breakdown, and to see in the European project an ideal of reconciliation with opportunity and prosperity. This marked them out as a special generation among all the European generations that had gone before. The clarity and the strength of Monnet's vision has proven its worth because it has endured and because, even as we face the challenges of globalisation, that vision still holds true resonance today, rooted as it was and is in humanitarian values and supranational engagement. Monnet realised early that, acting alone, 'the nations of Europe are too circumscribed to give their people the prosperity made possible and hence necessary by modern conditions'. Monnet attached great importance to the moral and human aspects of the European idea, captured in the Schuman plan by the denunciation of the spirit of supremacy and discriminatory practices which had created complexes and ill-feelings between nations on our continent. They tackled the source of conflict at its root. Monnet was one of the first to understand and explain that the principle of European unification basically involves the search for a new humanism. On our continent war had followed war, creating a fatal cycle in which the victory of some led to the desire of revenge among others. His ambition was to break this vicious circle and to establish amongst the states the same relations founded on equality and arbitration that governed relations between individuals in democratic societies. In this spirit, Jean Monnet became the advocate of a new morality, relying on people and their capacity to make progress by drawing lessons from the most painful experiences they had been through. As Jean Monnet said, 'we are not uniting states, we are uniting people'."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-004lpv:unclassifiedMetadata"(Applause)"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-004lpv:unclassifiedMetadata"President."
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-005lpv:translated text"Mr President, if Jean Monnet were standing here today, surveying this Parliament he would have good reason to rejoice. He would see representatives of 25 countries and 450 million people sitting side-by-side, striving together for the common welfare of the people of Europe. He would see a Parliament in which parties operate on a cross-national and sometimes pan-European basis, where representatives from across our continent find as much common cause with colleagues from other countries as they do with their own compatriots. If Monnet were to look beyond this Parliament today, he would see countries which for centuries had been bitter enemies working hand-in-hand as convinced partners. He would have reason to rejoice. It is also a tribute to the endurance and courage of many millions in central and eastern Europe who often suffered for dreaming those dreams aloud. The Budapest uprising of 1956, the Prague Spring of 1968 and the Baltic singing revolutions of 1990 have contributed to the construction of a Europe at the outset of the 21st century that few Europeans would have dreamed of throughout the previous 2000 years of our troubled history. The French writer Victor Hugo said in 1849 that a day would come when 'all you nations of the continent, without losing your distinct qualities and glorious individuality, will merge into a higher unity and found the European brotherhood'. That day is upon us. Now is not the time for complacency to find a home in the new Europe. We cannot simply stand back and admire our handiwork. Now is the time for new ambitions. On Saturday the President of Ireland said: 'Our continent is ancient but our Union is young'. We still have work to do and ambitions that remain unfulfilled. Mr President, as you said, one of those ambitions must be the Constitutional Treaty and its very early completion. We must be careful to protect the freedom, justice, human rights, and political pluralism that that are the bedrocks of our Union. We must continue to build on the peace that Monnet saw replacing the deadly rivalries of his generation and their ancestors. We must also ensure that the new needs and circumstances of the Union are reflected in its basic law. On the 20th anniversary of the adoption by Parliament of Spinelli's draft Constitutional Treaty we must work to agree a new Treaty that will improve the basis for democratic discourse in our Union, that will build on the success of our Union, and that will make the Union more readily understood and effective. The first major task we face together in the new Union will be to agree the new Constitutional Treaty. In March we decided to reach agreement at the latest by the June European Council meeting - just six weeks away. Early agreement on a new Treaty that allows the Union to develop and prosper is the best way to commemorate the work of Jean Monnet and to mark the 20th anniversary of this Parliament's draft Constitution which was presented by Spinelli. That is the challenge that faces us over the next few weeks - working together we will meet that challenge Even as we meet here today, representatives from the 25 Member States meet in Dublin to hammer out details in relation to the Treaty. We wish them well in that work. The whole of Europe is looking to them to fulfil the dream of Spinelli and Monnet. Like Monnet, Spinelli was a man of vision. His vision of a democratic and transparent citizens' Union gave impetus to the idea that a Constitutional Treaty would enhance the Union's credibility. It gave impetus also to the idea that we the citizens deserved a Union that was comprehensible to us and working in our interests. Monnet hoped to make war between the nations of Europe not just unthinkable but materially impossible. Today we can see that the dream is closer than ever to becoming a reality. John Hume, the Nobel Laureate and Member of this House, once said: 'Our European Union has become the most successful peace process in Europe's long history'. The two men - Monnet and Spinelli - were different in many ways. Monnet tended to work quietly behind the scenes, using his legendary international networking skills to build the widest case for a new Europe. Monnet laid the foundations for this enterprise. Spinelli, on the other hand, was a much more public figure, a vigorous opponent of fascism in the first half of the last century; in his later days an elected Member of this Parliament. They shared, however, a vital similarity: they were men of action, determined to harness their vision of a democratic, peaceful and prosperous Europe to the means of advancing it in the real world. What was it about these men that has allowed the ideas they promoted many decades ago to create the impetus which, even after their deaths, propels all of us forward to continue their work? Perhaps Monnet's biographer, François Duchêne, described his subject best when he wrote that Monnet's secret 'came from a combination of creative and critical faculties. He appealed to the romantic in people through the idealism of his goals, and to the expert in them through the realism of his means.' Making a new, peaceful Europe was Monnet's greatest dream. Twenty-five years after his death we continue to build on the foundations he laid. Spinelli, like Monnet, believed that, without radical positive change, Europe would be condemned to repeat its past fatal errors and endanger its future existence. In 1947 he suggested that 'nothing is sadder than the fact that the ideal Europe, the cradle of law and liberty, constitutes only part of the geographical area of Europe. What is more', he added, 'that area is certain to shrink and European civilisation to become a mere historical memory, unless we can at least unite what at present remains of it.' The European Union has risen to this challenge. What drove both men was their experience and their abhorrence of war. However, as they sought to communicate ideas and goals that would help rescue Europe from itself they could hardly have thought that from the rubble of the Second World War such a strong, united Europe would come about. Sixty years ago Europe was struggling with the last phase of the most destructive war in its history. Against this background the European Union, in spite of its imperfections, is a heroic endeavour undertaken against great odds. It has a record of assisting peace and prosperity among European nations and beyond, when history seemed to insist that such a goal amounted to little more than a flight of fancy. Last Saturday we witnessed an extraordinary reversal of history with the formal ending of the artificial divisions of Europe. The enlargement of the European Union to 25 Member States is a tribute to the potency of a dream."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-005lpv:unclassifiedMetadata"(Applause)"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-005lpv:unclassifiedMetadata"Council"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-005lpv:unclassifiedMetadata"Roche,"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-006lpv:translated text"Señor Presidente, Señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, el Parlamento Europeo ha tenido la excelente idea de celebrar un homenaje a la memoria de Jean Monnet y de Altiero Spinelli en la última sesión de su quinta legislatura como Cámara elegida por sufragio universal. El proyecto Spinelli fue innovador en varios aspectos, ocho años antes del Tratado de Maastricht, abogaba por la creación, a partir de la Comunidad Europea, de una auténtica Unión Europea. Diversas disposiciones fundamentales del Tratado de Maastricht proceden directamente del proyecto Spinelli, como las relativas a la ciudadanía de la Unión, al respeto de los derechos fundamentales o a la introducción del principio de subsidiariedad a la hora de atribuir y ejercer las competencias de la Unión. El Tratado de Amsterdam recogió la idea de prever la posibilidad de imponer sanciones a un Estado en caso de vulneración grave y persistentemente de los principios democráticos o de los derechos fundamentales que nos sirven de base. Hay otras disposiciones que anunciaban con 20 años de antelación el proyecto de Tratado Constitucional elaborado por la Convención. Quiero referirme, en particular, a la expresión explícita de la primacía del Derecho de la Unión, a la introducción del concepto de ley de la Unión, limitada a los principios fundamentales de la actuación de la Unión, a la tarea de la Comisión de comenzar la programación de las actividades de la Unión o la última palabra del Parlamento en materia presupuestaria. Por último, es posible que haya que esperar a que comience una nueva fase de la integración europea para introducir algunas disposiciones suplementarias. Recuerdo, en particular, el artículo 82 del proyecto Spinelli que preveía que cuando el Tratado hubiese sido ratificado por una mayoría de Estados correspondientes a las dos terceras partes de la población total de la Unión, los Gobiernos de los Estados que lo hubieran ratificado se reunirían inmediatamente para decidir de común acuerdo acerca de los procedimientos y la fecha de entrada en vigor del nuevo Tratado, así como de las relaciones con los Estados que todavía no hubieran procedido a la ratificación. Algo que en una Unión de 25 o más Estados habrá que considerar inevitablemente. Sea como fuere, el proyecto Spinelli propone la idea de fundar la Unión en un Tratado de base que sea una verdadera Constitución para Europa y se convierta así en la "obra de conjunto" que Jean Monnet consideró consecuencia ineluctable de las realizaciones concretas. Estos dos hombres, tan distintos por cultura y temperamento, mantuvieron una colaboración a lo largo de la década de los 50. Así el visionario Spinelli proponía soluciones concretas al pragmático Monnet, quien a su vez plasmaba su visión de Europa en sus propuestas a los distintos Gobiernos. Esta mezcla de pragmatismo y de ideal es lo que más falta hace en la actual coyuntura europea. Los desafíos son distintos, pero el método sigue siendo válido. Necesitamos voluntad y determinación, generosidad y ambición para una Europa de paz y prosperidad, de valores y de civilización, que trabaja por un mundo solidario: nuestra Europa. Aunque no son los únicos padres fundadores de Europa, Jean Monnet y Altiero Spinelli representan más que otro quizá, por su visión y su actuación concreta, la increíble evolución que ha experimentado Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Jean Monnet, nos enseñó lo que había que hacer, así en la declaración de 9 de mayo de 1950 escribía "Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto: se hará gracias a realizaciones concretas, que creen en primer lugar una solidaridad de hecho". Esta frase tan sencilla mostraba el camino que había que recorrer y que hemos recorrido desde la década de los 50: realizaciones concretas para crear una solidaridad de hecho. La famosa política del paso a paso. Estoy convencida de que la ampliación de la Unión de este primero de mayo pasado, que no será la última, constituye un elocuente ejemplo de este principio. Pero esta afirmación simple indica al mismo tiempo el destino final de este camino: Europa, la obra de conjunto. Hoy en día la solidaridad de hecho existe y Europa se prepara para adoptar su Tratado constitucional. Jean Monnet sienta las bases de la Unión Europea actual y plantea el método para llegar a ella. Con sus propias realizaciones concretas, en particular como primer Presidente de la Alta Autoridad de la CECA y, sobre todo, como inspirador constante y determinado de la posterior evolución de la integración europea. El Comité de acción en pro de los Estados Unidos de Europa, que él promovió a lo largo de 20 años, impulsó un gran número de fecundas ideas que se han llevado a la práctica posteriormente. Hoy quiero recordar ante todos su actuación a favor de la elección directa del Parlamento Europeo, que es lo que facilitó en su momento que estemos donde estamos, con un Parlamento que de verdad dispone de capacidad legislativa y de control. Jean Monnet falleció hace 25 años, poco antes de las primeras elecciones europeas que llevaron a Altiero Spinelli al Parlamento Europeo. Como Monnet, Spinelli ofreció a Europa su visión y sus realizaciones. Recuerdo que fue Comisario Europeo antes de convertirse en europarlamentario. Hoy celebramos el vigésimo aniversario de la adopción por el Parlamento Europeo del proyecto de Tratado constitutivo de la Unión Europea, habitualmente denominado, y con mucha razón, "proyecto Spinelli", ya que no sólo era Spinelli su ponente, sino también su inspirador. Con la perspectiva que dan los años, podemos decir sin vacilar que sin este proyecto no dispondríamos hoy del proyecto de Tratado constitucional europeo. Así, con el proyecto de 1984 se inició en la Unión el proceso que llevó a las sucesivas revisiones del Tratado de Roma, el Acta Única Europea, el Tratado de Maastricht, el Tratado de Amsterdam y el Tratado de Niza, y, posteriormente, a la reflexión constitucional que se consagra en el marco de la Convención Europea pasada."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-006lpv:unclassifiedMetadata"(Aplausos)"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-006lpv:unclassifiedMetadata"De Palacio,"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-006lpv:unclassifiedMetadata"Vicepresidenta de la Comisión"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-007lpv:translated text"Signor Presidente, desidero innanzitutto ringraziarla per le parole di riconoscimento che ha voluto rivolgere alla commissione per gli affari costituzionali e a chi l'ha presieduta in questi cinque anni. Vede, signor Presidente, è importante che la storia della costruzione dell'Europa unita, iniziata più di cinquant'anni fa, diventi parte della memoria comune dei popoli oggi rappresentati in questo Parlamento: è una storia da ricostruire e da ripercorrere attraverso le date e le tappe che l'hanno segnata e attraverso le figure dei suoi protagonisti. Oggi ne celebriamo due che non furono uomini di governo, che non firmarono trattati, che non operarono sotto la luce dei riflettori riservati ai potenti, ma che furono grandi profeti e costruttori, sia Jean Monnet sia Altiero Spinelli. Essi erano entrambi convinti che l'Europa divisa e insanguinata da due guerre distruggitrici nella prima metà del XX secolo non avesse futuro se non nella sua unità, nel superamento dei nazionalismi, degli antagonismi e delle ostilità tra gli Stati nazionali. Essi indicarono la strada della ricerca di un comune interesse europeo, della creazione di istituzioni capaci di esprimerlo e perseguirlo attraverso l'esercizio di una sovranità condivisa. Se è vero che Monnet e Spinelli furono portatori di approcci diversi, di strategie diverse per far avanzare la causa dell'unità europea, è ancor più vero che il loro ideale era lo stesso e che esso divenne per entrambi l'impegno di una vita. Quella di Jean Monnet e del grande statista francese Robert Schuman, di cui egli fu prezioso consigliere, si caratterizzò come strategia fondata sull'integrazione tra le produzioni, a cominciare dal carbone e dall'acciaio, tra le economie, tra i mercati dei paesi aderenti al progetto, come strategia di avanzamento graduale della costruzione europea. Essa venne definita funzionalista, mirò a gettare le basi concrete della pace in Europa, della pace innanzitutto tra Francia e Germania, e dette vita alle Comunità rimaste operanti fino al Trattato di Maastricht del 1991. Quella di cui si fece alfiere combattivo Altiero Spinelli si caratterizzò, invece, come strategia costituente, di fondazione politica dell'unità europea secondo un disegno federalista, e trovò sostegno nella visione di un grande statista italiano: Alcide De Gasperi. Ma nei momenti critici, ad esempio nel 1955, quando, dopo il fallimento del tentativo di Comunità europea di difesa, il processo di integrazione sembrò bloccarsi, gli sforzi di Monnet e di Spinelli, pur seguendo sentieri diversi, confluirono nella stessa direzione. "Monnet e io" scrisse Spinelli, "stiamo tirando la carretta come due somari cocciuti: lui, nella speranza di ottenere dai governi una nuova iniziativa; io, nella speranza di ottenere dal movimento un nuovo slancio, un nuovo impulso dal basso. Nonostante i nostri stessi scetticismi e tutti gli ostacoli, vinceremo noi." E così fu. Quella profezia si avverò: vinsero i credenti dell'europeismo, i costruttori e combattenti tenaci come Monnet e Spinelli. Siamo giunti, signor Presidente, ora, a traguardi che neppur essi osarono sperare, e può finalmente realizzarsi il sogno della Costituzione europea: un sogno che già prese forma concreta venti anni fa, quando il Parlamento europeo approvò a stragrande maggioranza il progetto elaborato sotto la guida di Altiero Spinelli, il 14 febbraio 1984; anche quella data, che oggi celebriamo, la celebriamo come data di nascita del processo costituente. Vent'anni dopo, il sogno è diventato una necessità vitale per la nuova grande Europa. Il processo costituente deve finalmente compiersi con l'approvazione del progetto adottato dalla Convenzione sull'avvenire dell'Europa. Non ci si può più fermare, non si può tornare indietro. Quel progetto di Costituzione non è perfetto, ma rappresenta il punto di incontro faticosamente raggiunto tra governi e parlamenti. Lo si potrebbe migliorare attingendo al progetto Spinelli di vent'anni fa, ad esempio là dove stabiliva - lo ha già ricordato la signora De Palacio - che il trattato entrasse in vigore appena ratificato da una maggioranza degli Stati e della popolazione della Comunità. Lo si potrebbe migliorare, il testo della Convenzione; non lo si deve comunque indebolire perché, in tal caso, l'Unione a venticinque che è appena nata rischierebbe la paralisi e la crisi. E allora nessuno, nessun governo tra quanti siedono nella Conferenza intergovernativa ritiri la sua parola, ritiri il consenso espresso nella Convenzione: questo è l'appello che ancora una volta il Parlamento europeo rivolge a tutti; questo è il modo migliore per onorare nei fatti, senza retorica, Altiero Spinelli e Jean Monnet."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-007lpv:unclassifiedMetadata"(Applausi)I"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-007lpv:unclassifiedMetadata"Napolitano (PSE )."
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-008lpv:translated text"Señor Presidente, para mi Grupo se trata de una buena iniciativa la de conmemorar hoy a Monnet y a Spinelli. Porque sin Monnet, el gran inspirador en la sombra, no se entendería la declaración del 9 de mayo de 1950, que constituye el acta fundacional de la construcción europea, y sin esa declaración no hubiera habido reconciliación franco-alemana y no hubiera sido posible tampoco reconciliar a los europeos. Y sin su apuesta decidida por las solidaridades de hecho no hubiera sido posible avanzar hacia un mercado común, preludio de la unión política. Y sin su visión institucional, y particularmente el papel clave de la Comisión Europea, no hubiéramos podido superar el estrecho corsé de la cooperación entre gobiernos. Yo creo, por tanto, que hoy tenemos que disfrutar de este momento hermoso, paladearlo, disfrutarlo. Hemos hecho la Gran Europa, y esta bella mañana, mientras venía paseando hacia este palacio de Estrasburgo, recordaba yo aquel episodio de Johann Wolfgang von Goethe en Balmy, cuando de pronto se levantó ante un grupo de personas y, poseído por una extraña fuerza, dijo: "estamos viviendo un momento histórico, la vida no será ya jamás como fue y vosotros podréis decir: estuvimos allí". Hace veinte años también -y aquí se ha recordado- esta Casa, que había sido democráticamente elegida por primera vez, aprobó el Tratado que conocemos con el nombre de "Tratado Spinelli", cuyo ponente fue el propio Spinelli. El "Tratado Spinelli" ha sido una referencia inexcusable de todas las sucesivas modificaciones: del Acta Única, de los Tratados de Maastricht, Amsterdam o Niza y, por supuesto, del Tratado elaborado por la Convención. Cuando yo tuve el honor de presidir la delegación del Parlamento Europeo en esa Convención tenía siempre a mi lado el proyecto Spinelli. Y pensaba: "¿y que decía Spinelli en esto?" Y debo reconocerles a ustedes que, aunque elaborado hace veinte años, el "Tratado Spinelli" era extraordinariamente contemporáneo y muchas de las propuestas que él hizo están hoy en el Tratado Constitucional. Hay algo que une, señor Presidente, a Monnet y a Spinelli: los dos querían unir a las personas. "Unamos a los hombres", decía Monnet. Y todo el "Tratado Spinelli" está lleno de referencias a los ciudadanos, a las personas. Yo creo -antes lo decía mi amigo Dick Roche- que ambos se sentirían orgullosos de lo que hemos hecho en estos años, porque creo que el proyecto de Tratado Constitucional es un Tratado para las personas. Y ello desde su artículo primero, cuando habla de unión de Estados y de ciudadanos, y también cuando otorga al Parlamento Europeo plena capacidad legislativa y capacidad de control político, o cuando introduce a los Parlamentos nacionales, a través del sistema de alerta precoz. Y también la iniciativa popular y el reconocimiento del papel de las regiones y municipios y de las ONG, todo ello es en favor de las personas. Nosotros, en esa labor, a lo largo de 50 años, hemos hecho aquello que nos pedían tanto Monnet como Spinelli: unir a las personas. Y permítanme que les haga también una pequeña confidencia: un niño, que era yo, entre Monnet y Spinelli, cuando salía de mi país, que en versos de Gil de Biedma era "un viejo país ineficiente", se encontraba con una Europa llena de muros, el muro de Berlín, el muro de los Pirineos, el muro de las dictaduras, el muro de los egoísmos y el muro de los nacionalismos. La Europa de hoy, la Europa que ya ve mi hija, es una Europa sin muros y, los que aún quedan, caerán. Y yo quiero, en este momento en el que se ha producido una ampliación hermosa, en el que hemos cosido las dos Europas, en el que hemos hecho realidad aquel proyecto de la declaración del 9 de mayo, decirles a los nuevos países que forman parte de la Unión Europea que yo espero que ellos disfruten como disfrutamos los españoles con nuestra incorporación a la Unión, con un horizonte de libertades, de prosperidad y sobre todo de compartir un proyecto común. Señor Presidente, los políticos solemos hablar siempre del futuro y tiempo habrá -yo creo- de librar batallas y de superar los obstáculos que tenemos, pero yo creo que hoy hemos meditado sobre el pasado, sobre Monnet y Spinelli, y yo les pido que disfrutemos del presente. Porque el presente de hoy es un presente hermoso. A Monnet y a Spinelli les llamarían segúramente utópicos, pero tenían mucha más razón los versos de Lamartine, cuando decían que la utopía no es más que una verdad prematura. Y hoy los avatares de la vida hacen que muchas veces la realidad sea más bonita que la literatura."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-008lpv:unclassifiedMetadata"(Aplausos)"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-008lpv:unclassifiedMetadata"Méndez de Vigo (PPE-DE )."
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-009lpv:translated text"Mr President, just over 20 years ago I had the immense privilege of working closely with Altiero Spinelli when he was the general rapporteur on the draft Treaty that we are commemorating today and I was a young, enthusiastic member of Parliament's secretariat. It was in many ways for me a dream come true: I was fresh from coordinating the 'yes' campaign in Britain in the referendum on our membership of the European Community in 1975. I had been the coordinator of the 'yes' campaign at Oxford University. I had then led a group of students to Rome to demonstrate outside a European Council meeting in favour of having - novel idea - direct elections to this European Parliament - one of Spinelli's main campaign themes at that time. So to then work with Spinelli was an immense honour and privilege. I found I was working with a remarkable man, who 40 years before the draft Treaty was already making history when, as a political prisoner of Mussolini - which he was for 17 years - he co-authored the Ventotene Manifesto, which already in 1941 said that: 'If our struggle against fascism is successful and if we win this war, then it will all have been in vain if it simply leads to the re-establishment of the old system of totally sovereign nation states in shifting alliances. The main challenge after the war must be to bind the countries of Europe together in a structure that develops their common interests and makes war impossible.' That text circulated throughout the anti-fascist resistance movements during the last years of the war and was one of the main motivations, the main ideals, that helped spread the European message at that time, well ahead of the European movements convention in The Hague. Forty years later Spinelli was here helping Parliament to produce its draft Treaty on European Union. He was a man with great ambition, but who knew when to compromise. He was a man with daring methods but willing to build consensus. He also realised that to succeed his project should not be seen just as his own personal project: he was willing to share the credit - the ownership - of the draft Treaty that this Parliament produced. He himself never referred to it as the Spinelli draft Treaty. He ensured that there were six co-rapporteurs from all the different groups appointed to work with him. He knew that this project was a project of Parliament. He described himself not as the author but as the midwife who had allowed Parliament to deliver this baby which needed then to be nurtured. The baby was important. Initially, it only helped produce the Single European Act. Many people were not impressed. However, if we now look back with a certain sense of perspective, we can see that cumulatively it started a process leading to four successive IGCs, the Single Act, Maastricht, Amsterdam and Nice and now the Constitution coming up. Incrementally it has transformed the European Community of 1984 into the quite different European Union that we have today, a Union with a wider scope of responsibility, with at least partially more effective institutions and with greater democratic accountability. Step by step, Spinelli's achievement can now be seen in perspective. However, the lesson for us within Parliament is that Spinelli's method was one of trying to build up consensus. He said: 'This Parliament brings together representatives of all of Europe's main political parties. We must use that to thrash out a consensus here and the message can then be taken back home to convince our parties and our governments in our countries and create a political momentum that will be irresistible.' He was successful in building up a consensus. This was a time, let us not forget, of great euroscepticism - the buzzword in those days was eurosclerosis - and when governments were telling us not to change the Treaties as it would only lead to a step backwards. The President of the Council, Leo Tindemans, and the President of the Commission, Gaston Thorn, came to the Committee on Institutional Affairs, as it was then, to ask us not to do it. Yet Parliament persevered and built up this consensus which reopened the Treaties - a taboo subject for many years. Nobody wanted to change the Treaties: the Tindemans report avoided proposing Treaty changes and the Three Wise Men report in 1979 advised against changing the Treaties. Parliament had the courage to say that the Treaties must be reopened and our basic constitutional texts must be re-examined. Spinelli patiently built up a compromise that was supported in the end by 88% of Parliament when it was adopted. Every single political group at that time had a majority supporting it. Even 79% of the British Conservatives supported the Spinelli draft Treaty - they then sat in a different political group. Now they have joined the EPP-ED Group. I cannot say they have become more European - perhaps Mr Poettering should work on them a little more. That is one group that seems to have gone backwards. Nonetheless, at that time Spinelli was able to build up a remarkable consensus, and it worked. By thrashing out a project here in this House - which represents the full spectrum of public opinion in Europe - a compromise acceptable to such a wide majority, we were able to set in motion a process which has taken us to where we are today and where the draft Constitution will be the crowning glory of Spinelli's efforts. We must ensure that Constitution is adopted."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-009lpv:unclassifiedMetadata"(Applause)"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-009lpv:unclassifiedMetadata"Corbett (PSE )."
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-010lpv:translated text"Voorzitter, collega's, na 17 jaar lid te zijn geweest van dit Europees Parlement, sta ik hier vandaag namens de liberale fractie voor wellicht mijn laatste toespraak in het plenaire debat. Ik ben fier en tegelijk dankbaar dat ik hier vandaag sta op een historische plaats op een historisch moment. Een historische plaats, want het Europees Parlement is het hart van de democratie in Europa en de enige Europese instelling die rechtstreeks wordt gekozen door 450 miljoen Europese burgers. Straks op 13 juni zullen de volkeren van 25 Europese landen samen op hetzelfde moment hun leden voor het Europees Parlement kiezen. Vandaag is Europa één, herenigd op een vrijwillige, vreedzame en duurzame manier. Op voet van gelijkheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Eurosceptici zeggen dat wij in een droom investeren. Dat is mogelijk, maar wat is daar verkeerd aan? Alleszins, en dat is belangrijk, weten wij vandaag onze dromen voor een groot deel te realiseren en Europa één te maken. Wij herdenken vandaag speciaal Jean Monnet, de eerste denker, of mag ik zeggen de eerste dromer, van een eengemaakt Europa. De architect van het plan van Schuman, de eerste grondlegger van de huidige Europese Unie. Jean Monnet indachtig mogen we gerust dromen. We mogen dromen koesteren, als we maar weten hoe we deze dromen in daden moeten omzetten. Onze grote Europese droom is weliswaar niet af, maar we zijn toch al een heel eind op weg. Ik wil hier behalve aan Jean Monnet ook hulde brengen aan al die duizenden anderen die de weg mede hebben bereid en, niet in de laatste plaats, aan de Europese burgers zelf. De stap die wij vandaag op deze weg zetten, moet ook een nieuw elan geven aan het Europese integratieproces, want het gebrek aan een echte politieke Europese Unie zal vanaf vandaag nog beter voelbaar worden. De Europese Unie moet uit het aureool van een puur economische alliantie treden en politiek volwassen worden om een echte rol van betekenis te spelen in de wereld. Vandaag gaat het om meer dan alleen een uitbreiding van de Europese Unie. Het gaat om een mutatie, een hereniging van Europa en van alle Europeanen. Wij zetten hier inderdaad een historische stap. Een stap van verdeeldheid naar eenheid, van dreiging van conflicten naar waarborgen voor vrede en stabiliteit, een stap van sociaal-economische ongelijkheid naar duurzame groei en welvaart voor al onze Europese burgers. Proficiat aan u allen, collega's, want wij hebben deze historische kans op een Europese Unie niet gemist. Met vertrouwen geef ik vandaag dan ook de fakkel door aan de vele nieuwe, jonge, enthousiaste Europeanen in deze unieke assemblee die het Europees Parlement is en zeg ik aan deze jonge collega's, en aan u allen collega's: de toekomst van Europa ligt in uw handen. Het ga u goed, Europa! Blijf een baken van vrede en rust in de woelige zee die onze wereld helaas maar al te vaak is."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-010lpv:unclassifiedMetadata"(Applaus)"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-010lpv:unclassifiedMetadata"De Clercq (ELDR )."
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-011lpv:translated text"Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Es ist für mich eine große Freude und Ehre zugleich, hier und heute an den großen Europäer Jean Monnet und daran zu erinnern, dass der italienische Antifaschist und demokratische Kommunist Altiero Spinelli der Initiator des Vertragsentwurfs zur Gründung der Europäischen Union vom 14. Februar 1984 war. Bekanntlich stimmte das Europäische Parlament damals diesem Vertragsentwurf, einem Vorläufer des vom europäischen Konvent erarbeiteten Verfassungsentwurfs, mit einer bemerkenswert großen Mehrheit zu. Damals wies Altiero Spinelli ausdrücklich darauf hin, dass vor allem das Europaparlament als direkt von den Bürgerinnen und Bürgern legitimierte europäische Institution dazu berufen sei, die Einigung Europas voranzutreiben und fortzuentwickeln. Ich denke, diese Botschaft Spinellis, die wie ein Vermächtnis klingt, hat noch heute volle Gültigkeit. Sie sollte deshalb auch künftig Leitschnur für das Handeln dieses Hauses sein, denn fortan geht es darum, dass 25 Staaten ihr Zusammenleben in der Europäischen Union solidarisch und gemeinsam für 450 Millionen Menschen demokratisch und sozial gestalten. Nur so - davon bin ich überzeugt - kann die am 1. Mai formell vollzogene Vereinigung Europas wirklich gelingen und zukunftsfähig werden. Altiero Spinelli wurde 1979 auf der Liste der italienischen kommunistischen Partei in das Europaparlament gewählt. Er war Mitglied der damaligen kommunistischen Fraktion, der fast nur Vertreter der kommunistischen Parteien Italiens und Frankreichs angehörten. Als Vorsitzender des Institutionellen Ausschusses leitete er ab Juli 1982 die Ausarbeitung des Vertragsentwurfs. Da ich mich durchaus in der Traditionslinie Spinellis sehe, werden Sie mir gewiss nachsehen, wenn ich heute vor allem an den Menschen und Politiker Spinelli erinnern möchte. Ich tue das vor allem, weil Altiero Spinelli frühzeitig, und zwar bereits 1937, definitiv mit dem Stalinismus brach und später mit Idealismus, Leidenschaft, Energie und manchmal auch mit Visionen, die über seine Zeit hinausreichten, unbeirrt für die Einigung Europas stritt, sei es als Berater De Gasperis, Jean Monnets, des italienischen Außenministers Nenni, als Gastprofessor und Politologe, als Mitglied der Kommission oder des Europäischen Parlaments. Seine Kritiker und Gegner sagten ihm nach, er neige gelegentlich zu realitätsfremden Träumereien, während er sich dadurch in den eigenen Reihen wahrlich nicht nur Freunde machte. In Altiero Spinelli personifiziert sich für mich das europäische Erbe aus jüngster Vergangenheit. Nie wieder Nationalismus, Faschismus und Krieg. Vor allem diese bittere Erfahrung war es, weshalb er sich so vehement für ein geeintes Europa engagierte. Altiero Spinelli kämpfte gegen den Faschismus und durchlitt dafür jahrelang Mussolinis Gefängnisse. Von daher war es nur folgerichtig, dass es solche Persönlichkeiten wie Spinelli waren, die bei den Konferenzen des europäischen Widerstands 1944 in Genf zu den Initiatoren des Entwurfs für ein europäisches Manifest zählten. Noch vor Ende des Krieges kehrte Spinelli nach Norditalien zurück und nahm am bewaffneten Widerstand teil. Nach dem Krieg gehörte er neben Persönlichkeiten wie Henri Frenay, Chef der französischen Widerstandsbewegung Combat, und dem deutschen Buchenwaldüberlebenden Eugen Kogon zu den Mitbegründern der europäischen Bewegung. So wuchs bei Altiero Spinelli, der sich bis zu seinem Tod am 23. Mai 1986 immer seine teuer erkaufte Freiheit bewahrte und der fest an ein geeintes und friedliches Europa glaubte, aus antifaschistischem Kampf Verantwortung für die freiheitliche, demokratische und friedliche Entwicklung Europas. Ich denke, wir alle sollten gerade dieses antifaschistische Erbe in unserem Gedächtnis bewahren, vor allem aber stets danach handeln!"@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-011lpv:unclassifiedMetadata"(Beifall)"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-011lpv:unclassifiedMetadata"Kaufmann (GUE/NGL )."
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-012lpv:translated text"Herr Präsident! Vor wenigen Monaten, auf der Regierungskonferenz in Brüssel, wurde die Möglichkeit des Scheiterns der Union und einer Rückkehr zu den sakrosankten nationalen Egoismen deutlich. Daraufhin sind alle vor den Folgen eines solchen Auseinanderbrechens erschrocken, haben Angst bekommen und haben sich auf die Suche nach Möglichkeiten begeben, das europäische Schiff wieder flottzumachen. Herr Präsident, Sie müssten mich eigentlich unterbrechen und mich fragen, warum ich wirres Zeug rede. Dieser Satz ist 20 Jahre alt und wurde von Spinelli in seiner Rede vor diesem Haus in der Vorlage seines Entwurfs verwendet. Ich gestehe, dass ich erschrocken bin über die Aktualität dieser Rede. Er vergleicht die beiden Methoden, als würde er über den Konvent sprechen, eine parlamentarische Verfassungsgebung der Diplomaten und Minister einer Regierungskonferenz. Er sagt, wir kennen nun die Ergebnisse dieser beiden verschiedenen Vorgehensweisen. Im Laufe der Verhandlungen hat die nationale Perspektive unabweislich die Oberhand gewonnen, die europäische Perspektive ist nach und nach verblasst, und am Ende wird praktisch vorgeschlagen, das zwischenstaatliche Handeln auf Kosten des supranationalen Handelns zu verstärken. Herr Präsident, Sie sehen, ich teile mir die Redezeit mit Spinelli. Es lässt sich nicht besser sagen, was in den letzten Monaten passiert ist, im Ecofin, in Brüssel, in Neapel: das alte Ringen um eine europäische Demokratie gegen das Europa der Staatskanzleien, der Bürokratien, der Regierungen und ihres absoluten Machtanspruchs. Spinelli appelliert an dieses Haus: "Bei der von uns ergriffenen Initiative schöpfen wir unsere Legitimität aus unserer Eigenschaft als gewählte Vertreter der Bürger, der Gemeinschaft, als diejenigen, welche die eigentliche Verantwortung für die entstehende europäische Demokratie tragen." Es ist für mich auch sehr spannend gewesen, eine Auseinandersetzung in dieser Rede zu verfolgen. Er versucht nämlich, dieses Haus dazu zu bewegen, diesen Entwurf nicht an den Rat und nicht an die Regierungskonferenz zu schicken, sondern zur Ratifizierung an die nationalen Parlamente. Auch er stand wenige Monate vor der Wahl, und es war ein Februar, wie bei der entscheidenden Situation in diesem Verfassungsprozess, und ich bedauere, dass das Parlament nicht die Kraft gefunden hat, diesen Konventsentwurf anzunehmen und den nationalen Parlamenten zur Ratifizierung vorzulegen. Er drückt seine Scham aus und sein Zögern, ein Parlament zu betreten, das in Zukunft nicht die Kraft haben wird, in aller Entschiedenheit als Verfassungsgeber Europas aufzutreten. Er sagt auch zur Frage der Einstimmigkeit der Verfassung einen wesentlichen Satz: "Wenn wir an der Möglichkeit, auch dann zu beginnen, wenn nicht alle beigetreten sind, Zweifel aufkommen ließen, würden wir die Entscheidung über den Erfolg des Unternehmens nicht in die Hände derjenigen, die am entschlossensten sind, sondern derjenigen, die am meisten zögern – ja sogar der möglichen Gegner –, legen und damit das gesamte Unterfangen zu einem gleichsam sicheren Scheitern verurteilen." Er ruft das Parlament vor 20 Jahren auf, den Bürgerinnen und Bürgern zu sagen, worum es geht, nämlich um die europäische Demokratie, um die Entwicklung der politischen Einheit. Ich schließe mit einem Wort von Jean Monnet, das ich allen Regierungen und Ministern ins Stammbuch schreiben möchte, das aktuellste Wort, das im Verfassungsprozess heute gesagt werden kann: "Wir koordinieren nicht Staaten, wir vereinigen Menschen!""@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-012lpv:unclassifiedMetadata"(Beifall)"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-012lpv:unclassifiedMetadata"Voggenhuber (Verts/ALE )."
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-013lpv:translated text"Mr President, I believe that both Jean Monnet and Altiero Spinelli would be very proud of the events of 1 May. Jean Monnet, a much respected founding father of the European Union, campaigned for the establishment of the European Economic Community because it would be a means to ensure that the continent of Europe would be at peace with itself, as opposed to engaging in war. The artificial divide which has existed in Europe since the end of World War II has now come to an end and the peoples of east and west Europe have now come together freely as a community of 25 countries, working together with the common interests of promoting economic prosperity, democracy and the rule of law. The vision of the founding fathers of Europe has been further realised as a direct consequence of the accession of ten new countries into the Union. As a Community of 25 members, the Union is now in a much stronger position than ever to promote policies on the international stage with vigour and determination. Also it is now 20 years since Altiero Spinelli drafted his report, which recommended that a constitutional Treaty be agreed for the European Union and one of the key elements of his report back in 1984 was to give a stronger role to the European Parliament. Many of Altiero Spinelli's recommendations have been included in the Treaties which have been enacted over the last 18 years. The European Parliament now has the power of codecision with governments of Europe in over 50 fields of legislative activity. But we must be careful and remember that an extensive amount of work remains to be completed before a European Union Constitutional Treaty is agreed. Intensive negotiations will continue under the Irish presidency between now and 17 June, with a view to finalising the provisions of this new Treaty. It is then incumbent on those of us who support this Treaty, which will streamline how the EU does its business, to get out and positively promote its provisions to the people of Europe. If agreement is reached for a new European Treaty then we will have to focus on the campaign to ratify the terms of this new Treaty across the 25 different Member States of the Union. We must not underestimate the magnitude of this task. We must be determined to win this battle so that we will have a Treaty which will govern the European Union for the next 25 years."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-013lpv:unclassifiedMetadata"(Applause)"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-013lpv:unclassifiedMetadata"Collins (UEN )."
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-014lpv:translated text"Hr. formand, i dag mindes vi Monnet og Spinelli. Jeg har læst Monnets erindringer med stor fornøjelse, men ingen steder fundet belæg for den udemokratiske, supercentraliserede EU-stat, som nu er på vej med forfatningen. Monnet talte f.eks. om en lille, praktisk Kommission, ikke om et ukontrolleret, demokratisk monster med svindel og fråds for måske 60 mia. kr. om året. Jeg var Spinellis sidemand i budgetudvalget i mine første 10 år i Parlamentet og fik stor respekt for hans konsistente, føderalistiske tænkning. Det var ham og grundlæggeren af Emanuelle Gasso, som lærte mig, at føderalisme ikke er centralisme, men idéen om demokrati på et højere niveau end nationalstaten. Føderalisme er en rimelig styreform i USA, Canada, Schweiz, Tyskland. Det er også en smuk drøm for Europa, men det er en drøm, som kan blive et mareridt, hvis ikke der er et folk, som føler sig tilknyttet det føderale niveau. Valgdeltagelsen til Europa-Parlamentet er faldet fra 63 til 49 % over fem valg og kommer næppe over 40 % i juni. Ved det seneste danske valg deltog 87 % af vælgerne. Jeg er ikke antiføderalist men realist. Hvis vi sammenligner med USA, har vi nu 450 mio. indfødte i EU, som skal fjernes, før der kan opstå et nyt fælles eurofolk. Hvis stemmeprocenten til Europa-Parlamentet var på 87 og deltagelsen i nationale valg på 49, havde føderalismen taget over fra os, som virker for nationernes Europa, for demokratiernes og mangfoldighedernes Europa. Hvorfor ikke lave en handel mellem føderalister og realister. I accepterer da Europa, styret fra de nationale parlamenter, indtil den dag, valgdeltagelsen til Europa-Parlamentet overgår deltagelsen ved nationale valg. Til gengæld accepterer vi den føderalistiske model - eller går på pension, den dag valgdeltagelsen til Europa-Parlamentet gør de nationale valg mindre repræsentative for vælgerne. Kunne vi også enes om at lade EU-forfatningen komme til afstemning i alle EU-lande den samme dag, så ville vi få den første fælles europæiske debat om vores fælles fremtid, og vi ville kunne se, om føderalismen kan vinde over vores mission om demokratiernes Europa. Lad os få en fair kamp om fremtidens Europa. Indtil da foretrækker jeg Danmarks Grundlov for EU-forfatningen."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-014lpv:unclassifiedMetadata"Agence Europe"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-014lpv:unclassifiedMetadata"Bonde (EDD )."
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-015lpv:translated text"Signor Presidente, signora Vicepresidente, signor Presidente del Consiglio, l'Europa di Jean Monnet e di Altiero Spinelli non era in Europa. In Europa i popoli e le istituzioni furono uniti: la Berlino nazista, la Roma fascista, la Parigi vichista, e la Spagna e il Portogallo, erano uniti! Quell'Europa delle patrie non era quella del Manifesto di Ventotene; era solo l'Europa della Nella storia d'Europa, in un solo caso il popolo europeo è stato unito: come popolo ebreo di tutta Europa, come popolo della diversità, omosessuale o Rom, come popolo della Questa era l'Europa! E l'Europa festante, festa, forca, e quello che non voglio nemmeno più continuare a nominare... Allora l'Europa era in galera o era assassinata, l'Europa nostra: era con Thomas Mann, con Einstein, magari con Marlene Dietrich; era con Don Sturzo, con Salvemini, con Fermi. L'Europa era fuori dell'Europa, e noi rivendichiamo quelle radici solo se concepiamo un'Europa fondata sulla riforma europea e non sulla controriforma di von Papen e del Cardinale Pacelli; l'Europa della Rosa Bianca, l'Europa appunto della riforma, e non delle mistificazioni del comunismo, del fascismo, del nazionalismo, del talibanismo romano. Dobbiamo pur dirlo con chiarezza, signor Presidente! Voi state per celebrare qualcosa che non ha nulla a che fare col disegno di Spinelli; domani voi approverete l'Europa delle patrie fra socialdemocratica e gollista. L'Europa Spinelli la vedeva nel Consiglio, come in America nel senato americano, non nel progetto ma nel disegno. Finché non arriveremo a quel federalismo americano e al federalismo degli Stati Uniti d'Europa, credo che ci troveremo come nella Parigi del Fronte popolare, assestata sulle bandiere rosse e le trincee, traditrice della legalità spagnola, facendo dei Pirenei il luogo della morte di Madrid, mentre fascisti e nazisti arrivavano in Spagna per ammazzare. Allora preferisco ricordare Salvador de Madariaga e tanti altri: questa è l'Europa di Altiero! Una supplica, signor Presidente: faccia in modo che il Manifesto di Ventotene, con il progetto di cui parliamo, venga pubblicato non solo in tutte le nostre lingue europee ma anche in arabo, in cinese, perché lì hanno oggi un bisogno estremo di quell'aspirazione, di quella storia e di quei volti."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-015lpv:unclassifiedMetadata"(Applausi)"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-015lpv:unclassifiedMetadata"Pannella (NI )."
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-015lpv:unclassifiedMetadata"Shoah."
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-016lpv:translated text"Mr President, I very much regret that this will be my last speech to this Parliament, having been here for the past 25 years. I have to retire owing to health reasons, but I want to express my deepest gratitude to my colleagues in this Parliament, and of course to the Commission and the Council, for the outstanding support that they gave to peace in Northern Ireland. The special programme for peace and reconciliation and the International Fund for Ireland have done outstanding work in giving great hope to our young people. Finally, once again I express my deepest gratitude to you all for the great support that you give to peace on my own streets. Thank you very much indeed and I regret very much that I am leaving this great Parliament. I also owe a lot to this Parliament and to Strasbourg in terms of my own thinking. I always tell the story of the first time I came here in 1979. I went for a walk across the bridge from Strasbourg in France to Kehl in Germany and I stopped and meditated. I thought then that if I had stood there 30 years ago at the end of the Second World War - the worst half century in the history of the world in which 50 million human beings were slaughtered - and had said to myself 'don't worry, it's all over, they will all be united very soon', I would have been sent to a psychiatrist. But it happened, and it is something that in my opinion the European Union does not devote enough attention to. The European Union is the best example in the history of the world of conflict resolution. For that reason, the principles at the heart of it should be sent to every area of conflict. I know what I am talking about in saying that, because the three principles at the heart of the European Union are exactly the same as the three principles at the heart of our special agreement in Northern Ireland. Principle number one is respect for difference. All conflict is about difference, whether it is a matter of race, religion or nationality. The answer to difference is to respect it, because it is an accident of birth. Principle number two is institutions that respect differences. All Member States are represented in the Council of Ministers, the European Commission and the European Parliament. The third and most important principle is what I call the healing process. The countries involved worked together in their common interests - for economic development, for example - spilling their sweat and not their blood. As they did that, they eroded the divisions of centuries and as a result the new Europe has evolved and is still evolving. Those same three principles are at the heart of our agreement in Northern Ireland. Both identities fully respect principle number one, respect for difference. As regards principle number two, institutions, a proportional assembly and a proportional government will involve all sections of society. When they are in place, the third principle will come into play: working together in common interests, spilling sweat and not blood. The barriers of the past in Ireland will be eroded and a new Ireland will evolve. The world is a much smaller place now that we are living through the biggest revolution in the history of the world in terms of technology, telecommunications and transport. We are therefore in a stronger position to shape that world, particularly in this very historic week - who could have dreamt that the whole of Europe would be together? Given that it is a smaller world and that we are in a stronger position to shape it, the European Union should decide that our first objective in this new century is a world in which there is no longer any war or conflict. In order to ensure that is the case - and I am making this appeal to the Council of Ministers - the European Union should put in place a Commissioner, backed by a Commission department for peace and reconciliation, whose function would be to send to every area of conflict in the world not arms or soldiers, but the philosophy of European Union. This Commissioner's role would be to promote the dialogue about that philosophy and to help create a world in which there is no longer any war or any conflict. I believe that is now possible."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-016lpv:unclassifiedMetadata"(Applause)"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-016lpv:unclassifiedMetadata"(Loud applause)"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-016lpv:unclassifiedMetadata"Hume (PSE )."
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-017lpv:translated text"I thank you, Mr Hume, and all the contributors to this commemorative debate. That concludes the debate."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-017lpv:unclassifiedMetadata"President."
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-020lpv:translated text"The next item is the general debate on the future of the enlarged European Union."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-020lpv:unclassifiedMetadata"President."
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-022lpv:translated text"The general debate begins with Council and Commission statements - Towards a European Constitution."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-022lpv:unclassifiedMetadata"President."
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-023lpv:translated text"Mr President, I would also like to pay a warm tribute to Mr Hume on what was a remarkable valedictory speech. In response to President Cox's point earlier, foreign ministers will meet for detailed discussions on 17 and 18 May. It is our ambition and intention to resolve as many outstanding issues as possible at that meeting. At the last meeting of the General Affairs Council, Minister Cowen made it clear that if, in his view, further work is required, the foreign ministers will meet on 24 May and if necessary again after that. We will also continue to meet partners bilaterally, at both political and official level. The Taoiseach in particular will be using his pre-European Council tour of capitals, which started this week, to tease out Member States' concerns, to assuage those concerns, to answer any outstanding fears and to bring matters to resolution. I do not propose to go into too much detail on the outstanding issues. You are all aware of them: the definition and scope of QMV, the composition of the Commission, and a number of other issues of varying degrees of complexity and sensitivity. However, irrespective of how complex the issues are or how sensitive they are, if there is a political will, a way will be found to resolve those conflicts and sensitive issues. Touching on a number of key issues, we have made clear our view that only a voting system based on a double majority can command a consensus. However, while keeping the need for efficiency, we must also pay due regard to the needs for balance among the Member States and to their specific concerns. It should be possible to reach an outcome which meets the concerns of all, perhaps through some adjustment of the population and the Member State thresholds. As regards the scope of QMV, there is a general desire, shared I know by Parliament, for its extension with a view to promoting efficient decision-making in a larger Union. At the same time, there is also a need to take account of the particular concerns of Member States. I believe that a satisfactory overall outcome, which will involve a further growth in the number of areas subject to QMV and to codecision, will be found. We all agree that the Commission must be effective. We also fully appreciate the concerns of Member States regarding the composition of the Commission. Mr Hume spoke about the institutional framework and its extraordinarily subtle formula. I feel that the two perspectives - the concerns about an efficient Commission and the concerns about the composition of the Commission - could possibly be reconciled through maintaining, for an extended period, a Commission comprising one national from each Member State, moving thereafter to a reduced size on the basis of strict equal rotation. I know that a great many of you hope that it will be possible to conclude the Constitutional Treaty before the European Parliament elections, and indeed, privately, that would be my hope and desire too. As presidency, we would like to be in a position to do so, but at this stage it is more realistic to suggest that the final negotiations will conclude in the June European Council. We should recognise that the vast bulk of the Convention's work has remained unchanged and will not be changed. We should remember that we have agreed a clear set of values and principles to which we can all subscribe and which go to the very heart of what the European Union is and what the European Union is hoping to achieve. These are not in question in the Intergovernmental Conference. It is worth reiterating what we have achieved: we have made tremendous progress in simplifying decision-making, in making clear who is responsible for taking decisions, in making clear to citizens that these decisions will be taken at the appropriate level. We have further enhanced the role of the European Parliament and strengthened, as a result, the democratic scrutiny of the Union. These principles are not in question in the IGC. We should also remember the very substantial progress on the outstanding non-institutional issues made by the Italian presidency, to which I pay tribute. The proposals which we have tabled for discussion at today's focal point meeting owe a great deal to the work of this presidency's predecessors. This new Constitution will be good for the European Union, it will be good for the Member States, and, most importantly of all, it will be good for the citizens of Europe. Of that I am absolutely convinced. As presidency, we are committed to doing everything in our power to ensure a successful outcome to the negotiations. Following on from the momentous achievement of the enlargement which has just taken place, the successful conclusion of negotiations on the Constitutional Treaty is the next logical step in our Union's advancement. I am very pleased to be invited to speak to you today in this general debate on the future of the enlarged European Union – Towards a European Constitution. Today's debate is taking place as representatives of all the Member States and of the Parliament are meeting in Dublin. The task that has been set for them is to resolve the outstanding non-institutional issues in the debate on the Constitutional Treaty. As a member of the European Convention, I am very conscious of the hard work and the deep commitment of the representatives of the European Parliament to the Convention process. While we may not have been entirely in agreement on each and every issue, I valued our shared commitment to producing a Constitutional Treaty that will serve this Union well and that will commend itself to the citizens of Europe. While negotiations on the draft Treaty are yet to be concluded, we can take some satisfaction from what has been achieved. I should like to underline that at this point in our discussions we have moved much further, in a much more positive way, than anyone would have believed possible in the dark days of December and the early days of January. The draft that came out of the Convention provided the Intergovernmental Conference with a truly excellent framework on which to build a Constitutional Treaty that will stand the test of time. The draft is presented in language which is more accessible than any previous Treaty. The draft makes it clear who does what in the Union. It elaborates the doctrine of subsidiarity, it clarifies the scope of the European Union's powers, it enhances democratic accountability and simplifies the range of legal instruments through which the Union acts. It seeks to provide the Union of 25 and more Member States with institutions that are workable and capable of meeting the needs of our citizens and of our Union into the future. It enshrines for the first time a Charter of Fundamental Rights in the Union's constitutional order. It equips our Union to act with greater cohesion internally and to project and promote our shared values on the world stage, the very values of which Mr Hume spoke so movingly a few moments ago. This is a formidable document that should commend itself to the people of Europe. When I listen to critics and sceptics I am at a loss to understand what they are talking about. As I said on the BBC last weekend, I earnestly hope that the critics and sceptics - including those in this House - will take just a little time to consider this draft document and what it contains, and to take on board its very many merits. I want to express my thanks to Parliament for its strong support of our efforts to conclude the IGC under the Irish presidency. I can reassure you, Mr President, and the Members of this Parliament again today that we are doing everything in our power to bring negotiations to a successful conclusion. The very positive reaction to the Taoiseach's report to the Spring Council and the confirmation that the political will existed to reach agreement by the June European Council is a very encouraging sign of the commitment of partners to finding a final agreement. While we must not underestimate the challenge that lies ahead, we can say with some confidence that we are closer to agreement than we have ever been. We are seeking to make as much progress as possible during May, so as to leave only a very small number of issues for final decision by the Heads of State or Government at the June European Council. In this context, the Taoiseach called on partners take a 'positive and focused approach' to the negotiations and to avoid bringing issues not previously identified to the negotiating table."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-023lpv:unclassifiedMetadata"(Applause)"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-023lpv:unclassifiedMetadata"Council"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-023lpv:unclassifiedMetadata"Roche,"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-024lpv:translated text"Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, nous avons tous été certainement touchés et encouragés par les démonstrations de joie qui ont salué l'arrivée de dix nouveaux États membres au sein de l'Union européenne, ce 1er mai. Ces manifestations d'enthousiasme sont bien justifiées. En effet, l'élargissement représente l'avenir. Tout d'abord, l'avenir de l'histoire de l'Europe, un avenir de paix, de prospérité, de solidarité et d'union à l'échelle continentale. Mais aussi l'avenir du projet européen, un projet dans le cadre duquel nous devons travailler ensemble et dont nous devons constamment, tous les jours, démontrer et expliquer la valeur ajoutée à nos citoyens pour mériter leur consensus. Je tiens aussi, au nom de la Commission, à remercier le Parlement européen pour sa contribution significative à l'élaboration de la Constitution européenne. Notamment à travers les efforts réalisés par tous les représentants du Parlement européen au sein de la Convention et de son praesidium. Je me permets de distinguer Klaus Hänsch, Ìñigo Méndez de Vigo et Andrew Duff. À travers aussi l'insistance continue du Parlement, lors des négociations au sein de la CIG, pour que les progrès de la Convention ne soient pas détricotés. À travers encore les réflexions approfondies et constantes, menées sous la présidence compétente et constructive de Giorgio Napolitano, au sein de la commission des affaires constitutionnelles. Dans ce contexte, la Commission partage l'insistance du Parlement européen, ainsi que – je crois – de la très large majorité des délégations nationales, pour que le consensus qui s'est dégagé au sein de la Convention sur la quasi-totalité des points abordés ne soit pas remis en cause lors de cette période finale des négociations au sein de la CIG. Des pas en arrière, par exemple en ce qui concerne l'équilibre entre le Parlement européen et le Conseil en matières financière et budgétaire, seraient tout à fait inexplicables à la lumière du principe de la représentativité démocratique. Cela dit, j'aimerais souligner que le processus de constitutionnalisation en Europe appelle également des efforts de la part du prochain Parlement européen et de la prochaine Commission. À la lumière des procédures de ratification dans tous les États membres actuels et nouveaux – surtout si des référendums sont organisés comme, apparemment, ce sera le cas –, il est crucial qu'un débat public sur la Constitution européenne ait effectivement lieu. Il faut éviter le piège que ce débat se limite à la juxtaposition de vingt­cinq débats nationaux, il faut en faire un véritable débat européen. Enfin, Monsieur le Président, Milan Kundera a écrit qu'on ne veut être maître de l'avenir que pour pouvoir changer le passé. Pour ma part, je veux maîtriser l'avenir, car je le vois comme un avenir de paix, de prospérité et de solidarité, ancré dans une Constitution européenne capable de donner des réponses démocratiques et efficaces aux attentes et aux besoins de 450 millions de citoyens. C'est maîtriser le passé pour écrire notre avenir commun. L'élargissement représente aussi cette opportunité unique, que nous devons assumer sérieusement, de réformer nos politiques et de restructurer les institutions européennes de façon à développer les outils appropriés qui permettront à l'Union de demain de s'orienter non seulement sur les exigences internes et externes d'efficacité, de transparence et de simplification, mais également sur les préoccupations concrètes des citoyens, sur tout ce qui peut faire la différence dans leur vie quotidienne. Il est utile de rappeler devant vous les raisons pour lesquelles le Conseil européen de Laeken a décidé de créer la Convention sur l'avenir de l'Europe: la distance croissante entre les citoyens et les institutions européennes, la nécessité de repenser le projet européen et les institutions dans le contexte de l'élargissement et le besoin de réfléchir sur le rôle de l'Europe dans le monde, dans un monde toujours plus globalisé. Il est utile, Monsieur le Président, de rappeler les défis que le Conseil de Laeken a lancés à la Convention: le défi de définir clairement la répartition de compétences entre l'Union et les États membres pour mieux expliquer aux citoyens qui fait quoi dans l'Union européenne; le défi de simplifier les textes et les instruments et procédures de décision de l'Union, d'apporter aux institutions européennes et aux processus de décision une vraie valeur ajoutée en termes de démocratie, de transparence et d'efficacité, et même, peut-être, de songer à l'adoption d'une Constitution européenne. Face à cette interpellation, la Convention a fait un choix très clair, très très clair! Nous avons choisi la voie constitutionnelle. Nous avons décidé de placer le citoyen au centre du projet européen, d'où l'intégration pleine de la Charte des droits fondamentaux dans le traité constitutionnel. Et nous sommes aujourd'hui, comme M. le ministre Roche vient de le dire, plus proches que jamais de l'adoption d'une vraie Constitution européenne. Notre volonté de voir aboutir ce projet ambitieux reflète bien notre évaluation des travaux de la Convention. La Commission considère que le projet de Constitution a atteint les objectifs de simplicité, d'efficacité et de démocratie. Le texte n'est pas parfait, bien sûr. Certaines améliorations très ponctuelles et davantage limitées au projet de Constitution de la Convention sont, à notre avis, souhaitables, tout en respectant l'équilibre général de ce texte. Il faut perfectionner la capacité d'agir, dans le cadre d'une prise de décision qui se déroulera désormais à 25, par une extension plus générale du vote à la majorité qualifiée. Il faut rendre plus claire la procédure de prise de décision. Nous sommes de fervents partisans de la double majorité pour évaluer les votes au Conseil. Je comprends l'argument de M. le ministre Roche. Il faudra trouver des arrangements pour garantir que tout le monde se retrouve dans le système de la double majorité. Mais attention, il ne faut pas introduire, dans le système de la double majorité, des clés de confusion qui le dépouilleraient de son importante valeur ajoutée, à savoir, l'efficacité et la clarté aux yeux des citoyens. S'il vous plaît, ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain! Il faut aussi être en mesure de répondre aux évolutions futures, qui s'annoncent déjà, en assouplissant la procédure de révision des traités, au moins pour ce qui est des politiques de l'Union. En effet, la partie III est en décalage par rapport à la modernisation de tous les autres éléments du traité constitutionnel. En outre, elle n'est pas suffisamment perméable aux nouveaux objectifs de l'Union en ce qui concerne l'Agenda de Lisbonne et le développement soutenable. Il faudrait prévoir une révision assouplie de la partie III. Il est enfin très important de préserver le traitement égal de tous les États membres, notamment en prévoyant une Commission composée d'un commissaire avec droit de vote par État membre, ce qui exige aussi une structuration interne de la Commission fidèle au principe de la collégialité. Cette solution pour la Commission doit au moins être valable jusqu'au moment où nos nouveaux États membres et les pays adhérents seront pleinement intégrés. Le cas échéant, il faudrait considérer d'autres solutions. Je ne peux, Monsieur le Président, qu'appuyer la détermination de la présidence irlandaise pour conclure les négociations sur la future Constitution, idéalement, avant les élections du Parlement européen ou, en tout cas, immédiatement après cet événement crucial. Nous – je crois en effet exprimer ici l'opinion de la Commission, du Parlement européen et de la présidence – sommes tous sur la même ligne quand nous insistons pour que la Constitution européenne, entérinant les avancées de la Convention, voie effectivement le jour au cours du premier semestre de cette année."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-024lpv:unclassifiedMetadata"(Applaudissements)"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-024lpv:unclassifiedMetadata"Commission"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-024lpv:unclassifiedMetadata"Vitorino,"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-025lpv:translated text"Herr Präsident, Herr Ratspräsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! John Hume, der seit 1979 dem Parlament angehört, hat eben beeindruckend gesprochen. Er wird das Parlament verlassen, ebenso wie mein irischer Freund Joe McCartin. Das sollte uns, wenn wir jetzt über die Zukunft nachdenken, Anlass sein, einmal kurz Bilanz zu ziehen, wie wir es eben schon in der Gedenkstunde für Jean Monnet und Altiero Spinelli getan haben. Wenn wir Bilanz ziehen, dann gibt uns das die Zuversicht, die Hoffnung, dass wir der Zukunft unseres Kontinents wirklich mit Optimismus entgegenblicken können. Denken wir an die früheren Erweiterungen: 1973, das Europa der sechs wird erweitert um Irland, Dänemark und Großbritannien zum Europa der neun, dann 1981 Griechenland, 1986 Spanien und Portugal, 1995 drei weitere Länder: Finnland, Schweden und Österreich. Und schließlich jetzt die Gemeinschaft der 25. Parallel dazu immer die Vertiefung: 1957 EWG/Euratom, 1986 Einheitliche Europäische Akte, 1992 der Vertrag von Maastricht. Hier muss man auch an die großartigen Leistungen von Bundeskanzler Helmut Kohl, Staatspräsident François Mitterrand und Kommissionspräsident Jacques Delors, dessen Arbeit erfolgreich durch Jacques Santer fortgesetzt wurde, erinnern. Dann Amsterdam 1995, dann Nizza - na ja, das war nicht ganz so erfolgreich, aber es brachte den Beschluss, dass wir bis zu den Europawahlen die Verhandlungen mit den Beitrittsländern abschließen wollen. Wenn wir das alles zusammennehmen, diese Entwicklung in diesen Jahren, dann müssen wir sagen: Dies ist ein großartiger Kontinent, der - wenn auch unter großen Schwierigkeiten - immer nach vorne in die richtige Richtung gegangen ist. Nun ist es ein großes Glück, dass wir eine Präsidentschaft Irlands haben - und der Europaminister und verantwortliche Ratspräsident Dick Roche ist hier -, die diese Präsidentschaft mit Visionen und gleichzeitig mit Pragmatismus und in gleicher Weise, was sehr entscheidend für den Fortschritt ist, mit gutem Willen führt. Verehrter Herr Ratspräsident, ich möchte Ihnen ausdrücklich für die Arbeit, die Sie bisher geleistet haben, danken. Sie haben es verdient, wie Europa es verdient hat, dass wir nun zu einer europäischen Verfassung kommen. Ich möchte ausdrücklich auch Herrn Vitorino danken, der im Konvent zusammen mit Michel Barnier die Arbeiten mit unseren Kolleginnen und Kollegen geführt hat. Natürlich gibt es noch einige offene Fragen. Wir als PPE-DE-Fraktion würden es gerne sehen, wenn es der irischen Präsidentschaft gelänge, in die Präambel noch eine Bezugnahme auf das christlich-jüdische Erbe durchzusetzen. Dies ist etwas, was wir für wichtig halten, weil es unsere Werte verkörpert. Aber es ist auch wichtig, dass Sie, Herr Ratspräsident, der Einschränkung der Haushaltsbefugnisse des Europäischen Parlaments nicht zustimmen. Auch Herr Vitorino hat darauf Bezug genommen. So etwas darf nicht zugelassen werden. Es ist eine Prärogative des Europäischen Parlaments und eines Parlaments überhaupt, dass es über den Haushalt bestimmen kann, und wir werden keine Einschränkung unserer Haushaltsrechte akzeptieren können. Die europäische Verfassung ist ein großer Fortschritt, weil das gemeinschaftliche Europa gestärkt wird. Sie ist ein Fortschritt, weil die europäische Demokratie und der Parlamentarismus gestärkt werden. Die europäische Verfassung ist ein Fortschritt, weil die Subsidiarität gestärkt wird, und weil erstmalig die kommunale Selbstverwaltung genannt wird. Die Kommunen, die Städte, die Gemeinden, d.h. die Orte, an denen wir zu Hause sind, bekommen das Recht, ihre eigenen Angelegenheiten zu gestalten. Und es gibt das Klagerecht der nationalen Parlamente, wenn das Subsidiaritätsrecht verletzt werden sollte. Europa wird handlungsfähiger, Europa wird demokratischer, und wir wollen die Einheit dieses vielfältigen Europa erreichen. Die Verfassung ist ein Mittel dazu. Wenn wir an die Zukunft denken, müssen wir die Frage beantworten, wer noch Mitglied der Europäischen Union werden kann. Mit wem wollen wir in guter Nachbarschaft zusammenleben? Wir wollen mit allen in guter Nachbarschaft zusammenleben, besonders mit unseren arabischen und islamischen Nachbarn, so dass dies ein Kontinent des Friedens sein möge, auf einer rechtlichen Grundlage mit einer Verfassung. Wir wünschen der irischen Präsidentschaft viel Erfolg, dass sie dies für uns erreicht."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-025lpv:unclassifiedMetadata"(Beifall)"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-025lpv:unclassifiedMetadata"Poettering (PPE-DE )."
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-026lpv:translated text"Señor Presidente, Señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, permítanme comenzar mis palabras añadiéndome al merecido homenaje a Jean Monnet y Altiero Spinelli, dos visionarios, dos antifascistas y dos personas valientes. Quiero recordar también que Jean Monnet citaba al filósofo suizo Amiel muy a menudo, diciendo lo siguiente: "la experiencia comienza de nuevo en cada persona, sólo las instituciones se hacen más sabias, acumulan la experiencia colectiva y, gracias a esta experiencia y sabiduría, los hombres sometidos a las mismas reglas verán no tanto transformarse su naturaleza, como gradualmente su comportamiento". Y esto es lo que estamos haciendo aquí, en el Parlamento, y lo que queremos hacer también con la Constitución Europea. Mi estimado amigo, el Sr. Méndez de Vigo, ha dicho que él llevaba en la cartera el "Tratado Spinelli", cuando trabajaba en la Convención. Yo le puedo decir que, cuando preparábamos el Tratado de Maastricht, tuve la oportunidad de hablar con Paco Ordóñez, el que era el ministro de Asuntos Exteriores español, y él me dijo que llevaba en su cartera el "Tratado Spinelli" y yo lo llevaba también, y le recomiendo al ministro Roche que lleve en su cartera el "Tratado Spinelli" cuando tenga que encontrar alguna solución imaginativa. Quiero añadir también que se habla mucho de la solidaridad, de la política del paso a paso y demás, pero hay que recordar una cosa, que la declaración del 9 de mayo de 1950 es una declaración que comienza hablando de la paz -como ha hecho nuestro compañero John Hume hoy-. El tema era la paz, no solamente hacer un mercado común para el acero y el carbón. Y, dicho esto, señor Presidente, voy a expresar en nombre de mi Grupo nuestro apoyo total a la declaración de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo sobre la Constitución. Creo que ahora mismo es el momento de apoyar esta declaración en una circunstancia como la que ha planteado el ministro. Reitero nuestro apoyo al proyecto de Constitución, tal como salió de la Convención. Somos conscientes de que hay algunos puntos concretos que tratar, no en relación con los valores -nosotros estamos muy contentos con esta Europa democrática y laica para todos-, pero sí creemos que hay algunos temas que perfilar. Uno de ellos -y lo digo viniendo de un país que, con una visión absolutamente equivocada, bajo el Gobierno anterior, bloqueó el debate constitucional- es la votación por mayoría cualificada en el Consejo. Nosotros hemos estado siempre claramente a favor de ese sistema. Me gustaría que el ministro Roche explicara a la Cámara cuántas veces se ha aplicado el Compromiso de Ioánnina en el pasado, porque, a lo mejor, puede haber propuestas que vayan por ese camino, que no serían las mejores. También quiero añadir otro elemento importante, que está en el proyecto que se aprobó en Salónica pero no aparece después: que tiene que haber un Consejo legislativo, porque las leyes se tienen que hacer en público y se tienen que hacer con transparencia, y también tiene que haber un poder legislativo compartido, no sólo para hacer leyes, sino también para aprobar presupuestos. Y, por último, señor Presidente -y me dirijo al Presidente del Parlamento-, hay una petición concreta que hace la Comisión de Asuntos Constitucionales que tiene una enorme importancia, y que consiste en que él, como Presidente del Parlamento, y nuestros representantes en la Conferencia Intergubernamental, puedan tomar parte plenamente en los debates de la Conferencia. Y también que en este período, dado que el Parlamento Europeo está siempre constituido, puedan informar por los medios más convenientes a la Cámara. No hay nada que lo impida y es importante desde el punto de vista del calendario que nos ha propuesto el Presidente en ejercicio del Consejo. Yo creo que éste es un elemento de una enorme importancia y creo que en el Parlamento evidentemente vamos a estar haciendo campaña. Y un elemento noble de esta campaña es que nosotros contribuyamos a avanzar en la Constitución. Un último punto que se relaciona con el debate que desarrollaremos mañana: señor Presidente en ejercicio del Consejo, es conveniente que avancemos no solamente en la composición de la Comisión, sino también en su simultaneidad de mandato con el Parlamento. Ahora estamos en una situación muy complicada. Va a proponerse un nuevo Presidente en ejercicio del Consejo. Hay un período de transición y de interinidad demasiado largo y eso no es bueno ni para la Comisión, ni para la Unión Europea."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-026lpv:unclassifiedMetadata"(Aplausos)"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-026lpv:unclassifiedMetadata"Barón Crespo (PSE )."
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-027lpv:translated text"Mr President, it has been a great privilege to serve in a Parliament that has made such great progress in delivering for Europe the constitutional settlement that it needs. Parliament has become now an assured player in the constitutive process and we have assisted Europe to answer definitively the old question about whether the Union could widen and deepen at the same time. The answer is certainly 'yes'. We expect the European Council now to show the political will to bring the IGC to a quick and successful conclusion and to draft the durable, efficient and effective system of democratic government that we need to strengthen the Union and its place in world affairs. However, it is vital that Parliament, which has played such a crucial part in the IGC so far, does not fade at the final phase. President Cox and our representatives, Mr Brok and Mr Hänsch, must carry on playing a full part in the negotiations and resist any weakening of Parliament's powers of codecision and assent. There are some worrying signs in this respect and Commissioner Vitorino is quite right to warn us. Why, for example, is the Irish presidency suddenly seeking in its latest proposals to remove Parliament's power of codecision with respect to the Structural Funds? Perhaps Minister Roche could explain. If the Council wishes to encumber itself with unanimity upon financial questions, that is its own problem, but it cannot be permitted to evade parliamentary accountability. I wish to support the committee's request that, should there be a crisis at the IGC, the President should call a special meeting of the Conference of Presidents. Despite our dispersal across 25 electoral campaigns, we would be able to reassemble quickly to reinforce the President's negotiating position. Please remember that a negative assessment by Parliament on the final conclusions of the IGC would certainly scupper referendum campaigns wherever they spring up."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-027lpv:unclassifiedMetadata"Duff (ELDR )."
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-028lpv:translated text"Monsieur le Président, le 3 septembre dernier, ici même, M. Giscard d'Estaing nous présentait le projet de Constitution sous les vivats de notre Assemblée. Mon groupe, pour sa part, au nom même de la conviction qu'il y a, de nos jours comme jamais, un besoin d'Europe pour espérer transformer le monde, et indépendamment de ce que nous pouvons penser de tel ou tel aspect proprement institutionnel du texte, refusa dans sa nette majorité de s'inscrire dans ce qu'il appela la "constitutionnalisation du modèle libéral". Enfin, nous fûmes unanimes pour exiger l'organisation d'un référendum, précédé d'un grand débat public réellement pluraliste dans chaque pays. Huit mois plus tard, notre positionnement, loin d'avoir pris une ride, se trouve, à mes yeux, puissamment conforté par l'évolution du débat dans la gauche européenne, par l'expérience vécue dans plusieurs pays de l'Union et, enfin, à son corps défendant, par les travaux de la Commission elle-même. L'évolution du débat dans la gauche européenne sur cette question est particulièrement intéressante. Ainsi, dans les semaines et les mois qui ont suivi la publication du texte de la Convention, nous nous sommes trouvés de plus en plus explicitement en phase avec les positions des principaux porte-parole du Forum social européen et des associations altermondialistes. Par ailleurs, des membres éminents d'autres groupes de notre Assemblée ou de leur famille politique ont repris à leur compte certains de nos arguments, voire de nos formulations, ce dont je les remercie, mais en y adjoignant des idées à mes yeux contradictoires, ce qu'une saine confrontation publique permettra aisément de clarifier. Très significative est aussi l'expérience vécue dans toute cette période dans différents pays de l'Union. De puissantes luttes sociales ont eu lieu contre les réformes libérales qui renvoient, toutes, aux engagements européens de nos gouvernements respectifs. C'est si vrai que, dès le lendemain de la sévère défaite électorale que vient de connaître la droite française, la Commission a tenu à parer à tout risque d'infléchissement de la politique de ce pays en lançant publiquement une mise en garde sans appel, et je cite: "La France doit poursuivre ses réformes". Enfin, disais-je, la Commission vient elle-même de dresser un bilan d'étape de l'Agenda de Lisbonne, qui exprimait, il y a quatre ans, l'ambition de faire du social par la voie libérale. Or, que dit ce bilan d'étape? Pour la première fois depuis dix ans, peut-on lire en substance dans ce document, on a détruit deux cent mille emplois de plus qu'on en a créé dans la zone euro, alors que l'objectif déclaré était d'aller au plein emploi en 2010. On apprend même, dans le même document, que plus d'un jeune Européen sur six âgé de quinze ans, et je cite la Commission "ne possède pas le minimum de connaissances requises: lecture, écriture, calcul", ce qui donne une idée de la profondeur de la crise du modèle libéral, qui prétendait nous conduire dans moins de six ans à l'économie de la connaissance la plus dynamique du monde. Sur tous ces points, la plupart des membres de mon groupe n'attendent pas de miracles du Conseil européen, lequel, naturellement par pur hasard, suivra de quelques jours les élections européennes. Tout en réitérant avec force notre demande de référendum, précédé d'un vrai débat permettant aux citoyens de se prononcer en connaissance de cause, nous pensons que, sans attendre, un vote clair et significatif en juin prochain sera le meilleur signal à adresser aux artisans du futur traité. Permettez-moi, Monsieur le Président, à titre personnel, de conclure – puisque ce sera, pour cette législature, ma dernière intervention – que, si les électrices et les électeurs de ma circonscription le souhaitent, je continuerai à mener ici même avec mes amis ce combat pour une autre Europe. Sinon, et en tout état de cause, nous nous retrouverons sur le terrain. Alors, à bientôt!"@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-028lpv:unclassifiedMetadata"(Applaudissements)"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-028lpv:unclassifiedMetadata"Wurtz (GUE/NGL )."
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-029lpv:translated text"Presidente Roche, c'è una differenza fondamentale tra i lavori sulla Costituzione nella Convenzione e quelli nella Conferenza intergovernativa, che, temo, potranno avere unicamente un impatto chiaro e negativo sul suo risultato. Della Convenzione tutto o quasi era visibile, le crisi e gli altri momenti. E' stato il risultato di un lavoro complicato che ha portato a un compromesso appena sufficiente. Il vostro lavoro invece resta segreto, e noi dobbiamo fidarci di qualche talpa per sapere cosa succede, dato che sfortunatamente anche i nostri rappresentanti e i loro funzionari adorano giocare ai diplomatici e quindi non ci comunicano, come dovrebbero, quello che davvero succede alla Conferenza intergovernativa. Io le dico che quello che succede per davvero a me non piace per niente, e al mio gruppo ancora di meno. Dietro un ottimismo di facciata, che cosparge una sorte di melassa tranquillizzante sui e sull'opinione pubblica, si nasconde secondo me, in realtà, un'ulteriore possibile vittoria per quei governi, vecchi e nuovi, che se ne infischiano allegramente dell'interesse europeo. Questa valutazione mi pare condivisa anche dalla Commissione la quale, dietro molte cerimonie e diplomazie, ci ha qui esposto una linea che va in una direzione completamente diversa da quello che si sta per accordare a Dublino. Se oggi leggiamo il testo sul quale stanno lavorando i suoi funzionari, Presidente, vediamo che siamo di fronte a un esercizio per il quale Altiero Spinelli avrebbe ripetuto la storia del "Il vecchio e il mare", che, tornando a riva, come lei ricorderà, con il suo più grosso pesce se lo ritrovò divorato dai pescecani. Il Presidente Roche ha detto che non vuole entrare in dettagli. Peccato! Se lo facesse, tutti potrebbero vedere il prezzo che stiamo per pagare, tra gli altri, a Blair e al suo : primo, mantenimento dell'unanimità in materia di giustizia e affari interni, con buona pace della lotta al terrorismo, che oggi probabilmente vedrà una puntata interessante con la questione della cessione dei diritti dei cittadini europei agli Stati Uniti per quanto riguarda l'accordo sui passeggeri; secondo, rafforzamento della clausola interpretativa della Carta dei diritti fondamentali, introdotta dal Regno Unito a Salonicco, che rende praticamente virtuale la Carta dei diritti fondamentali e la sua cogenza; per non parlare poi dell'eliminazione del potere di parere conforme del Parlamento europeo per la decisione sui Fondi strutturali o della possibilità aperta a un parlamento di bloccare ogni revisione. Oggi, quindi, siamo di fronte ad una situazione radicalmente diversa da quella di ieri: ieri era la giornata del sogno realizzato; non vorrei, chiaramente, che già oggi ci dovessimo preparare a raccogliere i cocci di un sogno già rotto. Io credo che il primo dovere che oggi abbiamo è quello di far sapere ai cittadini che i termini sui quali la Presidenza ha scelto di negoziare sono gli stessi che questo Parlamento aveva rifiutato a dicembre; il secondo è quello di iniziare un dibattito serio su quali devono essere le conseguenze di un "no" ad un che secondo me devono essere chiarissime: chi dice "no" ad un sulla Costituzione - come diceva Spinelli - è fuori dall'Europa."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-029lpv:unclassifiedMetadata"Frassoni (Verts/ALE )."
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-029lpv:unclassifiedMetadata"media"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-029lpv:unclassifiedMetadata"referendum"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-030lpv:translated text"Vážený pán predseda, vážené dámy, vážení páni! Mám tú česť, vystúpiť dnes prvýkrát na tomto fóre pred reprezentantmi 450 miliónov občanov zjednotenej Európy vo svojom materinskom slovenskom jazyku. Dlhé roky som dúfal a veril, že sa Slovensko ako suverénny štát raz stane plnohodnotným členom Európskej únie. Nevyhnutným predpokladom ďalšieho efektívneho fungovania EÚ po jej historickom rozšírení je prispôsobenie inštitucionálneho rámca novým podmienkam. Preto ako prvá skúška, veľká skúška, ktorá nás čaká, je schválenie spomínanej ústavnej zmluvy. Prijatie ústavnej zmluvy však nie je možné bez toho, aby sa občania členských štátov s tak dôležitým dokumentom nestotožnili. Nedeľme pritom Európu na starú a novú, nedeľme štáty na malé a veľké, bohaté a chudobné. Ak chceme, aby Európa bola skutočne jednotná, počúvajme hlas každého národa, každého občana. Dajme šancu týmto občanom a členským štátom vytvoriť si vlastný prístup k Európe v súlade s ich tradíciami, rešpektujúc princíp zvrchovanosti v kultúrno-etických otázkach. Som hlboko presvedčený, že cieľom reformy EÚ nie je vytvoriť superštát a nadnárodný útvar, ktorého legitimita je odvodená od primárnej legitimity členských štátov. Ústavná zmluva musí garantovať model efektívneho spolužitia, ktorého základnými piliermi sú tolerancia a vzájomná dôvera. Pritom mi dovoľte pripomenúť práve malé štáty. Pre nich je rozhodujúca najmä otázka finančných mechanizmov, spojená s efektívnou regionálnou politikou. Vo vzťahu k budúcemu vytváraniu Európskej Komisie zastávam názor, že každý členský štát musí mať svojho plnohodnotného komisára s presne definovanými právomocami. Európa sa musí budovať na princípe rovnosti medzi členskými štátmi únie. Vstupom desiatich nových štátov do EÚ sa integračný proces nekončí. Taktiež sa prijatím ústavnej zmluvy nekončí reforma únie, a preto nie je možné v tejto etape vyriešiť všetky otázky fungovania Európskej únie. Dôležité je, aby tento proces smeroval k napĺňaniu našich spoločných cieľov. Vážený pán predseda, dovoľte, aby som našim írskym priateľom a nám všetkým úprimne zaželal, aby sa úspešne doriešili tak vášnivo diskutované otázky a aby bol na summite v júni urobený zásadný pokrok alebo dokonca aby sa dosiahlo prijatie zmluvy konzensom všetkých národných delegácií."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-030lpv:unclassifiedMetadata"Žiak (UEN )."
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-031lpv:unclassifiedMetadata"Αντιπροέδρου"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-031lpv:unclassifiedMetadata"ΠΡΟΕΔΡΙΑ του κ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-032lpv:translated text"Monsieur le Président, Monsieur le Président du Conseil, Monsieur le Commissaire, ainsi les électeurs de vingt­cinq États, c'est-à-dire près de 300 millions d'électeurs, vont être appelés à voter, du 10 au 13 juin selon les pays, sans connaître la réponse aux deux questions principales qu'ils se posent: "Quelle Constitution pour l'Europe?", "Quelles frontières pour l'Europe?". Alors, ce qui qualifie le mieux l'Union européenne, à mon sens, c'est bien le mépris dans lequel elle tient l'expression souveraine des peuples et des citoyens: une constitution fédérale, que l'on cache soigneusement pour la dévoiler trois jours après. Trois jours après les élections! À qui ferez­vous croire, Monsieur le Président du Conseil, qu'après près de deux années de Convention, puis de CIG, vous n'étiez pas en mesure de présenter cette Constitution aux citoyens avant qu'ils ne votent? En toute honnêteté, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la ficelle est un peu grosse... Quant à l'adhésion de la Turquie, qui donnerait à l'Union européenne – comprenez le bien – une frontière commune avec l'Irak, la décision, qui est connue, se fera, elle aussi, dans quelques mois, dans le dos des citoyens. Monsieur le Président, beaucoup fondaient de grands espoirs sur votre présidence, sur la présidence irlandaise. En réalité, vous aurez ajouté une pierre au mur de plus en plus épais qui sépare non plus l'Europe en deux, mais l'Europe d'en haut, celle des institutions, de l'Europe d'en bas, celle des peuples. Alors, Monsieur le Président du Conseil, je vous refais une proposition que je vous avais faite la dernière fois – je crois que c'était le Premier ministre qui était là: avancez d'une semaine le sommet de juin, d'une semaine seulement, et vous démontrerez ainsi aux citoyens que l'Union européenne n'a pas peur de son ombre."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-032lpv:unclassifiedMetadata"Abitbol (EDD )."
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-033lpv:translated text"Monsieur le Président, c'est une grande joie pour nous de remplir aujourd'hui un des objectifs principaux de la Communauté d'origine en accueillant dans notre Union les pays de l'Est enfin libérés du joug communiste. L'Europe ouvre une nouvelle page de son histoire, pleine de promesses, mais elle va devoir aussi révolutionner ses modes de pensée et de fonctionnement. Or, à cet égard, nous n'avons pas opéré encore toutes les conversions nécessaires. Au jour de cette réunification à vingt-cinq, nous vivons encore avec des institutions bâties sur un modèle unitaire, qui garde quelque chose de l'ancienne Europe des blocs dans sa recherche de la puissance par la hiérarchie supranationale et l'arasement des souverainetés nationales. Le projet de Constitution européenne en cours de négociation s'inscrit parfaitement dans cette ligne et c'est pourquoi il est inadapté à la gestion d'une Europe élargie à vingt-cinq ou trente membres ou plus. Ce qu'il nous faudra, et j'espère que l'Union, pour son bien, le découvrira bientôt, peut-être précisément avec l'aide des nouveaux membres, c'est réhabiliter la légitimité des démocraties nationales et organiser leurs échanges et leur émulation dans la grande tradition européenne de pluralisme, au sein d'institutions flexibles fondées sur la liberté des nations."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-033lpv:unclassifiedMetadata"Berthu (NI )."
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-034lpv:translated text"Mr President, from 1 May we can celebrate one of the greatest achievements of the post-war era. Few imagined 20 years ago that the borders of the European Union would extend to the Baltic States and Poland. Then we faced a hostile Soviet Union that held Central and Eastern Europe in its iron grip. The Cold War was evident, the nuclear stand-off only too real and many European peoples were under the yoke of one-party socialist dictatorships. This is a time for thanksgiving that we are able to sit alongside democratically elected representatives of those previously suppressed peoples. Liberal democracy has triumphed. We also rejoice that these nations are members of the NATO alliance, the most successful defence organisation the world has ever seen. Warfare between the nations of Europe is unthinkable. We have secured a great prize and we must build on it. This week my party marks the 25th anniversary of the election of Margaret Thatcher as Prime Minister of the United Kingdom, whose government I was privileged to join. We should recall today the major contribution she has made to the cause of freedom on this continent. She did perhaps more than any western political statesman of our age in confronting the Communists and bringing about the collapse of the Iron Curtain. As one who served on the Convention, I know there will be many debates on the future of this continent in the coming years, including through future treaties. My party has a clear vision of a Europe of nation states. The new Member States now join these debates. The peoples of Europe want peace, freedom and security. We must secure these goals and we do so in a spirit of openness and mutual respect. However, Europe should meet the aspirations of its people in partnership with the United States. With enlargement the Atlanticist cause will be strengthened. In the economic sphere, the new Member States bring vitality and experience of the need for economic reform. We must all become more competitive and abandon the economic ways of the past. Whatever our views on the kind of Europe we want to see, this week we can celebrate the reuniting of the nations of Europe. It is a cause that my party has long championed and we say unreservedly to those who join us here today: you are most welcome."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-034lpv:unclassifiedMetadata"Kirkhope (PPE-DE )."
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-035lpv:translated text"Herr Präsident! Zum Zeitplan der Beratungen über die Verfassung und zum Inhalt der Verfassung ist heute wieder fast alles gesagt worden. Wir begrüßen die Geschicklichkeit und die Entschlossenheit der irischen Ratspräsidentschaft, den Beschluss über die Verfassung bis Ende Juni herbeizuführen. Ich teile die Forderungen und Warnungen, die Kommissar Vitorino hier vorgetragen hat. Herr Kommissar, ich darf Ihnen bescheinigen, Sie haben im Präsidium des Konvents eine brillante Rolle gespielt, und das Parlament ist Ihnen dafür dankbar! Wofür brauchen wir die Verfassung? Nur mit der Verfassung wird Europa seiner weltpolitischen Verantwortung gewachsen sein. Ohne Verfassung bleiben die europäischen Staaten Spielmaterial für andere Mächte, nur mit der Verfassung werden sie Mitspieler werden. Nur mit der Verfassung wird die größere Europäische Union auch stärker, handlungsfähiger, demokratischer. Ohne Verfassung wird die Union Schritt für Schritt zu einer Zollunion degenerieren. Nur mit der Verfassung kann die Union ihre Attraktivität für die Bürgerinnen und Bürger zurückgewinnen, weil Europa verständlicher und verantwortlicher wird. Ohne Verfassung werden die Menschen den Rest ihres Vertrauens in die Zukunftsfähigkeit der Einigung Europas verlieren. Ein Scheitern wäre mehr als nur das Ende einer großen Hoffnung. Ein Scheitern wäre ein Rückfall in ein Europa der Ränke und Ranküne, ein Scheitern wäre der Anfang vom Ende der Einheit Europas. Gravitationszentren, Avantgarden, unterschiedliche Geschwindigkeiten – all das sind keine Alternativen, kein Ersatz für eine Verfassung. Wir brauchen keine Union der Achsen und Allianzen so genannter strategischer Partnerschaften. Wir dürfen aus unserem Europa keine Patchwork-Union machen, die im Innern die Bürger verwirrt und Europa nach außen diskreditiert. Ein Schlüsselwort der Verfassung heißt Gleichgewicht. Das war und ist ein Schlüsselwort für Frieden und Stabilität in Europa. Im alten Europa haben die Staaten jahrhundertelang immer wieder versucht, dieses Gleichgewicht herzustellen. Auf dem Feld der Diplomatie durch Achsen und Allianzen, und auf den Schlachtfeldern durch Blut und Eisen. Die Verfassung für das neue Europa des 21. Jahrhunderts stellt das Gleichgewicht durch gleiche Partizipation aller Staaten und eine als gerecht angesehene Gewichtung eines jeden Einzelnen in gemeinsamen Institutionen her. An die Stelle des Gleichgewichts der Mächte des alten Europa setzt die Verfassung des neuen Europa das Gleichgewicht der Institutionen und das Gleichgewicht der Legitimationen von Staaten und Bürgern. Eine neue Weltordnung bildet sich heraus. Heute, nicht erst in zehn Jahren. Wenn wir Europäer uns jetzt nicht aufmachen, treten wir aus der Weltgeschichte aus. Zuerst politisch, und dann unweigerlich auch wirtschaftlich. Die Union der Europäer auf der Grundlage dieser Verfassung ist unsere Antwort auf die Globalisierung. Was wir machen werden, ist ohne Beispiel in der Geschichte. Es erfordert politischen Mut und ein festes Vertrauen in die Zukunft unseres alten Kontinents. Juristisch ist die Verfassung ein Vertrag, der an die Stelle der geltenden EU-Verträge tritt. Aber sie regelt das, was alle demokratischen Verfassungen der Welt regeln, die Legitimierung von Macht und die Limitierung von Macht. Politisch macht die Verfassung die erweiterte Europäische Union fester, handlungsfähiger, verantwortlicher, führbarer und verständlicher, also vertrauter und vertrauenswürdiger für die Bürgerinnen und Bürger. Historisch aber ist die Verfassung nichts weniger als die Neugründung der Europäischen Union. Einer Union, die sich selbst und der Welt ein Beispiel gibt, einer Union des Friedens, der Freiheit und der Gerechtigkeit!"@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-035lpv:unclassifiedMetadata"Hänsch (PSE )."
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-036lpv:translated text"Herr talman! Kommissionär Vitorino! Rådsordförande! Vi går väl alla fortfarande runt i det historiska ruset efter helgens firande av Europas enande. Det känns verkligen privilegierat att få stå här i kammaren tillsammans med kolleger från 24 andra länder. EU kommer aldrig mer att bli sig likt. Det kommer dock en vardag efter denna fest, en vardag som är Europeiska unionen och som präglas av förhandlingar, samtal och kompromisser. Denna metod är helt överlägsen alla andra när det gäller att gå framåt i det europeiska samarbetet, men den har också brister och det kommer inte alltid att bli lätt att enas med så många olika länder, viljor, kulturer, bakgrunder och förväntningar. Vi har också ett stort krav och tryck på oss från medborgarna och förväntningar på att EU skall fungera och leverera. Därför behöver vi en regelbok; vi behöver en författning. Vi har idag hyllat minnet av Altiero Spinelli som mer än någon annan kämpade för en författning. Det finns inget bättre sätt att hedra hans minne än att se till att Europas medborgare får en europeisk författning. De nya länder som nu har blivit våra kolleger har gjort enorma ansträngningar på sin resa hit. Det gamla EU har tyvärr inte alls i samma utsträckning visat förändringsvilja. Vi står inför enorma utmaningar. Vi har miljöhoten med växthuseffekten, kampen mot den organiserade brottsligheten med terrorism och den fruktansvärda handeln med kvinnor och barn. Vi måste skapa en kontinent med tillväxt och ekonomisk utveckling. Vi måste skapa en europeisk gemensam utrikespolitik och vi måste bli mer aktiva i det globala arbetet för fred, demokrati och frihandel. Dessa frågor kan inte lösas på ett effektivt och tillfredsställande sätt med Nicefördraget. Här i parlamentet har vi gjort vår hemläxa. Vi har varit pådrivande för att ett konvent skulle komma till stånd. Vi har aktivt bidragit med synpunkter. Nu är det dags för rådet att leverera sin hemläxa. Vi måste visa medborgarna i 25 länder - 450 miljoner människor - att det nya EU är vuxet sin nya kostym. Vi måste visa att vi förmår och är villiga att förändra oss för att kunna ta itu med de problem vi står inför och till fullo förverkliga den potential som det förenade Europa har. Därför vill jag tacka det irländska ordförandeskapet för det enorma arbete som ni lägger ner och önska er lycka till så att vi allihop kan få se förverkligandet av en europeisk författning på toppmötet nu i juni."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-036lpv:unclassifiedMetadata"Malmström (ELDR )."
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-037lpv:translated text"Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Minister Roche hat vorhin darauf hingewiesen, dass die irische Ratspräsidentschaft an die Vorschläge der italienischen anknüpft. Ich habe das mit Interesse vernommen. Nur im Grunde, Herr Minister, weiß die Öffentlichkeit doch gar nicht, was zur Zeit konkret verhandelt wird und wie der Verfassungsentwurf zur Stunde genau aussieht. Gleichzeitig gibt es massive Angriffe gegen den vom Konvent vorgelegten Text. Am Ende der irischen Ratspräsidentschaft soll er verabschiedet werden. Das sind nur noch wenige Wochen. Deshalb richte ich als ehemaliges Konventsmitglied folgenden dringenden Appell an die irische Ratspräsidentschaft und den Europäischen Rat: Erstens darf dem erneuten Drängen der Europäischen Zentralbank nach Revision der Zielbestimmung im Teil I unter keinen Umständen nachgegeben werden. Der Konvent hat sich dafür ausgesprochen, dass die EZB künftig nachhaltiges Wachstum, Beschäftigung und Preisstabilität ausgewogen fördern soll, und dabei sollte es bleiben. Zweitens, Teil III des Verfassungsentwurfs muss politisch und rechtlich zwingend an die grundlegenden Bestimmungen von Teil I angepasst werden, wie das von diesem Haus mit Nachdruck eingefordert wurde. Es geht dabei um die Absicherung der sozialen Dimension der Europäischen Union. Mit anderen Worten: Offene Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb muss gestrichen und durch soziale Marktwirtschaft ersetzt werden. Ansonsten wird einem Manchester-Kapitalismus Tür und Tor geöffnet. Drittens sage ich im Unterschied zum Kollegen Poettering: In die Präambel der Verfassung gehört kein Gottesbezug. Die in der EU lebenden Menschen dürfen nicht in Gläubige und Ungläubige selektiert werden. Ein Gottesbezug ist darüber hinaus weder als Tauschobjekt geeignet, um etwa Polen zu bewegen, der doppelten Mehrheit im Ministerrat zuzustimmen, noch darf damit versucht werden, eine etwaige Aufnahme der Türkei in die EU auszuhebeln. Ja, wir brauchen ein Referendum über die Verfassung. Dafür habe ich mich schon im Konvent eingesetzt. Den Bürgerinnen und Bürgern gehört das letzte Wort, denn es geht um ihre Zukunft. Ich plädiere für einen EU-weiten Volksentscheid über die Verfassung am selben Tag in allen Mitgliedstaaten. Als Termin schlage ich den 8. Mai 2005 vor. Dieser Tag, der 60. Jahrestag der Befreiung vom Faschismus und der Vorabend des Europatages, wäre für eine solche Abstimmung geeignet."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-037lpv:unclassifiedMetadata"Kaufmann (GUE/NGL )."
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-038lpv:translated text"Mijnheer de Voorzitter, geachte Raadsvoorzitter, geachte Commissaris, daarstraks heeft onze Voorzitter Jean Monnet in herinnering gebracht en zijn woorden: Ik zou daarvan willen maken: ". Gisteren hebben wij tien nieuwe landen verwelkomd en er wapperen hier buiten nu tien nieuwe vlaggen van tien nieuwe lidstaten. Vandaag zou ik uw aandacht willen vragen voor de vlaggen van de regio's en de naties die niet zoveel geluk gehad hebben om staat te worden. De loop van de geschiedenis heeft erover beslist dat sommige grote landen op dit ogenblik vergezeld worden ..."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-038lpv:unclassifiedMetadata""We are not united states, we are united people"."
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-038lpv:unclassifiedMetadata""We are united peoples"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-038lpv:unclassifiedMetadata"Maes (Verts/ALE )."
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-039lpv:translated text"Mrs Maes, please take the flags down, you have made your point. The Rules are very clear on this, so please respect them."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-039lpv:unclassifiedMetadata"President."
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-040lpv:translated text"Wij zullen de vlaggen neerhalen mijnheer de Voorzitter, in afwachting van erkenning ervan door de Europese Unie. Het is een feit dat zes lidstaten kleiner zijn dan de regio's waarvan wij hier vandaag de vlaggen tonen. Wij willen daarmee zeggen dat wij de nieuwe lidstaten welkom heten, maar wij willen tegelijkertijd de Raad en de Commissie ertoe oproepen te erkennen dat de werkelijkheid van talen en culturen, de verscheidenheid van volkeren in Europa, niet terug te brengen is tot alleen maar staten. Wij weten en wij beseffen ten zeerste dat wij één grote familie zijn, maar wij moeten in onze nieuwe Grondwet soevereiniteit op het supranationale vlak delen, opdat wij met Europa in de wereld een rol kunnen spelen die deze 450 miljoen burgers waard is. Tegelijkertijd moeten wij onze lidstaten ertoe oproepen te erkennen dat er binnen sommige lidstaten verscheidenheden bestaan die onvoldoende erkend worden. In de nieuwe Grondwet is dit in beginsel al het geval. De principes staan erin, maar het hangt van onze lidstaten af. Wij zouden willen dat onze lidstaten beseffen dat de verscheidenheid van volkeren binnen de lidstaten zelf moet worden erkend, opdat deze constitutionele regio's, die door de loop van de geschiedenis de kans hebben gemist om staat te worden, niet worden genoodzaakt ook staat te worden. Wij met zijn allen willen soevereiniteit op het supranationale vlak wel delen, maar anderzijds willen wij ook dat het subsidiariteitsbeginsel naar beneden wordt toegepast en dat talen en culturen kunnen worden beschermd. Het Catalaans, bijvoorbeeld, is een taal die door 10 miljoen inwoners wordt gesproken. Wij kunnen moeilijk accepteren dat een dergelijke taal op Europees niveau alleen maar kan worden erkend als Spanje dat ook wil. Is het niet voldoende dat 10 miljoen burgers dat willen? Ik dank u,Voorzitter, voor uw aandacht en ik hoop dat in de nieuwe Grondwet met deze dieperliggende werkelijkheid, die ouder is dan onze lidstaten, ook terdege rekening wordt gehouden."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-040lpv:unclassifiedMetadata"Maes (Verts/ALE )."
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-041lpv:translated text"( ) Παρακαλώ, τα θεωρεία δεν μετέχουν στη συνεδρίαση. Γι'αυτό παρακαλώ, ησυχία!"@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-041lpv:unclassifiedMetadata"Πρόεδρος. –"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-041lpv:unclassifiedMetadata"Χειροκροτήματα από τα θεωρεία"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-042lpv:translated text"Szanowny Panie Przewodniczący! Wczoraj, kiedy tu, w Sztrasburgu, wciągano flagi nowych państw - członków Unii Europejskiej, obchodziliśmy w Polsce rocznicę uchwalenia pierwszej w Europie, a drugiej w świecie pisanej konstytucji, jaką była polska konstytucja z 1791r. Miała ona na celu uczynienie z Polski dobrego i sprawnego państwa. Traktat Konstytucyjny Unii Europejskiej ma być zwieńczeniem wielkiego projektu integracji europejskiej, na który czekaliśmy w Polsce blisko 50 lat. Jednak projekt przestawiony przez Konwent Europejski nie jest rozwiązaniem dobrym tak dla przyszłości Unii Europejskiej jako całości, jak i dla Polski i innych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Nasza Wspólnota potrzebuje innej konstytucji. Takiej, która nie prowadzi do nadmiernej centralizacji i regulacji. Jeśli chcemy szybko się rozwijać, jeśli chcemy z powodzeniem konkurować w globalizującej się gospodarce, Unia nie może regulować każdej dziedziny ekonomii. Każda regulacja wpływa bowiem negatywnie na konkurencyjność i hamuje rozwój. Nowa Konstytucja nie może też być nadrzędna w stosunku do konstytucji państw członkowskich Unii Europejskiej. Stanowiłoby to wyrzeczenie się suwerenności państwowej. Unia jaką będzie określać Traktat Konstytucyjny musi opierać się na zasadzie solidarności, zasadzie leżącej u podstaw Wspólnoty i na której przez wiele lat budowano nowy, powojenny ład w Europie Zachodniej, idei mającej szczególne znaczenie w Polsce, w moim kraju. To w jej imię my, Polacy, walczyliśmy o wolność. Europa nie może odciąć się od chrześcijańskich korzeni. Jeśli to uczynimy, grozi nam powolna śmierć. Będzie to śmierć naszej cywilizacji niezdolnej podołać wielu zagrożeniom, które nie tak dawno pojawiły się na świecie. Mówiłem tutaj o konstytucji, która pozwoliłaby stać się Europie silnym, konkurencyjnym partnerem w międzynarodowej grze opartej na podstawowych zasadach. Konstytucja Europejska powinna łączyć państwa i narody Unii Europejskiej. Unia Europejska powinna pozostać silnym i solidarnym związkiem państw narodowych. Siła i legitymacja Unii wywodzi się z mandatu i woli współpracy suwerennych państw."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-042lpv:unclassifiedMetadata"Szczygło (UEN )."
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-043lpv:translated text"Mr President, as a dedicated opponent of the whole EU process, I have to admit that on the face of it you are having a good week. It has been a triumph for euronationalism and that is exactly what it is: a form of nationalism that never takes 'no' for an answer. I find the language that is used fascinating. I keep hearing people talking about the 're-unification' of Europe and I wonder to which particular model they are referring. I wonder, do these ten new members really know what they have let themselves in for? I can fully understand their reasons for joining NATO, where governments cooperate together, but the EU that they joined last weekend is about to become a different EU in just six weeks' time, because with the Constitution comes a new legal order. I very much hope that the governments of those ten Member States give their citizens a chance to vote again in referenda, because they will be voting on something quite different from what they have been sold at the moment. Certainly the Czechs and the Hungarians will well remember Brezhnev's doctrine of limited sovereignty. What they are doing is now entering a similar system - they just call it pooled sovereignty. Frankly, this Constitution must be unacceptable to any democrat, because the terms of Article 59, the terms of withdrawal, are totally unacceptable. People are very soon going to learn that in this place nothing is what it seems. Cooperation means coercion. Competence means power, and the creation of an area of freedom, security and justice is paving the way for an appalling form of centrist EU control. I can only say that, in my view, the gap that exists between the political classes of Europe and the ordinary men and women of Europe has never been wider. More is the pity."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-043lpv:unclassifiedMetadata"Farage (EDD )."
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-044lpv:translated text"Panie Przewodniczący ! Chciałbym, aby w debacie parlamentarnej na temat Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy nie zabrakło głosu z Polski, kraju, który dnia 3. maja 1791r. jako pierwszy w Europie uchwalił demokratyczną konstytucję. Wczoraj obchodziliśmy 213. rocznicę tego wielkiego wydarzenia. Majowa konstytucja wyrażała aspiracje demokratyczne i suwerennościowe narodów; jej fundament sięgał jednak swoimi korzeniami do wartości chrześcijańskich, które zjednoczyły państwa i narody Europy Środkowej i Wschodniej, a które Konstytucję Majową uznały za swoją. Obecny projekt Konstytucji Unii Europejskiej zawiera niestety sformułowania, które nie tylko w ogóle nie odwołują się do korzeni chrześcijańskich, stanowiących konstytutywną wartość fundamentu europejskiego, lecz stwarzają obawę co do zachowania suwerenności krajów członkowskich. W ramach Unii Europejskiej droga do integracji i jedności poprzez taką konstytucję byłaby jeszcze bardzo długa i trudna. Nie da się jej osiągnąć przez stworzenie nowego państwa centralistycznego. Z okowów państwa centralistycznego o ideologii komunistycznej niedawno wyzwoliły się kraje byłego bloku komunistycznego i nie chciałyby ponownie do jakiegoś nowego organizmu centralistycznego powrócić. W ramach obecnego układu Europy kraje i narody członkowskie muszą mieć gwarancję zachowania suwerenności. Muszą też mieć poczucie swojej tożsamości kulturowej, wspólnoty wiary i tradycji. Polskiej Solidarności nie byłoby bez papieża pochodzącego z Polski, pokazującego swoją wiarą i własnym przykładem jak budować nową Europę poprzez cywilizację miłości. Na takim fundamencie zostaną przezwyciężone trudności, konflikty i pomieszanie języków, które doprowadziło do dezintegracji i rozejścia się budowniczych biblijnej Wieży Babel. Fundamenty cywilizacji miłości głoszone przez chrześcijaństwo od wieków, a przedstawione w sposób tak charyzmatyczny przez Jana Pawła II, były w stanie rozerwać kajdany totalitaryzmu komunistycznego najpierw w Polsce, a nastepnie doprowadzić do ustalenia nowego porządku demokratycznego w Europie. Pozwolą one również i teraz przezwyciężyć lęki, uprzedzenia i nienawiści. Pozwolą porozumieć się ludziom i zbudować demokrację gospodarczą i polityczną w Europie, której obce będą niebezpieczeństwa ekonomicznego globalizmu światowego. Europa i tworzące ją narody mają swoją demokratyczną tradycję i znajdą siłę, żeby ją ugruntować i rozpowszechnić oraz obronić, gdy zjadzie taka konieczność. Życzę Parlamentowi Europejskiemu pomocy Bożej w budowaniu tej jedności. Po staropolsku życzę "Szczęść Boże". Przepraszam w tym miejscu za długie przemówienie, lecz jest to ostatnie moje wystąpienie w tej Izbie, gdyż nie będę kandydował w wyborach europejskich."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-044lpv:unclassifiedMetadata"Biela (NI )."
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-045lpv:translated text"Elnök úr, Képviselőtársaim! Az ünnepi szavak után ma megkezdődik a munka számunkra, új tagok számára is az Európai Parlamentben. Mi magyarok több ezer éve élünk Európa kellős közepén, s az évszázadok során gyakran kellett fegyvert fognunk Európa szabadságának és hitének védelmében. Ha az 56-os szabadságküzdelmünket nem fojtják vérbe a szovjet tankok és a diktatúra hazai kiszolgálói, akkor a mi hazánk képviselői is ott ülnek Rómában, a mai Unió alapítói között. Akkor mi, magyarok is részt veszünk abban a biztonságra, szabadságra és jólétre alapuló építkezésben, amelyet most az alkotmányos szerződéssel megerősíteni és megújítani akarunk. Az újraegyesült Európa mai nagy vállalkozása, az Alkotmány akkor lehet sikeres és tartós, ha biztos alapokra épül. Melyek ezek az alapok? Először: az Uniót alkotó országok egyenjogúsága. Mi magyarok éppen elégszer voltunk függésben és jogfosztottságban, ezért különösen érzékenyek vagyunk az egyenjogúság megsértésére. Ma nem kétsebességű Európára van szükség, hanem a megmaradt diszkriminációk gyors és teljes felszámolására. Másodszor: tartós közösség csak erős önazonosságon alapulhat. A keresztény gyökerekre való utalás mai szabadságunk és pluralizmusunk szellemi forrásának az elismerése volna. A kereszténység nélkül Európának csak esze volna, de hiányozna a szíve. A keresztény humanista hagyomány összetart, és nem szétválaszt bennünket. A kereszténységből született a szeretet kultúrája, ez fejeződik ki Beethoven Örömódájában is. Európa szétszakítottságának huszadik századi évei alatt, a vasfüggöny mögött, a hit és az egyházak képviselték számunkra az intézményes köteléket az európai eszméhez. Harmadszor: Európa a közösségek közössége kell, hogy legyen, közösségek egymást erősítő, egymásra épülő rendszere. Nekünk magyaroknak Trianon, a trianoni béke igazságtalansága miatt felettébb fontos a kisebbségbe szorult nemzeti közösségek jogainak megjelenítése az Alkotmány alapelvei között. Tisztelt Képviselőtársaim! Ne feledjük, felelősséggel tartozunk a véres, huszadik századi diktatúrák ellen, a szabadságért küzdő elődeinknek és gyermekeinknek egyaránt. Amikor az új, újraegyesített, megfiatalodott Európa Alkotmányát készítjük, tartsuk észben a magyar költő, József Attila sorait: "Rendezni végre közös dolgainkat, ez a mi munkánk, és nem is kevés.""@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-045lpv:unclassifiedMetadata"Szájer, József (PPE )."
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-046lpv:translated text"Panie Przewodniczący! Konstytucja potrzebna jest każdemu państwu, każdej organizacji międzynarodowej, ponieważ określa jego ustrój, ustrój prawa obywateli. I o ile Unia Europejska w mniejszym składzie mogła działać na podstawie kolejno poprawianych Traktatów, o tyle Unia złożona z dwudziestu pięciu państw, a w przyszłości z dwudziestu siedmiu lub z ich większej liczby, musi mieć klarowny system instytucjonalny, jasny podział kompetencji, funkcjonować sprawnie, a przede wszystkim być bliżej obywatela. Dlatego decyzja z Laeken o powołaniu Konwentu Europejskiego dla przygotowania konstytucji była trafna i niezbędna. Uczestniczyłam w pracach Konwentu i wiem jak wielką pracę wykonał. Wiem, jak wielką pracę wykonał Parlament Europejski i kolejne Prezydencje. Dlatego dziękuję im za to. Projekt konstytucji przedłożony Radzie Europejskiej stał się co prawda znakomitą podstawą do dalszej dyskusji, lecz w pewnych miejscach wzbudza wątpliwości, wywołuje emocje i dyskusje. Aby odpowiedzieć na pytanie jak dobra powinna być konstytucja, musimy zastanowić się jakiej konstytucji chce Europa. Po pierwsze: Europa i społeczeństwo chce konstytucji bezpiecznej, wolnej od przemocy i terroryzmu. Takiej Europy chce. Dlatego rozważmy czy do konstytucji nie wprowadzić paragrafu o korzeniach terroryzmu. Czy koordynatora ds. anty-terroryzmu nie powiązać z Komisją i nie określić jasno jego kompetencji? Chcemy Europy sprawiedliwej i dbającej o człowieka, dlatego powinniśmy uzupełnić III część konstytucji, która wykazuje zbyt małe zainteresowanie polityką społeczną. Chcemy Europy dobrze zarządzanej, a więc musi zaistnieć równowaga pomiędzy kompetencjami państw i Unii. Musi istnieć równowaga instytucjonalna. Dlatego nie można ograniczać kompetencji Parlamentu Europejskiego w zakresie finansów ani budżetu Unii, bo Parlament jest jedynym demokratycznie wybranym organem Unii. Chcemy Europy, która nikogo nie dyskryminuje, Europy budującej otwarte społeczeństwo. Dlaczego zatem zapomnieliśmy, wstawiając klauzule anty-dyskryminacyjne, wpisać zakazu dyskryminacji z uwagi na niepełnosprawność? Nie wolno nam zapominać o pięćdziesięciu milionach obywateli Unii Europejskiej dotkniętych niepełnosprawnością. Przede wszystkim jednak chcemy Unii demokratycznej i solidarnej. Unii, w której wszystkie państwa i obywatele są równi. Z tego powodu sposób podejmowania decyzji w Radzie Unii Europejskiej powinien być zredagowany w duchu kompromisu uwzględniającego interesy wszystkich państw, dużych i małych; kompromisu, który nie oddaje całej unijnej władzy w ręce kilku krajów. Gotowość do przyjęcia tego kompromisu będzie miarą i wyznacznikiem europejskiej demokracji. A zatem ponieważ konstytucja jest już prawie gotowa i służyć ma przyszłym pokoleniom oraz biorąc pod uwagę, iż przyjmowały ją społeczeństwa w drodze referendum lub w parlamencie, słuszne stanie się, jeśli w duchu kompromisu przyjmiemy ją szybko. Stanowić to będzie pogłębienie integracji."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-046lpv:unclassifiedMetadata"Grabowska, Genowefa (PSE )."
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-047lpv:translated text"Mr President, I have one minute so I will not refer to the Green position on the Constitution, but will make the point that the final text of the Constitution must also address the question of Euratom. I wish to tell the presidency that we cannot enter the 21st century with a Treaty that dates from the end of the 1950s. That Treaty completely ignores the views of this House and also creates a large distortion in the internal energy market, which we created recently, because it provides billions of euros for research and cheap loans and ensures dependence on the nuclear industry. If you are not persuaded by my arguments, think of the power of the voters and citizens in Austria, Germany and Spain, in all the countries which no longer consider nuclear energy as a centrepiece of the solutions for tomorrow."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-047lpv:unclassifiedMetadata"Turmes (Verts/ALE )."
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-048lpv:translated text"Herr Präsident! Eine Verfassung ist so etwas wie ein Organisationsplan für eine Gesellschaft. Wir brauchen sie dringend. Der vorliegende Text ist aber leider ein Etikettenschwindel. Wir haben keine Gewaltenteilung. Wir haben keine direkte Bürgerbeteiligung. Wir haben, wie mein Vorredner ganz zu Recht ausgeführt hat, wichtige Elemente nicht berücksichtigt. Wir brauchen aber eine Verfassung. Wir brauchen dringend eine Verfassung, weil klar sein muss, dass der Westen reif für den Osten werden muss, der jetzt hier schon Einzug gehalten hat. Wir sind in einer sehr schwierigen Situation, ein bisschen vergleichbar mit einem Häuselbauer, der ein sehr schönes Konzept hat. Wir haben das Friedensprojekt Europa, sozial, liberal, aber wir haben nicht die Fundamente, dass es wirklich stabil funktionieren kann. Als Europäer, als jemand, der dem Steuerzahler gegenüber verantwortlich ist, muss man sich große Sorgen um die Zukunft dieses Projekts machen. Wir sind jetzt dazu gezwungen, die Europäische Union von Grund auf neu zu gestalten, mit einer richtigen Verfassung, und diese dann in jedem einzelnen Land einer Volksabstimmung zu unterwerfen, damit die Akzeptanz gegeben sein wird, die notwendig ist. Es wird auch Transparenz brauchen, denn es gibt keine Demokratie ohne Transparenz. So wie diese Verfassung auf den Weg gebracht wurde und jetzt geheim weiter verhandelt wird, kann das nicht gutgehen."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-048lpv:unclassifiedMetadata"Martin, Hans-Peter (NI )."
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-049lpv:translated text"Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Lassen Sie mich zur Redefreiheit nur eines sagen: Dies ist ein offener Prozess gewesen, wo jedes Detail im Konvent in der Öffentlichkeit da war, man es nachlesen, überprüfen und seine Eingaben machen konnte sowie diskutieren konnte. Dies ist ein Prozess, an dem alle Legitimierten, von den nationalen Parlamenten bis zum Rat und zum Europäischen Parlament und der Kommission, beteiligt waren. Das, Herr Martin, sollten Sie nicht niedrigreden, wenn es auch in Ihr gegenwärtiges aktuelles Programm passen sollte und in das der Kronen-Zeitung! Lassen Sie mich bitte einige wenige Bemerkungen machen. Erstens: Wir haben das Jahrhundertprojekt erreicht, dass ganz Europa wiedervereinigt ist. Dazu haben wir in den letzten Tagen viele große Reden gehört. Ich hoffe, dass diese nicht Sonntagsreden bleiben, sondern dass wir daraus die praktische Konsequenz ziehen. Die praktische Konsequenz bedeutet, dass wir dieses erweiterte Europa arbeitsfähig machen und es legitimieren müssen. Aus diesem Grund ist die Verfassung so wichtig. Wer für die Wiedervereinigung Europas ist, muss für diese Verfassung sein, eine Verfassung, die demokratisch ist, die auf der Grundlage von Werten beruht, wie sie in der Präambel und in der Charta der Grundrechte stehen, Werten, die aus meiner Sicht in weiten Bereichen aus christlichen Werten entstanden sind. Wir müssen eine Europäische Union haben, die arbeitsfähig ist. Es nutzt nichts, eine größere Union zu haben, die Entscheidungsstrukturen hat, die nicht zur Handlungsfähigkeit führen. Wir alle müssen nach diesen Sonntagsreden erkennen, dass keiner von uns mehr – und deswegen ist diese Einheit Europas da – in dieser Welt seine Interessen für sich allein wahrnehmen kann. Niemand kann mehr hundertprozentig nationale Interessen wahrnehmen. Denn es ist besser, wir schrauben unsere nationalen Interessen zurück, wo wir einen gemeinsamen Nenner haben, weil wir über den gemeinsamen Nenner die Stärke entwickeln können, auch die nationalen Interessen wahrzunehmen. Die nationalen Interessen können nur noch über Europa wahrgenommen werden, und wenn dies in der praktischen Arbeit sowie in der Entwicklung dieser Verfassung deutlich wird, dann werden wir wirklich Fortschritte machen. Ich möchte mich noch einmal ausdrücklich bei der irischen Ratspräsidentschaft für ihre kluge Führung bedanken, wenn wir auch aufgrund des letzten Dokuments noch eine Menge an Detailgesprächen zu führen haben, wo wir als Europäisches Parlament mit den Vorschlägen nicht einverstanden sein können. Ich hoffe aber, dass wir dennoch zu einem guten Ergebnis gelangen können."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-049lpv:unclassifiedMetadata"Brok (PPE-DE )."
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-050lpv:translated text"Mr President, the details of the European Constitution are extremely important. For that reason it is important that the IGC does not take any step backwards. Our citizens want more Europe. They cannot understand why Europe is not more present in the United Nations. They cannot understand why we impose on ourselves international impotence in the face of the conflicts that surround us in the world at large. They want a Europe that is based on human values, based firmly on universal rights. If I might just address those who are calling for Christianity in the Constitution, could I suggest that if God existed she might ask the men who run the churches and the synagogues and the mosques to respect all human rights, and in particular respect the rights of the women they exclude from their ceremonies and from their theologies! Could I suggest that it is important that we do not reduce the Constitution to its detail, that we do not damn it with faint praise by suggesting that it is just a tidying up exercise, because the spirit of the Constitution is greater than the sum of its parts. We must appeal to the better instincts of our peoples, to bear in mind that what we are trying to create is a Europe based on human values. We are trying to demonstrate that it is possible at a global level to achieve the dream of democratic global governance. Many people have quoted Irish poets over the past few days in the big speeches that have been made, Seamus Heaney in particular, and his line that hope chimes with history. Could I remind the IGC of another Irish poet, William Butler Yeats, who warned the founders of the Irish state to tread softly as they tread on our dreams. The Constitution is a dream that we need to have put into practice. I urge the IGC not to step back from it."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-050lpv:unclassifiedMetadata"(Applause)"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-050lpv:unclassifiedMetadata"De Rossa (PSE )."
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-051lpv:translated text"L'oratrice socialiste polonaise précédente, Mme Grabowska, a dit quelque chose de très intéressant: elle a dit que tout État avait besoin d'une constitution. Mais précisément, le problème, c'est que l'Union européenne n'est pas un État. Donc, l'Union européenne n'a pas besoin de constitution parce que, contrairement à ce qu'a dit Mme Grabowska, une organisation internationale n'a pas besoin de constitution. C'est si vrai que la Société des nations appelait son traité constitutif le pacte, que l'Organisation des Nations unies appelle le sien la Charte et que, dans toutes les organisations internationales, on a un traité constitutif. Certes, la Constitution que vous nous proposez se présente essentiellement comme une codification des traités, mais le seul fait qu'on l'appelle Constitution montre bien où vous voulez aller: vous voulez aller vers la création d'un super­État, qui va s'occuper de toute la vie politique, économique, diplomatique, culturelle, de tous les Européens, jusque dans les moindres détails, indépendamment des décisions qui sont prises par les gouvernements qui seront librement désignés. C'est une nouvelle Union soviétique en réalité que vous préparez, et c'est précisément cela dont nous ne voulons pas."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-051lpv:unclassifiedMetadata"(Applaudissements)"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-051lpv:unclassifiedMetadata"Gollnisch (NI )."
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-052lpv:translated text"Szanowny Panie Przewodniczący! Jest to dla mnie ogromny zaszczyt i przywilej przemawiać w tym historycznym momencie w Parlamencie Europejskim jako jeden z pierwszych polskich parlamentarzystów w zjednoczonej Europie. Czynie to z jeszcze większa satysfakcją, ponieważ mówię w imieniu Grupy Chrześcijańskich Demokratów - największej grupy w Parlamencie Europejskim; grupy, która ma ogromny wkład w poszerzenie Europy. Poszerzona Unia Europejska rodzi ogromne nadzieje nie tylko wśród dotychczasowych krajów członkowskich, ale także wśród nowych krajów, które przystąpiły do Unii Europejskiej. Szczególne nadzieje budzi ona w narodzie polskim. To my boleśnie doświadczyliśmy mrocznych czasów komunizmu i nacjonalizmu. To my wiemy jak ciężko było pracować po to, aby przystąpić do Unii Europejskiej. Musieliśmy nadrobić kilkadziesiąt lat tego, co straciliśmy będąc po drugiej stronie. Dzisiaj dyskutujemy o przyszłości Europy, dążymy do uchwalenia i przyjęcia Konstytucji Europejskiej. Jest ona potrzebna, abyśmy mogli sprawnie zarządzać Europą, abyśmy mogli sprawnie podejmować decyzje. Aby jednak akt ten miał właściwe znaczenie, musi być on przyjęty w drodze kompromisu i akceptacji wszystkich narodów tworzących Unię Europejska. Musimy także pamiętać o korzeniach, o podstawach, na jakich zbudowana została cywilizacja europejska. Europa, która zapomni o swoich korzeniach nie ma przyszłości. W trakcie tej debaty pojawiają się wątki budzące obawy. Pojawiają się propozycje zbudowania Europy dwóch prędkości, stworzenia głębszych sojuszy w ramach Unii Europejskiej. Są to głosy, których nie możemy zaakceptować. Próbuje się ustanowić fałszywe standardy europejskości. To nie są dobre sygnały, ponieważ wzmacniają one siłę polityczną eurosceptyków, a przecież nie to jest naszym celem. Projekt europejski nie jest jeszcze ukończony. Kolejne państwa czekają u naszych drzwi. Wkrótce dołączą Bułgaria i Rumunia, nie możemy zapominać o Ukrainie i naszych sąsiadach na Bałkanach. Czeka nas wiele pracy i - mam nadzieje - dobrych decyzji wzmacniających Europę i każdy naród z osobna. Chcemy zapewne Europy pokoju, o jak najmniejszych różnicach cywilizacyjnych i ekonomicznych. Chcemy Europy, w której państwa bogatsze będą pomagać państwom biedniejszym. Chcemy by Europa stawiała czoła zagrożeniom takim jak terroryzm, by była silnym i sprawnie zarządzanym organizmem międzynarodowym. Chcemy wreszcie, aby w Europie nie zapomniano o wartościach chrześcijańskich, godności człowieka, tradycji i moralności."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-052lpv:unclassifiedMetadata"Chrzanowski, Zbigniew (PPE-DE )."
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-053lpv:translated text"Elnök úr, Képviselőtársaim, Hölgyeim és Uraim! Egy újonnan csatlakozó ország képviselőjeként sürgetem, hogy az alkotmányos szerződés elfogadására még az európai választások előtt sor kerüljön. Elsősorban azért, mert ez az alkotmányos szerződés olyan modellt alapoz meg, amely a régi és az új tagállamok polgárai számára egyaránt vonzó. Éppen ezt felismerve szerették volna számos országban egybekapcsolni az európai választást és az alkotmányos szerződésről történő népszavazást. Az Alkotmányban rögzített értékek és célkitűzések kiterjesztik és megerősítik az európai szociális modell alapjait. Először ebben a dokumentumban kerül egy sorba az egyenlőség, mint alapvető érték a szabadsággal, a demokráciával, a jogállam követelményeivel. A foglalkoztatottság magas szintjét felváltja a teljes foglalkoztatottság célkitűzése. A béke és a biztonság megteremtése párosul a szegénység elleni harccal és az emberi jogok védelmével. Mindezek alapján szociálisabb és szolidárisabb Európa víziója rajzolódik ki. Az alapvető jogok kartájának beépítése tovább gazdagítja az emberi jogok európai katalógusát. Mi magyarok örömmel üdvözöljük, hogy kezdeményezéseink eredményeként a kisebbségek jogai is alkotmányos biztosítékokat kapnak. Az alkotmányos szerződés alapján az Európai Unió demokratikusabban működik, tevékenysége átláthatóbb lesz. Tovább erősödik az Európai Parlament súlya, a nemzeti parlamentek szerepe. Megvalósul a folyamatos párbeszéd a civil szervezetekkel, egyházakkal, egyházi intézményekkel. Az Alkotmány megteremti a közvetlen állampolgári kezdeményezés lehetőségét is. Kiszélesednek és megszilárdulnak a nemzetközi szervezett bűnözés és a terrorizmus elleni küzdelem jogi alapjai, együttműködési formái. Hölgyeim és Uraim, tisztelt Képviselőtársaim! Az emberek mindenütt azt várják az Európai Uniótól, hogy könnyebbé és jobbá tegye életüket. Az intézményi reformokhoz kapcsolódó viták a közvélemény számára gyakran bonyolultnak tűnnek. Ezeken a kérdéseken nem bukhat meg egy demokratikus alkotmányozási folyamat. Nagyra értékelem az ír elnökség hatékony munkáját, és bízom abban, hogy az európai közvélemény támogatásával, az Európai Parlament erőfeszítéseinek eredményeként az alkotmányozási folyamat második szakaszát sikerrel befejezzük."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-053lpv:unclassifiedMetadata"Vastagh, Pál (PSE )."
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-054lpv:translated text"Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, con esta intervención termino quince años de servicios a esta Cámara que, quiero decir, es la representante legítima de los ciudadanos europeos y que he tenido el honor de presidir. No sería digno de llevar la medalla Jean Monnet ni la medalla Schuman si me limitase, simplemente, a contemplar con satisfacción las 25 banderas y acoger con alegría a los compañeros que vienen de los nuevos Estados miembros, ni tampoco si me limitase a la satisfacción del camino recorrido. Es necesario hablar del futuro de Europa, de esto trata nuestro debate. Yo creo que el futuro de Europa pasa, señor Presidente, por la superación de 5 retos: terminar la ampliación, facilitar unas instituciones europeas más eficaces y más democráticas, combatir eficazmente el terrorismo dentro y fuera de Europa, dotar a la Unión de los medios financieros para que pueda llevar a cabo políticas financieras y, por último, convertir a la Unión en un factor de paz y desarrollo a nivel mundial. He hablado de terminar la ampliación, porque hoy tenemos la inmensa satisfacción de tener a 10 nuevos Estados y a sus representantes en este Parlamento, pero eso no nos puede hacer olvidar que hemos de cumplir los compromisos adquiridos con Bulgaria y con Rumanía y que tenemos el deber moral de terminar la labor de paz que hemos realizado en el resto de los Balcanes y de incorporar a esos Estados a nuestra familia europea. Mientras no lo terminemos no podremos decir con realismo que se ha superado por completo el telón de acero y que hemos logrado la inclusión de todos en la familia europea. La superación del segundo reto, dotar de instituciones eficientes a la Unión, supone, aprobar y ratificar la Constitución. Cuanto pensaba de esa Constitución lo he dicho en el informe que fue aprobado por esta Cámara y que elaboré con el profesor Tsatsos. Hoy sólo quiero añadir una cosa, sobre todo para aquellos que se dejan llevar por latiguillos internos: es muy importante que podamos tener una decisión de mayorías simple y comprensible, pero es indispensable que este sistema de mayorías, señor Presidente en ejercicio del Consejo, - y a usted me dirijo en especial - sea suficiente para que se puedan adoptar decisiones con equilibrio en el interior de la Unión, sin facilitar directorios ni grupos que pretendan dirigir a otros conjuntos de Estados. Y ésta es una tarea difícil que, ciertamente, la Presidencia irlandesa tiene que terminar y de la que dependerá en gran medida la ratificación que no está adquirida de antemano. También me he referido a la suficiencia financiera. Es un principio que ya destacó Jean Monnet, sin el cual tendremos una Europa más grande pero muchísimo más vacía. Una Europa que no podrá realizar las políticas comunitarias que hasta ahora han existido. Eso no se resuelve con la Constitución y yo me temo mucho, señor Presidente, que eso dará lugar a una crisis en los próximos años dentro de nuestra Europa, crisis que, confío, se superará. Se superará, simplemente atendiendo a un principio básico, el principio de la solidaridad. Solidaridad, no rivalidades estériles ni ridículas pretensiones hegemónicas: ése es el mensaje que hoy, en mi despedida, quisiera dejar. Y termino señor Presidente, dando las gracias a cuantos han estado en esta Cámara durante mis tres mandatos: a diputados, funcionarios y colaboradores de los Grupos o de otros diputados, a quienes han representado al Consejo y a la Comisión, y a todas las autoridades a quienes he tenido ocasión de tratar. De todos he aprendido mucho, a todos les emplazo a seguir en la lucha por una Europa cada día más democrática, justa y solidaria, capaz de superar las crisis que se presenten. El futuro, señor Presidente, no es de quienes se dejan envolver por las sombras de la duda o del peligro. El futuro es de quienes en las incertidumbres del presente, saben ver venir el alborear de la mañana."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-054lpv:unclassifiedMetadata"(Aplausos)"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-054lpv:unclassifiedMetadata"Gil-Robles Gil-Delgado (PPE-DE )."
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-055lpv:translated text"Señor Presidente, en primer lugar, quiero saludar el trabajo desarrollado en esta Cámara por el colega y compatriota José María Gil-Robles, por su aportación como Presidente de esta Cámara en la etapa precedente, que ha posibilitado la que abrimos hoy: la etapa de la ampliación y de la profundización política. Quiero manifestarle mi agradecimiento, especialmente porque él fue el autor, junto a nuestro colega Tsatsos, del informe con el que esta Cámara respaldó el proyecto de Constitución Europea elaborado por la Convención en la que yo tuve el honor de participar. Ese proyecto de Constitución Europea pretende poner a la Unión en condiciones de afrontar realmente, no sólo la ampliación, sino los grandes retos de futuro que tenemos ya hoy sobre la mesa. Intervenir en la globalización para democratizarla y socializarla, contribuir a construir un nuevo orden internacional justo, democrático y respetuoso de la legalidad internacional, y, por supuesto, dar respuesta a las demandas de la ciudadanía. Necesitamos una Unión más fuerte, más democrática, más eficaz, que garantice la consolidación y el desarrollo del modelo social europeo. Una Europa laica, que respete los valores que han definido la convivencia ciudadana, el respeto a los derechos humanos, el multipartidismo. Al fin y al cabo, el Estado de Derecho que hoy está presente en toda esta gran Europa. Señor Presidente, no hay, como pretendía el Sr. Rumsfeld, una nueva y una vieja Europa, hay una gran Europa, la que está sentada aquí en este Parlamento hoy, la Europa de los ciudadanos, la Europa que ha roto fronteras, la Europa que ha reunificado el continente. Tenemos que conseguir que la Constitución Europea sea una realidad, y en ese sentido debemos exigir una vez más que el proyecto de la Convención sea aprobado lo antes posible, desde luego durante la Presidencia irlandesa. Como español, tengo la satisfacción de comprobar que la llegada de un nuevo Gobierno a mi país va a posibilitar el desbloqueo en la Conferencia Intergubernamental y la aprobación de esa Constitución, para que todas las instancias comunitarias funcionen bien, incluso..."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-055lpv:unclassifiedMetadata"(el Presidente interrumpe al orador)"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-055lpv:unclassifiedMetadata"Carnero González (PSE )."
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-056lpv:translated text"Spoštovani gospod Predsednik, srečen sem, da lahko tu govorim slovensko in da z glasovalno kartico evropskega poslanca z vami uživam dneve, ko se smeje zgodovina. Smejala se je, ko je padel berlinski zid, ko se je vračalo dostojanstvo človeka in narodov v novih demokracijah, ko smo postavljali samostojno in demokratično slovensko državo. Z mislijo na žrtve vseh evropskih totalitarizmov sem hvaležen vsem, ki so kar koli in kjer koli prispevali k evropski demokratični tektoniki. Posebej še vam, spoštovani kolegi, za vso vašo podporo in solidarnost. Uspešnost in trajnost evropske zveze bo odvisna od tega, kaj in kako bomo delali skupaj. Želim si, da bi delali skupaj v duhu očetov Evrope. To zasedanje ni naša prva skupna vaja. Za nami je že vaja iz skupne prihodnosti. Naše delo v Evropski konvenciji, ki je prineslo dober osnutek ustavne pogodbe in je poglobilo naše medsebojno zaupanje. Širitev evropske zveze pomeni nujno njeno poglobitev. Več Evrope pomeni več politične Evrope, preglednejši in učinkovitejši institucionalni red, večjo vlogo Evropskega parlamenta, več odločanja s kvalificirano večino, samo enega zunanjega ministra in več vpliva državljank in državljanov. Več Evrope pomeni lahko tudi okrepljeno sodelovanje, odprto pod istimi pogoji za vse članice, ne pa klubi različnih hitrosti brez ustavne podlage. Evropski projekt ni samo zadeva poklicnih Evropejcev. Uspeli bomo, če ga bodo kot svojega doživeli državljani evropske zveze. Ključne besede Konvencije so bile vrednote, demokracija in enakopravnost držav članic in ne kvantitativna govorica o velikih in malih. Novi ne želimo biti samo dodani, želimo biti dodana vrednost. Enakopravni soustvarjalci združene Evrope. Združujmo izkušnje starejših držav članic z demokratično dinamiko novih. Projekt resnično združene Evrope bo uspel, če bo evrodeželi, eurolandu, podlaga dežela vrednot, valueland. Če bo zveza hkrati tudi skupnost. Geslo "več Evrope" mora pomeniti najprej več Evrope v Evropi sami. Evropski projekt je treba dokončati tudi v jugovzhodni smeri. Vire konfliktnosti je treba tam zamenjati z viri prihodnosti. S spravo, spoštovanjem vseh identitet, sodelovanjem in premišljenim gospodarskim načrtom."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-056lpv:unclassifiedMetadata"Peterle (PPE-DE )."
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-057lpv:translated text"Gospod Predsednik, podobno kot pred mano kolega Peterle bi rad izrazil zadovoljstvo, da lahko govorim kot predstavnik Republike Slovenije, kot nove članice, v materinem slovenskem jeziku. Na podlagi izkušenj iz sodelovanja v Konvenciji kot tudi enoletnih izkušenj opazovalca v Evropskem parlamentu sem še bolj prepričan, kako usodno pomembno je, da je Evropska ustava čimprej sprejeta in uveljavljena. Ta izjemen dokument brez primere v svetu ima svojo veliko legitimnost v dejstvu, da je bil po dolgotrajnih pripravah in razpravah ob najširšem sodelovanju nacionalnih in Evropskega parlamenta, vlad, Evropske komisije, civilne družbe, socialnih partnerjev in drugih sprejet na Konvenciji s konsenzom. Še več. Globoko sem prepričan, da je čimprejšnji sprejem in uveljavitev Evropske ustave pogoj za učinkovito, demokratično in pregledno delovanje razširjene Evropske unije. Je pogoj za uresničevanje vrednot in ciljev in s tem pogoj za hitrejši in socialno pravičnejši razvoj združene Evrope. To je pomembno za izpolnitev velikih pričakovanj vseh ljudi, še posebej v novih državah članicah. To je pomembno tudi za povečanje vloge Evropske unije in njenega socialnotržnega modela trajnostnega razvoja v globalnem svetu. Končno je Evropska ustava z zagotovitvijo ravnotežja v delovanju ustanov Evropske Unije in zlasti večje vloge Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov pomemben pogoj za dejansko približevanje Evropske unije državljankam in državljanom. Zato s tega mesta pozivam vlade, da po možnosti še v času predsedovanja Irske, ki je pokazala izjemno tenkočutnost in angažiranost, zberejo pogum in pokažejo odgovornost ter na medvladni konferenci čimprej sprejmejo končni sporazum."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-057lpv:unclassifiedMetadata"Horvat (PSE )."
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-058lpv:translated text"Signor Presidente, l'Europa che sta nascendo in questi giorni conclude definitivamente la triste stagione delle grandi dittature che hanno insanguinato nel secolo scorso il nostro continente. La nuova Europa non è l'Europa dell'allargamento, però; è piuttosto l'Europa della riunificazione. Finalmente diventano partecipi di una grande area di pace e di libertà paesi e popoli che hanno dovuto subire la dittatura comunista. Benvenuti, colleghi dei paesi dell'Europa dell'Est! Ma non possiamo pensare ad una federazione di Stati-nazione che non abbia una legge fondamentale che regoli i rapporti tra istituzioni e cittadini: ecco perchè è importante che si arrivi quanto prima alla firma della Costituzione basata sui principi di libertà, di sussidiarietà, di centralità della persona e promotrice di un'economia sociale di mercato. L'Europa non può però rinunciare alle sue radici giudaico-cristiane: sono il ponte che unisce l'Ovest con l'Est, sono il vero elemento che unisce mezzo miliardo di persone; sono la garanzia per la laicità delle istituzioni, e qui ricordiamo il precetto evangelico: "Rendete a Dio quello che è di Dio, rendete a Cesare quello che è di Cesare". Chiediamo che questo riferimento sia nel preambolo della nostra Costituzione, come lo è nella bandiera: sapete infatti che le dodici stelle rappresentano le dodici tribù di Israele e cingono la testa di Maria. Perchè allora non prendere ad esempio il testo della Costituzione polacca - come più volte sollecitato dal Partito popolare europeo nel corso del dibattito della Convenzione - dove c'è un riferimento esplicito alla parola Dio? Ecco un esempio che gli amici che da oggi fanno parte di questo Parlamento ci possono dare, un esempio che siamo convinti l'Europa intera debba seguire."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-058lpv:unclassifiedMetadata"Tajani (PPE-DE )."
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-059lpv:translated text"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κύριε Επίτροπε, θέλω να εκφράσω τη χαρά μου γιατί σήμερα μου δίνεται για πρώτη φορά το δικαίωμα να μιλήσω σ'αυτό το Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και να αναφερθώ σε ένα θέμα με το οποίο ασχολήθηκα, το Σύνταγμα της Ευρώπης. Ήμουν μέλος της Συντακτικής Συνέλευσης και ξέρω ότι αυτό το Σύνταγμα είναι καρπός συναίνεσης αντιπροσώπων κρατών, κοινοβουλίων και της κοινωνίας των πολιτών. Δεν είναι συντακτικό θαύμα, όπως πολλοί θέλουν και ήθελαν να είναι αυτό το οποίο παρήγαγε η Συνέλευση. Όμως είναι ένα sui generis κείμενο το οποίο προωθεί τη συνοχή και την ενότητα της Ευρώπης. Προωθεί τις αρχές και τις αξίες της Ευρώπης και προωθεί και το όραμα του Jean Monnet και του ανθρώπου που τιμήσαμε σήμερα, του Altiero Spinelli. Εκείνοι οι οποίοι αντιστέκονται στην έγκριση του Συντάγματος νομίζω ότι προσφέρουν χείριστη υπηρεσία στην ευρωπαϊκή υπόθεση γιατί, επιδιώκοντας το καλύτερο, υποσκάπτουν το καλό. Το Σύνταγμα αυτό, όπως ανέφερα, είναι ένα αντικείμενο συναίνεσης, είναι ακριβώς αυτό το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση καλλιεργεί, την κουλτούρα της σύγκλισης και του συμβιβασμού. Συνεπώς, οι ακρότητες και οι προσεγγίσεις που γίνονται με εθνικιστικά κριτήρια είναι λανθασμένες. Η έκκλησή μου είναι να ψηφιστεί το Σύνταγμα αυτό από τη Διακυβερνητική εντός του 2004, ώστε το 2004 να χαρακτηριστεί ως το έτος του Συντάγματος της Ευρώπης."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-059lpv:unclassifiedMetadata"Δημητρίου (PPE-DE )."
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-060lpv:translated text"Monsieur le Président, Monsieur le Président du Conseil des ministres, vous avez une double responsabilité historique. La première est de doter l'Union élargie d'une Constitution, c'est-à-dire d'un texte qui lui permette de fonctionner. Permettez-moi d'ailleurs de souligner le paradoxe qu'il y a à vous mettre d'accord sur un texte après les élections, alors qu'il aura été l'objet principal du débat. Si les gouvernements avaient voulu marquer leur prééminence, pour ne pas dire plus, ils ne s'y seraient pas pris autrement. Dans l'attente du sommet des 17 et 18 juin, à ce jour, nous avons donc seulement une Constitution virtuelle. Nous souhaitons qu'elle ne soit pas une Constitution a minima, mais nous en jugerons. Mais vous avez surtout une deuxième responsabilité historique: celle de mettre en œuvre le processus de ratification. Si l'on ne veut pas que cette Constitution soit mort-née, il faut qu'elle soit adoptée. À ce titre, Monsieur le Président, je voulais vous faire part d'une proposition issue des réflexions du Club du 13 juin que j'ai eu l'honneur d'animer à partir de mai 2003. Il faudrait que les gouvernements se mettent d'accord, outre sur un texte commun, sur le moment de sa ratification. Autrement dit, il faudrait en fait qu'ils choisissent le jour, ou plutôt le groupe de jours, comme c'est le cas pour les élections européennes qui se dérouleront du 10 au 13 juin, où la Constitution sera soumise à ratification dans les vingt-cinq pays après un débat transnational qui nous soit commun. À ce propos, j'ai beaucoup aimé l'expression du commissaire Vitorino: éviter la juxtaposition de vingt-cinq débats nationaux. Je vous suggère donc de fixer la période du 5 au 8 mai 2005. Ainsi nous remplacerons le 60è anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui nous a tous concernés, par celui d'une adoption commune. Ce jour-là, ce jour de la Constitution qui pourrait être concélébré, voire férié ultérieurement, dans les vingt-cinq pays de l'Union, chaque pays ratifiera son traité constitutionnel selon sa tradition et ses possibilités juridiques, qui par référendum, qui par voie parlementaire. Pour la France, je plaiderai naturellement pour le référendum. Ainsi, en répondant ensemble le même jour à la même question et en adoptant le même texte fondamental, naîtra vraiment, pour les affaires communes qui le concernent, le peuple souverain européen."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-060lpv:unclassifiedMetadata"Cornillet (PPE-DE )."
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-061lpv:translated text"Mr President, humbled and honoured at the privilege granted to me as the first MEP from Malta to address this Assembly so soon after enlargement, I believe that the European Constitution should emphasise a union of citizens just as much as a union of sovereign states - a Union based on the value of 'personalism' and not of individualism. There is no viable alternative to a Union of nation states, intertwined with a clear recognition of an unmistakable historical fact: Europe's Christian roots, values and heritage. Without such heritage we would not have had the works of Dante, Petrarch, Raphael, Michelangelo and others all inspired by a Christian leitmotif, or the labour of love and Christian faith involved in building the cathedrals and churches of our European cities, including Strasbourg. 'Yes' to European laicism, but 'no' to secularisation. I shall continue in Maltese."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-061lpv:unclassifiedMetadata"Azzopardi (PPE-DE )."
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-062lpv:translated text"Sur President, nemmen f'Ewropa li huwa essenzjali għall-leġittimità u l-kredibbiltà tagħha li titkellem b'vuċi waħda u kategorika fuq il-palk internazzjonali. Trid tkun Kostituzzjoni ta' Ewropa fejn is-saltna tad-dritt hija l-istess għall-kulħadd, Ewropa tal-forza tal-liġi u mhux tal-liġi tal-forza, jew ta' min hu l-aqwa jħawwel. Kostituzzjoni li tikkonferma li kull Stat huwa ndaqs, anke billi tirrikonoxxi d-dritt li Malta jkollha sitt siġġijiet f'dan il-Parlament. Malta trid tkun rappreżentata effettivament daqs kull Stat ieħor. Sur President, ħloqna u sawwarna l-Ewropa. Issa huwa importanti li kulħadd iħossu Ewropew indaqs. Dan għandu jkun il-pern tal-Kostituzzjoni Ewropea u għal dan kollu ser taħdem Malta."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-063lpv:translated text"Η συζήτηση έληξε. Η συνέχεια της γενικής συζήτησης με θέμα "Το μέλλον της διευρυμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης" θα αρχίσει το απόγευμα, στις 3.00 μ.μ."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-063lpv:unclassifiedMetadata"ΓΡΑΠΤΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΑΡΘΡΟ 120)"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-063lpv:unclassifiedMetadata"ΓΡΑΠΤΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΑΡΘΡΟ 120) ΓΡΑΠΤΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΑΡΘΡΟ 120)"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-063lpv:unclassifiedMetadata"Πρόεδρος. –"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-064lpv:translated text". – A insistência da maioria do Parlamento Europeu na aprovação da dita constituição europeia é inaceitável. Trata­se, como por diversas vezes denunciámos, de uma tentativa para aprofundar a integração capitalista da União Europeia, que reforça claramente a natureza federal das instituições comunitárias e o domínio das grandes potências no projecto de tomada de decisão, incluindo o seu inadmissível primado sobre as constituições nacionais, e lança as bases institucionais da militarização, com a criação de uma Agência Europeia de Armamento, a caminho da construção de um bloco político­militar em articulação com a Nato. É um projecto que nos merece as maiores críticas e total oposição também pela forma como tenta restringir os caminhos do futuro da Europa, ao impor o neoliberalismo como única solução, ao estabelecer o primado da concorrência como orientação básica, obrigando a lutas para defender derrogações relativamente aos serviços públicos, em vez de lhes dar toda a prioridade como questão fundamental para garantir a concretização dos direitos humanos, a coesão económica e social e uma Europa de solidariedade. Continuaremos a pugnar por uma alternativa que respeite o direito inalienável do povo de cada Estado­Membro de decidir do seu futuro, que respeite as constituições nacionais, que defenda o respeito pelo princípio de Estados soberanos e iguais em direitos, que apoie a realização de um referendo em Portugal antes da ratificação de um projecto constitucional."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-064lpv:unclassifiedMetadata"Figueiredo (GUE/NGL ),"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-064lpv:unclassifiedMetadata"por escrito"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-067lpv:translated text"On behalf of Parliament, I should like to extend a warm welcome to Her Royal Highness Crown Princess Victoria of Sweden, who has taken her seat in the official gallery here this afternoon. I know that Her Royal Highness has an extensive programme of meetings here in Parliament this week; indeed, I have already met with her. I hope her visit proves to be an interesting and informative experience."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-067lpv:unclassifiedMetadata"(Applause)"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-067lpv:unclassifiedMetadata"President."
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-069lpv:translated text"In response to the questions raised yesterday, I am advised by our legal service in very clear terms that all 788 Members of the House are entitled to vote."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-069lpv:unclassifiedMetadata"President. -"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-069lpv:unclassifiedMetadata"Request from the Council for urgent procedure to be applied to the proposal for a Council decision on the conclusion of an agreement between the European Community and the United States of America on the processing and transfer of PNR data by Air Carriers to the United States Department of Homeland Security, Bureau of Customs and Border Protection"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-070lpv:translated text"Mr President, the request for urgent procedure cannot be accepted by Parliament as the Council has not forwarded to Parliament a text to which the international agreement makes reference, namely the Commission's draft decision on adequacy, declaring that passengers' data are adequately protected by the US; nor has it received the so-called undertakings by the US administration. In other words, we still have no guarantee that European passenger data transferred to the US will not be passed on to third countries. This is the first vote of the new enlarged Parliament, the only democratically elected institution that represents 450 million citizens. The Council is asking us to vote with closed eyes on a question that relates to our fundamental rights. If we accept this request, Parliament cannot be taken seriously. In addition, there is a procedural defect in that translation into the new languages is not available. I ask you to withdraw this item and also to respect our referral of the matter to the Court of Justice."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-070lpv:unclassifiedMetadata"(Applause)"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-070lpv:unclassifiedMetadata"Boogerd-Quaak (ELDR ),"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-070lpv:unclassifiedMetadata"rapporteur"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-071lpv:translated text"Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Ich bin gegenteiliger Meinung. Wie Sie wissen, werden die Daten von Flugpassagieren gegenwärtig im Interesse der Terrorprävention und der Terrorbekämpfung weitergegeben. Aber alles geschieht ohne Rechtsbasis, ist also illegal. Daher muss unser Ziel sein, die Illegalität und den vertragslosen Zustand so rasch wie irgend möglich zu beenden und den Terrorismus effektiv zu bekämpfen. Wie Sie wissen, hat die Kommission nicht zuletzt auf Drängen des Europäischen Parlaments verhandelt, und das Verhandlungsergebnis kann sich sehen lassen. Viele Punkte, die wir verlangt haben, sind in diesen Vertragsentwurf eingearbeitet. Es kann weiter daran gearbeitet werden, aber es ist eine Vertragsgrundlage, die uns die Möglichkeit gibt, in Zukunft auf legaler Basis Daten zum Zweck der Terrorismusbekämpfung von der Europäischen Union an die USA zu übermitteln. Genau das muss unser Ziel sein. Wir können dann weiter an einem Vertrag arbeiten. Wir werden den Vertrag weiter beobachten und können dann noch immer eine Klage beim EuGH einbringen, sollte ein Vertrag verletzt werden. Aber das Ziel muss sein, jetzt und so rasch wie irgend möglich einen Vertragszustand, eine Rechtsgrundlage, herzustellen, auf deren Basis wir im Interesse der Sicherheit unserer Bürger und der Bekämpfung von Terrorismus vernünftig arbeiten können. Deshalb bin ich dafür, dass die Dringlichkeit auf die Tagesordnung gesetzt wird."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-071lpv:unclassifiedMetadata"Pirker (PPE-DE )."
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-072lpv:translated text"From the Chair, it seems that I am now being presented with a mountain of advice which I do not require! This is the vote, not a debate. *** That concludes the vote. There are some misunderstandings here. Last part-session we voted to refer this matter to the European Court of Justice. That has been done. No vote today can alter the fact that the matter has been referred to the Court. I shall take no more speakers on this. You heard a speaker for and a speaker against. We shall now vote on whether we accept the request for urgency. Permit me to point out that Mrs Boogerd-Quaak, as rapporteur, correctly observed that not all language versions were available, particularly as regards the languages of several of the new Member States. As a parliament, We anticipated that we may from time to time find ourselves with such a problem. Mr Dell'Alba's report on the Rules of Procedure established a Rule 117a which allows for a transitional arrangement in this regard. I should like to underline a point for the future: if you start to set a precedent of playing the language game in order to block votes, you are going to be faced with the worst imaginable gridlock and headache. ***"@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-072lpv:unclassifiedMetadata"(Applause)"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-072lpv:unclassifiedMetadata"(Parliament rejected the motion)"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-072lpv:unclassifiedMetadata"(Parliament rejected the request)"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-072lpv:unclassifiedMetadata"Motion of censure on the Commission (B5-0189/2004 ) B5-0189/2004"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-072lpv:unclassifiedMetadata"President."
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-073lpv:translated text"Monsieur le Président, est ce que vous voudrez bien noter et faire noter par ceux qui disent que l'Europe est illisible politiquement que le premier vote de la grande Europe a été un vote gauche contre droite et accessoirement gagné par la gauche!"@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-073lpv:unclassifiedMetadata"Duhamel (PSE )."
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-074lpv:translated text"That has been duly noted, Mr Duhamel!"@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-074lpv:unclassifiedMetadata"President."
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-075lpv:unclassifiedMetadata"PRESIDENCIA DEL SR. VIDAL-QUADRAS ROCA"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-075lpv:unclassifiedMetadata"Vicepresidente"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-076lpv:translated text"Monsieur le Président, j'interviens à propos de ce que vient de dire mon ancien camarade de lycée, le député Olivier Duhamel. Comme souvent ce sont des bêtises: il a parlé d'un vote droite contre gauche, or j'ai voté comme lui. Pourtant, je crois être à droite et que lui est à gauche!"@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-076lpv:unclassifiedMetadata"Gollnisch (NI )."
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-077lpv:translated text"EXPLICACIONES DE VOTO"@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-078lpv:unclassifiedMetadata"- Acuerdo CE/USA (C5-0162/2004 )"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-079lpv:translated text". É lamentável que a esquerda parlamentar continue a retardar o estabelecimento do Acordo CE/EUA sobre o tratamento e a transferência de dados PNR, na base do que foi negociado pela Comissão e convenientemente explicado e esclarecido por diversas vezes, quer em comissão parlamentar, quer diante do plenário, nomeadamente na sessão anterior. Enganando­se de campo e de combate, a esquerda continua a criar conflitos entre segurança e liberdade, dizendo que prefere a liberdade à segurança. Ignora que não há liberdade sem segurança. Despreza o facto do Estado de direito vigente, quer na União Europeia, quer nos EUA. E esquece sobretudo que, diante da terrível ameaça representada pelo terrorismo contemporâneo à escala global, é imperioso garantirmos ao mesmo tempo a segurança e a liberdade dos nossos cidadãos e cooperarmos estreitamente entre Estados amigos e aliados. É desejável que, nas próximas eleições europeias, os cidadãos respondam em defesa da sua liberdade e segurança, punindo eleitoralmente uma esquerda desorientada."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-079lpv:unclassifiedMetadata"Ribeiro e Castro (UEN ),"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-079lpv:unclassifiedMetadata"por escrito"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-080lpv:unclassifiedMetadata"- Moción de censura (B5-0189/2004 ) B5-0189/2004"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-081lpv:translated text"Mr President, maladministration is not confined to Brussels: all political structures are imperfect. Man is fallen and some people will sometimes give in to temptation. What is peculiar to Brussels is the way in which allegations of malpractice are dealt with. The usual response of the EU authorities, faced with evidence of corruption, is not to address the issues raised but to impugn the motives of the critic. Thus we have seen the disgraceful way in which Paul van Buitenen and Martha Andreasen were treated and the extraordinary arrest of Hans-Martin Tillack. In the looking glass world of Brussels, it is not those engaging in fraud who are harassed and bullied, but those exposing it. This inability to handle even the most narrow and qualified criticism can be seen in the reaction to the censure motion on which we have just voted. Rather than accepting a mild rebuke, the EU establishment went into overdrive, cajoling and threatening the various signatories in an attempt to prevent the motion from seeing the light of day. Any lingering doubts about whether the motion was justified have surely been removed by the attempts to smother it. I hope that people beyond this House will extrapolate from what has just happened. If this is how the EU administers itself, are we wise to invite it to assume control over huge new swathes of our national affairs? If this is how Brussels exercises the powers it currently has, what are we thinking of that we should be proposing to give it new ones? My masters, are we mad?"@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-081lpv:unclassifiedMetadata"Hannan (PPE-DE )."
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-082lpv:translated text"Mr President, I voted in favour of the motion of censure because I believe that this Commission has failed to deliver the reforms it was asked to get on with five years ago. We have had fine words, a lot of wind and bluster from the Commissioner in charge of reforms, Mr Kinnock, but it seems that although the Commissioner can talk the talk he has failed to walk the walk. I was elected on a manifesto commitment to fight fraud and maladminstration and it is very difficult to explain to my voters, the good people of Louth and Horncastle or of Derbyshire, why for ten years the accounts have not been signed off by the European Court of Auditors. These problems are significant and typified by Eurostat and have failed to be addressed. This motion of censure is not just about Eurostat but about the management culture that this exhibits, which goes unchecked. Mr Solbes might well have gone, but the lack of political responsibility within the Commission remains. This Commission deserves to be censured and future Commissioners need to know that they will be made politically responsible for the actions of those they direct."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-082lpv:unclassifiedMetadata"Heaton-Harris (PPE-DE )."
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-083lpv:translated text"Mr President, I felt obliged to vote for the motion of censure because of the Commission's incompetence and lack of financial control as manifested in the whole Eurostat affair. It is indeed bizarre that the only person detained in connection with this sorry episode is the journalist who exposed it. I also took the opportunity to register my disapproval of the way the Commission has deliberately ignored the will of this House with regard to aid for hospitals in Belarus, which are woefully ill-equipped to treat the cancers - particularly in children - which have occurred as a direct result of the Chernobyl disaster. Two years running we voted to allocate resources from underspent budget lines to buy this much-needed equipment. So far not one penny has arrived. My constituents in Scarborough and Whitby and I are appalled that money languishes in accounts in Brussels when children are dying of diseases that could be treated."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-083lpv:unclassifiedMetadata"Goodwill (PPE-DE )."
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-084lpv:translated text"Mr President, as I hope everyone in this House knows, EUR 5 million went missing at Eurostat. I believe this is an unacceptable waste of taxpayers' money. Taxpayers whom I represent across the United Kingdom's capital - in Barnet, Enfield, Croydon - are concerned that the tax they are paying, which is channelled to the European Commission, is not being properly accounted for. This is a situation that has gone on for far too long. Just a little over five years ago it was said of the Santer Commission that it was difficult to find anyone with the slightest sense of responsibility. It saddens me that the situation has not changed and it saddens me that so many people in this House voted for business as usual. For these reasons I voted to support this motion of censure because it is unacceptable that the Commission should continue to evade responsibility for its actions and vital that it should continue properly to police the funds which the taxpayer entrusts to it."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-084lpv:unclassifiedMetadata"Villiers (PPE-DE )."
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-085lpv:translated text"Mr President, in 1999 Commissioner Kinnock was given the task of cleaning up the Commission's accounting and eliminating fraud. He has failed spectacularly. His main achievement has been to persecute the successive whistleblowers who have revealed the appalling debts of the Commission's failure. So far the only person arrested in the Eurostat scandal has been the journalist who broke the story. We get nothing but excuses and cover-ups. How am I supposed to justify to my constituents in Leicestershire or Northamptonshire the fact that the admitted level of waste and fraud in the EU institutions at EUR 5 billion is as much as the UK's annual net budget contribution. I was elected on a Conservative Party manifesto to oppose fraud and maladministration. I therefore had no alternative but to support this motion of censure and I am proud to have done so."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-085lpv:unclassifiedMetadata"Helmer (PPE-DE )."
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-086lpv:translated text"Mr President, I voted for the motion of censure because it was fully in accordance with the manifesto on which I was elected to this House. The European Commission has taken no effective action on fraud and maladministration beyond persecuting the journalist who exposed the whole affair and the whistleblowers. Unfortunately, many Members have succumbed to the bullying of the Commission and therefore did not back the motion, which is to their shame. Nevertheless, I hope the Commission will take note of the sentiment and clean up its act. My constituents in Northumberland, Tyne and Wear, Durham and Cleveland demand that the Commission put an end to the culture of casual misappropriation of taxpayers' money that exists in so many of our European institutions."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-086lpv:unclassifiedMetadata"Callanan (PPE-DE )."
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-087lpv:translated text"Monsieur le Président, les députés du Front national et du Vlaams Blok ont voté cette motion de censure mais ils ne sont pas dupes. Le scandale Eurostat est connu depuis le milieu de l'année 2003. Il est étonnant que les députés européens se réveillent maintenant, à un mois des élections européennes. Nous avons été exclus de la signature de cette motion de censure alors que la signature des partisans du communisme, du trotskisme ne faisait aucune difficulté pour certains signataires, que nous soupçonnons d'une manœuvre à caractère électoraliste. Si cette motion de censure avait été acceptée, cas bien improbable, la Commission aurait de toute façon terminé son mandat en octobre en réglant les affaires courantes. Pourquoi n'avoir pas attaqué la gestion du commissaire Monti sur la politique de concurrence, dans les affaires Schneider ou Alstom, pourquoi n'avoir pas dénoncé les autres fraudes du budget communautaire, le détournement de fonds, le trafic d'influence dans l'affaire Blue Dragon? En intervenant maintenant, les députés signataires ont tenté une petite opération politicienne à usage interne, qui ne répond pas, malheureusement, à la gravité de la situation."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-087lpv:unclassifiedMetadata"Gollnisch (NI )."
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-088lpv:translated text"La Commission a joué la montre et le Parlement a laissé faire. Si la Commission refuse d'assumer spontanément sa responsabilité politique tant individuellement que collectivement, c'est à notre Parlement qu'il appartenait de l'y contraindre. Le débat sur la motion de censure, qui s'est tenu mercredi 21 avril en plénière, n'a pas permis d'obtenir de réponse, pas plus que le vote d'une énième résolution le 22 avril 2004. La Commission n'écoute pas et ne répond pas aux demandes du Parlement européen, voilà la réalité. Si certains se sont opposés à cette motion, c'est qu'ils se satisfont d'une Commission irresponsable. Le rejet de la motion est donc un très mauvais signal envoyé aux citoyens des vingt-cinq États membres. Une majorité de députés a sciemment renoncé à exercer le pouvoir de contrôle démocratique reconnu au Parlement européen."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-088lpv:unclassifiedMetadata"Bernié, Esclopé et Saint-Josse (EDD ),"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-088lpv:unclassifiedMetadata"par écrit"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-089lpv:translated text"En ce grand jour de la réunification de l'Europe, nous mesurons mieux que jamais l'écart entre les nobles objectifs de l'Union européenne et la réalité de sa gestion quotidienne. En effet, alors que nous accueillons dix nouveaux membres, dont huit survivants de l'enfermement soviétique, nous avons dû voter sur une motion de censure visant à sanctionner un de ces nombreux épisodes troubles qui jalonnent l'histoire de la Commission. Cette sanction du scandale Eurostat n'aurait pas dû venir troubler ce jour d'harmonie. Mais la Commission elle-même en est responsable, pour avoir fait traîner le dossier pendant des années. Cependant, cette affaire n'arrive pas complètement à contretemps. Nous venons d'entendre des nouveaux députés des pays de l'Est appeler à une Europe qui respecterait mieux les souverainetés nationales. Or les dévoiements de l'affaire Eurostat, tout comme d'ailleurs la question des OGM qui se pose aussi aujourd'hui, en marge de l'approbation de la nouvelle Commission, sont le produit d'institutions européennes qui se croient supérieures aux nations, et qui finissent par échapper à tout contrôle. Toutes ces affaires conduisent à une conclusion commune: il faut maintenant oeuvrer pour une Europe mieux contrôlée par ses nations."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-089lpv:unclassifiedMetadata"Berthu (NI ),"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-089lpv:unclassifiedMetadata"par écrit"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-090lpv:translated text"Het Vlaams Blok keurt de motie van afkeuring tegen de Commissie goed, vermits vaststaat dat de Commissie naar aanleiding van de Eurostat-zaak heeft nagelaten haar verantwoordelijkheid te nemen. Er kwamen geen afdoende antwoorden op alle vragen van het Europees Parlement en er werden ook geen individuele verantwoordelijkheden aangewezen. Affaires uit het verleden, zoals het aftreden van de Commissie naar aanleiding van de zaak-Cresson, zouden volgens Commissievoorzitter Prodi niet meer plaatsvinden, of althans correcter afgehandeld worden. De zaak-Eurostat heeft echter aangetoond dat er nog altijd geen sprake is van een cultuur van verantwoording, van . De Commissie zou zich hierop moeten beraden in plaats van kritiek te leveren op parlementsleden die klaarheid wensen te scheppen over het Eurostat-schandaal. Wanneer de kiezers in meerdere lidstaten afhaken en in groten getale niet meer wensen deel te nemen aan de verkiezing van het Europees Parlement, dan heeft dat vooral te maken met de houding die de Commissie aanneemt in aangelegenheden zoals de zaak-Eurostat. De kiezers willen - terecht - meer doorzichtigheid, meer verantwoording en meer democratische legitimiteit van de Europese instellingen."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-090lpv:unclassifiedMetadata"Claeys (NI ),"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-090lpv:unclassifiedMetadata"accountability"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-090lpv:unclassifiedMetadata"schriftelijk"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-091lpv:translated text"Il est trop tard, ou trop tôt, pour se prononcer sur l'affaire Eurostat, qui cache d'ailleurs bien plus de choses que ce qu'en dit la motion. Il est bouffon de proposer à un Parlement qui cesse ses travaux de censurer une Commission qui va mettre fin aux siens. Mais, puisque le Président a considéré la motion comme recevable, et qu'il la met aux voix, j'ai pris part au vote et j'ai voté la censure. Il est en effet impossible à un homme de gauche de dire sa confiance à une Commission qui a proposé la directive Bolkestein sur les services publics, car cette directive met ces mêmes services en danger de mort."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-091lpv:unclassifiedMetadata"Dehousse (PSE ),"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-091lpv:unclassifiedMetadata"par écrit"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-092lpv:translated text"British Conservative MEPs have been actively engaged in raising concerns relating to Eurostat, and have played a major role in highlighting the issue to the wider public. We do not believe that the Commission has accepted political responsibility for the failures that have become clear from this affair. We believe the Commission has been given a clear message by the motion for a resolution on Eurostat adopted on 22 April 2004 which: stated that the Commission had failed to draw the appropriate conclusions from the Eurostat affair, and that it had failed to accept its political responsibility either collectively or individually; made clear Parliament's intention to continue to monitor and scrutinise future developments in the ongoing Eurostat investigations and potential legal actions, with a view to proposing further reforms. Since the motion of censure was originally devised, the responsible Commissioner Pedro Solbes has resigned and returned to Spanish politics. In these circumstances, we do not believe that it would be appropriate for the whole Commission to be dismissed at this time, but we urge the Commission to take note of the serious concerns expressed and urgently address the issues as laid out in the resolution adopted by Parliament."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-092lpv:unclassifiedMetadata"Evans, Jonathan (PPE-DE ),"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-092lpv:unclassifiedMetadata"in writing"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-093lpv:translated text"In juli 2003 zette de Europese Commissie de directie van statistisch bureau Eurostat op non-actief omdat de reeds lang bekende fraudes nog steeds doorliepen. Ik heb toen meteen de eis van openbaarheid gesteld. Onderzoek door van de Commissie afhankelijke instellingen is zinloos als zij vervolgens geheim moeten houden wat zij aantroffen. Alleen als de publieke opinie goed is geïnformeerd en mee kan oordelen kunnen fraudes, zelfverrijking en vriendjespolitiek in de toekomst worden voorkomen. Een parlementaire enquête maakt dat mogelijk. Nadat eind september 2003 een geheim rapport werd voorgelegd aan de leden van de Commissie Begrotingscontrole, kan de Europese Commissie nog steeds doen alsof zij geen verantwoordelijkheid draagt. De eerstverantwoordelijke, Europees Commissaris Solbes, is inmiddels minister in de nieuwe Spaanse regering. Niets wijst erop dat definitief een einde is gekomen aan de problemen die de vorige Commissie vijf jaar geleden noodzaakten om vóór de verkiezingen af te treden. Om de ernst van de situatie duidelijk te maken en te bewerkstelligen dat een volgende Commissie genoodzaakt wordt de problemen wel aan te pakken, stem ik vandaag voor de motie van afkeuring. Dat de voorheen oppositionele Groenen zich in de vorige vergadering daartegen hebben gekeerd, met als doel hun bestuurlijke betrouwbaarheid te bewijzen, maakt het niet minder noodzakelijk de strijd tegen fraudes voort te zetten."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-093lpv:unclassifiedMetadata"Meijer (GUE/NGL ),"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-093lpv:unclassifiedMetadata"schriftelijk"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-094lpv:translated text". O meu voto contra a moção de censura não significa o apoio à Comissão nem ignorar factos graves. O meu grupo UEN por diversas vezes agiu em ordem ao esclarecimento do caso Eurostat e mantemo­nos nessa mesma linha. Por outro lado, várias vezes interpelei e critiquei o presidente da Comissão Europeia, Romano Prodi, por, nomeadamente a partir de Novembro de 2003, ter abandonado a postura de independência que deveria ser sempre a sua para interferir abertamente na política interna italiana e na política partidária europeia. Só por isso, o presidente – e, com ele, a Comissão – mereceria a censura política do nosso parlamento. Porém, é completamente inapropriado votar uma moção de censura nesta altura, mesmo em cima do termo da legislatura, com o mandato da Comissão Europeia também a terminar e com vários comissários a entrarem e sair. O processo da moção ressentiu­se também destas circunstâncias. Por isso, creio que o voto na moção não teria a menor seriedade política, apareceria como totalmente deslocado e inconsistente e não seria minimamente entendido pelos cidadãos."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-094lpv:unclassifiedMetadata"Ribeiro e Castro (UEN ),"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-094lpv:unclassifiedMetadata"por escrito"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-095lpv:translated text"I would like to make it clear that in supporting the motion of censure on the Commission I fully recognise that there are very worthy Commissioners who have worked to the best of their ability with honesty and accountability throughout their terms of office. However, it is also clear that there have been unaccountable and unacceptable actions within the Commission that have jeopardised the reputation and the good name of the institution. As there is no means other than censuring the entire Commission, in order to express my deep concern and disappointment regarding use of public funds, I had no other option but to vote in favour."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-095lpv:unclassifiedMetadata"Scallon (PPE-DE ),"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-095lpv:unclassifiedMetadata"in writing"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-096lpv:translated text"Contrairement à ce que prétendent Mme Grossetête et ceux qui l'ont suivie, le Parlement est pleinement dans son rôle en exerçant son droit de censure vis-à-vis de la Commission, lorsque celle-ci s'avère impuissante à traquer la fraude en son sein et incapable de trouver les responsables du scandale Eurostat, qui n'est pas une petite affaire: triples financements de contrats accordés à une association de droit luxembourgeois Eurocost, et dissimulation de fonds ; appels d'offres truqués au profit d'une société, là encore, de droit luxembourgeois, Eurogramme; chiffres d'affaires falsifiés; personnel fantôme... C'est ainsi que la Commission établit ses statistiques ! Refuser la censure, c'est couvrir de tels errements et donner le sentiment que les institutions européennes doivent échapper aux règles de la transparence financière. Ce nouveau scandale révèle l'incapacité radicale de la Commission à lutter contre la corruption qui affecte ses services. Après la censure de la Commission Santer, on nous a annoncé une tolérance zéro et la création d'un office européen de lutte antifraude. Après la censure de la Commission Prodi, on nous annonce une réforme radicale de cet office, comme si l'instrument de mesure de la fraude en était la cause. C'est en réalité le fonctionnement de la Commission elle-même qu'il faut réformer."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-096lpv:unclassifiedMetadata"Souchet (NI ),"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-096lpv:unclassifiedMetadata"par écrit"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-097lpv:translated text"Onze fractie heeft de zojuist verworpen motie met overtuiging gesteund. Nu kunnen de kiezers direct zien welke leden het wanbeleid, het en de misleiding van de huidige Commissie aan de kaak willen stellen en welke leden dat willen toedekken of er zich niet voor interesseren. De stroperige en mislukte hervorming, de verouderde fraudegevoelige boekhouding en de Eurostat-affaire zijn slechts drie voorbeelden, die boekdelen spreken. Zij tonen aan dat ook voor deze Commissie geldt wat het Comité van Wijzen al in 1999 constateerde, namelijk dat er binnen de Commissie vrijwel niemand te vinden is die enige veranwoordelijkheid op zich wil nemen. Het is een aanfluiting voor de democratie in Europa en een ontkenning van de rechten van het Parlement wanneer leden van de Commissie desgevorderd niet optreden, maar evenmin aftreden. Als de Commissie de primaire controlerende taak van het Europees Parlement bruskeert, rest ons niets anders dan haar naar huis te sturen. Anders zouden wij onszelf, maar ook de burgers die ons hebben gekozen, niet serieus nemen. De zogenaamde Europese grondwet blijkt hoe langer hoe meer slechts te zijn, om voor de burgers te verbergen wat er zich in de EU afspeelt en hoe er met hun belangen wordt gesold. De motie van wantrouwen was een middel om aan de voortsukkelende vertoning van de Commissie-Prodi een einde te maken en het begin te markeren van een open cultuur waarin ieder zijn of haar verantwoordelijkheid serieus nakomt."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-097lpv:unclassifiedMetadata"Van Dam (EDD ),"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-097lpv:unclassifiedMetadata"mismanagement"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-097lpv:unclassifiedMetadata"schriftelijk"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-097lpv:unclassifiedMetadata"window-dressing"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-098lpv:translated text"Con esto concluyen las explicaciones de voto por escrito."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-098lpv:unclassifiedMetadata"(La sesión, interrumpida a las 13.45, se reanuda a las 15.00 horas)"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-098lpv:unclassifiedMetadata"El Presidente."
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-101lpv:translated text"Monsieur le Président, en ces jours de grandes réjouissances où nous accueillons les nouveaux membres de l'Union européenne, il nous est malheureusement impossible d'oublier la situation internationale. Nous avons été profondément ébranlés, il y a quelques jours, lorsque la presse nous a révélé les tortures odieuses infligées à des prisonniers irakiens par les troupes d'occupation américaines et anglaises. De telles pratiques ne peuvent qu'élargir le gouffre entre le Nord et le Sud, l'occident et le monde musulman. C'est une orientation qu'il faut pourtant combattre. Pour cela, la communauté internationale doit condamner sans équivoque de telles pratiques; elle doit manifester de façon forte et claire sa volonté que toute la lumière soit faite sur l'étendue de ces pratiques et que les coupables soient assurés d'être jugés. En particulier, nous ne pouvons nous fier à une enquête relevant des gouvernements des États impliqués. Je formule donc le vœu qu'une commission d'enquête des Nations unies soit mise sur pied aussi vite que possible et je demande au président du Parlement, à la Commission et au Conseil de joindre leurs efforts pour transmettre cette demande au Secrétaire général des Nations unies."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-101lpv:unclassifiedMetadata"Duthu (Verts/ALE )."
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-102lpv:translated text"Non le ho dato la parola per una mozione d'ordine, onorevole Duthu, ma semplicemente perché ieri, quando abbiamo cominciato i nostri lavori, data la solennità di quella riunione i colleghi che intendevano intervenire, come d'abitudine, per un minuto su questioni di loro interesse, non hanno avuto la possibilità di farlo."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-102lpv:unclassifiedMetadata"Presidente."
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-103lpv:translated text"Intervengo per rivolgere una richiesta a lei, Presidente, e chiederle di utilizzare i suoi uffici per inviare, credo a nome di noi tutti, tutta la nostra solidarietà al signor Anastassiadis, vittima ieri di un attentato a Cipro, dove alcune bombe sono state gettate contro la sua casa. Come sappiamo, il signor Anastassiadis è il del fronte del "sì" nel . Mi sembra importante che questo fatto venga ricordato in questo giorno, in occasione di questa seduta, manifestando semplicemente la solidarietà della nostra Istituzione al riguardo."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-103lpv:unclassifiedMetadata"Frassoni (Verts/ALE )."
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-103lpv:unclassifiedMetadata"leader"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-103lpv:unclassifiedMetadata"referendum"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-104lpv:translated text"Posso informarla, onorevole Frassoni, che il Presidente ha già preso contatto con la persona direttamente - purtroppo - coinvolta, esprimendo ogni solidarietà, a nome suo e di tutto il Parlamento."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-104lpv:unclassifiedMetadata"Presidente."
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-105lpv:translated text"Mr President, I just want to clarify that the bomb attack against Mr Anastasiadis was not carried out for political motives but because of comments he made after a football game."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-105lpv:unclassifiedMetadata"Matsakis (ELDR )."
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-106lpv:translated text"La ringrazio, onorevole, della sua pignoleria."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-106lpv:unclassifiedMetadata"Presidente."
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-108lpv:translated text"La discussione generale continua con le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sull'Europa allargata e i paesi vicini."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-108lpv:unclassifiedMetadata"Presidente."
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-109lpv:translated text"Mr President, one of the tasks of the enlarged European Union will be the continuation of the enlargement process. Our common target is to carry through the accession process for Bulgaria and Romania in 2007. This of course depends on whether both countries complete negotiations and all necessary internal reforms. 2004 will also be decisive for Turkey and the report and recommendation to be brought forward by the Commission in the autumn will be one of the last big decisions of our mandate. Let me turn now to our neighbours outside the enlarged EU. Last autumn this House had an opportunity to debate the European neighbourhood policy. This policy has been developed as a response to the new opportunities and challenges created by enlargement. Together the Union offers an ambitious policy to our neighbours in the east and the south, based on shared values and common interests, and aiming at preventing the creation of new dividing lines in and around our continent, and at expanding the area of peace, stability and prosperity. The European neighbourhood policy is distinct from the issue of possible accession to the EU. Though we are not closing doors, the European neighbourhood policy is not about future enlargements since it is addressed to neighbours who do not currently have the prospect of accession. At this stage, we will build on the existing institutional framework of our relations, the association or partnership and cooperation agreements. Differentiation is a key notion to the European neighbourhood policy. It results from the different situations of each partner, as well as of its relationship with the Union. The European neighbourhood policy is based on the principle of joint ownership in line with the European Union's approach that political and economic reform cannot be imposed and that successful cooperation can only build on mutual interests and the principle of equality of partners. In the course of the last months, we have been working out the various aspects of this new policy and we are preparing, in close consultation with partners, a first package of action plans to be jointly adopted with them. These actions plans will set out the agreed priorities of our relationships in key areas, as well as mechanisms to ensure their timely implementation. Next week the Commission will present a strategy document on the European neighbourhood policy, together with country reports on this first group of countries. The action plans will provide new political momentum to the Union's relations with partner countries. The action plans will focus on political dialogue and reform, trade, market and regulatory reform, cooperation in the fields of energy, transport, the information society, the environment and people-to-people contacts. The content and priorities agreed with each partner country will differ and depend on its particular circumstances. The plans will identify key actions in a limited number of priority fields and include a clear time horizon. The action plans are expected to be adopted later this summer. Turkey's chances depends on its fulfilment of the political criteria, as was the case for all the other candidate countries. The sequence is clear. First the political criteria and then the negotiations. As regards the Western Balkan states, as you are aware, the Thessaloniki European Council last year fully supported the European perspective of the Western Balkan states becoming an integral part of the European Union once they meet the conditions for accession and the so-called political and economic criteria and they can demonstrate that they are ready to assume the obligations of membership. Two weeks ago my colleagues, Commissioners Patten and Verheugen, presented to you the Commission's opinion on Croatia's accession and the Commission concluded that Croatia fulfils the political criteria for membership and has recommended the opening of negotiations. This is now likely to be taken up by the European Council in June. This House has always shown its full support for and engagement in the enlargement process. My colleague Commissioner Verheugen would have liked to have been here today. In March he debated with this House the last steps in the accession of the ten new Member States which joined us last week and on the accession prospects for Romania and Bulgaria, as well as the current state of play for Turkey. Less than two weeks ago, he reported to this plenary on the final preparations for the accession of Cyprus, recalling once again the clear preference of the EU for a united Cyprus to join the Union. As we have all seen in the meantime, this desire on the part of the Union was not fulfilled and, as a result of democratic referenda held on the island on 24 April, the Annan plan for the reunification of the island was rejected. The Commission deeply regretted that the Greek Cypriot community did not approve the comprehensive settlement of the Cyprus problem, but we have to respect the democratic decision of the people. The Commission warmly congratulated the Turkish Cypriots for their 'yes' vote. This signals a clear desire by the community to resolve the island's problem. Last week Parliament's Committee on Foreign Affairs, Human Rights, Common Security and Defence Policy engaged in a lively debate in the wake of the referenda result and on that occasion Commissioner Verheugen stressed the commitment of the EU to come forward with comprehensive proposals to put an end to the isolation of the Turkish Cypriot community and to facilitate the reunification of Cyprus by encouraging the economic development of the Turkish Cypriot community. The Commission was invited to do so by the Council at its meeting in Luxembourg on 26 April, and financial support totalling EUR 259 million will be earmarked for this purpose. The Commission has already initiated the necessary planning to that end and intends to bring forward comprehensive proposals on trade and aid measures within the coming weeks. A new spirit of cooperation between the two communities will be necessary for the implementation of the announced measures. At this stage, I can only recall the position of the Commission that the Turkish Cypriots must not be punished by this situation and that we will help them to overcome their economic isolation, as well as continue to bring them closer to the Union."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-109lpv:unclassifiedMetadata"Commission"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-109lpv:unclassifiedMetadata"Nielson,"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-110lpv:translated text"Mr President, I welcome the opportunity to contribute to this debate on Cyprus on behalf of the Council. Three days ago, on 1 May, a new chapter was written in the history of Europe. It is no exaggeration to say that the accession of ten Member States marks a truly historic moment. In effect, it brings an end to the tragic post-war divisions in Europe. It does not, however, bring a complete end to divisions within our continent. The statements and actions by the Council since the referenda clearly confirm that the European Union remains strongly committed to providing tangible assurance to the Turkish Cypriot community that its future will be in a united Cyprus within the European Union. On a personal note, I shall unfortunately have to leave before this debate ends. This is likely to be the last occasion on which I address this Parliament. I want to thank very sincerely all the Members of this Parliament for the extraordinary courtesy and for the forbearance they have shown me during many debates in this Chamber. I have seldom enjoyed an experience more than I have enjoyed addressing this Parliament. I am not sure whether that enjoyment was reciprocated, but nonetheless, from my point of view my duties here were very pleasant and they were made all the more pleasant by the fact that I was able to make new friends and renew old acquaintances. In recent days this Parliament has come in for some of the most uncalled for and scurrilous criticism, criticism which it does not deserve. This Parliament serves the people of Europe well. It is a model of parliamentary performance. It gets through its work in an efficient and effective way. Undoubtedly it is not entirely made up of saints, but then very few human institutions are absolutely perfect. However, insofar as a parliamentary assembly is concerned, this comes as close to perfection as any assembly that I have ever addressed. It has been my pleasure to work with the Members of this Parliament. I wish those who are going into retirement all the very best for their retirement. I hope that they enjoy the years ahead of them. For those who are going into the election campaigns, I wish them well too, for safe campaigning and a very happy result. The Republic of Cyprus has taken its place as a full Member State of the European Union. It is no secret that the clear preference of the European Union was for the accession of a united Cyprus on 1 May. We greatly regret that following the outcome of the referenda in Cyprus on 24 April, it was not possible to achieve this objective. I would like today to echo the strong words from the meeting of the General Affairs and External Relations Council in Luxembourg on 26 April. The Council indicated its determination to ensure that the people of Cyprus will soon achieve their shared destiny as citizens of a united Cyprus in the European Union. We accept, however, that the people of Cyprus have made a democratic choice. On 24 April, the people of both parts of Cyprus voted in separate referenda on the settlement plan presented by the United Nations Secretary­General. The referenda were the culmination of a long and detailed negotiating process led by the United Nations. It is important today, therefore, that I again emphasise in the European Parliament the deep gratitude that the European Union has for the determined and sustained efforts in the search for a comprehensive settlement of the Cyprus problem by Secretary­General Annan, by his Special Adviser, Mr Alvaro de Soto, and by their colleagues. They worked closely, and tirelessly, with the parties for a long period. We also recognise the very positive contributions made by the governments of Greece and Turkey. All in this House know and have reflected on the results of the referenda and there is little point in going further into the analysis at this point. The Turkish Cypriot community has now expressed its clear desire for a future within the European Union. The Council is determined to end the isolation of the Turkish Cypriots and to facilitate the reunification of the island by encouraging economic development. Last week, the Council took an important step with the adoption on 29 April of the regulation on a regime under Article 2 of Protocol 10 of the Act of Accession. The regulation was necessary for a smooth accession process. It provided the terms under which the relevant provisions of European Union law are applied to the line between the northern part of Cyprus, in which the application of the is suspended, and the areas in which the government of Cyprus is in control. The terms of the regulation will facilitate trade and other links across the line while ensuring that the appropriate standards of protection are maintained. I believe that the agreement reached on this regulation reflects clearly the desire of the Council to send a signal of encouragement to the members of the Turkish Cypriot community that its future lies within a united Cyprus and within the European Union. The next step will be the presentation by the Commission of the comprehensive proposal requested by the General Affairs and External Relations Council. That will have a particular emphasis on the economic integration of the island and on improving contact between the two communities within the European Union. The Council has recommended that the EUR 259 million that had been earmarked for the northern part of Cyprus in the event of a settlement should now be used for this purpose. I welcome the intention of the Commission to bring forward its comprehensive proposals within the coming weeks. There is a strong sympathy and a sense of respect in this Parliament for the people of Cyprus, of both communities, as they seek to overcome the legacy of a divided history. I have said here on more than one occasion that coming as I do from a divided island we understand very fully how difficult it is to heal the rifts. I regret that the accession celebrations in Ireland on 1 May could not have included a celebration of a united Cyprus in the European Union, in fact I do so on a particularly personal note, because the celebrations for Cyprus were held in my own home town and it would have been marvellous if we could have welcomed all of the people of Cyprus there on that occasion. However, those who did come were very welcome."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-110lpv:unclassifiedMetadata"(Applause)"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-110lpv:unclassifiedMetadata"Council"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-110lpv:unclassifiedMetadata"Go raibh míle maith agaibh."
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-110lpv:unclassifiedMetadata"Roche,"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-110lpv:unclassifiedMetadata"acquis communautaire"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-111lpv:translated text"Presidente Roche, di solito il Presidente non deve applaudire, ma questa volta mi sono aggiunto anch'io agli applausi dei miei colleghi per le sue parole, che sono state molto carine e gentili nei confronti di un'Assemblea che ha potuto ammirare il lavoro della Presidenza irlandese in un momento molto difficile. Naturalmente noi speriamo che, dopo questi giorni di festa, ci sarà una nuova conclusione festosa, per una gran parte almeno dei colleghi di quest'Aula, quando ci sarà il Consiglio europeo, in giugno. Mi permetta comunque di dirle che i suoi ringraziamenti e la sua cortesia sono stati ricambiati. I gruppi parlamentari e l'Assemblea nel suo insieme han potuto davvero apprezzare, sia negli incontri particolari sia grazie alla sua presenza in questa sede, la grande capacità di un piccolo paese di dare un contributo affinché questi bellissimi giorni di festa si svolgessero nel migliore dei modi e perché si potesse avverare questa "prima volta" nella storia dell'unione di popoli, di Stati, di nazioni, di cittadini. La ringrazio molto, signor Roche, e attraverso lei ringrazio tutta la Presidenza irlandese."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-111lpv:unclassifiedMetadata"Presidente."
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-112lpv:translated text"Mr President, I would like to join with you in thanking the Irish presidency for everything it has done so far, in particular in ensuring the success of this enormously historic occasion of the welcoming of the countries of Central and Eastern Europe, which, as other speakers have said, will go down in the annals of history. I would like to contribute a few thoughts at this stage. This morning speakers have been talking about the past, of Jean Monnet and Altiero Spinelli. I would like to give a few ideas of how one might see the future. I am not sure that I share the Commission's idea that we should be looking at enlargement as the sole focus of our energies. It is true that within the European Parliament we now have a fantastic variety of representation of traditions and cultures, but this is not what Europe is going to be about over the next five to ten years. In the last 20 years we have seen this question of enlargement go together with the deepening of the Union. We are now at a point where we see the limits to competence and to the geographical expansion of the Union being reached. Therefore, I have three remarks to make. Firstly, when a new Commission is appointed, we need some vision and strategy of how to handle the internal problems of the Union. The question arises in our own Parliament of how we are to handle the vast array of different political parties, 25 nationalities and 20 different languages. But, perhaps more importantly for our electorate, we must determine how to remain competitive in the global economy and how to ensure the internal security of our citizens. These are debates that will come later this afternoon. However, for ourselves today, we face the question of how to ensure that the European Union will be a player on the world stage, how to handle the questions of AIDS in Africa, how to contribute towards peacekeeping, and how to ensure that the Union has a presence in the world. A few weeks ago, we adopted Mr Brok's resolution on how we would like to work with our transatlantic friends, the United States, as we move from a Community of values to a Community of action, so that together we can see how a global system will work. In the next few years we will need to think of how the European Union can really make an impact on the global stage, as a partner rather than a rival of the United States. Therefore, on the question of how we are to handle enlargement, the majority of my Group would be in favour of consolidation of the Union rather than continuing enlargement simply because countries feel that they meet the criteria. The essential clause in the Copenhagen criteria is that we should take account of the absorptive capacity of the European Union in order to welcome countries as they would like to be welcomed and as we have welcomed the ten Central and Eastern European countries today. I would urge in the coming months that we look at the provisions on privileged partnerships under the Constitutional Treaty. Not everybody has to join the Union in order to meet the requirements of their foreign policies satisfactorily. We in the Union have to be sure to coordinate everything that is available to us in a financial, political and economic way - as the President-in-Office of the Council has said for the Turkish side of Cyprus, which is not yet able to join the European Union. We must find the legal basis, the means by which we control the funds, and deal with a whole array of different things to enable us to create a stable, prosperous and secure environment for citizens of the European Union to live in. In conclusion, when we look to the future, at enlargement and our neighbours, we in the European Union must be more prepared to look strategically at our own interests. What do we want, where do we want to go and what do we want to say to our citizens so that we can live in peace within our frontiers and contribute to global peace outside them? For the majority of my Group, this means that we need to think in terms of consolidation over the coming period, rather than enlargement. In time we can enlarge, yet under no account should we enlarge so quickly that we undermine the European Union, which we have built so strongly in the last 40 years."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-112lpv:unclassifiedMetadata"Elles (PPE-DE )."
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-113lpv:translated text"Mr President, on behalf of the Socialist Group I would like to congratulate the Irish presidency on the way it has conducted business. It has been a delight to work with Minister Roche in particular. The Irish presidency has set a model of transparency and cooperation within the Parliament. Today - which has been very much a day of celebration - it is important to remember just how far we have come in the European Union in a very short period of time. I remember visiting Lithuania a few weeks after independence. It was then a country with huge energy shortages, tremendous dislocation, Soviet troops still on its soil and tremendous insecurity. It is hard to imagine that, in the short period of 15 years, Lithuania has managed to join the EU. This is a sign of what the EU can achieve when we are determined to set off down a particular road and not let obstacles hinder us. It is often said that this is a historic enlargement - it is indeed. If I can return again to Lithuania, one of the most spectacular events in my life was a visit to the KGB Museum in Vilnius where my blood ran cold. This enlargement shows that the Cold War is finally at an end and we should remember that in those revolutions of 1989 and 1990, a number of people died to have the freedom to join organisations like the EU. We should remember their sacrifice. When we finish celebrating, we ought to realise that all we have done is reach the end of the beginning of the EU. We now finally have a European Union which is Europe­wide. It is not complete - and I disagree with Mr Elles, we be moving forward in relation to Romania, Bulgaria and Turkey - but it is a Europe­wide EU. We must now make this EU work for the benefit of its citizens. The hard part really begins today. In order to do that, we must start by getting away from endless discussions about processes and start talking about outcomes and policies. That is why it is important to agree on a Constitution and then move on and look at how we benefit EU citizens. Our priorities in this enlarged Europe must be to have more and better jobs: not to talk, but to . It is worth noting that the ten new countries have all had to go through a process of being investigated on a yearly basis by the Commission on their progress towards fulfilling the requirements for membership. Perhaps we should apply that same process to the existing 15 Member States, so that instead of promising to do things, people actually do them. That must be our priority. We also have to look at how we develop legislation which can be properly implemented. We need to move our focus away from simply developing legislation to looking at how it is implemented and where it is achieving the objectives that we set out. We must also have more and better security. Enlargement has to deliver a safer Europe for our citizens, a Europe safe from criminals, drug runners, terrorists and people traffickers. That is what the citizens are going to look for in our enlarged Europe. Part of that security agenda must be that we do not become Eurocentric. This enlarged Europe must be for the benefit of the world as a whole. That is why I hope - and I am glad Commissioner Nielson is here - that we see no slackening of our commitments to development policy, no slackening of our commitments to meet the millennium development goals and that we redouble our efforts to develop better relationships with our neighbours. We should bear in mind that in Kaliningrad in particular, we have a perfect example of how we need to proceed. How we succeed in working with Kaliningrad will dictate how we succeed in working with the rest of the world. We should celebrate today, but we should also remember that we must start working hard from now on to make this enlarged Europe work for the benefit of our citizens."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-113lpv:unclassifiedMetadata"Titley (PSE )."
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-113lpv:unclassifiedMetadata"deliver"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-113lpv:unclassifiedMetadata"should"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-114lpv:translated text"Herr talman! Kommissionsledamot Nielson! Rådsordförande! ELDR-gruppen i detta hus har kanske varit mest pådrivande för utvidgningen. Vi har drivit på och engagerat oss för ett datum. Vi har arbetat nära kandidatländerna, med våra systerpartier och andra. Vi har bjudit hit dem under sammanträdesperioderna. Vi har varit aktiva i utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik och vi röstade som enda politisk grupp enhälligt för varje land vid omröstningen om medlemskap här i kammaren. Vi gläds naturligtvis oerhört dessa dagar när det som vi har kämpat för äntligen har blivit verklighet. Äntligen har vi enat den europeiska kontinenten, som så länge har delats av krig, elände, fiendskap och murar. Nu finns det inte längre "vi" och "de". Nu är vi alla "vi": 25 länder, 450 miljoner medborgare som har gått samman för att lösa gemensamma problem, försvara gemensamma värden och bygga en gemensam framtid. Men detta är inte slutet. EU kommer att fortsätta att växa. Vi ser fram emot att välkomna Bulgarien och Rumänien om några år. Vi ser fram emot att förhandlingarna med Kroatien börjar, och ELDR-gruppen stöder också den turkiska kandidaturen. Det har skett stora reformer och förändringar i Turkiet under Recep Tayyip Erdogans ledning; landet har moderniserats och demokratiserats. Det återstår förvisso en hel del att göra. Militärens roll i politiken är inte acceptabel; det finns politiska fångar; kurderna behandlas fortfarande på ett kränkande och diskriminerande sätt och rättegången mot Leyla Zana lämnar väldigt mycket övrigt att önska. Vi beviljar inga undantag - det finns kriterier - men Turkiet har en självklar plats så småningom. Ett demokratiskt Turkiet skulle ge ett viktigt bidrag och vara en länk mellan Europa och den muslimska världen. Att EU endast är en kristen union är ett argument ELDR-gruppen aldrig kan acceptera. EU kommer att vara i en utvidgningsperiod under många år. Den dagen serber och albaner sitter här tillsammans med oss, eller med er i rådet, och sida vid sida förhandlar om t.ex. utsläppsrätter, då blir det europeiska projektet återigen ett tydligt fredsprojekt. ELDR-gruppen menar att vi idag inte bör sätta någon gräns för hur stort EU skall bli. Vi har som princip att alla länder som helt eller delvis ligger i Europa är välkomna så länge de uppfyller kriterierna. Världen är dock större än EU, också ett utvidgat EU. Därför blir nästa valperiods stora uppgift att konkretisera och verkställa grannstrategin och formulera hur vi konkret skall öka samarbetet med våra grannar i öster och i söder, i Medelhavsprocessen och med de länder som kanske en dag kan bli medlemmar och länder som kanske inte vill bli medlemmar. Vi måste hitta såväl gemensamma som bilaterala lösningar . Människorna i Moldavien, Albanien, Georgien, Ukraina, de förtryckta i Vitryssland, alla sätter de stora förhoppningar till EU. De vill att vi skall kunna ge dem ett svar om en bättre framtid. Därför måste vi formulera strategier för hur vi skall samarbeta med dessa länder. Det blir en prioriterad uppgift. Herr talman, Ni kan vara säker på att ELDR-gruppen kommer att vara pådrivande i detta arbete. Slutligen vill jag för min personliga del, men också från ELDR-gruppen, rikta ett stort tack till Elmar Brok för det arbete han har bedrivit i utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik. Han är inte här, men jag vill att mitt tack tas till protokollet. Han har betytt väldigt mycket för det arbete som har gjorts i utskottet och för att vi står där vi står idag."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-114lpv:unclassifiedMetadata"Malmström (ELDR )."
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-115lpv:translated text"Κύριε Πρόεδρε, οι συζητήσεις των ημερών έχουν ένα μάλλον γιορταστικό χαρακτήρα. Θα ήθελα όμως να σημειώσω ότι για μας η διεύρυνση της Ενωμένης Ευρώπης, πέρα από την ιστορική, την πολιτική και την οικονομική σημασία, αποτελεί και μια μεγάλη πρόκληση για μια Ευρώπη χωρίς διαχωρισμούς και χωρίς αποκλεισμούς. Οι σημερινές οικονομικές και κοινωνικές επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δυστυχώς, διευρύνουν το κοινωνικό χάσμα, αντί να το γεφυρώνουν. Εάν δούμε λοιπόν ρεαλιστικά τα κενά και τα προβλήματα, θα έλεγα ότι είναι ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της να δει συγκεκριμένα πώς στηρίζονται οι νέες χώρες μέλη ώστε να προχωρήσει πραγματικά η σύγκλιση, και σε οικονομικό και σε κοινωνικό επίπεδο, και η διασφάλιση των δικαιωμάτων των πολιτών. Η διεύρυνση όμως συνεχίζεται. Η προοπτική ένταξης, τα επόμενα χρόνια, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ένωση είναι θετική στον βαθμό που αυτή δεν στηρίζεται απλώς στην ικανοποίηση κάποιων δεικτών, αλλά στην πραγματική βελτίωση της ζωής των πολιτών των χωρών αυτών. Σε ό,τι αφορά δε την Τουρκία, η διεύρυνση και η εδραίωση των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη χώρα αυτή πιστεύω ότι είναι θετική και για την ίδια τη χώρα και τον εκδημοκρατισμό της, αλλά και για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Μέσα σ'αυτά τα πλαίσια βλέπουμε και τη συμβολή της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύουμε ότι η Κύπρος μπορεί και πρέπει να αξιοποιηθεί ως γέφυρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ανατολική Μεσόγειο και ιδιαίτερα τη Μέση Ανατολή. Θα μπορούσαμε βεβαίως να διαδραματίσουμε αυτό το ρόλο πολύ πιο αποτελεσματικά εάν η ένταξή μας την 1η Μαΐου στην Ευρωπαϊκή Ένωση γινόταν με λυμένο το Κυπριακό. Δυστυχώς, τα δημοψηφίσματα, η έκφραση της βούλησης των πολιτών, δεν οδήγησαν σ'αυτό το αποτέλεσμα που όλοι επιθυμούμε. Θα πρέπει το αποτέλεσμα των δημοψηφισμάτων να το ερμηνεύσουμε σωστά. Κατά τη δική μας τουλάχιστον αντίληψη, το "όχι" της ελληνοκυπριακής κοινότητας στο δημοψήφισμα δεν απορρίπτει ούτε τη λύση για την επανένωση της Κύπρου, ούτε, αν θέλετε, το ίδιο το σχέδιο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Είναι έκφραση ανασφάλειας, είναι έκφραση ανησυχιών για τη λειτουργικότητα της λύσης και προς αυτή την κατεύθυνση θα θέλαμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να στρέψει την προσοχή του, συμβάλλοντας θετικά στη διαμόρφωση εκείνων των προϋποθέσεων που θα οδηγήσουν στην υποστήριξη από τη συντριπτική πλειοψηφία, και των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων, της επανένωσης του νησιού, στα πλαίσια μιας ομοσπονδίας."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-115lpv:unclassifiedMetadata"Μαύρου (GUE/NGL )."
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-116lpv:translated text"Mr President, I also want to thank the presidency, and Mr Roche in particular, for the way in which he has handled our dealings together. I also enjoyed it very much. I must say that sometimes I find it difficult to attack him because he is so nice and so it is difficult to say how much I disagree with the Irish presidency. I thank him very much and it was a pleasure for my Group too to work with the Irish presidency. I have very little time so I just want to concentrate on the question of Cyprus. We all share the sadness at the disappointing result of the referendum. I understand and I respect the response of the Greek Cypriots. I want to believe that they want a solution and that they are not happy with the status quo. But now it is time for them and for us to act. We have to act quickly and positively to ensure that agreement can still be reached this year. The Greek Cypriots should tell us their ideas to ensure that enlargement is completed and the rest of the European Union must assist and remind them that this business cannot remain unfinished. I have two small suggestions. The first is for the Commission and the Council. To say that EUR 289 million have been earmarked is quite good, but how much time elapses between earmarking and spending? I became very worried when I heard Commissioner Nielson talking about legal problems and complications. Could the Commission and the Council give us a timetable for committing this money and solving the European Union's formal problems with northern Cyprus? The Government of the Republic of Cyprus has a problem with the implementation of the law governing the European elections in Cyprus. In order to be able to vote, Greek Cypriots, Turkish Cypriots, Latin Maronites and Armenians have to be registered on the electoral roll for the European elections. Unfortunately, the Cypriot Parliament took a decision requiring all Cypriots to register themselves on the electoral roll. As a result of this procedure, only 503 out of an estimated 80 000 Turkish Cypriots are eligible to vote. This is too few. If the Cypriot Parliament decided to include on the electoral roll all persons who have either an ID card or a passport issued by the Republic of Cyprus, 40 000 Turkish Cypriots could vote. I have two requests to the Government of Cyprus. Firstly, people from both communities who are in possession of an ID card or a passport from the Republic of Cyprus should automatically be entitled to vote. Secondly, the Government of Cyprus should re-open the electoral roll over the next three weeks and make a public announcement in both communities and in both languages to ensure that those able to vote in the European elections do so."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-116lpv:unclassifiedMetadata"Frassoni (Verts/ALE )."
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-117lpv:translated text"Mijnheer de Voorzitter, toetreden tot de Europese Unie blijft spelen in de publieke en politieke verbeelding van Oost-Europa, ook na, of wellicht juist vanwege, de zojuist officieel afgesloten grote uitbreidingsronde. Ter illustratie het volgende verhaal. De president en de minister van economische zaken van één van de zogenoemde nieuwe buurstaten in het oosten bezoeken samen het orakel van Delfi. De minister ontvangt op zijn prangende vragen naar de trend van de macro-economische cijfers verrassend positieve antwoorden. Teleurstellend genoeg voor hem wordt eraan toegevoegd: "alleen niet gedurende uw ambtsperiode". Aangemoedigd door deze beloftes wil de president weten of zijn land misschien ook lid van de Europese Unie zal worden. "Jazeker", antwoordt het fameuze orakel, "alleen niet tijdens mijn ambtstijd". Commissaris Verheugen deed onlangs een uitspraak die een opvallende gelijkenis vertoont met de laatste orakelspreuk. Hij stelde onomwonden dat voor een tamelijk lange tijd de westgrens van de vroegere Sovjet-Unie met uitzondering van de Baltische staten de oostgrens van de Europese Unie zal zijn. Duidelijke taal, die de gekwetste Oekraïeners overigens het commentaar ontlokte dat een Turks-Marokkaanse kameel zich blijkbaar makkelijker door het oog van de naald van de Europese Commissie heen wringt, dan zo'n zogenoemde vreemde orthodoxe beschaving als de Oekraïense. Het zij ons gezegd. Ondertussen getuigen de positiekeuzes van Verheugen van realiteitszin. Dat wil zeggen op afzienbare termijn. Speculatie over bijvoorbeeld de EU-kansen van de Oekraïne op lange termijn hangt van meerdere factoren af. Denk aan de eventuele vervulling van Turkijes Europese aspiraties. Kun je dan nog met goed fatsoen de deur helemaal dichthouden voor Kiev? Anderzijds blijkt uit zeer recente uitspraken van het Oekraïense staatshoofd Leonid Koetsjma dat niet toetreding tot de Europese Unie, maar aansluiting bij de WTO en de NAVO momenteel Kievs internationale prioriteiten vormen, wellicht ter geruststelling van collega Elles. Hoe dit ook van zij, de Europese Unie staat na deze uitbreidingsronde voor een nieuw nabuurschapsbeleid, los van het vraagstuk van lidmaatschap van de Europese Unie. Aan de nieuwe oostgrens levert dat heel wat hoofdbrekens op, want de binnenlandse situatie in Wit-Rusland, de Oekraïne en Moldavië baart veel zorgen. Hoe de vorming van democratische rechtsstaten aldaar bevorderen? Concrete burenhulp ligt het meest voor de hand. Denk aan een asymetrische liberalisering van de onderlinge handel, een handreiking waaraan de Unie wel politieke voorwaarden moet stellen. Van niet te onderschatten belang zal ook de bijdrage zijn van de nieuwe lidstaten aan de vormgeving van de betrekkingen van de Unie met haar oostelijke buren. Zij zijn immers het meest betrokken. Op hen rekenen wij vandaag, zoals de hervormingsgezinde krachten in de samenleving van Wit-Rusland, de Oekraïne en Moldavië in de nabije toekomst op de Europese Unie moeten kunnen blijven rekenen."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-117lpv:unclassifiedMetadata"Belder (EDD )."
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-118lpv:translated text"Mijnheer de Voorzitter, het debat over het uitgebreide Europa en het nabuurschapsbeleid kan niet worden losgekoppeld van de existentiële kwestie van de grenzen van de Europese Unie. De uitbreiding die wij de afgelopen dagen hebben gevierd, is een goede zaak, maar zal zeker de eerste jaren inspanningen vergen, niet in de laatste plaats op financieel gebied. Het is daarom belangrijk dat er nu een rustpauze wordt ingelast met betrekking tot verdere uitbreidingen. Roemenië en Bulgarije hebben 2007 als streefdatum voor toetreding. Laat dat een streefdatum blijven en laten we niet tot uitbreiding overgaan als die landen er op dat moment niet klaar voor blijken te zijn. Hetzelfde geldt voor Kroatië. Wat Turkije betreft, moet duidelijk worden gesteld dat dit geen Europees land is en dat het hoe dan ook niet voldoet aan de criteria van Kopenhagen. Er is voor dit land wel een belangrijke rol weggelegd in het kader van het nabuurschapsbeleid van de Unie. Dit is de enige realistische optie. Dat betekent wellicht dat meer zal moeten worden geïnvesteerd in het nabuurschapsbeleid dan oorspronkelijk gepland. Na het referendum in Cyprus kan ik slechts betreuren dat de Commissie en de Raad zijn overgegaan tot een erkenning van de Turkse militaire bezetting van het noorden van het eiland. Overigens zou het interessant zijn te vernemen op welke rechtsgrond deze erkenning wordt gebaseerd. De financiële middelen die voor Noord-Cyprus bestemd waren, ingeval het referendum zou hebben geleid tot een hereniging van het eiland, zullen toch worden uitgekeerd, ondanks het feit dat de kiezers anders hebben beslist. Dit is een nieuwe uiting van het democratisch tekort in de Europese Unie, ondanks alle beloftes om Europa dichter bij de burger te brengen."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-118lpv:unclassifiedMetadata"Claeys (NI )."
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-118lpv:unclassifiedMetadata"de facto"
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-119lpv:translated text"Lugupeetud härra president, head kolleegid. Täna on mul suur au jagada teiega oma mõtteid Euroopa Liidu laienemise kontekstis. Vaatamata viimaste päevade pidulikkusele on neis mõtetes siiski rohkem probleemiasetusi kui ovatsioone. Esiteks, tulles just äsja liitunud riigist, ei näe ma endal olevat moraalset õigust öelda, kus on tulevase Euroopa Liidu piirid või millal peatub Euroopa Liidu edasine laienemine. Kuid sama moraalitu oleks jagada katteta lubadusi meie lähinaabritele nende võimalikust liitumisest olukorras, kus mõlemad osapooled ei ole selleks valmis. 40-aastane praktika suhetes Türgiga oleks halb eeskuju tänaste suhete kujundamisel Ukrainaga. Teiseks, tulles akadeemilisest ringkonnast, on mul tekkinud selge arusaam sellest, mis on teostatav ja mis mitte. Euroopa Liidu laienemise eeltingimuseks on süvitsiminek integratsioonis. Põhiseaduslik lepe võimaldab kaasata 10 uut liikmesriiki ühistegevusse ilma, et selle liidu aluspõhimõtted ja otsustetegemine saaksid kannatada. Kui põhiseadusliku leppe ratifitseerimine liikmesriikides ebaõnnestub, siis võime tõdeda, et ka edaspidine laienemine võib seiskuda. Kolmandaks, olen seda meelt, et kõik laienemised peavad tuginema teatud objektiivsetele kriteeriumidele. Kui laienemine on toimunud, siis tuleb liikmesriike kohelda võrdselt. Tööjõu vaba liikumise piiramine mõnede liikmesriikide poolt on täpselt sama alusetu kui tavapärasest karmimate sisetururegulatsioonide kehtestamine uutele liikmesriikidele. Kui Euroopa Liit aktsepteerib Küprose lõhestatust, siis miks peaks ta soostuma Venemaa vähemushuvide tõstatamisega Eestis ja Lätis. See ei ole ju loogiline. Neljandaks, ma tervitan Euroopa Liidu naabruspoliitikat, mis on piiritaguse stabiilsuse ja demokratiseerimise tagatiseks. Ma leian, et ESDP missiooni alustamine Bosnia ja Hertsegoviinas ning rahutagamisoperatsioonide käivitamine mujal maailmas on märk Euroopa Liidu kasvavast välispoliitilisest aktiivsusest ja liikmesriikide katsetest rääkida välisareenil ühel häälel. Samas ma ei mõista, kuidas riigid nagu Sudaan, Kongo ja Haiiti on prioriteetide loendis omandanud tähtsama koha kui lähinaabrid Moldova ja Gruusia. Aga see oli ju naabruspoliitika, mis pidi Euroopa Liitu ette valmistama uuteks laienemisteks. Nagu te võisite veenduda, head kolleegid, on lahendamist vajavaid küsimusi palju. Loodan siiralt, et laienenud Euroopa Liidus ei pea mitte keegi pettuma."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-119lpv:unclassifiedMetadata"Berg (PPE-DE )."
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-120lpv:translated text"Panie Przewodniczcy, Szanowni Deputowani, Europejczycy! Nadeszła długo oczekiwana chwila: Polska, a wraz z nią dziewięć państw i narodów, stała się członkiem Unii Europejskiej. Integracja Europy jest zdobyczą i nadzieją narodów, w tym także narodu polskiego, który w tym dziele odegrał znaczącą rolę. To przecież Polska zapoczątkowała proces transformacji ustrojowej w naszej części Europy, to rząd polski jako pierwszy wystapił z inicjatywą rozszerzenia Unii Europejskiej o państwa Europy Środkowo-Wschodniej. Mamy więc powody do dumy i satysfakcji. Data 1. maja 2004r. pozostanie symbolem zakończenia jałtańskiego ładu w Europie, ładu, który sztucznie dzielił nasz kontynent, stawiając jednych w pozycji uprzywilejowanej, innych skazując na spowolnienie tempa rozwoju gospodarczego. Miejmy nadzieję, że jest to już bezpowrotna przeszłość. Dziś, mając poczucie dobrze spełnionego obowiązku, powinniśmy z nadzieją patrzeć na przyszłość Europy, z wdzięcznością zwracając się do tych wszystkich, którzy zarówno w krajach "Piętnastki", jak i w krajach kandydackich z niezłomną wiarą dążyli do integracji i przekuwali ją w konkretne fakty i czyny. Kolejnym etapem na tej drodze będzie przyjęcie Traktatu Konstytucyjnego. Jest naszym oczekiwaniem i nadzieją, że nastąpi to jeszcze podczas obecnej Prezydencji Irlandzkiej. W dobie globalizaji i terroryzmu należy bowiem wzmacniać naszą europejską solidarność, współpracę i jedność, nasze europejskie bezpieczeństwo. Aby prace nad tym ważnym dokumentem mogły zakończyć się sukcesem, konieczna jest gotowość wszystkich państw do poszukiwania kompromisu. Zgadzam się ze słowami komisarza Guntera Verheugena, wielkiego przyjaciela Polski i Polaków, iż do zjednoczenia europejskiego trzeba odwagi, odwagi myślenia i odwagi kompromisu. Tej odwagi potrzeba także w myśleniu o przyszłości Unii Europejskiej, bowiem proces rozszerzenia nie zatrzyma sie na obecnym etapie. Będzie trwał nadal - aż do czasu, gdy kolejni nasi wspólni sąsiedzi na wschodzie i południu Europy dołączą do naszej wielkiej, silnej rodziny. Powinnismy utrzymywać z nimi jak najlepsze stosunki, czyniąc starania by we właściwej perspektywie byli do procesu integracji odpowiednio przygotowani. Nie wiem czy z woli wyborców w Polsce dane mi będzie jeszcze zasiadać w tej sali. Niech więc mi wolno będzie na koniec podziękować, także w imieniu innych obserwatorów, Panu Przewodniczącemu Patowi Coxowi i Parlamentowi Europejskiemu za to, że przez ostatni rok miałem honor reprezentować Polskę na arenie europejskiej. Jest bowiem ogromnym zaszczytem móc być nie tylko świadkiem, ale także aktywnym uczestnikiem wydarzeń, które na zawsze pozostaną w podręcznikach historii. Mając poczucie doniosłości tej chwili w dziejach Europy, z ufnościa i nadzieją patrzę w przyszłość wierząc w naszą wspólną odwagę i niezłomną wolę uczynienia świata lepszym."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-120lpv:unclassifiedMetadata"Gawłowski (PSE )."
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-121lpv:translated text"Io le auguro naturalmente, onorevole Gawlowski, di tornare a fare molti interventi in quest'Aula, ma sicuramente la prossima volta il Presidente di turno - che sarà un altro - sarà un po' più severo di me e la interromperà prima."@lt
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-121lpv:unclassifiedMetadata"Presidente."
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-122lpv:translated text"Mr President, as a representative from Cyprus, I will attempt to dispel a few myths. Firstly, the Greek Cypriots vote against peace and the reunification of the island in the recent referendum. They voted against a particular plan which would not have brought peace or reunification to the island. The plan legalises the Turkish invasion of Cyprus. The plan also stipulates that Turkish troops of occupation will remain in Cyprus forever and that Turkey - an invader of Cyprus - will be a guarantor of the independence of Cyprus. This means that a Member State of the European Union will be under the guardianship of Turkey. This is the main reason why Greek Cypriots did not vote for this plan. There is only one way that Cyprus can be reunified and peace restored: the Turkish troops of occupation must be withdrawn from Cyprus."@lt
Skipped 426,250 rows
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Oficialus pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Oficialus pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Oficialus pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Oficialus pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Oficialus pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Oficialus pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Oficialus pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Oficialus pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Oficialus pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Oficialus pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Oficialus pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Oficialus pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Oficialus pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Oficialus pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Oficialus pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Oficialus pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Oficialus pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Oficialus pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Oficialus pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Oficialus pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Oficialus pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Oficialus pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Oficialus pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Oficialus pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Oficialus pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Oficialus pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Oficialus pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Oficialus pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Oficialus pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Oficialus pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Oficialus pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Oficialus pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Oficialus pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Oficialus pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Oficialus pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Oficialus pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Oficialus pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Oficialus pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Oficialus pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Oficialus pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Oficialus pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Oficialus pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Oficialus pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Oficialus pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Oficialus pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Oficialus pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Oficialus pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Oficialus pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Oficialus pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Oficialus pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Oficialus pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Oficialus pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Oficialus pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Oficialus pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Oficialus pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Oficialus pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Oficialus pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Oficialus pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Oficialus pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Oficialus pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Oficialus pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Oficialus pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Oficialus pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Oficialus pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Oficialus pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Oficialus pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Oficialus pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Oficialus pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Oficialus pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Oficialus pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Oficialus pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Oficialus pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Oficialus pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Oficialus pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Oficialus pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Oficialus pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Oficialus pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Oficialus pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Oficialus pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Oficialus pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Oficialus pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Oficialus pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Oficialus pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Oficialus pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Oficialus pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Oficialus pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Oficialus pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Pasveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Pasveikinimo žodžiai"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Pasveikinimo žodžiai"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Pasveikinimo žodžiai"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Pasveikinimo žodžiai"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Pasveikinimo žodžiai"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Pasveikinimo žodžiai"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Pasveikinimo žodžiai"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Pasveikinimo žodžiai"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Pasveikinimo žodžiai"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Pasveikinimo žodžiai"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Pasveikinimo žodžiai"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Pasveikinimo žodžiai"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Pasveikinimo žodžiai"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Pasveikinimo žodžiai"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Pasveikinimo žodžiai"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Pasveikinimo žodžiai"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Pasveikinimo žodžiai"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Pasveikinimo žodžiai"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Pasveikinimo žodžiai"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Pasveikinimo žodžiai"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Pasveikinimo žodžiai"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Pasveikinimo žodžiai"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Pasveikinimo žodžiai"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Pasveikinimo žodžiai"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Pasveikinimo žodžiai"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Pasveikinimo žodžiai"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Pasveikinimo žodžiai"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Pasveikinimo žodžiai"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Pasveikinimo žodžiai"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Pasveikinimo žodžiai"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Pasveikinimo žodžiai"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Pasveikinimo žodžiai"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Pasveikinimo žodžiai"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Pasveikinimo žodžiai"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Pasveikinimo žodžiai"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Pasveikinimo žodžiai"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Pasveikinimo žodžiai"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Pasveikinimo žodžiai"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Pasveikinimo žodžiai"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Pasveikinimo žodžiai"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Pasveikinimo žodžiai"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Pasveikinimo žodžiai"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Pasveikinimo žodžiai"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Pasveikinimo žodžiai"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Pasveikinimo žodžiai"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Sveiki atvykę"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Sveiki atvykę"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Sveiki atvykę"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Sveiki atvykę"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Sveiki atvykę"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Sveiki atvykę"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Sveiki atvykę"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Sveiki atvykę"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Sveiki atvykę"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Sveiki atvykę"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Sveiki atvykę (Mozambiko Respublikos ir Afrikos Sąjungos prezidentas)"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Sveiki atvykę (Švedijos princesė Victoria)"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Sveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Sveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Sveikinimas"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Sveikinimo žodis"@lt
lp_eu:Welcomedcterms:Title"Sveikinimo žodis"@lt
lp_eu:Welcome to the Bulgarian and Romanian Observersdcterms:Title"Bulgarijos ir Rumunijos stebėtojų sutikimas"@lt
lp_eu:Welcome: Canadian delegationdcterms:Title"Oficialus pasveikinimas: Kanados delegacija"@lt
lp_eu:Welfare of laying hens (debate)dcterms:Title"Vištų dedeklių gerovė (diskusijos)"@lt
lp_eu:Welfare of laying hens (vote)dcterms:Title"Vištų dedeklių gerovė (balsavimas)"@lt
lp_eu:West Bank displacement and demolitions, including of EU-funded projects (debate)dcterms:Title"Vakarų Krante vykstantis žmonių perkėlimas ir griovimas, įskaitant ES finansuojamų projektų griovimą (diskusijos)"@lt
lp_eu:Whale hunting in Norway (debate)dcterms:Title"Banginių medžioklė Norvegijoje (diskusijos)"@lt
lp_eu:What is 'locally produced' food? (debate)dcterms:Title"Kas yra vietoje pagaminti maisto produktai? (diskusijos)"@lt
lp_eu:What is a 'social triple-A' rating? (debate)dcterms:Title"Ką reiškia "trijų A socialinis reitingas"? (diskusijos)"@lt
lp_eu:Wheeled agricultural or forestry tractors (A6-0130/2009 , Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (vote)dcterms:Title"Ratiniai žemės ūkio ar miškų ūkio traktoriai (A6-0130/2009 , Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (balsavimas)"@lt
lp_eu:Wheeled agricultural or forestry tractors: coupling device and reverse (codified version) (vote)dcterms:Title"Žemės ūkio ir miškų ūkio ratinių traktorių vilkties ir atbulinės eigos įtaisai (Kodifikuota redakcija) (balsavimas)"@lt
lp_eu:Wheeled vehicules (Amendment of Council Decision 2000/125/EC ('parallel agreement')) (A7-0194/2013 - Vital Moreira)dcterms:Title"Ratinės transporto priemonės (Sprendimo 2000/125/EB (Paralelus susitarimas) keitimas) (A7-0194/2013 - Vital Moreira)"@lt
lp_eu:Wheeled vehicules (Amendment of Council Decision 2000/125/EC ('parallel agreement')) (A7-0194/2013 - Vital Moreira) (vote)dcterms:Title"Ratinės transporto priemonės (Sprendimo 2000/125/EB (Paralelus susitarimas) keitimas) (A7-0194/2013 - Vital Moreira) (balsavimas)"@lt
lp_eu:Wheeled vehicules (Amendment of Decision 97/836/EC ('revised 1958 Agreement')) (A7-0192/2013 - Vital Moreira)dcterms:Title"Ratinės transporto priemonės (Sprendimo 97/836/EB (pataisytas 1958 m. susitarimas) keitimas) (A7-0192/2013 - Vital Moreira)"@lt
lp_eu:Wheeled vehicules (Amendment of Decision 97/836/EC ('revised 1958 Agreement')) (A7-0192/2013 - Vital Moreira) (vote)dcterms:Title"Ratinės transporto priemonės (Sprendimo 97/836/EB (pataisytas 1958 m. susitarimas) keitimas) (A7-0192/2013 - Vital Moreira) (balsavimas)"@lt
lp_eu:Wheels for passenger cars and their trailers (vote)dcterms:Title"Lengvųjų automobilių ratai ir jų priekabos (EEB ir JT projektas) (balsavimas)"@lt
lp_eu:White Paper on Nutrition, Overweight and Obesity-related health issues (A6-0256/2008 , Alessandro Foglietta) (vote)dcterms:Title"Baltoji knyga dėl Europos strategijos su mityba, antsvoriu ir nutukimu susijusioms sveikatos problemoms spręsti (A6-0256/2008 , Alessandro Foglietta) (balsavimas)"@lt
lp_eu:White Paper on Nutrition, Overweight and Obesity-related health issues (debate)dcterms:Title"Baltoji knyga dėl Europos strategijos su mityba, antsvoriu ir nutukimu susijusioms sveikatos problemoms spręsti (diskusijos)"@lt
lp_eu:White Paper on Sport (A6-0149/2008 , Manolis Mavrommatis) (vote)dcterms:Title"Baltoji knyga dėl sporto(A6-0149/2008 , Manolis Mavrommatis) (balsavimas)"@lt
lp_eu:White Paper on Sport (debate)dcterms:Title"Baltoji knyga dėl sporto (diskusijos)"@lt
lp_eu:White Paper on damages actions for breach of the EC antitrust rules (A6-0123/2009 , Klaus-Heiner Lehne) (vote)dcterms:Title"Baltoji knyga dėl ieškinių atlyginti žalą, patirtą dėl EB antimonopolinių taisyklių pažeidimo (A6-0123/2009 , Klaus-Heiner Lehne) (balsavimas)"@lt
lp_eu:White Paper on damages actions for breach of the EC antitrust rules (debate)dcterms:Title"Baltoji knyga dėl ieškinių atlyginti žalą, patirtą dėl EB antimonopolinių taisyklių pažeidimo (diskusijos)"@lt
lp_eu:Wholesale roaming markets (A8-0372/2016 - Miapetra Kumpula-Natri)dcterms:Title"Didmeninės tarptinklinio ryšio rinkos (A8-0372/2016 - Miapetra Kumpula-Natri)"@lt
lp_eu:Wholesale roaming markets (A8-0372/2016 - Miapetra Kumpula-Natri) (vote)dcterms:Title"Didmeninės tarptinklinio ryšio rinkos (A8-0372/2016 - Miapetra Kumpula-Natri) (balsavimas)"@lt
lp_eu:Wholesale roaming markets (continuation of debate)dcterms:Title"Didmeninės tarptinklinio ryšio rinkos (diskusijų tęsinys)"@lt
lp_eu:Wholesale roaming markets (debate)dcterms:Title"Didmeninės tarptinklinio ryšio rinkos (diskusijos)"@lt
lp_eu:Widening the eurozonedcterms:Title"Euro zonos plėtra"@lt
lp_eu:Wilderness in Europe (A6-0478/2008 , Gyula Hegyi) (vote)dcterms:Title"Laukinė gamta Europoje (A6-0478/2008 , Gyula Hegyi) (balsavimas)"@lt
lp_eu:Wilderness in Europe (short presentation)dcterms:Title"Laukinė gamta Europoje (trumpas pristatymas)"@lt
lp_eu:Withdrawal of the maternity leave directive (debate)dcterms:Title"Motinystės atostogų direktyvos panaikinimas (diskusijos)"@lt
lp_eu:Women and business leadership (A7-0210/2011 - Rodi Kratsa-Tsagaropoulou) (vote)dcterms:Title"Moterys ir vadovaujamosios pareigos verslo srityje (A7-0210/2011 - Rodi Kratsa-Tsagaropoulou) (balsavimas)"@lt
lp_eu:Women and business leadership (debate)dcterms:Title"Moterys ir vadovaujamosios pareigos verslo srityje (diskusijos)"@lt
lp_eu:Women and climate change (A7-0049/2012 - Nicole Kiil-Nielsen) (vote)dcterms:Title"Moterys ir klimato kaita (A7-0049/2012 - Nicole Kiil-Nielsen) (balsavimas)"@lt
lp_eu:Women and climate change (debate)dcterms:Title"Moterys ir klimato kaita (diskusijos)"@lt
lp_eu:Women and international trade (debate)dcterms:Title"Moterų perspektyvos tarptautinėje prekyboje (diskusijos)"@lt
lp_eu:Women and international trade (vote)dcterms:Title"Moterų perspektyvos tarptautinėje prekyboje (balsavimas)"@lt
lp_eu:Women and povertydcterms:Title"2 - Moterys ir skurdas"@lt
lp_eu:Women and poverty in the EUdcterms:Title"Moterys ir skurdas Europos Sąjungoje"@lt
lp_eu:Women and poverty in the EUdcterms:Title"Moterys ir skurdas Europos Sąjungoje"@lt
lp_eu:Women and poverty in the European Union (Rule 117)dcterms:Title"Moterų skurdas Europos Sąjungoje (Darbo tvarkos taisyklių 117 straipsnis)"@lt
lp_eu:Women and poverty in the European Union (Rule 118)dcterms:Title"Moterų skurdas Europos Sąjungoje (Darbo tvarkos taisyklių 118 straipsnis)"@lt
lp_eu:Women and science (A6-0165/2008 , Britta Thomsen) (vote)dcterms:Title"Moterys ir mokslas (A6-0165/2008 , Britta Thomsen) (balsavimas)"@lt
lp_eu:Women and science (debate)dcterms:Title"Moterys ir mokslas (diskusijos)"@lt
lp_eu:Women and their roles in rural areas (A8-0058/2017 - Marijana Petir, Maria Lidia Senra Rodríguez)dcterms:Title"Moterys ir jų vaidmuo kaimo vietovėse (A8-0058/2017 - Marijana Petir, Maria Lidia Senra Rodríguez)"@lt
lp_eu:Women and their roles in rural areas (A8-0058/2017 - Marijana Petir, Maria Lidia Senra Rodríguez) (vote)dcterms:Title"Moterys ir jų vaidmuo kaimo vietovėse (A8-0058/2017 - Marijana Petir, Maria Lidia Senra Rodríguez) (balsavimas)"@lt
lp_eu:Women and their roles in rural areas (short presentation)dcterms:Title"Moterys ir jų vaidmuo kaimo vietovėse (trumpas pristatymas)"@lt
lp_eu:Women domestic workers and carers in the EU (A8-0053/2016 - Kostadinka Kuneva)dcterms:Title"Namų ūkio darbuotojos ir priežiūros paslaugų teikėjos moterys ES (A8-0053/2016 - Kostadinka Kuneva)"@lt
lp_eu:Women domestic workers and carers in the EU (A8-0053/2016 - Kostadinka Kuneva)dcterms:Title"Namų ūkio darbuotojos ir priežiūros paslaugų teikėjos moterys ES (A8-0053/2016 - Kostadinka Kuneva)"@lt
lp_eu:Women domestic workers and carers in the EU (short presentation)dcterms:Title"Namų ūkio darbuotojos ir priežiūros paslaugų teikėjos moterys ES (trumpas pristatymas)"@lt
lp_eu:Women entrepreneurship in small and medium-sized enterprises (A7-0207/2011 - Marina Yannakoudakis) (vote)dcterms:Title"Moterų verslumas mažosiose ir vidutinėse įmonėse (A7-0207/2011 - Marina Yannakoudakis) (balsavimas)"@lt
lp_eu:Women entrepreneurship in small and medium-sized enterprises (short presentation)dcterms:Title"Moterų verslumas mažosiose ir vidutinėse įmonėse (trumpas pristatymas)"@lt
lp_eu:Women in Turkey (debate)dcterms:Title"Moterų vaidmuo socialiniame, ekonominiame ir politiniame Turkijos gyvenime (diskusijos)"@lt
lp_eu:Women in Turkey (vote)dcterms:Title"Moterų vaidmuo socialiniame, ekonominiame ir politiniame Turkijos gyvenime (balsavimas)"@lt
lp_eu:Women in armed conflicts and their role in post-conflict reconstruction (debate)dcterms:Title"Moterų padėtis ginkluotų konfliktų metu ir jų vaidmuo šalių, kuriose vyko konfliktai, atstatymo ir demokratiniuose procesuose (diskusijos)"@lt
lp_eu:Women in armed conflicts and their role in post-conflict reconstruction (vote)dcterms:Title"Moterų padėtis ginkluotų konfliktų metu ir jų vaidmuo šalių, kuriose vyko konfliktai, atstatymo ir demokratiniuose procesuose (balsavimas)"@lt
lp_eu:Women in international politics (debate)dcterms:Title"Moterys tarptautinėje politikoje (diskusijos)"@lt
lp_eu:Women in international politics (vote)dcterms:Title"Moterys tarptautinėje politikoje (balsavimas)"@lt
lp_eu:Women in political decision making (A7-0029/2012 - Sirpa Pietikäinen) (vote)dcterms:Title"Moterų dalyvavimas priimant politinius sprendimus. (A7-0029/2012 - Sirpa Pietikäinen) (balsavimas)"@lt
lp_eu:Women on company boards (debate)dcterms:Title"Moterys įmonių valdybose (diskusijos)"@lt
lp_eu:Women with disabilities (A7-0329/2013 - Angelika Werthmann)dcterms:Title"Neįgalios moterys (A7-0329/2013 - Angelika Werthmann)"@lt
lp_eu:Women with disabilities (A7-0329/2013 - Angelika Werthmann) (vote)dcterms:Title"Neįgalios moterys (A7-0329/2013 - Angelika Werthmann) (balsavimas)"@lt
lp_eu:Women's careers in science and university (A8-0235/2015 - Elissavet Vozemberg)dcterms:Title"Moterų karjera mokslo srityje ir universitetuose (A8-0235/2015 - Elissavet Vozemberg)"@lt
lp_eu:Women's careers in science and university (A8-0235/2015 - Elissavet Vozemberg) (vote)dcterms:Title"Moterų karjera mokslo srityje ir universitetuose (A8-0235/2015 - Elissavet Vozemberg) (balsavimas)"@lt
lp_eu:Women's careers in science and university (short presentation)dcterms:Title"Moterų karjera mokslo srityje ir universitetuose (trumpas pristatymas)"@lt
lp_eu:Women's immigration (debate)dcterms:Title"Moterų imigracija, moterų imigrančių vaidmuo ir padėtis ES (diskusijos)"@lt
lp_eu:Women's immigration (vote)dcterms:Title"Moterų imigracija, moterų imigrančių vaidmuo ir padėtis ES (balsavimas)"@lt
lp_eu:Women's networksdcterms:Title"Moterų veiklos tinklai: žuvininkystė, ūkininkavimas ir įvairinimas"@lt
lp_eu:Women's networks (vote)dcterms:Title"Moterų veiklos tinklai: žuvininkystė, ūkininkavimas ir įvairinimas (balsavimas)"@lt
lp_eu:Women's rights in Afghanistandcterms:Title"Moterų teisės Afganistane"@lt
lp_eu:Women's rights in Afghanistandcterms:Title"Moterų teisės Afganistane"@lt
lp_eu:Women's rights in Saudi Arabiadcterms:Title"Moterų teisės Saudo Arabijoje"@lt
lp_eu:Women's rights in Saudi Arabia (vote)dcterms:Title"Moterų teisės Saudo Arabijoje (balsavimas) 4-215 - Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos (RC-B6-0526/2007 )"@lt
lp_eu:Women's rights in the Balkan accession countries (A7-0136/2013 - Marije Cornelissen)dcterms:Title"Moterų teisės narystės siekiančiose Balkanų šalyse (A7-0136/2013 - Marije Cornelissen)"@lt
lp_eu:Women's rights in the Balkan accession countries (A7-0136/2013 - Marije Cornelissen) (vote)dcterms:Title"Moterų teisės narystės siekiančiose Balkanų šalyse (A7-0136/2013 - Marije Cornelissen) (balsavimas)"@lt
lp_eu:Women's rights in the Balkan accession countries (short presentation)dcterms:Title"Moterų teisės narystės siekiančiose Balkanų šalyse (trumpas pristatymas)"@lt
lp_eu:Women's situation in war (A7-0429/2011 - Norica Nicolai)dcterms:Title"Moterų padėtis karo sąlygomis (A7-0429/2011 - Norica Nicolai)"@lt
lp_eu:Women's working conditions in the service sector (short presentation)dcterms:Title"Moterų darbo sąlygos paslaugų sektoriuje (trumpas pristatymas)"@lt
lp_eu:Women’s rights in Poland (debate)dcterms:Title"Moterų teisės Lenkijoje (diskusijos)"@lt
lp_eu:Women’s situation in war (short presentation)dcterms:Title"Moterų padėtis karo sąlygomis (trumpas pristatymas)"@lt
lp_eu:Women’s working conditions in the service sector (A7-0246/2012 - Iratxe García Pérez) (vote)dcterms:Title"Moterų darbo sąlygos paslaugų sektoriuje (A7-0246/2012 - Iratxe García Pérez) (balsavimas)"@lt
lp_eu:Work of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly in 2004dcterms:Title"AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos darbo 2004 m."@lt
lp_eu:Work of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly in 2004dcterms:Title"AKR-ES jungtinės parlamentinės asamblėjos 2004 metų veikla"@lt
lp_eu:Work of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly in 2005 (debate)dcterms:Title"AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos darbas 2005 m. (diskusijos)"@lt
lp_eu:Work of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly in 2005 (vote)dcterms:Title"AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos darbas 2005 m. (balsavimas)"@lt
lp_eu:Work of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly in 2011 (A7-0328/2012 - Norbert Neuser) (vote)dcterms:Title"AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos veikla 2011 m. (A7-0328/2012 - Norbert Neuser) (balsavimas)"@lt
lp_eu:Work programme of the Netherlands presidencydcterms:Title"2 - Nyderlandų pirmininkavimo veiklos programa"@lt
lp_eu:Work programme of the Netherlands presidency (continuation)dcterms:Title"4 - Nyderlandų pirmininkavimo veiklos programa (tęsinys)"@lt
lp_eu:Workers' participation in companies with a European Statute (motion for resolution tabled): see Minutesdcterms:Title"Darbuotojų dalyvavimas bendrovėse, turinčiose Europos statusą (pateiktas pasiūlymas dėl rezoliucijos) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Working conditions and precarious employment (A8-0224/2017 - Neoklis Sylikiotis)dcterms:Title"Darbo sąlygos ir mažų garantijų darbas (A8-0224/2017 - Neoklis Sylikiotis)"@lt
lp_eu:Working conditions and precarious employment (A8-0224/2017 - Neoklis Sylikiotis) (vote)dcterms:Title"Darbo sąlygos ir mažų garantijų darbas (A8-0224/2017 - Neoklis Sylikiotis) (balsavimas)"@lt
lp_eu:Working conditions and precarious employment (short presentation)dcterms:Title"Darbo sąlygos ir mažų garantijų darbas (trumpas pristatymas)"@lt
lp_eu:Working conditions of mobile workers assigned to interoperable cross-border servicesdcterms:Title"Mobiliųjų darbuotojų, pasienio teritorijoje atliekančių su sąveika susijusius darbus, panaudojimo sąlygos"@lt
lp_eu:Working time in inland waterway transport (B8-0149/2014 )dcterms:Title"Europos baržų sąjungos (EBS), Europos laivavedžių organizacijos (ELO) ir Europos transporto darbuotojų federacijos (ETF) sudarytas Europos susitarimas dėl tam tikrų vežimo vidaus vandens keliais sektoriaus darbo laiko organizavimo aspektų (B8-0149/2014 )"@lt
lp_eu:Working time in inland waterway transport (B8-0149/2014 ) (vote)dcterms:Title"Europos baržų sąjungos (EBS), Europos laivavedžių organizacijos (ELO) ir Europos transporto darbuotojų federacijos (ETF) sudarytas Europos susitarimas dėl tam tikrų vežimo vidaus vandens keliais sektoriaus darbo laiko organizavimo aspektų (B8-0149/2014 ) (balsavimas)"@lt
lp_eu:World Aids Daydcterms:Title"Pasaulinė AIDS diena"@lt
lp_eu:World Bankdcterms:Title"Pasaulio bankas"@lt
lp_eu:World Bank energy strategy (debate)dcterms:Title"Pasaulio banko energetikos strategija (diskusija)"@lt
lp_eu:World Bank energy strategy (vote)dcterms:Title"Pasaulio banko energetikos strategija (balsavimas)"@lt
lp_eu:World Health Day (debate)dcterms:Title"Pasaulinė sveikatos diena (diskusijos)"@lt
lp_eu:World Health Day (vote)dcterms:Title"Pasaulinė sveikatos diena (balsavimas)"@lt
lp_eu:World Social Forum, World Economic Forumdcterms:Title"Pasaulio socialinis forumas, Pasaulio ekonomikos forumas"@lt
lp_eu:World day against the death penalty (B7-0541/2010 ) (vote)dcterms:Title"Pasaulinė kovos su mirties bausme diena (B7-0541/2010 ) (balsavimas)"@lt
lp_eu:World day against the death penalty (debate)dcterms:Title"Pasaulinė kovos su mirties bausme diena (diskusijos)"@lt
lp_eu:Worrying situation in the retention centres for immigrants, especially in the islands of Mayotte and Lampedusa (debate)dcterms:Title"Susirūpinimą kelianti padėtis imigrantų sulaikymo centruose, ypač Majotės ir Lampedūzos salose (diskusijos)"@lt
lp_eu:Written Statements (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Rašytiniai pareiškimai (116 Darbo tvarkos taisyklių straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written declaration (Rule 123(4)): see Minutesdcterms:Title"Rašytinis pareiškimas (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 4 dalis) (žr. protokola)"@lt
lp_eu:Written declaration (Rule 136): see Minutesdcterms:Title"Rašytinis pareiškimas (Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis) (žr. protokola)"@lt
lp_eu:Written declaration (Rule 136): see Minutesdcterms:Title"Rašytinis pareiškimas (Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis) (žr. protokola)"@lt
lp_eu:Written declaration (Rule 136): see Minutesdcterms:Title"Rašytinis pareiškimas (Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis) (žr. protokola)"@lt
lp_eu:Written declaration (Rule 136): see Minutesdcterms:Title"Rašytinis pareiškimas (Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis) (žr. protokola)"@lt
lp_eu:Written declaration (Rule 136): see Minutesdcterms:Title"Rašytinis pareiškimas (Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis) (žr. protokola)"@lt
lp_eu:Written declaration (submission): see Minutesdcterms:Title"Rašytinis pareiškimas (pateikimas) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written declarations (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"19 - Rašytiniai pareiškimai (116 straipsnis): žr. protokolą"@lt
lp_eu:Written declarations (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Deklaracijos raštu (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis): žr. protokolą"@lt
lp_eu:Written declarations (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Raštiški pareiškimai (116 straipsnis) – žr. protokolą"@lt
lp_eu:Written declarations (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Rašytiniai pareiškimai (116 Darbo tvarkos taisyklių straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written declarations (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Rašytiniai pareiškimai (116 Darbo tvarkos taisyklių straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written declarations (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Rašytiniai pareiškimai (116 Darbo tvarkos taisyklių straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written declarations (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Rašytiniai pareiškimai (116 Darbo tvarkos taisyklių straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written declarations (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Rašytiniai pareiškimai (116 Darbo tvarkos taisyklių straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written declarations (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Rašytiniai pareiškimai (116 Darbo tvarkos taisyklių straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written declarations (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Rašytiniai pareiškimai (116 Darbo tvarkos taisyklių straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written declarations (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Rašytiniai pareiškimai (116 Darbo tvarkos taisyklių straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written declarations (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Rašytiniai pareiškimai (116 Darbo tvarkos taisyklių straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written declarations (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Rašytiniai pareiškimai (116 Darbo tvarkos taisyklių straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written declarations (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Rašytiniai pareiškimai (116 Darbo tvarkos taisyklių straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written declarations (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Rašytiniai pareiškimai (116 Darbo tvarkos taisyklių straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written declarations (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Rašytiniai pareiškimai (116 Darbo tvarkos taisyklių straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written declarations (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Rašytiniai pareiškimai (116 Darbo tvarkos taisyklių straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written declarations (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Rašytiniai pareiškimai (116 Darbo tvarkos taisyklių straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written declarations (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Rašytiniai pareiškimai (116 straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written declarations (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Rašytiniai pareiškimai (116 straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written declarations (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Rašytiniai pareiškimai (116 straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written declarations (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Rašytiniai pareiškimai (116 straipsnis): žr. protokolą"@lt
lp_eu:Written declarations (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Rašytiniai pareiškimai (116 straipsnis): žr. protokolą"@lt
lp_eu:Written declarations (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Rašytiniai pareiškimai (116 straipsnis): žr. protokolą"@lt
lp_eu:Written declarations (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Rašytiniai pareiškimai (116 straipsnis): žr. protokolą"@lt
lp_eu:Written declarations (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Rašytiniai pareiškimai (116 straipsnis): žr. protokolą"@lt
lp_eu:Written declarations (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis) (žr. protokola)"@lt
lp_eu:Written declarations (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Rašytiniai pareiškimai (pagal Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnį): žr. protokolą"@lt
lp_eu:Written declarations (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis): žr. protokolą"@lt
lp_eu:Written declarations (Rule 123(4))dcterms:Title"Rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 4 dalis)"@lt
lp_eu:Written declarations (Rule 123(7)): see Minutesdcterms:Title"Rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 7 dalis) (žr. protokola)"@lt
lp_eu:Written declarations (Rule 136): see Minutesdcterms:Title"Déclarations écrites (article 136 du règlement) (žr. protokola)"@lt
lp_eu:Written declarations (Rule 136): see Minutesdcterms:Title"Rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis) (žr. protokola)"@lt
lp_eu:Written declarations (submission): see Minutesdcterms:Title"Rašytiniai pareiškimai (dépôt) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written declarations (submission): see Minutesdcterms:Title"Rašytiniai pareiškimai (gauti dokumentai) (žr. protokola)"@lt
lp_eu:Written declarations (submission): see Minutesdcterms:Title"Rašytiniai pareiškimai (gauti dokumentai) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written declarations (submission): see Minutesdcterms:Title"Rašytiniai pareiškimai (gauti dokumentai) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written declarations (submission): see Minutesdcterms:Title"Rašytiniai pareiškimai (gauti dokumentai) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written declarations (submission): see Minutesdcterms:Title"Rašytiniai pareiškimai (pateikimas) (žr. protokola)"@lt
lp_eu:Written declarations (tabling): see Minutesdcterms:Title"Raštiški pareiškimai (pateikimas): žr. Posėdžio protokolai"@lt
lp_eu:Written declarations (tabling): see Minutesdcterms:Title"Rašytiniai pareiškimai (gauti dokumentai) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written declarations (tabling): see Minutesdcterms:Title"Rašytiniai pareiškimai (gauti dokumentai): žr. protokolą"@lt
lp_eu:Written declarations (tabling): see Minutesdcterms:Title"Rašytiniaipareiškimai (gauti dokumentai) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written declarations (tabling): see Minutesdcterms:Title"Rašytinės deklaracijos (pateikimas): žr. protokolą"@lt
lp_eu:Written declarations entered in the register (Rule 123(3)): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 3 dalis) (žr. protokola)"@lt
lp_eu:Written declarations entered in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis) (žr. protokola)"@lt
lp_eu:Written declarations for entry in the register (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Raštiški pareiškimai, įtraukiami į žurnalą (116 taisyklė): žr. Protokolą"@lt
lp_eu:Written declarations for entry in the register (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Rašytiniai pareiškimai dėl įtraukimo į registrą (116 taisyklė): žr. Protokolą"@lt
lp_eu:Written declarations for entry in the register (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašomi rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis) – žr. protokolą"@lt
lp_eu:Written declarations for entry in the register (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti raštiški pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written declarations for entry in the register (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (116 straipsnis): žr. protokolą"@lt
lp_eu:Written declarations for entry in the register (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (116 straipsnis): žr. protokolą"@lt
lp_eu:Written declarations for entry in the register (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written declarations for entry in the register (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written declarations for entry in the register (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written declarations for entry in the register (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written declarations for entry in the register (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written declarations for entry in the register (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written declarations for entry in the register (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written declarations for entry in the register (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written declarations for entry in the register (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written declarations for entry in the register (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written declarations for entry in the register (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written declarations for entry in the register (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written declarations for entry in the register (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written declarations for entry in the register (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written declarations for entry in the register (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written declarations for entry in the register (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis) žr. protokolą"@lt
lp_eu:Written declarations for entry in the register (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Raštiški pareiškimai, įtraukti į registrą (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis): (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti raštiški pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis ) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti raštiški pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti raštiški pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti raštiški pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti raštiški pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai"@lt
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis) – žr. protokole"@lt
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123)dcterms:Title"Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis)"@lt
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis) (žr. protokola)"@lt
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis) (žr. protokola)"@lt
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis) (žr. protokola)"@lt
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis) (žr. protokola)"@lt
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis) (žr. protokola)"@lt
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis) (žr. protokola)"@lt
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis) (žr. protokola)"@lt
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis) (žr. protokola)"@lt
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis) (žr. protokola)"@lt
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis) (žr. protokola)"@lt
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis) (žr. protokola)"@lt
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis) (žr. protokola)"@lt
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis) (žr. protokola)"@lt
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis) (žr. protokola)"@lt
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis) (žr. protokola)"@lt
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis) (žr. protokola)"@lt
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis) (žr. protokola)"@lt
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis) (žr. protokola)"@lt
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis) (žr. protokola)"@lt
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis) (žr. protokola)"@lt
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis) (žr. protokola)"@lt
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis) (žr. protokola)"@lt
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis) (žr. protokola)"@lt
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis): žr. protokolą"@lt
lp_eu:Written statements (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Rašytiniai pareiškimai (116 Darbo tvarkos taisyklių straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written statements (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Rašytiniai pareiškimai (116 Darbo tvarkos taisyklių straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written statements (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Rašytiniai pareiškimai (116 Darbo tvarkos taisyklių straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written statements (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Rašytiniai pareiškimai (116 Darbo tvarkos taisyklių straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written statements (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Rašytiniai pareiškimai (116 Darbo tvarkos taisyklių straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written statements (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Rašytiniai pareiškimai (116 Darbo tvarkos taisyklių straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written statements (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Rašytiniai pareiškimai (116 Darbo tvarkos taisyklių straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written statements (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Rašytiniai pareiškimai (116 Darbo tvarkos taisyklių straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written statements (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Rašytiniai pareiškimai (116 Darbo tvarkos taisyklių straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written statements (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Rašytiniai pareiškimai (116 Darbo tvarkos taisyklių straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written statements (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Rašytiniai pareiškimai (116 Darbo tvarkos taisyklių straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written statements (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Rašytiniai pareiškimai (116 Darbo tvarkos taisyklių straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written statements (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Rašytiniai pareiškimai (116 straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written statements (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Rašytiniai pareiškimai (116 straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written statements (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Rašytiniai pareiškimai (116 straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written statements (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Rašytiniai pareiškimai (116 straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written statements (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Rašytiniai pareiškimai (116 straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written statements (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Rašytiniai pareiškimai (116 straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written statements (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Rašytiniai pareiškimai (116 straipsnis): žr. protokolą"@lt
lp_eu:Written statements (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Rašytiniai pareiškimai (116 straipsnis): žr. protokolą"@lt
lp_eu:Written statements (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Rašytiniai pareiškimai (116 straipsnis): žr. protokolą"@lt
lp_eu:Written statements (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Rašytiniai pareiškimai (116 straipsnis): žr. protokolą"@lt
lp_eu:Written statements (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Rašytiniai pareiškimai (116 straipsnis): žr. protokolą"@lt
lp_eu:Written statements (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Rašytiniai pareiškimai (116 straipsnis): žr. protokolą"@lt
lp_eu:Written statements (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Rašytiniai pareiškimai (116 straipsnis): žr. protokolą"@lt
lp_eu:Written statements (tabling): see Minutesdcterms:Title"Rašytiniai pareiškimai (gauti dokumentai) (žr. protokola)"@lt
lp_eu:Written statements (tabling): see Minutesdcterms:Title"Rašytiniai pareiškimai (gauti dokumentai) (žr. protokola)"@lt
lp_eu:Written statements (tabling): see Minutesdcterms:Title"Rašytiniai pareiškimai (gauti dokumentai) (žr. protokola)"@lt
lp_eu:Written statements and Oral Questions (tabling): see Minutesdcterms:Title"Rašytiniai pareiškimai ir žodiniai klausimai (gauti dokumentai) (žr. protokola)"@lt
lp_eu:Written statements and oral questions (tabling): see Minutesdcterms:Title"Rašytiniai pareiškimai ir žodiniai klausimai (gauti dokumentai) (žr. protokola)"@lt
lp_eu:Written statements and oral questions (tabling): see Minutesdcterms:Title"Rašytiniai pareiškimai ir žodiniai klausimai (gauti dokumentai) (žr. protokola)"@lt
lp_eu:Written statements for entry in the register (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written statements for entry in the register (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written statements for entry in the register (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written statements for entry in the register (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written statements for entry in the register (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written statements for entry in the register (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written statements for entry in the register (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Written statements for entry in the register (Rule 116): see Minutesdcterms:Title"Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis) (žr. protokolą)"@lt
lp_eu:Yemen: death penalty against juvenile offenders, notably the case of Muhammed Taher Thabet Samoumdcterms:Title"Jemenas. Mirties bausmė nepilnamečiams nusikaltėliams, ypač Muhammedo Tahero Thabeto Samoumo atvejis"@lt
lp_eu:Yemen: death penalty against juvenile offenders, notably the case of Muhammed Taher Thabet Samoum (B7-0135/2011 )dcterms:Title"Jemenas. Mirties bausmė nepilnamečiams nusikaltėliams, ypač Muhammedo Tahero Thabeto Samoumo atvejis (B7-0135/2011 )"@lt
lp_eu:Youth Employment Initiative (debate)dcterms:Title"Jaunimo užimtumo iniciatyva"@lt
lp_eu:Youth Guarantee and Youth Employment Initiative (debate)dcterms:Title"Jaunimo garantijų iniciatyva ir Jaunimo užimtumo iniciatyva (diskusijos)"@lt
lp_eu:Youth employment (RCB8-0027/2014 , B8-0027/2014 , B8-0030/2014 , B8-0051/2014 , B8-0052/2014 , B8-0053/2014 , B8-0055/2014 , B8-0058/2014 )dcterms:Title"Jaunimo užimtumas (RCB8-0027/2014 , B8-0027/2014 , B8-0030/2014 , B8-0051/2014 , B8-0052/2014 , B8-0053/2014 , B8-0055/2014 , B8-0058/2014 )"@lt
lp_eu:Youth employment (RCB8-0027/2014 , B8-0027/2014 , B8-0030/2014 , B8-0051/2014 , B8-0052/2014 , B8-0053/2014 , B8-0055/2014 , B8-0058/2014 ) (vote)dcterms:Title"Jaunimo užimtumas (RCB8-0027/2014 , B8-0027/2014 , B8-0030/2014 , B8-0051/2014 , B8-0052/2014 , B8-0053/2014 , B8-0055/2014 , B8-0058/2014 ) (balsavimas)"@lt
lp_eu:Youth employment (debate)dcterms:Title"Jaunimo užimtumas (diskusijos)"@lt
lp_eu:Youth employment (motions for resolutions tabled): see Minutesdcterms:Title"Jaunimo užimtumas (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokola)"@lt
lp_eu:Youth guarantee (B7-0007/2013 )dcterms:Title"Jaunimo garantijos (B7-0007/2013 )"@lt
lp_eu:Youth guarantee (B7-0007/2013 ) (vote)dcterms:Title"Jaunimo garantijos (B7-0007/2013 ) (balsavimas)"@lt
lp_eu:Youth guarantee (debate)dcterms:Title"Jaunimo garantijos (diskusijos)"@lt
lp_eu:Youth in Actiondcterms:Title"Programa „VEIKLUS JAUNIMAS“ (2007-2013)"@lt
lp_eu:Youth in Actiondcterms:Title"Programa „VEIKLUS JAUNIMAS“ (2007-2013)"@lt
lp_eu:Youth in Action programme (2007-2013) (A6-0274/2008 , Katerina Batzeli) (vote)dcterms:Title"Programa „Veiklus jaunimas“ (2007–2013 m.) (A6-0274/2008 , Katerina Batzeli) (balsavimas)"@lt
lp_eu:Youth on the Move: – a framework for improving Europe's education and training systems (A7-0169/2011 , Milan Zver) (vote)dcterms:Title"Judus jaunimas: Europos švietimo ir mokymo sistemų tobulinimo pagrindas (A7-0169/2011 , Milan Zver) (balsavimas)"@lt
lp_eu:Youth opportunities initiative (B7-0233/2012 ) (vote)dcterms:Title"Jaunimo galimybių iniciatyva (B7-0233/2012 ) (balsavimas)"@lt
lp_eu:Youth opportunities initiative (debate)dcterms:Title"Jaunimo galimybių iniciatyva (diskusijos)"@lt
lp_eu:Zambia, particularly the case of Hakainde Hichilemadcterms:Title"Zambija, visų pirma Hakainde Hichilemos atvejis"@lt
lp_eu:Zambia, particularly the case of Hakainde Hichilema (RC-B8-0361/2017 , B8-0361/2017 , B8-0363/2017 , B8-0365/2017 , B8-0366/2017 , B8-0368/2017 , B8-0372/2017 )dcterms:Title"Zambija, visų pirma Hakainde Hichilemos atvejis (RC-B8-0361/2017 , B8-0361/2017 , B8-0363/2017 , B8-0365/2017 , B8-0366/2017 , B8-0368/2017 , B8-0372/2017 )"@lt
lp_eu:Zero rating practice (debate)dcterms:Title"Nulinio tarifo praktika (diskusijos)"@lt
lp_eu:Zero tolerance for female genital mutilation (debate)dcterms:Title"Visiškas moters lytinių organų žalojimo netoleravimas (diskusijos)"@lt
lp_eu:Zero tolerance for female genital mutilation (debate)dcterms:Title"Visiškas nepakantumas moterų lyties organų žalojimui (diskusijos)"@lt
lp_eu:Zero tolerance regime for unauthorised GMOs and the economic consequences thereof (debate)dcterms:Title"Nepatvirtintų GMO netolerancijos režimas ir jo ekonominės pasekmės (svarstymas)"@lt
lp_eu:Zika virus outbreak (B8-0449/2016 )dcterms:Title"Zika viruso protrūkis (B8-0449/2016 )"@lt
lp_eu:Zika virus outbreak (B8-0449/2016 ) (vote)dcterms:Title"Zika viruso protrūkis (B8-0449/2016 ) (balsavimas)"@lt
lp_eu:Zika virus outbreak (debate)dcterms:Title"Zika viruso protrūkis (diskusijos)"@lt
lp_eu:Zika virus outbreak (motion for a resolution tabled): see Minutesdcterms:Title"Zikos viruso protrūkis (pateiktas pasiūlymas dėl rezoliucijos) (žr. protokola)"@lt
lp_eu:Zimbabwedcterms:Title"Zimbabvė"@lt
lp_eu:Zimbabwedcterms:Title"Zimbabvė"@lt
lp_eu:Zimbabwedcterms:Title"Zimbabvė"@lt
lp_eu:Zimbabwedcterms:Title