Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-07-04-Speech-2-652-7500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170704.37.2-652-7500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Dyrektywa o ochronie interesów finansowych UE pozwoli na wprowadzenie do unijnego prawa wspólnej definicji przestępstw na szkodę interesów finansowych Unii. Dyrektywa związana jest również z powołaniem Europejskiej Prokuratury. Jej zadania będą polegać m.in. na prowadzeniu postępowań przygotowawczych, wnoszeniu oskarżeń oraz doprowadzaniu do osądzenia sprawców przestępstw finansowych. Pomoże to w pokonaniu impasu między OLAFem a państwami członkowskimi, które nie zawsze stosują się do jego zaleceń. Trzeba jednak pamiętać, że obywatele mogą traktować Prokuraturę Europejską jako instytucję ingerującą w sprawy wewnętrzne państw członkowskich, a nie jako instytucję chroniącą interesy finansowe Unii. Polski rząd swój brak akceptacji dla tego projektu tłumaczy właśnie zagrożeniem dla niezależności polskiej prokuratury. Dlatego tak ważne jest wyjaśnienie, że celem powołania Europejskiej Prokuratury jest ochrona pieniędzy europejskich podatników wydawanych przez kraje członkowskie."@pl2
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph