Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-07-03-Speech-1-254-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170703.28.1-254-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Pane předsedající, já bych chtěl naše zraky obrátit k tématu, které si opravdu zasluhuje naši velkou pozornost, a to je otázka sucha. Mnohé členské státy a i jednotlivé regiony se dnes potýkají se suchem, které dosahuje katastrofálních rozměrů, a to, že Evropa vysychá, je nesporný fakt. Myslím si, že je důležité i v rámci České republiky, která je rovněž dotčena, zejména moravské regiony, hledat nové impulsy v hospodaření s vodou. My potřebujeme udržitelné hospodaření s vodou a potřebujeme se inspirovat v zahraničí, kde dochází už dnes k velmi hospodárnému využívání tohoto základního zdroje. Je nezbytné, abychom se chovali šetrně, jak každý sám osobně, tak samozřejmě i při tom nakládání, které je řekněme průmyslové, s vodou, ale zároveň bych chtěl, aby i naše politika soudržnosti obsahovala určitý impuls pro takto znevýhodněné regiony. Myslím si, že naši pomoc potřebují a tyto impulsy jsou nezbytně nutné."@cs1
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph