Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-07-03-Speech-1-219-000"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spoken text
"Kolejnym punktem porządku dnia jest sprawozdanie sporządzone przez Bernda Luckego w imieniu Komisji Gospodarczej i Monetarnej zatytułowane „W kierunku ogólnoeuropejskich ram dotyczących obligacji zabezpieczonychˮ () ()."@pl2
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170703.26.1-219-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph