Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-07-03-Speech-1-210-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170703.25.1-210-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Pane předsedající, tato zpráva reaguje na nárůst počtu různých forem zaměstnání v Evropské unii, které nazývá nejistými. V období mezi roky 2008–2016 narostl počet polovičních úvazků daleko rychleji než plných úvazků, a to o 11%. Zpráva definuje koncepty důstojné práce a nejistého zaměstnání a navrhuje právní rámec, který má zajistit pracovníkům přiměřenou ochranu. Musím říci, že nepodporuji zcela tuto zprávu, a to z důvodu jejího celkového vyznění. Flexibilní formu práce, včetně tzv. zkrácených úvazků, chápe a priori jako něco negativního. Naopak podporuji nutnost určité regulace nových forem práce a zásadně odmítám ideu, že jedinou důstojnou prací je zaměstnání na dobu neurčitou. To dnes již neplatí. Doba si žádá, aby existovala v této oblasti flexibilita, která je vhodná pro rodiče malých dětí, studenty či zaměstnance firem, které mají problémy a potřebují, aby zaměstnanci snížili úvazek. Proto tedy mám k této zprávě výhrady."@cs1
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph