Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-07-03-Speech-1-194-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170703.24.1-194-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Onze Europese burgers vragen terecht dat we meer doen om hun veiligheid te verzekeren. Daarom denk ik dat het nu duidelijk is dat we meer moeten samenwerken, niet alleen tussen landen, maar ook tussen de publieke en private sector. U weet dat de private sector een sector in volle expansie is, die elke dag belangrijker wordt. Meer dan 100 000 veiligheidsondernemingen zijn wereldwijd actief, met werkgelegenheid voor meer dan 3,5 miljoen burgers, waarvan 1,5 miljoen in Europa. En dat is goed. Maar het is duidelijk dat we behoefte hebben aan een discussie over het inzetten van deze firma's. Welke firma's mogen we inzetten, voor welke taken, binnen welk juridisch kader? Hoe kunnen we gezamenlijke opleidingen voorzien? Hoe kunnen we zorgen dat de gegevensuitwisseling vlotter loopt? Allemaal vragen die voor ons in de commissie duidelijk hebben gemaakt dat er dringend behoefte is aan een wettelijk kader. Eigenlijk vragen wij, mevrouw de commissaris, een richtlijn van de Commissie om de verschillen tussen de lidstaten te harmoniseren en met standaardregels waaraan de firma's moeten voldoen. Op die manier vragen we bijvoorbeeld dat er een open lijst komt van firma's waarop we als EU een beroep mogen doen. Dat wij heel goed beschrijven waaraan die moeten voldoen, aan welke standaardvereisten zij moeten voldoen. Want u weet dat als we firma’s inschakelen vanuit de Europese Unie, en deze schenden mensenrechten, dan schaadt ook dat ons imago en dat is net wat wij hier in de commissie willen voorkomen. Het verslag vraagt ook dat elk contract met de privésector gedetailleerde vereisten omvat omtrent – en dat zal voor u logisch klinken – het wapenbezit, wie er werkt, welke vergunningen er zijn en hoe wordt omgegaan met data-uitwisseling. Dat zijn dingen die we toch wel vragen van de firma's die we eventueel met taken belasten. Mevrouw Mogherini, ons verslag gaat heel erg ver in zeer concrete suggesties en vragen aan de Europese Commissie. Maar er is er een die mij bijzonder aan het hart ligt, namelijk dat u een groenboek zou opstellen. Ik weet het wel, vaak wordt gezegd, groenboeken, witboeken, zoveel boeken... Maar ik denk dat hier een groenboek aangewezen is. Dat wij een duidelijk overleg opstarten met alle actoren binnen het veiligheidsgegeven, zowel het publieke als het private, en dat we echt in overleg gaan. Ik denk ook dat dit snel moet gebeuren. Dit is wat de burgers van Europa verwachten. Als we dit hebben, mevrouw Mogherini, dan zullen wij beter in staat zijn om een goede controle uit te oefenen en tevens te zien waar er misbruiken optreden. Collega’s, jullie weten dat ik hier heel vaak intervenieer over defensie en in dit geval zou ik durven zeggen: . We weten dat er in Europa overal krimpende defensiebudgetten zijn, dat we het overal met minder defensiepersoneel moeten doen. En bovendien dat de taken die we vragen om onze veiligheid te respecteren en te waarborgen alsmaar meer specialisatie vereisen. Dus we weten dat als we die opdrachten blijvend willen aankunnen, we moeten gaan samenwerken met de privésector. We gaan de veiligheid van onze burgers kunnen vergroten. Dus vandaar ook dat ik hoop dat u dit verslag aangrijpt om te komen met die richtlijn en die standaarden. Dan is het ook duidelijk wat privébewakingsfirma’s mogen doen. ‘More defence for less money’. Want het mag wel duidelijk zijn: we gaan natuurlijk geen privébewakingsfirma’s inzetten om de taken van het leger over te nemen. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Maar we kunnen wel bij acties op het terrein privébewakingsfirma’s inschakelen om bepaalde niet-militaire taken uit te oefenen. Dan kunnen wij die ook heel goed controleren. Mevrouw Mogherini, ik zou heel graag willen dat we dit verslag ter harte nemen. Ik wil heel graag alle collega’s hartelijk danken. Wij hebben heel goed aan dit verslag gewerkt en ik hoop dat het morgen met een brede meerderheid zal worden goedgekeurd."@fr2
lpv:unclassifiedMetadata
"more defense for less money"2
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph