Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-07-03-Speech-1-121-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170703.20.1-121-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Pane předsedající, v roce 2015 bylo v 31 zemích Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru nahlášeno téměř 30 000 nově diagnostikovaných nákaz virem HIV. Současně se odhaduje, že v evropském regionu se u 120 000 osob rozvinula multirezistentní tuberkulóza, a všeobecně platí, že jednou z nejzávažnějších hrozeb pro veřejné zdraví je virová hepatitida. Tyto tři nákazy si vyžadují dlouhodobé a trvalé programy často zaměřené na více skupin obyvatelstva současně. Pokud by byly služby v oblasti prevence integrovány, bylo by možné dosahovat synergických účinků a úspor. Platnost současného akčního plánu EU v oblasti HIV/AIDS skončila na konci roku 2016. Rámcový akční plán ECDC pro boj s tuberkulózou v Evropské unii pochází z roku 2008 a je nutné jej aktualizovat. Na úrovni Evropské unie dodnes neexistuje žádný komplexní plán pro boj s hepatitidou typu C. Na neformální schůzce ministrů zdravotnictví Evropské unie v Bratislavě dne 4. října 2016 se členské státy dohodly, že podpoří vypracování rámce pro integrovanou politiku Evropské unie v oblasti HIV/AIDS, tuberkulózy a hepatitidy typu C. Tato politika by měla odpovídat zvláštní povaze epidemií v Evropské unii a sousedních zemích, aby došlo k posílení politické reakce na tyto nákazy. Komise ve svém sdělení nazvaném „Další kroky k udržitelné evropské budoucnosti” zdůraznila, že bude nadále usilovat o vymýcení HIV/AIDS a tuberkulózy a omezení výskytu hepatitidy do roku 2030. Ptali jsme se a ptáme se tedy nadále: Jaké konkrétní kroky plánuje Komise, aby splnila, co si předsevzala ve výše uvedeném sdělení, pokud jde o cíl udržitelného rozvoje 3 – „zajištění zdravého života a podporování dobrých životních podmínek pro všechny osoby každého věku“? Za druhé: jakým způsobem reaguje plán Komise na bratislavskou dohodu mezi ministry zdravotnictví EU ze 4. října ohledně vypracování rámce pro politiku v oblasti HIV/AIDS a hepatitidy typu C? A za třetí: jak hodlá Komise navýšit finanční prostředky na boj s tuberkulózou v rozvojových zemích EU formou poskytování finanční pomoci členským státům, které by měly částečně pokrýt vysoké náklady na léčbu tuberkulózy? Vážení zástupci Komise, po kolikáté zde už tuto věc řešíme? Upřímně, Vaše nečinnost v této věci začíná být neakceptovatelná. Již v roce 2015 jsem Vás vyzývala k vytvoření nové koncepce boje s těmito nemocemi pro léta 2014– 2020. Já sama jsem napsala několik písemných otázek na Komisi k tomuto tématu. A čeho jsme se dosud dočkali? Vůbec ničeho. Vždy jen vyhýbavých slov a slibů, které nebyly naplněny. A o až směšných odpovědích na mé písemné dotazy ani nemluvě. O řešení situace jsme žádali již trojici holandského, slovenského a maltského předsednictví. Teď nám již začíná předsednictví čtvrté a řešení nikde. Mezitím se situace ještě mnohem zhoršila a prošly nám i strategie, které před dvěma lety ještě běžely. Nejenom, že se nám zhoršuje situace vně Evropské unie, ale katastrofální situace začíná být např., co se týče HIV, i v její bezprostřední blízkosti. Výroční epidemiologické zprávy naší agentury ECDC o přeshraničních hrozbách nemocí jsou toho výmluvným důkazem. Už i členské státy pochopily, že nutně potřebujeme aktualizovanou rámcovou politiku boje EU s HIV, tuberkulózou a žloutenkou typu C na období 2016–2020, která by řešila specifický charakter epidemie nejenom v Evropské unii, ale především také v zemích Východního partnerství. Jenomže od neformální schůzky v Bratislavě z října 2016 uplynulo 8 měsíců! Kdy už konečně Komise pochopí, že boj s těmito třemi chorobami vyžaduje komplexní strategii, která se zaměří na různě se vzájemně překrývající skupiny obyvatelstva, i ty nejchudší? Navíc v první globální zdravotní strategii WHO proti virové hepatitidě (2016–2021), kterou přijalo Světové zdravotnické shromáždění v květnu 2016, se zdůrazňuje klíčová úloha všeobecné zdravotní péče a jejím cílem, který odpovídá cílům udržitelného rozvoje, je snížit do roku 2030 počet nových případů virové hepatitidy o 90 % a nakonec vymýtit virovou hepatitidu jako problém z hlediska veřejného zdraví. Pro Komisi bude vůbec velmi obtížné sledovat pokrok při dosahování cílů udržitelného rozvoje v případě virové hepatitidy, protože údaje o sledování této choroby v členských státech často chybí, nebo jsou nedostatečné. Přístup k boji s virovou hepatitidou na úrovni EU je stále nedůsledný a řeší se stát od státu. Reakce Komise bohužel žádná. My neplníme mezinárodní závazky, ptám se Vás, pane komisaři? Těmto nemocem se dá poměrně jednoduše předcházet, ovšem dojde-li k nim, řeší se již velmi složitě. Tím, že to neděláme, ztrácíme v následné léčbě jejich chronické fáze miliardy eur ze zdravotního a sociálního systému. A při řešení těchto epidemií je bezpodmínečně nutné spolupracovat na nadnárodní a interdisciplinární úrovni. A k tomu Vás chceme vyzvat."@cs1
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph