Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-07-03-Speech-1-110-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170703.19.1-110-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Pane předsedající, já chci pochválit tuto zprávu a pogratulovat paní Mizzi za předloženou zprávu. Jsem připraven ji podpořit. Považuji stejně jako většina mých předřečníků otázku normalizace v Evropě za velmi důležitou. Z mého pohledu to není žádná další zbytečná administrativa, protože tyto normy, jak jeden z kolegů zde připomněl, mají dobrovolný soukromoprávní charakter a jsou nezbytné při vytváření jednotného trhu. Chtěl bych tady vyzvat paní komisařku, aby opravdu Komise v této věci byla co nejvíce ambiciózní, aby se nám opravdu podařilo posilovat přijímání technických norem pro jednotlivé výrobky a tak jsme vytvářeli jednotný trh. Tedy tyto normy nejsou pro mě zbytečnou administrativou, ale naopak jsou něčím, čím postupně dotváříme jednotný trh a umožňujeme volný pohyb zboží a jeho faktické možnosti prodeje v kterékoliv části Evropské unie. Velmi vnímám také, že tato zpráva hovoří o digitálním trhu. Považuji za mimořádně důležité v době digitalizace posilovat interoperabilitu jednotlivých digitálních prostředků. Co je věc, která nebyla úplně vyřešena ve zprávě, je otázka subjektu, který má přijímat tyto normy, jestli zachovat současnou strukturu subjektů, které přijímají tyto normy, anebo zda uvažovat o novém evropském centru pro normalizaci tak, jak o něm uvažuje Evropská komise."@cs1
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph