Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-06-14-Speech-3-466-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170614.33.3-466-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Panie Przewodniczący! W tej debacie wracają ojcowie założyciele, powracamy do źródeł Europy, to jest całkowicie zasadne i ze względów aksjologicznych i zasad integracji. Ojcowie Europy mieli poczucie, że prawa człowieka, prawa rodziny, dobro wspólne, demokracja są na fundamencie kultury chrześcijańskiej. Ja w przeciwieństwie do pani poseł Sophia in t’ Veld doskonale rozumiem wpis Manfreda Webera, nie można rozumieć kultury europejskiej bez tożsamości chrześcijańskiej. Natomiast nie mogę zaakceptować traktowania religii, która dała siłę i żywotność cywilizacji europejskiej, ze wstydem bądź jej cenzurowania. Drugą kwestią jest obrona integralności rynku – to było bardzo silnie obecne w myśli ojców założycieli i dzisiaj wrogiem integralności rynku jest przede wszystkim protekcjonizm, i to często protekcjonizm państw bogatych reprezentowanych przez rządy, które zamykają rynki kosztem konkurencji i kosztem przyszłości gospodarki europejskiej."@pl2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph