Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-06-14-Speech-3-053-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170614.5.3-053-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"W ciągu ostatniego roku znacznie przybliżyliśmy się do tego, by Unia Europejska stała się istotnym narzędziem służącym zwiększaniu nakładów na badania nad technologiami obronnymi, jak również poprawie zdolności, którymi dysponują siły zbrojne państw członkowskich. Propozycje Komisji dotyczące Europejskiego Funduszu Obrony, jak również ustanowienie między innymi Military Planning and Conduct Capability (MPCC), które ma za zadanie planowanie i prowadzenie nieofensywnych misji o charakterze militarnym, są krokami w dobrym kierunku. Jednak, mimo że pewne działania są proponowane przez instytucje europejskie, konkretne i namacalne decyzje leżą w gestii państw członkowskich. Parlament Europejski wielokrotnie potwierdzał swoje poparcie dla wzmacniania współpracy obronnej i w zakresie bezpieczeństwa. Stanowił miejsce konstruktywnych dyskusji w tym zakresie. Jednak to państwa członkowskie muszą potwierdzić swoją gotowość do kolektywnego działania. Czas na konkretne działania. Plany są gotowe. Pomysły przeanalizowane. Myślę, że więcej wezwań do działania już nie potrzeba. Jedyne, czego brakuje, to wola polityczna. Mam nadzieję, że w końcu ta wola zostanie wyrażona jednoznacznie podczas najbliższego szczytu Rady Europejskiej."@pl2
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph