Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-06-13-Speech-2-006-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170613.2.2-006-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Următorul punct de pe ordinea de zi este dezbaterea comună privind: raportul lui Dario Tamburrano, în numele Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui cadru pentru etichetarea în ceea ce privește eficiența energetică și de abrogare a Directivei 2010/30/UE (– C8–0189/2015 –) () și întrebarea cu solicitare de răspuns oral referitoare la despăgubiri pentru etichetarea greșită a produselor energetice, adresată Comisiei de Martina Werner, în numele Grupului S&D, Dario Tamburrano, în numele Grupului EFDD, Michèle Rivasi, în numele Grupului Verts/ALE și Neoklis Sylikiotis, în numele Grupului GUE/NGL (– B8–0320/2017 )."@ro2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph