Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-06-12-Speech-1-059-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170612.14.1-059-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Panie Przewodniczący! Pani Sprawozdawczyni! Panie Komisarzu! Też bardzo dziękuję za dobre opracowanie i solidną pracę. Myślę, że buduje się na tej sali konsensus w sprawie potrzeby zwiększenia budżetu na program „Horyzont 2020ˮ, w sprawie zintegrowania go z innymi politykami unijnymi i wreszcie z tym najważniejszym, to znaczy z osiągnięciem wyższej niż dotychczas stopy sukcesu. Chcę zwrócić uwagę na jeden nieobecny w tej debacie element, to znaczy na potrzebę włączenia miast do realizacji programu. Bardziej miast niż regionów, w moim przekonaniu. Miasta są miejscami działania uniwersytetów, instytucji badawczych, wielkich firm. Są miejscami szczególnego zainteresowania na rzecz rozwoju i innowacji i myślę, że Komisja powinna przemyśleć znacznie intensywniejszy udział miast jako partnerów tego programu. To jest moja rekomendacja."@pl2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph