Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-05-17-Speech-3-594-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170517.33.3-594-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Panie Przewodniczący! Przede wszystkim chciałbym podziękować wszystkim mówcom, osobom występującym i w imieniu własnym, i w imieniu frakcji politycznych, za Państwa prezentacje i tak głosy poparcia dla tej umowy i tego sprawozdania, aczkolwiek rozumiem również wszystkie wyrażone tutaj wątpliwości. One są także zaprezentowane w samym sprawozdaniu. Tak jak mówiłem w swoim wystąpieniu, nie ma rozwiązań idealnych, trzeba nad nimi nadal pracować, aby dążyć do ideału. Chcę także podziękować Pani Komisarz za współpracę i ze mną, i z komisją, a także dyplomatom Unii Europejskiej, dyplomatom Korei i partnerom społecznym. Bowiem spotykaliśmy się z partnerami społecznymi. Zresztą organizowałem również konferencję tutaj, w Parlamencie Europejskim, gdzie mogły być zaprezentowane stanowiska, opinie wszystkich – i przedsiębiorców, i polityków, i partnerów społecznych. Bardzo sobie cenię tę rozmowę. Warto przy tej umowie powiedzieć jednak parę słów dotyczących w ogóle umów handlowych. Żyjemy w czasie, który ja nazywam globalizacją dobrobytu, w przeciwieństwie do globalizacji ubóstwa, które przez dziesiątki czy setki lat właściwie ogarniało Ziemię. Ta globalizacja dobrobytu charakteryzuje się wyrównywaniem rozwoju cywilizacyjnego na świecie, wyrównywaniem rozwoju między Północą a Południem świata. Jeśli mówię cywilizacyjnego, to mam na myśli nie tylko rozwoju ekonomicznego, gospodarczego, ale także społecznego, tego, który służy każdemu człowiekowi żyjącemu na świecie. Jednym z instrumentów – kto wie, czy nie najważniejszym – osiągania tych dobrych celów są umowy handlowe, umowy międzynarodowe. Powinniśmy iść nadal tą drogą."@pl2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph