Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-05-17-Speech-3-573-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170517.33.3-573-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Panie Przewodniczący! W dniu 1 lipca 2016 roku minęła piąta rocznica wejścia w życie umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Republiką Korei. Jest to pierwsza umowa o wolnym handlu nowej generacji zawarta przez Unię Europejską. Umowa, oprócz usuwania taryf, zawiera także zasady obejmujące eliminację barier pozataryfowych, dzięki czemu tworzy nowe możliwości dostępu do rynku, także w zakresie usług i inwestycji, oraz w takich obszarach jak własność intelektualna, zamówienia publiczne i polityka konkurencji. Bardzo ważną częścią umowy są również regulacje dotyczące zrównoważonego rozwoju. Z tych powodów umowa ta stała się wzorem dla wszystkich następnych umów o wolnym handlu. Nasza umowa z Koreą to nie tylko przełom pod względem jakości i zakresu traktatów międzynarodowych, ale też wymierne efekty gospodarcze dla obu stron. Przykładem może być fakt, iż między innymi dzięki temu porozumieniu deficyt handlowy z Koreą wynoszący –7,6 mld euro został przekształcony w nadwyżkę handlową wysokości +2,5 mld euro, natomiast europejski eksport do Korei wzrósł w tym czasie o około 50%. W efekcie wymiana handlowa pomiędzy partnerami w ubiegłym roku pobiła rekord, osiągając prawie 90 mld euro. Korea stała się ósmym partnerem handlowym Unii Europejskiej, a Unia trzecim partnerem Korei. Podobne sukcesy widoczne są także w aspekcie wzrostu handlu usługami – odnotowaliśmy wzrost o 11% – czy poziomu bezpośrednich inwestycji zagranicznych – wzrost koreańskich inwestycji o 35%. Unia Europejska stała się drugim po USA terenem bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla Korei, państwa Unii natomiast pod względem wartości skumulowanych inwestycji bezpośrednich są pierwszym inwestorem w Korei. Za tymi przykładowymi liczbami kryją się jednak nie tylko inwestycje, ale przede wszystkim nowe miejsca pracy, co oznacza wzrost dobrobytu obywateli obu stron. To są fakty, które trudno podważać. Oczywiście w życiu nic nie jest idealne, zwłaszcza na 100%, dlatego zawarte umowy co jakiś czas trzeba analizować i ewentualnie korygować. Podobnie będzie i w tym przypadku. W związku z tym w przygotowanym przeze mnie sprawozdaniu znalazły się zapisy mówiące o korzyściach i dobrych efektach, ale i informacje o potrzebie rozwiązania kilku istotnych problemów. Dla Unii są to między innymi klauzule bezpośredniego transportu oraz kwestie naprawiania towarów wyeksportowanych. Dla Korei natomiast to rozdział dotyczący inwestycji. Chcielibyśmy rozmawiać również o sprawach z zakresu barier pozataryfowych, barier sanitarnych i fitosanitarnych, ochrony środowiska, ochrony własności intelektualnej czy wdrażania w życie przez Koreę konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy – to, przyznam, jest duży problem. Co równie ważne, w końcowym dokumencie zawarte zostały także zapisy dotyczące konieczności promowania umowy wśród małych i średnich przedsiębiorstw po to, aby korzystały z umowy w znacznie większym zakresie niż dotychczas. Podsumowując, szczególnie dzisiaj, kiedy hasła protekcjonistyczne stają się coraz popularniejsze, warto mówić o korzyściach, jakie niesie za sobą międzynarodowa współpraca w zakresie handlu i inwestycji. Dobitnie dowodzi tego m.in. umowa o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Korei. Jej efektami są znakomite, daleko lepsze niż wcześniej przewidywane dla obu stron wyniki."@pl2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph