Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-03-01-Speech-1-180-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170301.19.1-180-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Vážená pani komisárka, pomerne často sa na Slovensku stretávam s ľuďmi, ktorých by možno dnešná debata o rodovom znevýhodnení nezaujala, no napriek tomu sa ich bytostne, prakticky dotýka. Ide o ľudí v povolaniach, ktoré sú podľa mňa jedny z najnáročnejších. Ide o zdravotné sestry, učiteľky, profesionálne i neprofesionálne opatrovateľky. Nemyslím si, že je našou úlohou hodnotiť, ako a prečo sa pre svoje povolanie rozhodli, no ak môžem na tomto krátkom priestore niečo spomenúť, dovoľte mi osobnú skúsenosť. Poznám veľa príbehov, kedy až vlastná skúsenosť ukázala otcom rodín, mužom, že usilovať o lepšie finančné podmienky, dostupnú a kvalitnú starostlivosť o deti, seniorov a zdravotne znevýhodnených je tou najlepšou investíciou do spokojnej spoločnosti v budúcnosti. Budem rada, ak téma rodovej nerovnosti pri platoch nezostane len „ženskou témou“. Potrebujeme otcov, manželov, partnerov, poslancov a mužov politikov, ktorí zabojujú tiež za lepšie podmienky spolu s nami."@sk2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph