Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-02-14-Speech-2-116-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170214.3.2-116-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Unia, która może zdobyć większe poparcie wyborców to Unia bardziej socjalna, bezpieczna oraz nastawiona na poprawę warunków życia swoich obywateli. Unia bardziej socjalna to Unia o wysokich i zmodernizowanych standardach socjalnych, wspierająca równy dostęp do rynku pracy, włączenie społeczne i prawa pracowników. Aby sprostać tym wyzwaniom, potrzebujemy nowego paktu społecznego zorientowanego na wsparcie społecznej gospodarki rynkowej, niwelację nierówności społecznych oraz przestrzeganie praw podstawowych, w tym prawa do swobody przemieszczania się. Musimy bardziej wspierać reformy społeczne za pomocą funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Regulacje prawa pracy i systemy ubezpieczeń społecznych powinny być dostosowane do współczesnych realiów, tak aby zapewnić odpowiednie warunki pracy oraz ochronę socjalną pracownikom na każdym szczeblu. Unia bezpieczna to Unia zjednoczona w walce z terroryzmem i radykalizmem. Niezbędna jest systematyczna i kompleksowa wymiana informacji pomiędzy służbami zajmującymi się zwalczaniem terroryzmu w poszczególnych państwach i agencjami wywiadowczymi. Potrzebujemy także bardziej efektywnej polityki azylowej i migracyjnej w celu zapewnienia większej kontroli i ograniczenia napływu migrantów do Unii Europejskiej."@pl2
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph