Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-01-18-Speech-3-245-001"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170118.22.3-245-001"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Jako członek Komisji Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego zgadzam się, że w Unii Europejskiej musimy stworzyć znacznie lepsze warunki dla rozwoju transportu multimodalnego. Obecnie w transporcie zdecydowanie dominuje transport drogowy, co powoduje wzrost zatorów na drogach i pogarsza stan środowiska. Radykalna zmiana tej sytuacji wymaga zwiększenia środków na rozwój kolei i transportu wodnego. Powinniśmy dążyć w Unii do tego, by w 2030 r. 30 procent transportu drogowego na większe odległości przenieść na transport kolejowy lub wodny. Określenie takich celów wymaga jednak stopniowej zmiany priorytetów inwestycyjnych. Mam nadzieję, że zostaną one uwzględnione w następnej perspektywie finansowej 2021–2027, nad którą obecnie pracujemy."@pl2
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph