Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-01-18-Speech-3-123-000"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spoken text
"Pani Przewodnicząca! Ja zgadzam się z oceną, że decyzje podejmowane przez Radę Europejską nie są na miarę wyzwań, przed którymi stoi Europa i Unia. Ciągle czekamy na nowe idee, co miesiąc z nadzieją. Niestety, nowych idei nie ma. To jest polityka małych kroków, choć czasami są to kroki w dobrym kierunku. Na przykład ostatnio Rada Europejska wezwała do szybkich działań w odpowiedzi na konkluzje Rady z dnia 6 grudnia ubiegłego roku, kiedy przyjęto program pogłębiania współpracy między NATO i Unią Europejską i zapisano w nim poparcie dla utworzenia w Finlandii Europejskiego Centrum Zwalczania Zagrożeń Hybrydowych. Wzmocnienie współpracy w tej dziedzinie, kształcenie ekspertów, badań naukowych w dziedzinie obrony przed cyberatakami jest krokiem jak najbardziej słusznym, ale jak często to bywa w przypadku Unii Europejskiej – spóźnionym. Wzmocnienie potencjału państw Unii w zakresie obrony przed zagrożeniami hybrydowymi i współpraca w tym zakresie z NATO nie tylko zwiększy nasze bezpieczeństwo, ale także bezpieczeństwo państw europejskiego sąsiedztwa, wobec których Unia ma zobowiązania i których stabilność ma dla nas podstawowe znaczenie."@pl2
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170118.15.3-123-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph