Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-10-26-Speech-3-389-250"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161026.21.3-389-250"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"V súvislosti so spomalením celosvetového hospodárstva môžeme i v EÚ očakávať menší nárast HDP. Spomalenie hospodárskeho rastu je spôsobené zhoršujúcim sa medzinárodným prostredím a nevykonaním udržateľných reforiem, ako i rozdielmi v hospodárskych a sociálnych výsledkoch v rôznych častiach EÚ. Vysoká miera nezamestnaných, najmä mladých, je pretrvávajúcim problémom a svedčí o neschopnosti niektorých členských štátov vytvárať stabilné pracovné miesta, preto sú potrebné ďalšie opatrenia, aby sa trh práce stal inkluzívnejším. Pozitívne hodnotím, že správa poukazuje na fakt, že v rozmedzí rokov 2008 – 2014 vzrástol počet ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením o 4,2 milióna. Boj proti chudobe a sociálnej exklúzii musí byť jednou z priorít všetkých členských štátov, pretože majú zásadný vplyv na trvalý hospodársky rast. Navyše si treba uvedomiť, že boj proti dlhodobej nezamestnanosti nie je jednoduchý, pretože títo ľudia poväčšine stratili pracovné návyky a ich integrácia do pracovného trhu je sťažená. Preto treba prijať účinné opatrenia, ktoré budú mať za cieľ obnovenie pracovných návykov, prípadne rekvalifikáciu."@sk2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph