Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-10-26-Speech-3-385-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161026.21.3-385-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Ovo izvješće na vlastitu inicijativu analizira Europski semestar u sklopu godišnjeg ciklusa Europske unije vezano uz politiku ekonomskog vođenja i nadzora. Naime, u prvoj četvrtini godine Komisija počinje detaljnu analizu proračunskih planova individualnih država članica, uključujući analizu makroekonomskih i strukturnih reformi. Na toj analizi Komisija bazira publikaciju Specifičnih preporuka za svaku državu članicu ponaosob – u svibnju svake godine. Izvješće je odgovor Parlamenta na Komisijinu publikaciju. Glasovala sam protiv jer smatram da je fokus izvješća otišao u potpuno krivome smjeru – umjesto da se bazirao na važnost provođenja strukturnih reformi u individualnim državama članicama Unije, izvješće je identificiralo slabu javnu potražnju te pogoršano međunarodno okruženje kao ključne izazove s kojima se Europa suočava na putu ka ekonomskom oporavku."@hr1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Croatian.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph