Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-10-26-Speech-3-380-687"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161026.21.3-380-687"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Vítam snahu Európskej komisie smerovať prebytky verejných financií do veľkých investičných a infraštruktúrnych projektov. Vytvárame tiež ďalšie možnosti na získavanie prostriedkov pre malé a stredné podniky. Stále však nie sme schopní vytvoriť dostatok nových pracovných miest, najmä pre mladých ľudí. Aby sme zlepšili fungovanie hospodárstva Európskej únie a zlepšili kvalitu života našich občanov a uľahčili rozvoj firiem, musíme aj kontinuálne odbúravať bariéry, ktoré stále existujú na našom vnútornom trhu."@sk2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph