Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-10-26-Speech-3-380-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161026.21.3-380-500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Správa hodnotiaca hospodársku situáciu v EÚ naznačuje, že európske ekonomiky stále čelia mnohým výzvam. Nezamestnanosť zostáva naprieč Európou jedným z hlavných problémov. Celkový stav ekonomík EÚ je poznačený zhoršujúcim sa medzinárodným prostredím, nevykonávaním udržateľných reforiem, ale aj rozdielmi v hospodárskych a sociálnych výsledkoch v rôznych častiach Únie. Návrh správy som podporila, ale chcela by som zdôrazniť, že ma znepokojuje dlhodobá nezamestnanosť najmä mladých ľudí. Členské štáty by preto mali vyvinúť väčšie úsilie v stimulovaní dlhodobo udržateľného rastu a tvorby kvalitných pracovných miest. V mnohých krajinách sú vlády vystavené kumulatívnemu nedostatku investícií, no napriek tomu boli operačné programy politiky súdržnosti pre súčasné obdobie prijaté neskoro. Politika súdržnosti prostredníctvom štrukturálnych a investičných fondov je stále jedným z najväčších zdrojov investícií, ktoré podporujú sociálnu, ekonomickú a územnú súdržnosť Únie. Preto by sa mala vykonávať prioritne a v koordinácii s podobnými iniciatívami, ako je Európsky fond pre strategické investície. Kombinácia týchto fondov predstavuje pre regióny príležitosť, ako využiť verejné a súkromné zdroje zároveň. Politika súdržnosti je legitímnym nástrojom, ktorý je historicky zakotvený v zmluvách ako kľúčový nástroj solidarity, a preto je aj do budúcna potrebné, aby sa zachoval jej pôvodný význam v znižovaní rozdielov medzi regiónmi."@sk2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph