Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-10-26-Speech-3-371-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161026.21.3-371-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Tak ako minulý rok aj tento rok sprevádzajú správu o pokroku Európskeho semestra pre koordináciu hospodárskych politík rôzne problémy, či už s flexibilitou pracovných trhov, nastavením miezd na základe produktivity, prípadne oslabovanie ochrany práce a pracovníkov prostredníctvom štrukturálnych reform niektorých členských štátov. Európska únia a členské štáty sa musia usilovať o lepšiu implementáciu zmodernizovaného ekonomického mixu, ktorý sa zameriava na navýšenie investícií spojených s programom EU 2020, ktorý zahŕňa kvalitné zamestnávanie, vzdelanie a inovácie."@sk2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph