Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-10-26-Speech-3-367-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161026.21.3-367-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Głosowałem przeciw sprawozdaniu dotyczącemu europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacji priorytetów na rok 2016, ponieważ uważam, że sprawozdanie to powinno koncentrować się na innych aspektach UE. Moim zdaniem sprawozdanie powinno bardziej skupić się na roli państw członkowskich przeprowadzających reformy strukturalne niż na poprawie nastrojów społecznych, która jest stawiana jako cel odbudowy gospodarczej UE. Ponadto sprawozdanie wzywa do ukończenia unii bankowej i dostosowania terytorialnego projektów Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych. Z powyższych powodów głosowałem przeciw."@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph