Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-10-26-Speech-3-364-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161026.21.3-364-500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Poročilo o izvajanju prednostnih nalog Evropskega semestra sem podprl, ker se Evropa še vedno sooča z velikim naložbenim primanjkljajem in je zato treba povečati notranje povpraševanje in odpraviti makroekonomska neravnotežja. Negotovost in s tem zmanjšanje naložb se je povečala zaradi političnih dogodkov, kot so izid referenduma v Združenem kraljestvu, odnosi z Rusijo in negotovosti pri razvoju gospodarstva na svetovni ravni. Velik delež k nizki inflaciji je tako prispevala nizka cena nafte in počasna gospodarska rast v začetku leta 2016. Zato je treba povečevati naložbe, ki imajo pomembno funkcijo pri ustvarjanju delovnih mest. Evropska unija pa se sooča z 10,5 milijona dolgotrajno brezposelnih, ki jim je potrebno poiskati delovna mesta."@sl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph