Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-10-04-Speech-2-327-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161004.23.2-327-500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Cooperarea în domeniul judiciar este unul dintre capitolele în care statele membre mai au mult de lucru în vederea armonizării reglementărilor și practicilor. Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede respectarea principiului recunoașterii reciproce a hotărârilor judecătorești și a deciziilor judiciare, prin încrederea reciprocă în sistemele judiciare penale ale statelor membre. Acest principiu acoperă și asistența judiciară provizorie pentru persoanele suspectate sau acuzate că sunt private de libertate și asistență judiciară în cadrul procedurilor aferente mandatului european de arestare. În practică, sistemele naționale diferă, ceea ce afectează respectarea dreptului la consiliere și asistență judiciară gratuită, mai ales în cazul persoanelor care nu dispun de resursele financiare necesare. De aceea, propunerea Comisiei de a reglementa acest domeniu este un pas important, dar nu suficient, în direcția asigurării unui nivel minimal în toate statele membre. Acesta se rezumă la persoanele suspectate sau inculpate în cadrul procedurilor penale care sunt private de libertate și la persoanele căutate care fac obiectul mandatului european de arestare. Diferența între onorariile avocaților din diversele state membre, calitatea serviciilor juridice din oficiu și lipsa reglementării preferinței persoanei suspecte sau inculpate sunt subiecte care trebuie acoperite de directiva Comisiei. Susțin adoptarea acestui raport."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph