Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-10-04-Speech-2-301-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161004.23.2-301-500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Balsavau už šį pranešimą, kuriame nagrinėjamos laikinosios teisinės pagalbos įtariamiesiems ar kaltinamiesiems, kurių laisvė atimta, ir teisinės pagalbos priemonės, vykstant Europos arešto orderio vykdymo procedūroms. Teisė į teisinę pagalbą – nelengvas klausimas ir tai galbūt paaiškina, kodėl Komisijai prireikė palyginti daug laiko, kad ji pateiktų dabartinę priemonę. Tačiau tai neturėtų trukdyti naujos kadencijos Europos Parlamentui pradėti svarstyti pasiūlymą dėl direktyvos pirmumo tvarka. Skirtingai aiškinant teisę į teisingą bylos nagrinėjimą, įskaitant teisę gauti teisinę pagalbą, kuri pripažinta Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnyje ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnyje, atsiranda kliūčių, siekiant vykdyti teisingą ir veiksmingą teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose. Todėl reikia kiek įmanoma greičiau priimti likusias veiksmų plano priemones, visų pirma direktyvos dėl teisinės pagalbos projektą. Komisijos pasiūlymas yra palankiai vertinamas žingsnis, užtikrinant būtiniausią teisinės pagalbos lygį visose valstybėse narėse. Tačiau šiame pasiūlyme apsiribojama įtariamųjų ar kaltinamųjų baudžiamosiose bylose teise gauti laikinąją teisinę pagalbą, kai iš jų atimama laisvė, ir prašomų išduoti asmenų, kuriems taikoma Europos arešto orderio procedūra, teise gauti laikinąją teisinę pagalbą ir teisinę pagalbą. Papildomi teisės gauti teisinę pagalbą aspektai aptariami atskiroje Komisijos rekomendacijoje."@lt2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph