Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-10-04-Speech-2-029-000"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spoken text
"Panie Przewodniczący! Nasze decyzje w tej sprawie powinny być racjonalne i oszczędne. Wielokrotnie deklarujemy oszczędną legislację. Byłem gotów poprzeć dyrektywę w takiej wersji, w jakiej przedstawiła ją Komisja Europejska, gdyż było to całkowicie zasadne. Przypomnę, że w tej pierwotnej wersji dyrektywa o pomocy prawnej dotyczyła przede wszystkim pierwszej fazy postępowania, kiedy podejrzany jeszcze może nie mieć szans na skorzystanie z adwokata i europejskiego nakazu aresztowania, ale potem niestety rozciągnięto tę regulację bez podstaw i to bez podstaw traktatowych, o których mówiłem kilkanaście minut temu. Chciałbym przypomnieć, że Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej daje podstawę do ustanowienia wyłącznie norm minimalnych i to w celu dobrej współpracy między policjami, współpracy sądowej, a także wzajemnego uznawania orzeczeń. Natomiast nie daje on podstaw do budowania nowych powszechnych regulacji w zakresie procedury karnej. Uważam, że powinniśmy działać oszczędnie i racjonalnie, przede wszystkim manifestować większą dozę zaufania w stosunku do państw członkowskich. Unia Europejska może wyjść z kryzysu, jeśli przywrócimy zaufanie między instytucjami europejskimi a państwami członkowskimi."@pl2
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161004.4.2-029-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph