Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-09-14-Speech-3-691-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160914.37.3-691-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Pani Przewodnicząca! Przede wszystkim chciałbym podziękować kolegom kontrsprawozdawcom za owocną współpracę nad tym sprawozdaniem. Udało się doskonale porozumieć, podzielając główny cel tego sprawozdania. Nie trzeba przypominać, jak wielkie znaczenie mają małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce europejskiej. W naszym sprawozdaniu przytaczamy wiele liczb dobitnie potwierdzających ten fakt. Przypomnę tylko, że ponad 90% europejskich firm to MŚP. MŚP mają ogromne znaczenie w tworzeniu miejsc pracy. To MŚP w ogromnym stopniu przyczyniły się do wzrostu zatrudnienia w ostatnich latach. Oblicza się, że w 2014 r. było to do 71% miejsc pracy w sektorze pozafinansowym gospodarki. Zarówno Parlament, jak i Komisja wielokrotnie podejmowały inicjatywy na rzecz rozwoju MŚP, ich dostępu do finansowania i nowych rynków. Dziś debatujemy też równolegle nad inicjatywą Komisji Gospodarczej i Monetarnej w kwestii finansowania MŚP w ramach unii rynków kapitałowych. Mimo tych wysiłków MŚP nadal borykają się z wieloma problemami. Potencjał małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie tworzenia miejsc pracy nadal nie jest wykorzystany w pełni. Nadal są pod wieloma względami w pozycji gorszej, w sytuacji nierównej konkurencji w stosunku do dużych i wielkich firm, zwłaszcza tych międzynarodowych. Ciągle jeszcze występujące zaniedbanie MŚP w polityce gospodarczej Unii i krajów członkowskich, mimo składanych deklaracji, to motyw najważniejszy, dla którego powstało to sprawozdanie. W wielu krajach przedsiębiorstwa rodzinne i inne średniej wielkości firmy stają się ofiarą niestabilności przepisów, niesprawiedliwych wyroków sądowych i nadgorliwości urzędów podatkowych. Jednocześnie warunki tworzone dla wielkich koncernów skutkowały ich uprzywilejowaną pozycją w stosunku do mniejszych firm lokalnych. Dlatego tworząc krajowe i unijne ramy regulacyjne, należy wziąć pod uwagę różnorodny wpływ, jaki wywierają one na te dwie grupy przedsiębiorstw. Zasada „one fits all” okazała się dyskryminująca dla MŚP. W niektórych przypadkach sama polityka konkurencji Unii powoduje uprzywilejowanie dużych przedsiębiorstw, mających lepsze od MŚP możliwości wykorzystywania regulacji. Małe i lokalne firmy są w szczególnie niekorzystnej sytuacji w biurokratycznych systemach administracyjnych obłożonych nadmiernie rozbudowanymi przepisami, gdyż takie systemy generują wyższe koszty stałe dla przedsiębiorstw. Barierą rozwoju MŚP jest także brak odpowiedniej kadry, co jest po spowodowane niedostosowaniem systemu kształcenia do potrzeb rynku, w szczególności potrzeb MŚP. Zbyt wiele zawodów i specjalności zostało poddanych sztucznej akademizacji i niedostateczny nacisk kładzie się na rozwój i dobry wizerunek szkolnictwa zawodowego, uczenia się w miejscu pracy oraz odbywania praktyk zawodowych. Najtrudniejsza jest sytuacja MŚP w Europie Środkowo-Wschodniej, w której modernizacja dokonywała się przy wielkim udziale zagranicznego kapitału i bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz w Europie Południowej, gdzie w ostatnich latach polityka konsolidacji fiskalnej uderzyła w źródła finansowania i wewnętrzne rynki zbytu. Dodatkowo trzeba podkreślić, że kraje Europy Środkowej i kraje peryferyjne w większym stopniu cierpią z powodu odpływu młodych i wykształconych ludzi, co skutkuje zjawiskiem tzw. drenażu mózgów. Dlatego „równe pole gry” oznacza również, że trzeba patrzeć na Europę z punktu widzenia jej zróżnicowania gospodarczego, a nie z perspektywy krajów i regionów najsilniejszych, bo wtedy równe boisko do gry okazuje się w rzeczywistości dla niektórych graczy polem pełnym dołów i nierówności."@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph