Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-09-13-Speech-2-232-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160913.26.2-232-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Cooperarea teritorială europeană (CTE) reprezintă una dintre componentele esențiale ale Uniunii Europene, izvorâtă din înseși principiile fondatoare ale acesteia. Ea este acoperită, începând cu anul 1990 de inițiativa comunitară Interreg, care, pe lângă colaborarea transfrontalieră, a ajuns să includă, în prezent, cooperarea transnațională și cooperarea interregională (între orașe și regiuni). CTE aduce o valoare adăugată certă la obiectivele Strategiei Europa 2020 prin îmbunătățirea conectivității regionale, a mobilității și a accesibilității serviciilor (inclusiv în domeniul transporturilor), transferul de cunoștințe și inovare, creșterea competitivității IMM-urilor, marca de calitate și consolidarea identității regionale, contracararea provocărilor legate de mediu, un mai bun management de risc și reacția în caz de dezastre, consolidarea capacității instituționale și a capitalului social, întărirea structurilor rețelelor transfrontaliere și crearea unor noi parteneriate. Toate aceste dimensiuni contribuie la atenuarea decalajelor de dezvoltare regională din cadrul UE, asigurând o platformă a dezvoltării locale strâns legată de interesele imediate ale cetățenilor europeni. Ele permit, totodată, o susținere corespunzătoare a cercetării și inovației, coordonarea politicilor guvernamentale și simplificarea mecanismelor birocratice. Pentru toate motivele de mai sus, finanțarea acestei politici trebuie menținută cel puțin la același nivel ca până acum, coroborată cu o mai bună informare a cetățenilor și o vizibilitate crescută."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph