Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-09-13-Speech-2-168-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160913.25.2-168-500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Balsavau dėl šio pranešimo, nes juo Parlamentas išsakė savo poziciją dėl sanglaudos politikos bei mokslinių tyrimų ir inovacijų strategijų, skirtų pažangiosios specializacijos iniciatyvai. Mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų stiprinimas yra vienas iš investavimo prioritetų pagal Europos regioninės plėtros fondo 2014–2020 m. nuostatas. Visgi, įvairiose ES valstybėse parama inovacijoms labai skiriasi, visų pirma kai kalbama apie žinių ir technologijų panaudojimą inovacijų skatinimo srityje. Šiuo programavimo laikotarpiu valstybės narės pirmą kartą įpareigojamos parengti nacionalines ir regionines pažangiosios specializacijos strategijas, į verslininkystės procesą įtraukiant nacionalines ir regionines valdymo institucijas bei aukštojo mokslo institucijas, pramonės ir socialinius partnerius. Todėl šiuo pranešimu Parlamentas pabrėžia, kad šių strategijų tikslas – užtikrinti žiniomis paremtą tvarų augimą, darnų vystymąsi ir aukštos kokybės darbo vietas visuose regionuose – ne tik išsivysčiusiose teritorijose, bet ir pereinamojo laikotarpio regionuose, taip pat mažiau išsivysčiusiuose ir kaimo regionuose bei salose. Parlamentas taip pat reikalauja, kad reikalauja, kad būtų visapusiškai laikomasi naujų nuostatų dėl ESI fondų skyrimo sąlygų siekiant užtikrinti, kad veiktų pažangiosios specializacijos strategijos."@lt2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph