Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-07-06-Speech-3-568-972"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160706.33.3-568-972"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Pritariu pateiktai rezoliucijai. Mano nuomone, labai svarbu užtikrinti optimalią programos „Horizontas 2020“ ir ESI fondų sinergiją dėl dviejų labai svarbių priežasčių. Visų pirma, įtvirtinus šią sąveiką būtų galima įveikti kaip niekada sparčiai augantį iš pasaulinės rinkos kylantį konkurencinį spaudimą. Antra, ši sąveika leis padidinti viešojo finansavimo poveikį ir veiksmingumą. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad struktūrinių fondų ir programos „Horizontas 2020“ sąveika palengvins įgyvendinti pažangiosios specializacijos strategijas, kurios yra investicijų į mokslinius tyrimus ir inovacijas sąlyga. Taipogi turi būti stiprinama sinergija su kitomis politikos sritimis ir priemonėmis tam, kad būtų padidintas investicijų poveikis."@lt2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph