Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-06-07-Speech-2-556-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160607.34.2-556-500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Es atbalstu EP rezolūciju, kas prasa Eiropas Komisijai ierosināt pamatregulējumu ES līmenī pret negodīgu tirdzniecības praksi pārtikas piegādes ķēdē, lai nodrošinātu taisnīgus ienākumus lauksaimniekiem un plašu izvēli patērētājiem. Ar likumu jānodrošina taisnīgas un pārredzamas attiecības starp pārtikas ražotājiem, piegādātājiem un izplatītājiem. Jādara vairāk, lai uzlabotu attiecības starp piegādātājiem un lielveikaliem, īpaši attiecībā uz tā sauktā baiļu faktora samazināšanu. Lauksaimnieki un mazie/vidējie uzņēmumi ir īpaši neaizsargāti pret negodīgu tirdzniecības praksi — novēlotiem maksājumiem, ierobežotu piekļuvi tirgum, pēkšņu līguma laušanu u. c. Līdz šim brīvprātīgu un pašregulējošu sistēmu darbības rezultāti ir bijuši “ierobežoti”, jo nav pienācīgas īstenošanas iespēju, lauksaimnieki nav pietiekami pārstāvēti, veidojas interešu konflikti un strīdu risināšanas mehānismi nespēj novērst piegādātāju „baiļu faktoru”."@lv2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph