Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-05-10-Speech-2-217-437"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spoken text
"Umowa ta jest pierwszą umową o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Liberią, która posiada linię brzegową o długości 570 km wzdłuż Oceanu Atlantyckiego. Wyłączna strefa ekonomiczna o powierzchni 246 152 km² jest siedliskiem zasobów wielu gatunków ryb dennych i pelagicznych. Komisja przeprowadziła w 2013 r. ocenę ewentualnej umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów z Liberią. W procedowanym dokumencie stwierdzono, że unijny sektor połowów tuńczyka jest żywo zainteresowany połowami w Liberii i że umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów pomogłaby poprawić monitorowanie, kontrolę i nadzór oraz przyczyniłaby się do poprawy zarządzania rybołówstwem w tym regionie. Przez wzgląd na wyżej wymienione argumenty wyraziłem swoje poparcie dla zawarcia tej umowy."@pl2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160510.18.2-217-437"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph