Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-04-28-Speech-2-1538-867"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160428.127.2-1538-867"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Balsavau už šį pranešimą, kuriuo tvirtinamas 2014 finansinių metų Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros biudžeto įvykdymas. Agentūros 2014 finansinių metų biudžetas buvo 97 945 077 EUR, t. y. 4,25 proc. didesnis nei 2013 m. Agentūros 2014 finansiniais metais biudžeto įvykdymo lygis buvo 98,65 proc., jis buvo 0,9 proc. didesnis, palyginti su 2013 m. Tuo tarpu mokėjimų asignavimų įvykdymo lygis buvo 68,79 proc., t. y. 4,81 proc. didesnis, palyginti su 2013 m. Audito Rūmų ataskaita dėl Agentūros 2014 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų, pripažįsta, kad buvo nustatyta svarbių teigiamų pokyčių, susijusių su bendradarbiaujančių šalių pagal susitarimus dėl dotacijų prašomų kompensuoti išlaidų ir patikromis. Vis dėlto, Audito Rūmai nustatė, jog šalių deklaruotas išlaidas pagrindžianti dokumentacija ne visada pakankama, nes Agentūra nereikalavo audito sertifikatų, kuriais suteikiamas papildomas patikinimas dėl dotacijų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo."@lt2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph