Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-04-28-Speech-2-1535-750"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160428.127.2-1535-750"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Balsavau dėl šio pranešimo, nes juo Parlamentas patvirtina Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2014 finansinių metų biudžetas įvykdytas. Parlamentas, remdamasis Audito Rūmų ataskaita dėl Agentūros 2014 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų, pripažįsta, kad buvo nustatyta svarbių teigiamų pokyčių, susijusių su bendradarbiaujančių šalių pagal susitarimus dėl dotacijų prašomų kompensuoti išlaidų ir patikromis. Taip pat pripažįsta, kad Agentūra 2013 m. birželio mėn. pradėjo taikyti visapusiškesnę, rizika grindžiamą kontrolės sistemą, pagal kurią taikomas reikalavimas kartu su prašymu dėl galutinio mokėjimo pateikti parinktus patvirtinamuosius dokumentus. Be to, pažymi, kad kontrolės sistemą papildo kontrolė, atliekama naudos gavėjų vietoje arba dokumentų peržiūros patikrinimo forma, ir kad mokėjimams, kuriems netaikoma kontrolė, taikoma kontrolė."@lt2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph