Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-04-12-Speech-2-698-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160412.39.2-698-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Priekšsēdētāj! Piekrastes zvejas kuģi sastāda ap 80 % no visas Eiropas Savienības dalībvalstu flotes. Vairākos reģionos tieši zvejniecība gan gan arī vēsturiski veido primāro nodarbinātības veidu. Tādējādi tā sastāda lielāko sfēru tajās aizņemto darba vietu ziņā. Citiem vārdiem, efektīvai regulēšanai un — kas ir absolūti svarīgi — kvalitatīvam atbalstam šajā jomā nodarbinātajiem jāieņem pirmā vieta gan dalībvalstu politikā, gan Savienības politikā. Atšķirībā no rūpnieciskās zvejas piekrastes mazapjoma zveja ir tieši tāda — maza apjoma — un bieži vien tiek realizēta no nelielu uzņēmumu puses vai pat arī individuālā kārtībā. Vienmēr jāņem vērā šis fakts, kad mēs kārtējo reizi izstrādājam politiku šajā jomā. Bet es nobalsoju “par”. Paldies!"@lv2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph