Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-04-12-Speech-2-673-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160412.38.2-673-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Podstawą niniejszego sprawozdania jest przekonanie, że niezbędna jest kontrola na szczeblu ponadnarodowym. Instytucje/organy, których to dotyczy, to na przykład MFW, G20, Rada Stabilności Finansowej oraz Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Sprawozdawca uważa, że dla UE byłoby lepiej, gdyby dysponowała w tych instytucjach jednym głosem/miejscem, a jeśli jest to niemożliwe, aby mandat negocjacyjny UE był uzgadniany z udziałem Parlamentu Europejskiego. Zasadniczo nie zgadzam się z założeniami i wnioskami tego sprawozdania. Nie uważam, że działanie na szczeblu międzynarodowym powoduje osłabienie demokracji. Nie uważam, że państwa członkowskie powinny zrezygnować ze swoich miejsc na forach międzynarodowych na rzecz jednego miejsca UE. Nie uważam, że Komisja Europejska powinna reprezentować wszystkie państwa członkowskie UE. Zagłosowałem przeciwko."@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph