Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-04-12-Speech-2-461-000"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spoken text
"Priekšsēdētāj! No vienas puses ir apsveicams fakts, ka 2012. un 2013. gadā Eiropas Savienības pārvaldībā subsidiaritātes un proporcionalitātes principi tika lielākoties efektīvi īstenoti dzīvē. Un līdz ar to es pievienojas aicinājumam arī nacionālajiem parlamentiem Eiropas Savienībā aktīvāk iesaistīties šajos procesos gan kopumā, gan ņemot vērā vispārējo attīstību. Bet tas pats nenoliedzami attiecas uz reģionālās un municipālās pārvaldes iestādēm, jo jāsaka, ka šīs iestādes ir galvenās subsidiaritātes principu realizēšanas iestādes un, es teiktu ir vistuvākās varas iestādes Eiropas Savienības iedzīvotājiem. Bet žēl, ka pēdējos gados subsidiaritātes principa realizēšana arvien vairāk cieš, es teiktu, arī sakāvi un netiek pilnībā implementēta mūsu dzīvē. Bet piekrītu nepieciešamībai maksimāli vienkāršot Eiropas Savienības finansējuma pieprasīšanas kārtību un atkārtošos, ka nobalsoju “par”."@lv2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160412.33.2-461-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph