Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-03-09-Speech-3-262-750"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160309.23.3-262-750"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Dohodu o automatizovanej výmene informácií medzi Európskou úniou a Andorrským kniežatstvom som podporila. Ide už o štvrtú dohodu tohto druhu, ktorú Európska únia v krátkom čase uzavrela a rovnako ako dohody so Švajčiarskom, Lichtenštajnskom a San Marinom, aj táto dohoda smeruje k výmene informácií o finančných účtoch rezidentov za účelom boja proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam. Okrem tohto cieľa dohoda podobne ako v predchádzajúcich prípadoch smeruje k aktualizácií uplatňovaných štandardov v súlade s požiadavkami OECD, čo bude efektívne zabraňovať situáciám, ktoré by mohli nastať pri aplikácií dvojitých štandardov. Správe som preto dala svoj hlas."@sk2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph