Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-02-24-Speech-1-325-003"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160224.17.1-325-003"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"19. až 21. apríla 2016 sa vo Viedni uskutoční mimoriadne zasadnutie Valného zhromaždenia OSN o drogách (UNGASS). Ciele boja proti narkotikám boli vytýčené už v rámci prijatia Politickej deklarácie a akčného plánu v roku 2009. Tento akčný plán má za cieľ významným spôsobom znížiť alebo eliminovať dopyt a ponuku drog. Osobitne citlivou a náchylnou skupinou pri užívaní drog a využívaní pri obchode s drogami sú deti a mládež vo všeobecnosti, ale tiež ženy, tehotné ženy, etnické minority a osoby trpiace kombináciou psychických a fyzických porúch. Problémy týkajúce sa užívania drog a obchodu s drogami sú často vymedzené v problémových mestských štvrtiach. Preto je nutné, aby sa prijali správne reintegračné opatrenia, ktoré ponúknu životaschopnú alternatívu mladým ľuďom, ktorí upadli už do drogovej závislosti alebo sa stali tzv. „detskými vojakmi“ v službách zločineckých organizácii. Musíme si však uvedomiť, že pokiaľ má byť boj s omamnými látkami úspešný, musíme začať od prevencie v rodinách. Tie sú totiž jedny z mála efektívnych nástrojov v boji proti nielen drogám, ale i mládežníckej delikvencii a proti iným sociálnym neduhom, ktoré trápia našu spoločnosť. Rodina, ktorá je často podceňovaná, vedie úspešný boj tam, kde štát a jeho prostriedky zlyhávajú."@sk2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph