Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-02-24-Speech-1-317-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160224.17.1-317-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Já souhlasím se svými předřečníky, pokud jde právě o roli prevence, nepochybně důležitosti nevylučování lidí, kteří jsou uživateli drog a takto ztroskotali ve svém životě. Rovněž tak v podpoře organizací, které se zabývají zapojením těchto lidí do dalšího života. Zároveň bych chtěl upozornit s ohledem na podstatu trestního práva i na problematiku skutečně nových psychoaktivních látek, o kterých hovořil i můj předřečník, pan kolega Zdechovský. Nejde pouze o to, kolik jich bylo objeveno nových, ale také o celkový objem těchto látek, které byly zachyceny třeba v evropském prostoru. V roce 2013 to byly 2,3 tuny. To je obrovské množství a s ohledem na to, že tyto nové psychoaktivní látky musí být dostatečně popsány i z ohledu trestního práva, vyvstává otázka, jak proti ním bojovat jinak než na mezinárodním poli. Proto je skutečně předmětem dnešní debaty to, jaký je mandát EU pro zastoupení na Valném shromáždění OSN a jaké konkrétní body budou zhrnuty do společného postoje. Doufám, že to budou i ty nové pschoaktivní látky."@cs1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph