Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-02-24-Speech-1-265-750"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160224.15.1-265-750"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Prawo do swobodnego przepływu pracowników pojawiło się już w Traktacie Rzymskim z 1957 r. Jest również zagwarantowane w art. 39 ujednoliconej wersji Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Szacuje się, że ponad 7 milionów obywateli europejskich mieszkało i pracowało w 2013 r. w innym państwie członkowskim, z czego 78% to osoby aktywne zawodowo, a 68% z nich posiadało zatrudnienie. Jednakże z powodu kryzysu finansowego przepływ siły roboczej wewnątrz Unii zmalał w ostatnim czasie o jedną trzecią. Ponadto odnotowuje się trend związany z brakiem wykwalifikowanego personelu. Aby przeciwdziałać dalszym skutkom rozwijającego się trendu, w dniu 2 grudnia 2015 r. Komitet Stałych Przedstawicieli zatwierdził porozumienie osiągnięte z Parlamentem Europejskim w sprawie ponownego ustanowienia i reorganizacji europejskiej sieci służb zatrudnienia (EURES). Celem samym w sobie jest uczynienie z sieci EURES skutecznego narzędzia dla osób poszukujących pracy lub pracodawców. Dodatkowo pokonywanie barier w mobilności zwiększy dostęp zatrudnienia w całej UE, co ułatwi tworzenie nowych miejsc pracy. Co więcej, wspomniana sieć zatrudnienia przyczyni się do zwalczania bezrobocia, pomagając w lepszym dopasowaniu podaży i popytu na rynku pracy. EURES ma również odegrać ważną rolę w dostarczaniu konkretnych informacji i usług pracodawcom i pracownikom transgranicznym w europejskich regionach przygranicznych. Jestem zdania, że idea ujednoliconego rynku bez większych granic państwowych opiera się na wysokim poziomie wzajemnego zaufania oraz na równoważności systemów regulacyjnych."@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph