Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-02-24-Speech-1-265-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160224.15.1-265-500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Šiandien kalbame apie labai svarbią temą − darbą. Išvados parengtos remiantis dideliu kai kurių Europos regionų nedarbu rodo, kad reikėtų stiprinti darbo jėgos judumą ES tam, kad padidintume darbuotojų įdarbinimo galimybes ir suteiktume darbdaviams pagalbą geriau ir greičiau užpildant laisvas darbo vietas. Todėl valstybės narės turėtų įsteigti nacionalinius koordinavimo centrus, kurie teiktų bendrą paramą ir pagalbą visoms jų teritorijoje veikiančioms organizacijoms palaikančioms bendradarbiavimą su atitinkamomis organizacijomis kitose valstybėse narėse, ypač kaimyninėse. Tokiems koordinavimo centrams visų pirma turėtų būti pavesta nagrinėti su laisvomis darbo vietomis susijusius skundus bei problemas ir tikrinti su savanorišku ir sąžiningu darbo jėgos judumu Sąjungoje susijusius atitikties aspektus. Nepamirškime, kad didėjant darbo rinkų tarpusavio priklausomybei būtinas glaudesnis užimtumo tarnybų bendradarbiavimas,ypač pasienio regionuose, tam, kad visiems darbuotojams pagal savanoriško ir sąžiningo darbo jėgos judumo Sąjungoje principus būtų užtikrinta laisvo judėjimo galimybė. Tai be abejo turėtų būti vykdoma visoje Sąjungoje ir pagal Sutartis, be jokios diskriminacijos. Reikėtų nustatyti bendrus valstybių narių ir Komisijos bendradarbiavimo pagrindus . Tai turėtų remtis visų darbo pasiūlymų iš visos ES sujungimu ir galimybe teikti paraiškas dėl darbo per tarpininkavimą darbuotojams ir darbdaviams. Reikia taip pat apibrėžti bendrą požiūrį į keitimąsį informacija ir į individualizuotų konsultavimo paslaugų teikimą, būtiną tokiam bendradarbiavimui palengvinti."@lt2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph