Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-02-24-Speech-1-265-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160224.15.1-265-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Wielokrotnie zwracałam się i apelowałam o stworzenie europejskiego banku informacji odnośnie do staży i praktyk. Dlatego gorąco popieram włączenie ofert przyuczania do zawodu i praktyk zawodowych do sieci EURES. W tym kontekście podkreślam konieczność zapewnienia kompleksowej informacji dla poszukujących pracy lub stażu o zasadach i warunkach zatrudnienia oraz świadczeniach związanych z potencjalną pracą. Aby EURES stanowił użyteczne i efektywne narzędzie do poszukiwania pracy czy stażu, musi być dostępny dla jak największej grupy odbiorców. Dlatego trzeba zadbać o to, aby był on przyjazny dla użytkownika i odpowiednio promowany w mediach. Ważny jest również monitoring funkcjonowania tego narzędzia, tak aby na bieżąco można było korygować ewentualne jego niedociągnięcia. Proponuję także wdrażanie nowych inicjatyw mających na celu stworzenie z portalu EURES kompleksowego punktu informacyjnego dotyczącego zatrudnienia i rozwijania kompetencji zawodowych. Na portalu EURES powinny być dostępne informacje m.in. o kursach językowych, warunkach uznawania kwalifikacji akademickich i zawodowych czy możliwościach zakwaterowania w danym kraju."@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph